Open deur naar de sterren

Interview met Gerry Zeitlin.

Wanneer de werkelijkheid een "open deur naar de sterren" wordt. Onze vriend Gerry Zeitlin, gepensioneerd astronatuurkundige van het Projekt Seti en oprichter, samen met zijn vriendin Malou, van de Website "Open-Seti / Het einde van een betovering", heeft ons een nieuw gesprek toegestaan dat weliswaar kort was maar duidelijk weergaf hoe hij denkt over het holografisch model van het universum. Zonder vooraf de inhoud van het boek en de thesis van David Ickete kennen, benadert hij bepaalde aspecten sterk; met name wat betreft het "predatorachtige" en illusoire beeld van onze wereld.

Maar alhoewel Gerry het eens lijkt te zijn met het feit dat materie inderdaad een soort illusie is, is hij van mening dat het van weinig nut en onnodig is om ons universum met een hologram of een internetnetwerk te vergelijken. Het gaat hier hoogstens om een technologisch modeverschijnsel dat, nadat hologrammen en internet verouderde technieken zullen zijn geworden, verdwijnen zal. Gerry, trouw aan zijn principe van "incrementalisme", van differentiatie die hij in Open Seti ontwikkeld heeft om buitenaardse beschavingen te benaderen, raadt de lezer ten sterkste aan om voorbij te gaan aan de behoefte om te refereren  aan een beeld of aan een met onze technologische evolutie verbonden vergelijkingspunt. Men moet veel verder gaan en ons universum met minder wisselvallige middelen en concepten, die minder afhankelijk zijn van een mode-effect, bekijken. Oordeelt U zelf maar .....

KarmaOne: Wat denkt U van de voorstelling "holografisch model van het universum" die uit de onderzoeken van David Bohm (de werkelijkheid is een hologram in drie dimensies) en van Karl Pribram (het geheugen en de hersenen werken als een hologram. Het geheugen is niet in een bepaalde zone opgeslagen maar bevindt zich overal en tegelijkertijd nergens) voortvloeien?

Gerry Zeitlin: Het is niet een echt nuttig model. Bohm en Pribram hebben vastgesteld dat bepaalde aspecten van de natuur – kwantumsystemen en hersenfuncties – bepaalde eigenschappen van die hologrammen, die toentertijd een erg in de mode zijnde technologie was, deelden. Geen enkele serieuze wetenschapper zou daar de conclusie uit kunnen trekken dat die systemen hologrammen zijn, maar deze twee wetenschappers, die toch serieuze mensen zijn, leken eerder de neiging te hebben zich populair te maken, en dat is precies wat ze deden.

KarmaOne: De materie is een illusie vol leegte. De atomen en de kwantumdeeltjes tonen ons dat de "vaste materie" in werkelijkheid niet bestaat. Het gaat slechts om een illusie. Wat denkt U hiervan ?

Gerry Zeitlin: Dat is juist maar de "vaste materie", zoals wij ons die voorstellen kan niet bestaan. Waarom zouden we ons er echter over beklagen zolang deze illusie zich volgens onze verwachtingen voortzet ?

KarmaOne: Ja maar veel mensen lijden onder de werkelijkheid. Veel mensen beklagen zich juist daarover en vinden dat er iets niet klopt.

Gerry Zeitlin:  Wanneer ik zeg "wie kan er over klagen" bevestig ik alleen maar dat deze "illusie" op zo'n betrouwbare wijze functioneert dat men er zijn leven aan toevertrouwen kan. Voorbeeld, wanneer deze illusie als in een droom zou werken, -waarin iets op een gegeven moment iets is, meteen daarna van natuur verandert en bij nader zien iets anders wordt - dan is er reden tot klagen en dat is wat ik wil aangeven. U kunt bijvoorbeeld niets doen wanneer u probeert een spijker met een hamer ergens in te slaan en ontdekt dat u een noedel in plaats van de hamer in uw handen houdt en dat de spijker is veranderd in een open deur naar de sterren.

En toch, wij lijden er onder dat we deze illusie veel te serieus nemen. Het zou beter zijn als we zouden weten dat de hamer geen hamer is en de spijker geen spijker, en dat alle dingen waarover wij menen zekerheid te hebben helemaal niet zeker zijn. Maar in feite, hoewel we het weten, gaan we door met ons aan onze dagelijkse taken te wijden, met "hout hakken en  water naar huis dragen", alsof er niets aan de hand is.
Ondanks dat ben ik er niet voor de werkelijkheid als een "hologram" te zien. Want het hologram is een typisch product uit de technische wetenschappen van de 20e eeuw. Ik heb geconstateerd dat David Icke de werkelijkheid echt als een internetnetwerk beschouwt. Ziet u, dat is nu juist de volgende technologische etappe. Waar zal over tien jaar sprake van zijn? Ik heb moeite met het zien van de voordelen om alles op deze manier te beschouwen.

KarmaOne: Gelooft U dat de werkelijkheid het resultaat is van een consensus tussen de geesten, tussen de gewetens van elk individu? Of is de werkelijkheid, zoals Jung beweerde, het resultaat van het collectief onderbewustzijn ?

Gerry Zeitlin: Er bestaat geen enkele manier om te weten of consensus de oorzaak of het resultaat is van de wijze waarop de werkelijkheid zich manifesteert en of het zich inderdaad op dezelfde wijze voor iedereen zal manifesteren, en ook niet of het collectieve onderbewustzijn werkelijk echt is.

KarmaOne: Gelooft U dat wij in de val zijn gelopen van ons eigen meningen over en onze eigen waarnemingen van de werkelijkheid? Sommige mensen zoals Michael Talbot of David Icke denken dat de werkelijkheid een soort zintuiglijke matrix is, slechts een illusie in drie dimensies (met de tijdelijke dimensie). Wanneer wij allemaal, op hetzelfde moment, de materie om de wereld te ervaren zouden wijzigen, zou dan de werkelijkheid en de eigen natuur van de matrix veranderen ?

Gerry Zeitlin:  Ik ben het eens met het begrip dat het een virtuele werkelijkheid is die zich manifesteert, die echter door ons neurosensoriele systeem verwerkt wordt. Dus deze werkelijkheid kan niet gemakkelijk veranderen zonder het neurosensoriele systeem zelf te veranderen. Zijn wij in staat ons neurosensoriele systeem te veranderen? Ik wed van wel, maar tot op zekere hoogte. Bijvoorbeeld, het neurosensoriele systeem dat bij een kind nog in ontwikkeling is veranderd, afhankelijk van genetische determinanten, van milieu-invloeden en waarschijnlijk ook van het aangeboren bewustzijn van het kind. Maar voor de meesten onder ons, de volwassenen, is dat systeem vrij moeilijk te veranderen.

KarmaOne: Denkt u dat de "autoriteiten" of dat wat we de toekomstige wereldwijde regering kunnen noemen, alsmede de religies, de macht van deze matrix willen versterken door ons te indoctrineren met waarin we kunnen geloven en waarin niet, waar we van moeten houden en wat we moeten haten?

Gerry Zeitlin: Ja, via groots uitgewerkte systemen die reeds bestaan en functioneren.

KarmaOne: Kunnen we deze matrix met de gnostische waarneming van de wereld vergelijken? De mens is in een niet-perfect universum gevallen, een fout gemaakt door een eon, een schepper, die een scheppingsfout gemaakt heeft? Wordt die wereld door autoriteiten of nog door archonten bewaakt?

Gerry Zeitlin: De foute eonen en de archontenmachten of bestuurders komen in talrijke denksystemen voor. Dus zal er in dit verhaal wel een grond van waarheid zitten. Het is meer dan duidelijk dat de mens in een "niet-perfect universum" leeft als men dit universum waarneemt vanaf het niveau waarop we de dingen gewoonlijk ervaren. Toch geloof ik dat, gezien vanaf een "hoger" niveau, dit alles een doel heeft, dus is het systeem in werkelijkheid "perfect".

KarmaOne: Hebt u de film "The Matrix" gezien? In die film zijn wij in feite batterijen, een soort energiebatterijen die er alleen toe dienen het systeem te doen werken. Onze angst van de matrix los te raken of abnormaal te zijn is voor de bewakers van de matrix hun beste cohesiemiddel om ons in de val te lokken. Wat vindt U van deze metafoor?

Gerry Zeitlin: Volgens mij is het een heel goede metafoor. Maar ik heb toch het gevoel dat deze bewakers zich niet realiseren dat zij zelf ook door een hoger systeem gebruikt worden.

Karma oneMet dank aan: © www.Karmapolis.be