Case Orange : een proeve van samenvatting

Case Orange is de naam van een wetenschappelijk rapport, opgemaakt door een internationaal team van ‘ inside experts ‘, die de tijd rijp vonden om feiteljke informatie betreffende ‘ de vliegtuigstrepen die bekend staan als chemtrails ’  aan de buitenwereld openbaar te maken.

De identiteit van de auteurs is ons niet bekend, maar alle gegevens kunnen via de 177 voetnoten gecontroleerd worden en alle uitspraken worden onderbouwd door uitvoerige bijlagen.

In essentie wordt hier op niet meer te ontkennen manier duidelijk bewezen dat we inderdaad besproeid worden : wereldwijd, al vele jaren en dit vanuit de USA.

Het werd voorgesteld op het Internationaal Symposium te Gent op 29 juni, ingericht door de Belfort-group. Het kan bekeken worden via deze link : http://www.ustream.tv/channel/belfort-test.

Dit document bestaat uit 70 pagina’s basistekst en 230 bladzijden bijlagen. Deze kunnen gedownload worden via deze link :

http://citizensinactionbelgium.ning.com/forum/topics/case-orange-300-page-document

Hieronder volgt een samenvatting van de basistekst. 

Definitie van de termen

contrails
(condensation-trails = condensatiestrepen) : het gaat om condensatie van uitlaatgassen

 • Ze ontstaan afhankelijk van hoogte en temperatuur ( ook propellervliegtuigen ! )
 • Kenmerk : KORSTONDIGHEID
 • Bij moderne vliegtuigen met krachtige motoren kunnen dit meer persistente strepen zijn tot 30 à 40 km

Distrails (dissipation =verspreiding) : dit zijn ‘ tunnels’ die gevormd worden wanneer een vliegtuig door wolk gaat. De waterdruppels worden door de hitte omgezet in waterdamp

Chemtrails (chemical trails = chemische strepen): het gaat om vliegtuigstrepen, die opzettelijk in de lucht gesproeid worden vanuit militaire of politieke motieven

 • veel persistenter ( ze blijven uren hangen en waaieren uit )
 • via raster kunnen grote oppervlakten ‘gedekt’ worden
 • officieel ontkend met uitzondering van China en Rusland
 • verantwoording : beïnvloeding van het weer, vooral de neerslag bevordering of vermijden = cloudseeding

Over contrails

Meteorologen, klimatologen, weervoorspellers en verantwoordelijken uit het vliegmilieu ontkennen dat contrails effect hebben op het weer. Er bestaat alleen ‘natuurlijke’ sluierbewolking. Die vliegtuigstrepen hebben volgens hen geen effect op weer en zijn enkel een esthetisch fenomeen

Inhoud van contrails : koolwaterstof ( CO2) – waterdamp (H2O) – stikstofmonoxide (NOx) – zwaveloxide (SO2) – roet 

Samenstelling brandstof:

* burgerlijk: zo’n 50 chemische stoffen waaronder ethyleen, formaldehyde, acetyleen, propeen

* militair : is anders en dus gepatenteerd omdat het extra stoffen bevat  ivm een veel hogere ‘flashpoint’ en ivm hogere geleidbaarheid (bevat extra smeermiddel)
er is dus veel meer emissie
klachten bij personeel (hoofdpijn, moeilijke afwasbaarheid)

Er zijn uitstootbeperkingen, maar :

 • op basis van verslag, gemaakt door bedrijven zelf die de motoren produceren
 • de instantie die dit centraliseert wordt niet door overheid gecontroleerd
 • militaire toestellen vallen hierbuiten
 • de aanbevelingen zijn meestal niet omgezet in nationale wetgeving, dus niet afdwingbaar
 • problematisch zijn de Tanker KC 135 ( = equivalent van de Boeing 707) en de bommerwerpers. Hun uitstoot is voor koolwaterstof 1200 % en voor stikstofmonoxide 30 % hoger dan de referentienorm !

Met andere woorden : gewone contrails zijn op zichzelf al bron van heel ernstige pollutie!

Effecten van contrails op klimaat

Cirrus = natuurlijke bewolking, die gebeurt op 26.000 voet/8km (aan Noordpool lager, aan evenaar hoger), het is waterdamp die bevriest tot ijskristallen. Het is een dunne mist, die stabiel lijkt maar beweegt met een snelheid van zo’n 100 km per uur !

Klimaat = energiebalans tussen 
 

 • Zonlicht dat al dan niet teruggekaatst wordt (albedo-effect) en is vooral afhankelijk van bewolking  : bij de aarde is dat ongeveer 40 %, bij Venus 70 %, bij maan 7 %
 • Verlies warmtestraling aan de ruimte (broeikaseffect)

Belangrijk is dat de bewolking een belangrijke rol speelt in deze balans : 

 • Bepalend is niet de lage bewolking, maar vooral de cirrus of ‘sluier’-bewolking
 • Studies hierover zijn ZEER CONTROVERSIEEL !
 • WMO (World Meteorogical Organization) erkent enkel natuurlijke cirrus
 • Maar er bestaat dus ook door menselijke activiteit veroorzaakte cirrus-bewolking : in de vliegtuig-uitlaatgassen zitten ‘aerosols’ = microscopische partikeltjes die als zaadjes zijn waarop watermoleculen zich ofwel vastzetten/stremmen ofwel condenseren/bevriezen. Hierdoor ontstaan wolken. 
 • Hoe meer ‘vuiligheid’ (vooral bij oudere en militaire vliegtuigen) hoe dikker de wolkvorming     Cirrusbewolking neemt algemeen af behalve in gebieden met intens vliegverkeer (voor de noordelijke hemisfeer)
 • Vliegtuigemissies (ook burgerluchtvaart !) zijn niet opgenomen in het Kyoto-protocol …


Hun impact op het klimaat is niet behoorlijk onderzocht, maar lijkt zeer significant en zelfs bewezen :

- > drie dagen na 9/11 was er een globale temperatuurstijging van 1,1 ° en in druk bevlogen gebieden zelfs het dubbele ervan .

- > Ook in  Europa was er de dagen van vliegverbod ingevolge de uitbarsting van de Eyafjallahjökull hetzelfde fenomeen ( cfr studie Kings College London )

Conclusie : cirrus-bewolking - al dan niet antropogeen - heeft een koelend effect op de temperatuur, maar dit is niet behoorlijk onderzocht. De auteurs onderstrepen de noodzaak van verdere studie.

Aerosols werken tweevoudig : 

 • enerzijds vormen ze een scherm/een filter van het zonlicht ‘global dimming’  waardoor het kouder en droger wordt
 • anderzijds vormen ze waterdruppeltjes en neerslag.
  Als er te veel stof in de atmosfeer is ( natuurlijk zoals bij vulkaan of antropogeen ) vermindert de neerslag want er zijn te veel stofdeeltjes in de lucht voor het aanwezige water en het zonlicht wordt meer teruggekaatst maw dan is er een koelend en drogend effect

Dit is ook de conclusie van de gezaghebbende studie van professor Rosenberg (universiteit van Jeruzalem) : als je aerosols toevoegt zal dat in een eerste fase de neerslag verhogen, MAAR VANAF EEN BEPAALD PUNT leidt dit tot een afname

Met andere woorden :

 • DE HOEVEELHEID AEROSOLS BEINVLOEDT HET WEER EN DE NEERSLAG
 • DIT SCHEPT DE MOGELIJKHEID OM DIT TE MANIPULEREN

Dan rijst natuurlijk dé vraag : wordt deze mogelijkheid om het weer te beïnvloeden ook effectief aangewend ?

Hier komt het fenomeen van de chemtrails opduiken, dat zo’n 10 jaar oud is, cfr William Thomas-artikel en sindsdien ongelofelijk boomt op internet . Het staat met stip op nummer één, vooral de laatste vijf jaar !

Officiële instanties ontkennen dit formeel en steevast met als argumenten 

 • er is geen ‘wetenschappelijk’ bewijsmateriaal
 • het komt meestal uit dezelfde sfeer waar ook gesproken wordt over complotten, ufo’s, NWO, Illuminati, depopulatie, mind-control enz., wordt er dus mee gelijkgesteld en afgedaan als ‘esoterisch of conspiracy’-gezwans
 •  gespecialiseerde CT-websites zijn niet ‘wetenschappelijk’ onderbouwd en bijgevolg wordt wat hierop beweerd wordt DAAROM als niet ernstig genomen

CONCLUSIE van deze Case Orange-studie : de term ‘chemtrail’ moet weggelaten worden omdat deze geassocieerd wordt met ‘on-wetenschappelijk’ en ‘complottheorie’.

Het onderzoek moet opnieuw gebeuren , nu gebaseerd op :  

 • bestaande wetenschappelijke én militaire programma’s en studies van atmosfeer- en weermodificatie en op basis van gehanteerde termen als cloud seeding, geo-engineering, enz.
 • concrete gegevens als patenten, licenties, contracten

Het vervolg van het rapport is hiervoor een eerste aanzet .Vraag : gebeurde weermodificatie al in het verleden ?

Het antwoord is ondubbelzinnig : JA !

* Tesla : produceerde begin vorige eeuw al bliksem
* WO I : vliegtuigen creëren rookschermen als camouflage of ter verspreiding van mosterdgas
* WO II : aluminium-snippers om radar te verstoren ( CHAFF )
* Project Cirrus = eerste cloud seeding program van een bedrijf General Electric, maar van in den beginne in militaire context, dus met medewerking van US Army, US Air Force, US Navy… !

Bedoeling is kunstmatig regen ‘trachten’ te veroorzaken . Dit was niet altijd succesvol, cfr 1947 : poging om een typhoon te neutraliseren via ijskristallen leidde tot een zondvloed in de savanne met een schade van 20 miljoen dollar ( ‘act of God’ )

* verderzetten van cloud seeding via project ‘Storm Fury’ (1962) en ‘Popeye’ (1967) : tropische cyclonen verzwakken door er zilver iodide in te zaaien.
Zo werd de moesson ten tijde van de Vietnam-oorlog met 30 tot 45 dagen verlengd

BELANGRIJK ( en met niet te ontkennen bewijsmateriaal ) :

1° vanaf dan worden in meerdere USA-staten cloud seeding-programma’s uitgevoerd

In Rusland en China gebeurt het ook door de overheid : mooi weer op commando of bestelling

Chernobyl : Moskou werd beschermd tegen radioactiviteit door kunstmatige neerslag 

2 °  Vanaf dan wordt weermodificatie een militair wapen !

Conclusie : weermodificatie door manipulatie van bewolking is een jarenlang toegepaste techniek, maar met problemen : niet altijd succesvol + erg duur … tot men iets nieuws vond :

 

De oplossing !

In 1974 ontdekte men een andere mogelijkheid om het weer te beïnvloeden, nl. het bewerken van de magnetosfeer ( laag boven de ionosfeer ) met ELF-golven (Extreme Low Frequency : zeer lage golven ) :  

 • er wordt als het ware een gat uitgesneden
 • de ELF-golven doen een stroom van partikels ontstaan die voorbij de horizon neervallen als EHF-golven ( Extreme High Frequency-golven )
 • ze beïnvloeden het weer en kunnen zowel neerslag als droogte veroorzaken 

In 1995 kwam in burgerlijk-militaire joint-venture HAARP  (High Active Auroral Research Program )  tot stand in Alaska.

Officieel is het enkel voor wetenschappelijk onderzoek, maar in realiteit is het geworden tot een machtig wapen, die nu op volle capaciteit is : 1 giga watt !

Hiermee kan men 1 watt concentreren op een kubieke centimeter, cfr Rusland slechts 1 miljoenste ervan …

Hiermee kan men dus aardbevingen veroorzaken ( cfr patenten  en de stijging van de magnetometer de twee dagen voor de aardbeving van Haïti )

Maar hiermee kan men dus ook het weer beïnvloeden : ‘the war of the frequencies’.

Het is nu vooral in handen van Raytheon Corporation, een van de hoofdleveranciers van de US Army en Nasa …


CONCLUSIE: WEERMANIPULATIE IS EEN FEIT  !

Bovendien spreekt men er openlijk over : vanaf  1996 komt er binnen het Amerikaanse leger een stroom studies tot stand onder het globale label ‘2025’.

Bedoeling : controle en zelfs monopolie van de lucht én de ruimte

Het document ‘Owning the weather in 2025’ brengt al deze studies samen die te maken hebben met weermanipulatie. Hieronder vatten we de hoofdlijnen samen 

 • cloudseeding met zilver iodide
 • modifiëren van ionosfeer :  ‘space weather’
 • regen en storm controle door vorming van wolken of CONTRAILS ( hieronder volgen twee vertaalde passages )

“ de huidige evoluties op demografisch, economisch en milieu-vlak zullen wereldwijd spanningsvelden creëren, die het voor vele landen en ‘groepen’ zullen noodzakelijk maken om de mogelijkheden van weermodificatie effectief tot uitvoer te brengen.

In de USA zal weermodificatie wellicht onderdeel worden van het nationaal verdedigingsbeleid met zowel binnenlandse als buitenlandse toepassingen. Onze regeringen zullen een dergelijk beleid voeren op de verschillende niveaus afhankelijk van de belangen.”

Ongetwijfeld past HAARP binnen deze context want er is een 'roadmap' opgemaakt om globale weercontrole te hebben tegen het jaar 2025.

Men kan het dus laten regenen of dit verhinderen waar men wil. En dit is heel belangrijk : water zal schaars, duur en essentieel worden voor overleving. Wie water beheerst, beheerst de wereld.

De hele strategie wordt heel specifiek en concreet omschreven. Het hieronder staande geeft weer wat er in dit ‘Owning the weather in 2025 ‘ – rapport staat : 

 • introductie van kunstmatige ionosferische spiegels vanaf het jaar 2000 met een sterke verhoging vanaf ongeveer 2008. Men kan veronderstellen dat het HAARP systeem volledig operationeel zal zijn vanaf 2015
 • gebruik van chemicaliën voor atmosferische seeding vanaf het jaar 2000 om Weather Force Support te bekomen in 2015 en een volledig controleerbaar virtueel weer tegen 2025.

  Het is duidelijk dat de optelling van alle militaire toestellen van  USA en Nato niet voldoen om de gestelde doelstellingen te bereiken en de burgerluchtvaart moet ingeschakeld worden om succesvol te zijn !
 • introductie van ‘smart clouds’ via nanotechnologie rond het jaar 2004 met een exponentiële toename na 2010. Hetzelfde geldt voor het gebruik van ‘gerichte energie’, wat een eufemisme is voor opwarming van de ionosfeer.
 • een heel merkwaardige toepassing is de voorstelling van ‘Carbon Black Dust‘ (zwart koolstof –stof), een technologie die door het ministerie van landsverdediging moet ontwikkeld worden vanaf 2005

Dit document bevat een disclaimer die beweert dat deze tekst geen weergave is van de officiële instanties als US Air Force, DOD of regering . 

Het doet denken aan het ontwikkelen van atoomenergie midden de jaren veertig. Het was ook zogezegd voor vreedzame burgerlijke doeleinden, tot het op een bepaald moment opportuun geacht werd dit ook militair aan te wenden ! 

Ook hier kan men alleen maar vaststellen, dat alles er is  :  

 • de technologie
 • de mensen en instanties
 • de studies en plannen
 • de omstandigheden

En er wordt volop over gedebatteerd : op de conferentie van de AAAS ( American Association for Advancement of Science) Asilomar, California, die doorging van 18 tot  22 februari 2010,  spreekt men er  openlijk over om per jaar tot 20 miljoen ton aluminium in de lucht te spuiten, maar ontkent men tegelijk in alle toonaarden dat men met iets gelijkaardigs al zou bezig zijn  …  

Om het plaatje compleet te maken is er een burgerlijke tegenhanger van het ‘2025’-project : het WMA (Weather Modification Association). 

De organisatie publiceert regelmatig (minstens jaarlijks) een tijdschrift over weermodificatie, een eufemisme voor weermanipulatie. 

Haar missie is klaar en duidelijk   

 • personen, politieke en andere organisaties informatie bezorgen zodat ze verantwoorde beslissingen kunnen nemen inzake toepassing van weermodificatie-technologieën
 • voorzien in voldoende watervoorraden
 • natuurlijke weercatastrofes beperken 

Dit lijkt heel vredevol te zijn en gericht op het algemeen belang maar de omschrijving van de missie lijkt heel sterk op het overzicht van operationele mogelijkheden van het militaire ‘2025’-project. 

De noodzaak van geo-engineering ter overleving van de planeet 

Het begin van de 21° eeuw kenmerkt zich door veranderingen van klimaat en hele eco-systemen ten gevolge van menselijke activiteiten. 

Het thema van ‘global warming’ kwam dankzij de samenwerking van de Uno ( met het IPCC-rapport ) en de campagne van Al Gore ( ‘ the inconvenient truth ‘) bovenaan vele politieke agenda’s te staan maar is tegelijk voorwerp van heftige controverses, zeker na ‘climate-gate’ en de veroordeling van de film door het Britse gerecht. 

Actie leek dus noodzakelijk te zijn voor onze overleving en is er dan ook gekomen  

 • controle van verschillende broeikasgassen door beperkingen
 • het financieel heel lucratieve ‘cap and trade’-systeem
 • het met ijzerdeeltjes ‘bemesten’ van de oceanen om de algengroei te bevorderen die CO2 zou verminderen
 • geo-engineering : een nieuwe term die slaat op het breedschalig en opzettelijk bijsturen van het milieu van de aarde door beïnvloeding van de energiebalans en het weerkaatsen van de toenemende zonnestraling in de ruimte  

Geo-engineering dook het eerst op in het patent van HugHes Aircraft Company:  

 • Dat beschrijft - in 1991 reeds ! -  18 technieken om de global warming te beperken door in de stratosfeer aluminium oxide te verspreiden, thorium oxide en ‘Welsbach-stoffen ( = metalen deeltjes)  om het zonnelicht te weerkaatsen.
 • Deze substanties worden gesproeid op een hoogte van 7 tot 13 km en zijn gedimensioneerd op een ‘grootte’ van 10 tot 100 mikron

Ook Hughes Aircraft Company is momenteel onderdeel van Raytheon Corporation , een bedrijf met een jaarlijkse omzet van 21 miljard dollar,  dat ook eigenaar van Haarp is en ‘hofleverancier’ van het Amerikaanse leger … 

Overheden ontkennen het bestaan van operaties waarbij de atmosfeer wordt besproeid, maar tegelijk is het voorgestelde scenario van de IPCC in 2001 identiek aan het ‘Welsbach’-patent…. 

Een probleem is wel dat deze partikeltjes wel het zonlicht gedeeltelijk weerkaatsen maar anderzijds de ‘blackbody radiation’ ( de warmtestraling van de aarde ) blokkeren. Het gevolg zou dus een netto stijging zijn van de global warming ! 

Een recent onderzoek toont aan dat er twee manieren van sproeien zijn van dit mengsel dat 85 % metalen deeltjes bevat en 15 % colloïdaal Silica(gel) (siliciumdioxide) :  

 • de partikeltjes worden toegevoegd aan de brandstof van de burgerlijke straalvliegtuigen en op kruissnelheid-hoogte  uitgestoten
 • het mengsel wordt direct geïnjecteerd in de hete uitlaatgassen via een speciaal apparaat waarvan de US Navy het patent heeft. Daardoor verdampt het mengsel als een aerosol in het spoor dat het vliegtuig achterlaat.
  Verschillende militaire vliegtuigen waaronder vooral de Tanker KC 135 hebben zo’n vernevelings-apparaat en dat zou ten dele de verklaring kunnen zijn van het feit dat militaire vliegtuigen hogere emissiewaarden hebben dan burgerlijke. 

Bovendien beschikken we over bewijs dat Europese ministeries van defensie aankopen doen van grote hoeveelheden barium en barytine dat o.a. gebruikt wordt als middel om zeestromingen te detecteren … 

Daarenboven bestaan er meteorologische kaarten met daarop sproeischema’s voor heel de wereld. Deze waren zelfs een tijdje publiekelijk te raadplegen op een officiêle website in California. 

Dit wijst erop dat de top van de regeringen op de hoogte zijn van zulke klimaatcontrole-programma’s maar hierover zwijgen, misschien o.a. omdat de toestand veel ernstiger is dan openlijk toegegeven. De toekomst van deze planeet zou kritiek worden (zeker voor laaggelegen gebieden)  met een temperatuurstoename van meer dan 2,5 %. En precies dit zou men willen vermijden door die artificiële cirrus-wolkvorming. 

In een persmededeling van 9 september 2009 in aanloop naar de Copenhagen-top verklaren vijf top ECONOMISTEN (waaronder Nobel prijs-winnaars)  dat climate engineering beschouwd wordt als de goedkoopste en snelste oplossing van het global warming probleem. 

Tot slot nog dit :  het opzettelijk beginnen vervalsen van gegevens door het East Anglia-instituut valt samen met het begin van het atmosferisch sproeien en met het operationeel worden van Haarp ? 

Is dit puur chronologisch toeval ?

 

Over de legaliteit 

In the USA is er geen probleem : daar is het wettelijk sinds 1977. De minister van defensie mag chemische en biologische experimenten uitvoeren op eigen bevolking ! 

Het werd nog versterkt in 2002. Er was initieel een wetsvoorstel om de ruimte te vrijwaren van lage frequentie wapens, milieu & klimaat wapens en ‘chemtrails’, maar bij de goedkeuring van deze wet in 2002 is deze beperking weggevallen. 

In China en Rusland is er geen probleem want de overheid is daar de wet … 

In Europa is dit een inbreuk op de milieuwetgeving en wellicht ook op het principe van soevereiniteit van grondgebied. Als een kunstmatige cirrusbewolking van het ene land het andere binnendrijft is dit een inbreuk op soevereiniteit. 

Ook in Europa hebben militaire instanties al moeten toegeven dat ze hun eigen bevolking besproeien, maar ofwel ontkennen ze het schadelijk effect (bv. Duitsland) ofwel wordt dit verantwoord in het kader van het nationaal belang (bv. Groot-Brittanië) … 

Over de schadelijkheid 

Nadelen zijn :  

 • beschadiging van de ozon-laag
 • hogere kosten om zwavel in de atmosfeer te brengen
 • vermindering van het zonnelicht waardoor de hydrologische cyclus verstoord wordt met als gevolg frequentere droogten
 • blauwe hemel wordt grijze hemel .
 • minder zonne-energie, die ‘levens)noodzakelijk’ is  

Maar vooral : vliegtuigemissies (zelfs zonder extra aerosols) – vooral van militaire toestellen - betekenen een enorme bedreiging van de gezondheid van mens, dier en natuur … kortom van alles wat leeft !  

 

CONCLUSIE 

Het bestaan van programma’s ter beheersing van het klimaat kan niet meer ontkend worden. Ze worden gecontroleerd en gecoördineerd door het militaire establishment. Ze worden goedgekeurd door de regeringen. Ze worden in stilte uitgevoerd om onheil te voorkomen en zo lang mogelijk te kunnen doorgaan met business as usual. 

De twee hoofddoelstellingen zijn :  

 • temperatuurcontrole door het creëren van kunstmatige wolken via gemanipuleerde contrails
 • controle van het weer  door manipulatie van de ionosfeer door verhittingsinstallaties als Haarp
   

De bestaande strategische documenten en wetenschappelijke studies tonen aan dat cirrusbewolking een invloed heeft op het klimaat, dat deze kunnen gemanipuleerd worden voor civiele en/of militaire doeleinden .  

De ambitie van de USA is om tegen 2025 wereldwijd het weer ( en bijgevolg van heel de planeet)  te controleren zowel burgerlijk als militair. 

De technologie om wereldwijd te sproeien bestaat. Het mengsel van metalen en chemische componenten wordt hetzij vermengd met de kerosine hetzij in de uitlaatgassen gesproeid. 

Op basis van de patenten, die eigendom zijn van Raytheon of van het US departement van defensie is het duidelijk dat de huidige programma’s van klimaatmanipulatie georganiseerd worden door de USA. 

Legaal of niet, het effect van dit sproeien op de gezondheid van deze planeet is onrustwekkend. 


Opgemaakt op dinsdag 15 juni 2010

Peter Vereecke
Hooiwege 20
9940 Evergem
09/357.33.36