Kilometerheffing en elektromagnetische straling
Het onderbelichte aspect van de kilometerheffing

 Invoering van de kilometerheffing in 2016 of pas in 2018 zorgde al in 2009 voor de nodige discussie die zich grotendeels op het politieke vlak afspeelt. Minister Eurlings heeft een punt als hij stelt dat invoering ervan amper denkbaar is als het draagvlak van een organisatie als de ANWB wegvalt. Dit werd door een aantal kamerleden opgevat als dat niet de Tweede Kamer, maar de 300.000 leden van de ANWB (= de kiezers) zouden beslissen of de kilometerheffing zou doorgaan. Het bracht de ANWB, als belangrijk pleitbezorger van die heffing, in een lastig parket.
Voorstanders zien in de heffing een middel om de groeiende files tegen te gaan en ook het milieu-argument wordt genoemd.
Tegenstanders betwijfelen of de heffing het fileprobleem wel op zal lossen en ook het privacy-element wordt aangevoerd. Voor- en tegenstanders zijn het blijkbaar wèl met elkaar eens dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de groei van het aantal files en dat dit probleem niet opgelost kan worden met het vergroten van de hoeveelheid asfalt.

Alvorens op het onderbelichte aspect over te gaan, wil ik naar voren brengen dat noch voorstanders, noch tegenstanders, verklaard hebben tot welke uiterste prijs die files bestreden dienen te worden. Nu is dat ook erg lastig, omdat door de bank genomen de hele discussie over de kilometerheffing gevoerd wordt door automobilisten. Lees: de veroorzakers van de files. Dat is overigens niet als beschuldiging bedoeld. Auto en mobiel staan voor de vrijheid om zelfstandig je behoefte aan jezelf ergens heen te verplaatsen te vervullen. Het behoeft geen uitleg dat met ruim 3,5 miljoen auto's, wij als burgers deze verworvenheid liever niet op willen geven. Plaats je dit binnen de realiteit dat heel veel mensen vanuit een maatschappelijk patroon met velen tegelijk rond een zelfde tijdstip van of naar dezelfde plaats willen en je hebt in een notendop het probleem file als een moeilijk onoplosbaar probleem samengevat.

Als het niet realistisch is dat een fijnmazig openbaar vervoer een serieus alternatief voor de auto kan bieden en (daarom) het aantal auto's en het aantal verreden autokilometers zal blijven groeien, dan kun je jezelf de vraag stellen of we niet zullen moeten leren leven met die files. Qua fileprobleem is het ook niet relevant of auto’s fossiele brandstof, biodiesel, waterstof of elektriciteit verbruiken.

Opvallend is dat er in die hele discussie zo weinig aandacht is voor het aspect waarmee de hele heffing staat of valt: de elektromagnetische straling, die het mogelijk maakt dat iedere auto van A naar B gevolgd wordt door een aantal (Amerikaanse) satellieten. Daarbij behorende computers en software brengen deze gemaakte autokilometers tegen een vastgesteld bedrag bij de automobilist in rekening.

Het is wel tekenend dat burgers in veel gemeenten in het land protesten laten horen bij de aangekondigde komst van een zendmast voor mobiele telecommunicatie, maar dat er bij burgers het besef lijkt te ontbreken dat 3,5 miljoen kastjes in even zoveel auto's, tijdens een autorit continue in verbinding zullen moeten staan met het satellietnetwerk. Daarmee praten we over vreselijk veel dataverkeer, dat allemaal draadloos “door de lucht” moet gaan.
Het huidige mobiele netwerk (GSM), wat tot voor 2 of 3 jaar volstond om elkaar mobiel te bellen en korte tekstberichtjes (sms-en) te sturen, wordt in snel tempo door KPN, Vodafone en T-Mobile uitgebreid naar een UMTS netwerk, waarmee het ook mogelijk is om mobiel te internetten, te e-mailen en filmpjes te downloaden. Dit netwerk barst al uit zijn voegen sinds de introductie van de I-Phone (een luxe UMTS gadget van het bedrijf Apple) en door de overheid wordt al druk gewerkt aan het vrijgeven van extra frequentiebanden voor wat WiMax, LTE en HDSPA genoemd wordt (afhankelijk van de achterliggende techniek). Het is de vraag of deze nieuwe netwerken zelfs voldoende capaciteit hebben om alle dataverkeer van een kilometerheffing te verwerken.

Om dit verhaal niet te technisch te maken, volsta ik met de vaststelling dat iedere nieuwe mobiele techniek datatransport met zich mee brengt in steeds hogere frequenties. Dat kan niet anders, omdat steeds meer dataverkeer getransporteerd moet worden tussen de gebruiker (de automobilist) en de leverancier (de overheid, via de telefoonbedrijven). Dit argument komt in de hele discussie over de kilometerheffing niet aan de orde. Het is van fundamenteel belang dat burgers zich afvragen of deze techniek, met de onvermijdelijke elektromagnetische straling, wel een oplossing biedt voor het fileprobleem.
Afgezien van het feit dat niet bewezen is dat elektromagnetische straling onschadelijk is voor onze gezondheid, ga ik in de volgende nieuwsbrief nader in op dat aspect.


 

Auteur: © Luuk van Dinter. Hij is bestuurslid en juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland