Sluimerend mobiel dynamiet!


Ongeteste technologie
Het is een ernstige nalatigheid dat zowel alle draadloze technologie (zoals het mobieltje) als bedrade apparatuur (zoals de inductiekookplaat) niet vooraf worden getest op gezondheidsrisico’s. Daarmee wordt de bewijslast omgekeerd: de kapitaalkrachtige industrie wordt zo door de overheid in bescherming genomen, terwijl de doorgaans slecht georganiseerde burger vogelvrij wordt verklaard en nu moet bewijzen dat draadloze technologie en elektrische apparaten gezondheidsrisico’s opleveren. Dit is de omgekeerde wereld! De oplossing van het probleem ligt bij de politiek en de overheid. Maar die doen niets zolang de burger zich niet roert, omdat de gezondheid van de economie prevaleert boven de gezondheid van de consument. En de consument struisvogelt want die wil liever in de comfortzone blijven.

Struisvogelpolitiek
Ook de Nederlandse Gezondheidsraad doet aan struisvogelpolitiek. De Raad baseert zijn beleidsadviezen nog steeds op de achterhaalde – inmiddels onwetenschappelijke – hypothese dat elektromagnetische velden (EMV) alleen maar opwarmingseffecten (ofwel thermische effecten) kunnen veroorzaken. Uit dikke stapels wetenschappelijke studies en dito literatuur blijkt evenwel dat zich talloze ingrijpende gezondheidseffecten voordoen bij zwakke stralingsintensiteiten (zéér ver onder de blootstellingslimiet) waarbij van opwarming absoluut geen sprake kan zijn.

Gezondheidsraad géén hoeder van de volksgezondheid
De Gezondheidsraad erkent inmiddels wel dat er zich athermische biologische effecten kunnen voordoen, maar verwijst stelselmatig elk onderzoek dat een significante correlatie vaststelt tussen (bijv.) langdurige blootstelling aan de emissie van mobieltjes enerzijds en hersenkanker anderzijds naar de prullenbak, ondanks het feit dat tientallen onderzoeken dit harde bewijs leveren. De Raad veronachtzaamt zijn taak van hoeder en bewaker van de volksgezondheid. De commissie EMV van de Gezondheidsraad telt een aantal leden die de telecombranche adviseren of anderszins ‘twee heren dienen’ (verstrengelde belangen).

Athermische effecten
Athermische gezondheidseffecten die uit een enorme hoeveelheid wetenschappelijke studies blijken zijn bijvoorbeeld:
• Reeds na 20 seconden bellen met een mobieltje verkleven de rode bloedlichaampjes (het geldrolletjes- of kikkerdrilfenomeen), waardoor het zuurstoftransport en het transport van CO2 en andere afvalstoffen (toxines) sterk verminderen en het bloed stroperig wordt. De rode bloedlichaampjes worden omgepoold door de straling van het mobieltje en het duurt ca. 4 uur voor normalisatie optreedt! Geen goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook ’s nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of een zendmast bevindt.
• Zeer zwakke kunstmatige gepulste straling van mobieltjes ver onder de geldende blootstellingslimiet, leidt tot celschade, vastgesteld in laboratoriumonderzoek op proefdieren, cellen, bloed en organen, zelfs tot enkel- en dubbelstrengige DNA-breuken. DNA-schade is een voorbode voor degeneratieve aandoeningen als kanker en Alzheimer. Zie bijv. de EU-REFLEX-studie.
• Lekkage van de bloedhersenbarrière door kunstmatige elektromagnetische straling waardoor toxische stoffen zoals zware metalen, pesticiden en aspartaam kunnen doorsijpelen naar de hersenen.
• Een significante correlatie tussen het langdurig (tien jaar of meer) bellen met een mobieltje of looptelefoon (DECT) enerzijds en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren anderzijds, hetgeen blijkt uit een aantal geclusterde onderzoeken of meta-analyses, zoals het BioInitiative Rapport, de review studie Mobile Phones and Brain Tumours van neurochirurg en kankerspecialist dr. Vini Khurana en het getraineerde Interphone-onderzoek waarvan enige deelresultaten bekend geworden zijn! Wie een mobieltje met agressieve straling tegen het oor drukt, ontwikkelt niet direct een hersen-, gehoorzenuw- of speekselkliertumor, netzomin als we niet meteen longkanker of etalagebenen krijgen als we sigarettenrook of asbestvezeltjes inhaleren.
• Mensen die binnen een straal van 400 meter van een zendmast wonen hebben veel meer last van aspecifieke klachten èn specifieke aandoeningen waaronder kanker, dan degenen die buiten die straal wonen, zo blijkt uit diverse wetenschappelijke studies èn uit de praktijk!
• Bij vee dat zich bevindt in de stralingsbundel van zendmasten/zendantennes vindt een sterke toename plaats van miskramen, vroeggeboortes, vruchtbaarheidsstoornissen, oogcataract, blindheid, misvormde kalveren, sterk teruglopende melkproductie. Zo blijkt uit een flink aantal praktijkgevallen in Duitsland.

Totaalvisie ontbreekt
Slechts één van de zojuist opgesomde gezondheidseffecten zou op zichzelf al een argument moeten zijn voor voorzorgsmaatregelen en adequate voorlichting aan de burger, maar het totaalbeeld van deze effecten zou zeker tot overheidsingrijpen c.q. een grondige herziening van de blootstellingslimieten moeten leiden. Helaas bestaat er echter politiek gezien géén totaalvisie op al deze effecten van draadloze technologie ten aanzien van de volksgezondheid.
En dat is een onverkwikkelijke zaak nu de draadloze toepassingen de laatste vijf jaar exponentieel de pan uit zijn gerezen.

Kentering
Toch is er een kentering gaande. Het Europese Parlement heeft op 2 april 2009 een resolutie aangenomen over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden die opmerkelijk is. Zie: Resolutie van het Europees Parlement met onze toelichting erop. Maar ook in ons buurland België zijn er interessante dingen gaande: Rechter verbiedt GSM mast wegens gezondheidsrisico. Op de website van Jan Allein c.s. kun je het volledige artikel lezen.
En Frankrijk laat zich ook niet onbetuigd. Daar is de afgelopen maanden veel te doen geweest over zendmasten. Een burgemeester in Bretagne is zelfs voor zijn bevolking in de bres gesprongen.
Voorts meldt de Britse Powerwatch organisatie “breaking” nieuws (27-05/09): de Franse regering verbiedt mobiele telefoon op alle basisscholen!
Vreemd toch dat de Nederlandse politiek met deze informatie over sluimerend mobiel dynamiet niets doet: géén toepassing van het voorzorgsprincipe en evenmin voorlichting aan de consument/burger, zoals het Europese Parlement aanbeveelt!

De WHO als machtsmachine

In onze nieuwsbrief van mei 2009 maakten we gewag van de angstzaaierij rond het Mexicaanse griepvirus, dat aanvankelijk varkensgriep werd genoemd. Onder de kop Wetenschappers maken van WHO machtsmachine geeft de Volkskrant van 14 mei 2009 een impressie van de koorts die optrad bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toen deze op 23 april lucht kreeg van een mogelijke epidemie in Mexico. Het crisiscentrum in Genève werd nog dezelfde nacht bemand en honderd wetenschappers alsmede volksgezondheidsministeries over de gehele wereld gingen onder leiding van de WHO aan de slag. Orkestratie? Mondiale gekte?
Wij schreven een artikel In de greep van de griep voor het internetperiodiek De Witte Lelie: lees hier.

Inmiddels, op 11 juni, heeft de WHO alarmfase 6 (pandemie) ingeroepen. En op 18 juni hakte minister Klink van Volksgezondheid de knoop door: hij gaat nog deze week de contracten met de vaccinfabrikanten sluiten. Daar zou een bedrag van 300 miljoen euro mee gemoeid zijn: de belastingbetaler spekt de farmacie! Het gaat om 34 miljoen doses, bedoeld om het hele volk tweemaal preventief (!) in te spuiten. Uit voorzorg had minister Klink al eerder 4,5 miljoen doses Tamiflu (virusremmer) besteld: kassa voor de farmacie!
Sinds wanneer mogen we niet meer even ziek zijn en zelf antistoffen opbouwen, indien nodig? Waarom wil Vadertje Staat zijn onderdanen volstoppen met allerhande vaccins? Waarom geeft de Gezondheidsraad niet het advies om géén kant-en-klaar-junkfood uit de supermarkt meer te eten (teneinde de ondermijning van het immuunsysteem om te keren)?

Biologisch – BTW vrij
Help mee biologische consumpties BTW vrij te maken.
De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt. In navolging zullen scholen en zorginstellingen meer gebruik moeten gaan maken van biologische catering. Met diverse marktpartijen zijn al diverse convenanten gesloten om de daad bij het woord te voegen. Dat is allemaal heel goed!
Essentieel onderdeel ontbreekt echter in alle afspraken. Wie betaalt de rekening?
Juist, de consument. En wil die consument die rekening betalen? Zolang biologische consumpties veelal twee keer zo duur zijn als niet biologische consumpties, zullen de doelstellingen niet gehaald worden.
Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken. (BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko-eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen en kan er weer BTW worden geheven. In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto's, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn. Help mee de discussie op gang te krijgen en onderteken vandaag nog:
Nieuwsbrief Karel en Caroline van Huffelen