De Taser
Wapen van onmacht


Waarlijk, ik zeg u:
de eerbiedwaardige heiligen,
die waren, zijn en zullen zijn,
allen zeggen, spreken, verkondigen,
verklaren het volgende:
geen enkel dier, geen enkele plant,
geen enkel hoogontwikkeld wezen,
geen ander levend wezen
mag geslagen, overheerst, overmeesterd,
uitgeput of vernietigd worden.
Dat is de zuivere, duurzame, eeuwige leer,
verkondigd door hen die wéten,
omdat ze de wereld begrijpen.
Mahavira
(tijdgenoot van de Boeddha, 6de eeuw voor Chr.)


 
De Taser komt eraan
In 2009 is het zover. Dan mogen een jaar lang de arrestatieteams van de politie de omstreden Taser X-26 uitproberen bij de arrestatie van agressieve verdachten. Minister Ter Horst van binnenlandse zaken heeft hiervoor onlangs toestemming gegeven.
Over dit stroomstootwapen, dat elektrische schokken tot 50.000 volt kan afgeven waardoor de spieren van de verdachte tijdelijk verlamd raken, is momenteel veel discussie. Over de oorzaken van zoveel geweld wordt nauwelijks gesproken en de volgende vragen worden nauwelijks gesteld: waarom besteden de media (radio, televisie, kranten, tijdschriften, internet) zoveel aandacht aan geweld, waarom zijn er talloze gewelddadige videogames te koop, waarom worden geweld en vervuiling van de geest geïmporteerd en geëxporteerd, waarom worden vechtsporten gesubsidieerd en/of toegestaan onder de noemer van verdedigingssporten, waarom wordt er onvoorstelbaar veel geïnvesteerd in geweld, oorlog en wapens, waar miljarden mee verdiend worden? We pray for peace, but we pay for war.
 
Tasers en Tupperware
In de VS, Canada, Engeland en nog een aantal landen wordt het stroomstootwapen al door de politie gebruikt, zij het nog op beperkte schaal. In de VS wordt de taser ook aan particulieren verkocht. In navolging van o.a. ‘Tupperware parties’ worden ‘Women’s Taser parties’ georganiseerd, waarin de taser wordt aangeprezen als vervanger van de pepperspray. Officieel omschreven als ‘een niet-dodelijk wapen’, zijn alleen al in Noord-Amerika tot nu toe (15 augustus 2008) 368 mensen door dit wapen om het leven gekomen. Wanneer zullen de eerste slachtoffers in Nederland vallen? Ineenkrimpend en gillend van pijn? Wanneer zal de eerste politieagent in Nederland slapeloze nachten hebben als hij bewust wordt waarmee hij werd opgescheept in zijn soms moeilijke en zware taak het toenemend geweld te keren?
 
Geweldloosheid of geweld?
In de VS mogen leraren voortaan wapens dragen. Wat er natuurlijk toe leidt dat steeds meer leerlingen zich gaan bewapenen. Drama’s van plotseling om zich heen schietende leerlingen die klasgenoten en leraren vermoorden, worden in de media breed uitgemeten. Waarom leren we de jongeren op scholen niet het ideaal van geweldloosheid, zoals bijvoorbeeld Gandhi deed met zijn opvoeding in ahimsa (geweldloosheid) en sathyagraha (vasthouden aan de waarheid). Waarom schenken we in onderwijsprogramma’s niet veel meer aandacht aan geslaagde geweldloze omwentelingen in plaats van aan oorlogen van overwinnaars en uitbuiters? Waarom besteden we een deel van ons geld niet als bijdrage aan vrede en geweldloosheid? Opbouwen in plaats van vernietigen. Niet alleen met woorden, maar met daden.
 
Kostenplaatje
Een paar voorbeeldjes van hoe het nu gaat. Het militaire budget van de hele wereld bedraagt circa 1300 miljard dollar. De gemiddelde bijdrage per persoon bedraagt zo’n 200 dollar. De helft van het militaire wereldbudget komt op rekening van de VS. Per jaar wordt over de hele aardbol zo’n 79 miljard dollar uitgegeven aan ontwikkelingswerk, waarvan dan nog een belangrijk deel aan de bekende 'strijkstok' blijft hangen van een aantal corrupte tussenpersonen, functionarissen van de ontvangende regeringen en sommige dure dienstverlenende organisaties en instanties (met soms hoge salarissen). Dagelijks zijn over de hele wereld zo’n 500.000 onderzoekers bezig met het ontwikkelen van nieuwe wapentechnieken. Totale salariskosten: circa 50 miljard dollar. Wereldwijd doen er echter niet meer dan circa 2000 mensen onderzoek naar vrede. Dagelijks sterven zo’n 80.000 mensen bij gebrek aan zuiver water, voedsel, kleding, medicijnen en andere basisvoorzieningen. Twee miljard mensen leven van minder dan 2 dollar per dag, waarvan meer dan de helft in erbarmelijke omstandigheden. De Olympische Spelen kosten circa 38 miljard dollar (de uitgaven van de dure televisie-uitzendingen, voorzieningen voor de atleten en reizen niet meegerekend). Alleen al de oorlog in Irak kost jaarlijks ca. 60 tot 70 miljard dollar. De ‘war on terror’ verslindt jaarlijks honderden miljarden dollars. Intussen vragen we ons nauwelijks af wie de werkelijke terroristen zijn.
Een maatschappij die mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van geweld, en geweld bestrijdt met geweld, bevindt zich op een glijdende schaal en zal uiteindelijk zichzelf vernietigen. Het geweld en de oplossing ervan is niet alleen een zaak van de politie en/of het leger, maar van iedereen.
 
Een ongemakkelijke waarheid
Talloze onderzoeksbureaus van ministeries van ‘defensie’ op deze aarde produceren steeds vernuftiger wapens: Tasers, met lasers uitgeruste spionagesatellieten, vliegende robotinsecten met springstoffen, biologische wapens (virussen en bacteriën), chemische wapens (chemtrails, ontbladeringsmiddelen, mosterdgas), genetische wapens (om één bepaald ras te treffen), clusterbommen, nucleaire wapens, radiologische wapens (met kogels waarin verdund uranium zit, dat kanker veroorzaakt), geluidsbommen, M.O.A.B.S (Mother Of All BombS), cybernetische wapens (voor star wars), klimaatwapens (H.A.A.R.P. en Spechten), robots met superwapens om de massa te controleren, elektromagnetische wapens, superlasers, plasmawapens, psychologische wapens... Dagelijks wordt menige conventie geschonden en wordt milieu en klimaat ernstige schade toegebracht. Een ongemakkelijke waarheid waar Al Gore niet over spreekt.
In enkele plaatsen in Zuid-Limburg surveilleren politieagenten al met helmen met microcamera’s. In Las Vegas worden microcamera’s ook op Tasers geplaatst. En zo laten we ons stap voor stap leiden door de manipulerende krachten achter het wereldtoneel, die met de wapenindustrie, ondergrondse laboratoria en talloze tussenbedrijven de meest afgrijselijke wapens maken, die de sacraliteit van het leven schenden. Aan alle wapens kleeft bloedgeld.
 
Wie is de vijand?
Het wordt tijd dat we ons gaan afvragen waar de vijand werkelijk zetelt, hoe hij te werk gaat en vooral of we de vijand in onszelf wel kennen. Het wordt tijd dat we ons gaan afvragen hoe vijandbeelden worden gecreëerd, wat de werkelijke oorzaken van honger en armoede zijn, wat de invloed is van banken en bankiers, van het industriële militaire complex, hoeveel ellende de globalisering voor tallozen betekent, hoe de olie- en de kredietmarkt worden gemanipuleerd, waarom er geheime genootschappen zijn die achter de schermen aan de touwtjes trekken, waarom we steeds meer onze vrijheid dreigen te verliezen.
 
Ontmenselijking
Geweld als antwoord op geweld is een manifestatie van machteloosheid. Tijdelijk lijkt het te helpen, maar op langere of soms al op korte termijn keert het zich tegen ons. Door geweld leveren we iedere keer een beetje van onze menselijkheid in en merken we misschien niet dat de beschaving onder onze voeten instort. Belangrijker dan geweld met geweld te bestrijden is te achterhalen wie het geweld achter het geweld uitlokt.
De Taser X-26, die nu wordt aangeprezen naast het vuurwapen, de beanbag (een wapen dat een zak met kogeltjes op de verdachte afvuurt) en de politiehond, zou wel eens over enige tijd de voorloper kunnen zijn van een nog krachtiger wapen, het elektromagnetische, dat schadelijke energiegolven uitzendt door een grote mensenmenigte. Met hoge energielasers kunnen elektronische wapens worden aangewend in situaties van chaos, paniek en agressie om grote menigten in bedwang te houden, te verlammen, uiteen te jagen, ernstige fysieke of psychische schade toe te brengen of zelfs te doden. Stap voor stap zal gepoogd worden de Taser in de EU ingang te doen vinden. Voor de nieuwe wereldorde een uiterst geschikt instrument, maar volstrekt verwerpelijk voor hen die naar andere wegen zoeken om conflicten op te lossen. Het besluit van minister Ter Horst valt te betreuren. Stond minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) al de chip voor dieren toe, zonder protest overigens van de Partij voor de Dieren, en heeft de regering de kritische vragen van de heren Van Bommel en Van Raak (SP) over de laatste Bilderbergconferentie met enkele nietszeggende antwoorden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel 5327) afgedaan, terwijl is uitgelekt dat op deze bijeenkomst voorstellen zijn gedaan voor het chippen van mensen, de Taser betekent een verder stap naar ontmenselijking van onze maatschappij. 
 
Een ander signaal
Reeds Gandhi merkte op dat de mensheid op een kruispunt staat: ‘Ze moet kiezen tussen de wet van de jungle en de wet van de menselijkheid.’ Tasers toevoegen aan reeds bestaande wapens is het pad van de jungle. Ons geweten kan niet worden uitgeleend aan Amnesty International of radio- en televisiepresenator Giel Beelen, die zich vrijwillig liet ‘taseren’ en de inzet van Tasers ‘een prima idee’ vindt en een beter alternatief dan een politiehond die op je wordt afgestuurd.(Trouw) Waarschijnlijk is hij onvoldoende geïnformeerd. De minister misschien ook. Maar het is absoluut geen schande op een besluit terug te komen. Dat siert een mens juist. Het zou een krachtig signaal zijn als dit wapen verboden zou worden en een onderzoek zou worden gestart naar de werkelijke oorzaken van geweld. Een dergelijk signaal is duizendmaal krachtiger dan één stroomstoot van 50.000 volt van een Taser.
De Boeddha zei al zo’n 600 jaar voor Christus:
 
Niet wie in een veldslag
duizendmaal duizend man overwint,
maar wie één mens, zichzelf, overwint,
is de grootste held.
(Dhammapada, vers 103)
 
 
 
 
Literatuur:
Alibek, K., Biohazard. The Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World – Told from the Inside by the Man Who Ran it, Delta/Random House, New York 2000
Begich, N., en J. Manning, Angels Don’t Play This Haarp. Advances in Tesla Technology,Earthpulse Press, Anchorage, Alaska 2002, 7de dr.
Phillips, P., L. Brown en B. Thornton, US Electromagnetic Weapons and Human Rights, Sonoma State University, 2006
Rees, M., Onze laatste eeuw. Overleeft de mens de 21e eeuw?  Het Spectrum, Utrecht 2003
 
Websites:
Wired blog network.com
Truthout.org
Rense.com
 
 
 
©   Marcel Messing