Vrijheid van meningsuiting in Vlaanderen
Persmededeling van Peter Vereecke, Belfort group

10 april 2012

Geachte,

Ik heb jullie al ingelicht over de klacht die tegen mij is ingediend bij een onderzoeksrechter en over het psychologisch onderzoek door een psychiater en een klinisch psycholoog waaraan men mij wil onderwerpen.

Ik heb overwogen om op mijn beurt klacht neer te leggen bij het gerecht maar heb uiteindelijk beslist mijn bezwaren tegen deze manier van behandelen van kritische burgers aan te kaarten bij de politiek verantwoordelijke.

In bijlage vindt u mijn akte van protest die ik vandaag heb verstuurd aan de bevoegde minister Jo Vandeurzen.

Ik wil nogmaal benadrukken dat het mij hier niet gaat om mijn persoon zelf maar vooral om het principe :

Willen we leven in een maatschappij waarin dissident denken én spreken door de overheid zelf wordt gemuilkorfd en als een juridische misdaad wordt behandeld ?

Vlaanderen besteedt aan gezondheidszorg jaarlijks zo’n 730 miljoen euro. In Belgische franken uitgedrukt is dit ongeveer 30 miljard frank ! Het lijkt toch wel niet meer dan redelijk dat een ernstig maatschappelijk debat mogelijk moet zijn over de vraag in hoeverre dit geld goed besteed wordt en de gezondheid bevordert dan wel bedreigt ?

Ik hoop dat u aan deze kwestie de passende aandacht zult willen besteden.

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Akte van protest van een Vlaams burge

Aan de heer Minister Jo Vandeurzen
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel

Evergem, 10 april 2012.

PERSOONLIJK EN AANGETEKEND MET ONTVANGSTMELDING

Geachte heer Minister,

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor de manier waarop ik recentelijk behandeld ben door de hoofdverantwoordelijken van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de heren Vander Auwera en Top.

Als verantwoordelijk burger tracht ik bij te dragen tot een maatschappelijk debat over allerlei zaken, o.a. het vaccinatie-beleid. Ik werd in dat verband reeds door u persoonlijk ontvangen op donderdag 22 april 2010 naar aanleiding van de HPV-vaccinatie.

In dat verband stuur ik de laatste twee jaar regelmatig informatie rond naar allerlei instanties en personen uit de politieke, medische, academische en journalistieke wereld. Hierin worden allerlei aspecten van het huidig vaccinatiebeleid weliswaar kritisch tegen het daglicht gehouden, maar ik doe dit steeds respectvol, nooit persoonlijk beschuldigend en altijd degelijk onderbouwd door allerlei rapporten en studies.

De heer dr. Geert Top, leidinggevend ambtenaar van de Afdeling Toezicht Volksgezondheid, is een van de honderden adressanten op mijn mailinglijst. Net als de meesten reageert hij in de regel nooit en heeft hij mij ook nooit het formeel verzoek gestuurd om geen berichten meer van mij meer te ontvangen.

Groot was dan ook mijn verrassing toen ik vernam dat hij op 11 januari 2012 een klacht met burgerlijke partijstelling heeft neergelegd bij onderzoeksrechter Van den Bossche te Gent wegens ‘belaging’ en’ laster en eerroof’. Deze klacht was ook ondertekend door de heer Vander Auwera in zijn functie als administrateur-generaal als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.

Nog groter was mijn verontwaardiging dat hierbij ook aangedrongen wordt op een onderzoek van mezelf door een psychiater en een klinisch psycholoog.

Ik ervaar dit alles als

* een tergend en roekeloos geding. De klacht is werkelijk nergens op gebaseerd en kan niet anders aanzien worden dan als een poging tot intimidatie en monddood maken

* smaad en eerroof. Ik voel mij gekwetst in mijn eer en reputatie als mens, burger en gewezen burgemeester omdat men mij op deze manier stigmatiseert als een geestesgestoorde complot-fantast

* een onfatsoenlijke behandeling door de Vlaamse overheid van een burger die een bezorgdheid aan de dag legt voor de volksgezondheid in het algemeen en vaccinatie in het bijzonder. Een leidinggevend ambtenaar moet open staan voor signalen vanuit de bevolking en moet geacht worden om te kunnen gaan met dissident denken en kritiek.

* een aantasting van het principe van vrije meningsuiting. Het kan niet dat wie een kritische opinie heeft door een overheid hiervoor juridisch moet vervolgd worden als een hinderlijk psychologisch probleem-geval.

Geachte heer Minister,

Ik teken hierbij dus uitdrukkelijk protest aan bij U als politieke verantwoordelijke tegen deze behandeling en deze juridische daad, die de basisbeginselen van een democratische samenleving dreigen aan te tasten.

Mijn protest dien ik in mede namens vele duizenden mensen, die zich ook vragen stellen over de gezondheidszorg en die net als ik verontwaardigd zijn over de wijze waarop hier een burger behandeld is door ambtenaren, die geacht worden ten dienste te staan van de bevolking.

Ik wens dat deze klacht wordt ingetrokken en dat excuses aan mij worden aangeboden.

Ik dring er bij u op aan dat u met de heren Vander Auwera en Top een gesprek zou hebben omtrent deze zaak en mij hierover zou berichten.

Tot slot maak ik van deze gelegenheid gebruik om nog eens mijn standpunt inzake het huidig vaccinatiebeleid toe te lichten, dat werkelijk door vele duizenden Vlamingen wordt onderschreven, die ook van mening zijn dat de invloed van de farmaceutische industrie onrustwekkende proporties aan het aannemen is.

De basisfundamenten van het vaccineren worden voorgesteld als wetenschappelijk onbetwistbaar. Dit is zeer zeker niet het geval. Integendeel komen er meer en meer studies die dit ten gronde in twijfel trekken. Ik stuurde u in dat verband vandaag nog een tekst.

We worden door Uw administratie omschreven als de anti-vaccinatie-lobby.

Zulks stemt allerminst overeen met de realiteit :

  • we zijn gewoon bezorgde burgers
  • in tegenstelling tot de bestaande pro-vaccinatie-lobby worden wij allerminst gesteund door kapitaalkrachtige belangengroepen
  • onze inzet is idealistisch en dus onbezoldigd
  • we zijn niet anti maar pro de volksgezondheid en menen dat vaccinatie hiervoor noch de enige nocht de beste manier is en vooral veel risico’s inhoudt
  • we stellen vast dat de medewerkers van Kind&Gezin, de CLB’s en de directeuren van scholen, rust- en ziekenhuizen, enz. vaak geen weet hebben van mogelijke negatieve bijwerkingen zodat zij bezorgde vragen uit onwetendheid afdoen met de manifest ten onrechte geruststellende verklaring dat er geen enkel risico is.
  • we dringen aan op een open en performant systeem van klachtmelding waardoor iedereen een duidelijk beeld krijgt van de effecten van vaccinatie
  • we onderstrepen nogmaals dat we niet de confrontatie zoeken maar vooral aansturen op overleg en dialoog
  • we wensen vooral dat de wettelijke regelingen worden nageleefd, met name inzake informed consent en vrije keuze. En dit is zeer zeker niet het geval .

In dat verband laat ik u bij deze weten dat ik deze laatste problematiek wil aankaarten bij de bevoegde parlementaire commissie via een verzoekschrift om hierover gehoord te worden.

Vooraleer dit te doen ben ik bereid u als politiek beleidsverantwoordelijke onze bezorgdheden terzake te komen toelichten in een persoonlijk gesprek op Uw kabinet.

Gelieve mij als U op dit aanbod ingaat te laten weten wanneer zo’n onderhoud op korte termijn kan doorgaan.

Concreet vraag ik u

  • om een gesprek te hebben met de heren Vander Auwera en Top en mij te willen inlichten over de conclusies hiervan
  • om mij te laten weten of u mij wil ontvangen in verband met een aantal manifest onwettelijke toestanden inzake vaccinatie

met de meeste hoogachting,

Peter Vereecke