De eigenzinnige kijk op de big brothertechnologie van Marcel Messing
 
“Nog dit decennium legt de mens contact met buitenaardsen”


Een machtselite van toppolitici, religieuze leiders, banken en multinationals wil een nieuwe wereldorde vestigen en de mensheid knechten. Om dat te realiseren, wil zij de spitstechnologie gebruiken, die een nooit eerder geziene explosieve ontwikkeling kent. “Als we die big brothermethodes niet afremmen, worden we slaven”, stelt de Nederlandse antropoloog en filosoof Marcel Messing in zijn boek ‘Worden Wij Wakker?’


“De manipulatieve big brothercultuur, heeft niet alleen gevolgen voor de mens, maar voor de hele kosmos , beweert Marcel Messing.
 
Samenzweringstheorieën zijn van alle tijden, maar sinds 9/11 is er in de wereld veel veranderd. Afgezien van de discussie of de aanslagen wel zijn wat officieel wordt gesteld, hebben de gebeurtenissen het overheden makkelijker gemaakt om de individuele privacy op de helling te zetten. In de States en andere landen kan men mensen alleen al op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd achter de tralies zetten, tapt men zonder officiële juridische argumentatie telefoongesprekken en mailberichten af, en schaduwt men mensen.
Sinds een week krijgt al wie naar de States reist een cijfer op een ‘terrorismeschaal’ en dat aan de hand van herkomst en andere informatie die wordt verzameld, tot wat je op het vliegtuig aan voedsel hebt besteld. Al die informatie wordt gecentraliseerd in het Automated Targeting System dat elke reiziger in een risicocategorie indeelt. Niemand krijgt inzicht in de informatie die over hem of haar werd verzameld of beroepsmogelijkheid tegen de categorie waarin hij of zij werd ingedeeld. Wie op basis van foute of gemanipuleerde informatie negatief wordt beoordeeld, kan daar niets aan veranderen. Alle dossiers worden 40 jaar lang bewaard.
 
Dit is slechts één van de manieren waarop ‘men’ wereldwijd greep wil krijgen op het individu. Ook wie niet meegaat in de samenzweringstheorie, is gebaat bij lezing van ‘Worden Wij Wakker?’ van Marcel Messing, want daarin geeft hij een even fascinerend als bloedstollend overzicht van de methoden die worden aangewend om elk laatste beetje privacy de nek om te wringen. Dat beperkt zich niet tot camera’s, het aftappen, traceren en controleren van mails, telefoongesprekken, autotrajecten en dergelijke meer, maar gaat tot het opdringen van nieuwe technologie waarop vanuit het individu nauwelijks nog controle mogelijk is.
Dat zijn vooral de afgeleiden van de chip die wordt ingezet ter vervanging van de bekende ‘streepjescode’ maar waarmee men meer kan doen dan prijzen aflezen: die chips kunnen informatie doorgeven over koopgedrag, computers voeden die in grootwarenhuizen het aanvullen van rekken regelen en het volgen van producten mogelijk maken. Maar er zijn ook al chips waarmee men informatie kan uitwisselen; men leest er niet enkel informatie van af, men kan er ook nieuwe informatie en zelfs opdrachten naar doorsturen.
 
Dat dergelijke chips worden aangewend voor het manipuleren van mensen en hun gedragingen, is niet denkbeeldig. In het boek van Messing wordt dat vanuit zowel de wetenschappelijke wereld als kringen van inlichtingendiensten bevestigd. Men experimenteert ermee en de enige reden dat het nog niet op grote schaal is gebeurd, is dat het menselijke gedrag nog te onvoorspelbaar is, ook al kan men vanop afstand rechtstreeks inwerken op het functioneren van de hersenen.

Meer zelfs, er wordt gewerkt aan een plan om zoveel mogelijk mensen te chippen, nadat eerst rond eind 2008 in de VS en Europa al alle dieren en de meeste goederen zijn gechipt. Dat zou men kunnen doen onder het voorwendsel dat bij ongeval of letsel de medische informatie kan worden afgelezen door hulpverleners. Of men kan nanoversies van chips - dat zijn microscopische chips -via verplichte inentingsprogramma’s tegen pakweg vogelgriep, ongemerkt inspuiten bij miljoenen mensen, zodat ze altijd te traceren, altijd te controleren en wellicht ook altijd te manipuleren zijn. Daarom pleit Messing voor een wetgeving die de lichamelijke autonomie van de mens garandeert.
 
Sciencefiction? Ook veel wetenschappers denken dat het gevaar latenter is dan de meeste mensen durven geloven. In het boek van Messing worden wetenschapslui geciteerd die zich pas gaandeweg hebben gerealiseerd waarvoor hun researchwerk wordt gebruikt, en ze waarschuwen tegen een al te verregaande big brothercultuur.
Ook op andere manieren dreigt de mensheid geknecht te worden. Denk maar aan de genetisch gemanipuleerde gewassen waarvan men de gezondheidsrisico’s nog niet volledig kan inschatten en die landbouwers - en dus consumenten -wereldwijd afhankelijk zal maken van een beperkt aantal zaadproducenten, multinationals die deze natuurschatten hebben gepatenteerd en de hele planeet in hun greep dreigen te krijgen.
 
In Alaska wordt gewerkt aan het HAARP-programma (High Frequency Active Auroral Research Program), een complex van 360 antennetorens die hoge frequenties uitzenden waardoor de ionensfeer wordt opgeladen en daardoor één gigantische zendmast wordt. Zo’n HAARP-systeem zou iemand in staat stellen zowel het weer, het elektromagnetisch veld van de aarde als de communicatiesystemen, het vliegverkeer, het ecosysteem en het menselijk bewustzijn en gedrag te manipuleren. Welke risico’s dat meebrengt, welke invloed dat in aanvulling van de reeds bestaande stralingen van computers, televisie en gsm-masten heeft op het natuurlijke systeem van onze aarde, niemand die er een zicht op heeft. “HAARP is een stralingskooi rond de aarde”, stelt Marcel Messing. “Als we daar niets aan doen, zijn we niets meer dan gevangenen.”
 
De vraag is uiteraard: gevangenen van wie?


Cameras alom en de niet eens zo verre toekomst van implantaatchips bedreigen onze privacy steeds meer. Volgens Marcel Messing zullen we de hulp van buitenaardse wezens nodig hebben om die dreiging het hoofd te bieden.

Marcel Messing: Achter de schermen van alle grote wereldgebeurtenissen is een politieke en economische elite aan het werk. Haar doel is haar macht en invloed te vergroten, haar monopolie op de aardse bodemschatten en economische belangen te bestendigen en van de ‘gewone’ mensen slaafse consumenten te maken. Die elite bestaat al van in de oudheid. Sporen daarvan zijn terug te vinden in oud-Indische teksten die ik heb ingekeken en in de teksten op de Sumerische kleitabletten die door professor Zecharia Sitchin werden vertaald. Daarin is sprake van goden die uit de hemelen zijn neergedaald en zich gemengd hebben met het aardse ras. Ondubbelzinnige verwijzingen naar genetische manipulatie van het mensenras. Bedoeling was een slavenras te kweken. Door de stand van hun planeet van herkomst moesten de buitenaardsen vertrekken en lieten zij een twaalfkoppig koninklijk geslacht na dat de mens geknecht moest houden. Lange tijd bleven de mensen ‘onderdanen’ en ‘lijfeigenen’. Dat verhaal vond ik terug in alle culturen die ik heb bestudeerd. Dat staat ook in ‘The Songs of the Stars’, het boek van Zoeloesjamaan Baba Credo Mutwa, over de Zoeloelegende waarin mensen en buitenaardsen worden gekruist. In de Egyptische legenden, in de indiaanse Hopicultuur en de Maya-overlevering vinden we dat terug, maar vooral ook in het lange tijd door de Kerk verboden en doodgezwegen boek ‘Henoch’, waarin over 142
advert goden en wachters wordt gesproken. Sporen daarvan vinden we in de Bijbel, waar in Genesis de zonen van de goden huwden met mensendochters, waaruit het geslacht der titanen werd geboren. Wie zoals ik nagaat welke families de voorbije eeuwen achter de schermen aan de touwtjes hebben getrokken, en ook nu nog het meeste profijt haalt uit oliehandel, wapenindustrie, oorlogen enzovoorts, komt altijd bij dezelfde namen uit. En die vinden we ook terug in geheime genootschappen als Skulls and Bones en de Bilderberggroep. Drie generaties Bush zijn lid van Skulls and Bones.
 


Ooit gehoord van het beruchte Roswellincident waarbij in 1947 in New Mexico in de Verenigde Staten een vliegende schotel zou zijn neergestort en buitenaardse wezens zouden zijn gevonden? Veel informatie daarover werd gemanipuleerd. Daarna is de wereld nooit meer dezelfde geweest. Wat mij betreft is een bepaalde categorie buitenaardsen alweer onder ons en pogen zij via die elitegroepen de definitieve verknechting van de mens door te drukken. Maar ondanks alle objctieve argumenten hoeft u mij daarin niet te volgen. Ook wie zich alleen maar zorgen maakt om de toekomst van zijn privacy en van onze planeet, zou al moeten aandringen op een discussie ten gronde. Ik wil toch even verwijzen naar de Canadese voormalige minister van Landsverdediging Paul Hellyer, die enkele jaren geleden voor een vol parlement opmerkte dat de Verenigde Staten voor de mensheid een groot geheim verborgen houden: dat van de buitenaardsen.
 
Bij uw bronnen zitten betrouwbare namen en wetenschappers, maar ook een aantal bedenkelijke figuren, zoals de extreemrechtse David Icke.
Hij draagt wel een aantal valabele elementen aan. En hij wordt ten onrechte gedemoniseerd. Als u hem beschuldigt van extreemrechtse sympathieën, zou u toch moeten weten dat hij in talloze debatten en interviews al fors uithaalde tégen fascisme en nazisme. Kijk, een van de technieken van de nieuwe orde om haar criticasters monddood te maken, is hen ridiculiseren of botweg ontkennen. Ik liet mij daar aanvankelijk ook door leiden. Tot ik zelf ging graven in archieven en bibliotheken, en teksten en boeken ontdekte waarover in de officiële geschiedschrijving met geen woord wordt gerept, gewoon omdat ze niet overeenkomen met wat de machtselite en religieuze leiders ons willen doen geloven. Voormalig astronaut Gordon Cooper die voor zijn dood getuigde over de ufo’s die hem tijdens zijn vluchten buiten de dampkring zijn gevolgd; is hij dan ook een fantast? Ik ga zelfs een stapje verder: wat naar buiten komt, is slechts het topje van de ijsberg. Hoe dieper we graven, hoe meer aanwijzingen we vinden dat het wereldtoneel beheerst wordt door de geheime agenda van een beperkte elite. En hoe langer we wachten met dit alles te onthullen, hoe zwaarder we zullen betalen.
 
In welke zin?
De wereld en de mensheid staan op een keerpunt in de evolutie. Uit studies blijkt dat de vibratie van de aarde verandert. Dat de zonne-erupties toenemen, is ook bekend. Er is dus iets aan de gang, en de talloze vreemde klimatologische fenomenen van de jongste tijd zijn daar slechts een beperkt symptoom van. We zijn er altijd van uitgegaan dat ruimte, tijd, materie en energie de enige fundamentele componenten van de werkelijkheid zijn. Daarbij hebben we, zoals de fysicus Peter Russell stelt, stelselmatig het bewustzijn genegeerd. De komende jaren zullen we inzien dat bewustzijn er al evenzeer deel van uitmaakt en zal de mensheid of tendele vergeestelijken en spiritueel bewust worden, of in totale chaos ten onder gaan. De oude krachten, de elite waarover ik al sprak, proberen die geestelijke bevrijding van de mensheid tegen elke prijs te stoppen, ook al betekent dit dat zij ons bewustzijn moet gijzelen. Bijvoorbeeld in zo’n stralingskooi rond de aarde. We hebben nog slechts enkele jaren om dat tegen te houden, want de omwenteling waarvan sprake is voorzien voor 2012. Dat staat in heel wat oude teksten en in de Mayavoorspellingen, maar ook heel wat wetenschappers spreken zich hierover steeds duidelijker uit. Ik voorzie dat ons al in 2008 een aantal zaken te wachten staan die ons duidelijk zullen maken dat er iets kolossaals aan de gang is. Op gevaar af arrogant te klinken: we staan voor de meest revolutionaire omwenteling aller tijden, en als de mensheid zich niet snel bewust wordt van wat er achter de schermen aan de hand is, betalen we daar zwaarder voor dan nodig is.
 
Wat heeft de mens erbij te winnen?
Onze waardigheid, ons mededogen en onze natuurlijke goedheid, terwijl we nu worden gemanipuleerd tot haat en oorlog. Het gaat om het overstijgen van de stoffelijke wetten door het aanwenden van het grootste menselijke potentieel: liefde. We moeten ons politiek verzetten, maar ook technisch. Wereldwijd zoeken een aantal technici en ingenieurs al naar middelen om chips uit te schakelen. Die informatie zal ongetwijfeld via het internet voor iedereen beschikbaar gesteld worden. Gelukkig staan we niet alleen in onze strijd. Aangezien de krachten die ons proberen te manipuleren niet alleen meer gevolgen kunnen hebben voor onze planeet maar voor de hele kosmos - alles is één - zijn er een flink aantal buitenaardse rassen die ons goedgezind zijn en willen helpen bij het overwinnen van de krachten van het duister. Binnen de paar jaar zal gebeuren waar de hele ufogeschiedenis ons al zolang op voorbereid: het eerste openlijke contact met buitenaardse bezoekers! De Franse vooraanstaande astrofysicus Jean-Pierre Petit heeft op risico van zijn professionele reputatie hetzelfde gezegd: op dat contact moeten we ons nu al grondig voorbereiden, want als we het overlaten aan die beperkte elite, draait het uit op een puinhoop.
 
 
 
 
Tekst: Dominique Trachet
Met dank aan: Weekblad PRIMO