De hive-mind en het R-complex in de hersenen


 
Piero di Cosimo The-Discovery-of-Honey

Conditionering versus vrijheid

Zijn wij een slaaf van ons (onbewuste) denken of kunnen we onze gedachten in een door onszelf gewenste richting ‘herprogrammeren’? Welke programmeringen liggen zoal in het reptiele deel van onze hersenen (het zgn. R-complex) besloten en waarom vertonen veel  mensen zulk ‘automatisch’ en voorspelbaar gedrag (zgn. ‘hive-mind’)? Waar komt dit deel van de hersenen vandaan en in hoeverre vallen wij – Bewustzijn - überhaupt met onze hersenen ‘samen’? Hoe komt het dat mensen met een waterhoofd (hydrocefalus) toch zeer intelligent kunnen denken? En hoe zit het eigenlijk met de oorspronkelijke mens op aarde; waren dat hersenloze halfapen of vrije mensen, los van iedere vorm van reptiele-implant? Een stukje hersengymnastiek met veel vragen, schommelend tussen eenheidsworst versus eenheidsbewustzijn. 

Maar eerst richten we de blik op het verleden, om te kijken naar een stukje arcane geschiedenis. Er blijken nogal wat bronnen welke heel serieus de gedachte ondersteunen dat de mens lang, zeer lang gelden in zijn blauwdruk is gemanipuleerd.

Genetica tegen het licht van arcane geschiedenis

De wereld verkeert in de ‘ban van de ring’ van macht, corruptie en geweld, hoewel de ring op het punt staat om vernietigd te worden. Spannende tijden, en de schaamteloze wijze waarop in de wereld wordt huisgehouden blijft in wezen onbegrijpelijk zonder kennis van een zeer oude, esoterische strijd welke volledig achter de schermen plaatsvindt. Vele oude bronnen en teksten spreken van een sterrenoorlog tussen de krachten van het licht en van het duister. Onder andere de Mahabarata doet hier uitgebreid verslag van, maar ook in de Bijbel wordt gesproken van een ‘oorlog in de hemelen’. Velen realiseren zich niet dat er wel degelijk passages in de Bijbel staan die we letterlijk mogen nemen. Het boek Genesis 6:1-4 vermeldt de komst van de ‘zonen van de goden’ welke seks hadden met vrouwen op aarde hetgeen heeft geresulteerd in de komst vanreuzen op aarde*1 (Hebreeuws: Nefilim)
Ook Soemerische bronnen vermelden de komst van de ‘zonen van de goden’, maar heten daar annunaki (lett: ‘zij die van boven neerdaalden’). Het boek van Enoch, dat de katholieke kerk uit de handen van de mensheid heeft trachten te houden en waarvoor Bruno op de brandstapel kwam, maakt melding van de komst van ‘gevallen wachters’ op aarde, ook wel ‘gevallen engelen’ genoemd, welke een genetische doorkruising met de mens tot gevolg heeft gehad.*2)
Het evangelie van Filippus, ook al zo’n tekst welke systematisch buiten de Christelijke canon is gehouden vermeldt:
 

‘Krachten’ (archontoi) wilden de mens misleiden
Omdat ze zagen dat hij verwant is
Aan het werkelijk goede
[…]
Want ze (de machten) wilden de vrije mens
Gevangen nemen
En hem voor eeuwig tot slaaf maken.
 
Het zijn deze krachten die de mens
Met [vergankelijkheid voeden]
Omdat ze niet willen dat hij wordt gered
Opdat hij [in hun macht blijft]
Als de mens [dit voedsel nuttigt
Ontstaan] er offers voor deze krachten.
 
Evangelie volgens Filippus, uit: Nag Hammadi geschriften p.320-321

 

Begint u al te herkennen welk ‘spel’ er wordt gespeeld? Is dit niet herkenbaar om ons heen? Weinigen beseffen dan ook dat de afronding van grote tijdswielen in wezen de afronding van deze strijd van een gevallen toestand inhoudt. De genetische manipulatie waarvan in genoemde bronnen sprake is, zou wel eens identiek kunnen zijn aan de val uit het paradijs en het verlies van onze oorspronkelijke, goddelijke natuur. 

De strijd wordt recht onder onze ogen beslecht, maar slechts weinigen zien. De uitkomst staat hoe dan ook vast, in die zin is de strijd in wezen al gestreden, maar vanuit stoffelijk perspectief en tijd-ruimte bewustzijn zitten we er middenin. De afronding in deze tijd van zeer lange tijdswielen is heel wat groter dan de overgang van Vissen- naar Watermantijdperk alleen. Een zelfs veel ouder proces dan de bewustzijnsgolf van tijdperken binnen de precessionele cyclus van 25.920 jaar komt in deze tijd tot een afronding, dat wil zeggen: wij staan aan de vooravond van een fundamentele evolutiesprong, waarvan de omvang nog maar nauwelijks wordt beseft. 

Een strijd met een uiterst lange geschiedenis, en een uiterst ‘geduldige’ agenda. Een strijd die volledig draait om de wens de mens tot slaaf te maken (Soemerisch: lulu, letterlijk ‘werker’), welke in de oudste goudmijnen op aarde naar goud diende te delven. Ja, het draait al een heel lange tijd om goud in deze wereld. De oudste mijnen in Afrika dateren van 70.000 en zelfs 200.000 jaar geleden. Wanneer we met open blik naar de wereld om ons heen kijken, is er wellicht niet wezenlijk veel veranderd. Zijn wij werkelijk vrij, of wordt er van alles aan gedaan om ons onwetend, angstig, permanent bezig, hard werkend en niet al te gezond te houden? Hoewel het universum gevuld is met liefdevolle wezens, is er één soort bij welke geen boodschap aan ons heeft. Deze wezens opereren met name in de vierde dimensie, het astrale domein, maar kunnen zich ook in onze sferen bewegen, het zgn. shape shiften*3)

R-complex

Een van de meest in het oog springende kenmerken van de reptielen stam, of R-complex, dat zich aan de basis van ons zenuwstelsel nabij het limbisch systeem bevind, zijn volgens wetenschappers eigenschappen als agressie, het verlangen naar controle, macht en bezit, territoriaal gedrag, sociale hiërarchie, obsessief dwangmatig gedrag, slaafs conformisme en gehoorzaamheid aan regels (hive-mind). Veel menselijk gedrag wordt ‘verklaart’ door bestudering van de reptielen hersenstam. De pregnante vraag is echter of dit deel van ‘ons’ wel zo menseigen is als we denken. Overal ter wereld bestaan  overleveringen aan een oorspronkelijke, ‘gouden’ staat van zijn, waarin vrede en geluk op aarde heersten. Overvloed, een aangenaam en stabiel klimaat, afwezigheid van (sterke) seizoenswisselingen, schoonheid, gezondheid, vrij van ziekten en een zeer lang leven, of zelfs onsterfelijkheid. Collectieve psychotische fantasieën? Of een heel diep bewaard gebleven herinnering aan ‘wat ooit was’? 


Man van de Marquesas-eilanden

“Heb je nooit van het tijdperk van de hoogste deugd gehoord? (…) Buurlanden lagen op gezichtsafstand van elkaar, zodat ze wederzijds de honden konden horen blaffen en de hanen kraaien, maar ondanks dat gingen de inwoners nooit van hun leven bij elkaar op bezoek. In dit tijdperk heerste er het volmaaktste bestuur”.
Zhuang Zi, H10-2

 
“De ware mens van weleer sliep zonder te dromen, hij ontwaakte zonder zorgen, wat zijn eten betreft vond hij alles even lekker. Zijn adem was dieper dan diep.(…) De ware mens van weleer bood geen weerstand aan ellende, noch ging hij prat op welslagen, noch streefde hij naar macht. Zij die deze hoedanigheid bezaten waren niet spijtig wanneer zij faalden, noch tevreden over zichzelf wanneer ze iets bereikten. Zij die deze hoedanigheid bezaten konden hoogten beklimmen zonder te beven, zich in het water begeven zonder nat te worden, het vuur binnengaan zonder warm te worden. En zo was ook hun kennis in staat op te rijzen tot aan de Tao”.
Zhuang Zi, H6-1

“Het land van Huaxu*4) kent geen leraren of leiders: alles volgt er zijn natuurlijke loop. Het volk kent er geen verlangens of begeerten: iedereen gaat er zijn natuurlijke gang. Vreugde om het leven of afkeer van de dood zijn er onbekend, en daarom zijn er geen vroegtijdige overlijdens. Het gehecht zijn aan de eigen persoon en het bewaren van een afstand tot de anderen zijn er onbekend, en daarom zijn [voorwaardelijke] liefde en haat er onbestaand (…) Voor niets is men er bang, om niets is men jaloers. De bewoners gaan er het water in zonder te verdrinken, en gaan het vuur in zonder te verbranden (…) Ze rijden op de lucht zoals wij op de vaste grond lopen, ze slapen hangend in de leegte zoals wij in een bed liggen. Wolken en mist hinderen hun zicht niet, het geratel van de donder verstoort hun gehoor niet, mooi of lelijk brengt hun geest niet in de war, bergen en valleien doen hen niet struikelen, want zij bewegen enkel in de geest”.

 Liezi, H2-1


Het is maar zeer de vraag of de oorspronkelijke bewoners op aarde wel over een R-complex beschikten zoals nu. Als ze überhaupt al in het bezit ervan waren, dan toch vermoedelijk in veel geringer omvang. Andere delen van de hersenen zouden weer aanzienlijk groter zijn geweest, want de herseninhoud is aanzienlijk geslonken met het “opklimmen van de evolutie”. Trouwens, waar komen al dievreemde schedels eigenlijk vandaan, anders dan uit de vitrine’s van een museum?

‘Gevallen wachters’ hebben specifieke eigenschappen overgeplant in onze geest. Door ons een beetje als hen te maken, zijn we makkelijker te beheersen. Wat zegt de Bijbel? “Laat ons mensen naar ons evenbeeld maken”. Verschillende auteurs en onderzoekers hebben de Jahweh-god van het oude testament met sterke argumenten weten te identificeren als één van de leiders van de gevallen engelen, welke tenslotte van zichzelf zegt: “Ik ben een jaloerse god”. Elders is deze Jahweh-god aanwezig op een vergadering van de raad der goden (Psalm 82). Hij is dus zeker niet de enige god. Ook landt deze ‘god’ met veel lawaai, vuur en rook op de berg Hermon, verordonneert de tien geboden op stenen tafelen en zet het uitverkoren volk direct aan tot oorlog met z’n buurlanden. Vertoont dit ook maar de geringste overeenkomst met wat we onder de hoogste god zouden mogen verstaan?
Misschien moeten we de boodschap welke David Icke al ruim 20 jaar verkondigt wat serieuzer gaan nemen als hij spreekt van inmenging door wezens uit een andere golflengte van het universum met weinig nobele bedoelingen*5). De ‘werkelijkheid’ is een veld van frequenties dat door de biologische super-computer – het brein- wordt gedecodeerd tot onze holografische versie van die werkelijkheid. Grote gebieden van het informatie spectrum zijn voor de mens ontoegankelijk voor waarneming, en maken zodoende geen deel uit van onze realiteit. Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat.

Zoals ik eerder al heb aangegeven, ben ik ervan overtuigd dat deze kosmos bezaaid is met leven, waaronder vele mensen en mensachtigen, welke vrijwel zonder uitzondering beseffen dat het leven één is, waar en wanneer dan ook. We zijn één grote galactische familie, zowel op aards als op kosmisch nivo. Maar zoals dat wel vaker in families gebeurt, is er altijd wel één die zich het zwarte schaap voelt en zich buitengesloten voelt (i.e. diep de afgescheidenheid in ‘duikt’). Vergelijk dit eens met de parabel van de verloren zoon welke diep afdaalt in afgescheidenheid, verdwaalt in de stof (beperkte realiteit) en van zijn oorsprong (‘thuis’, ‘de vader’) volledig vervreemd is geraakt*6) Is deze vergelijking primair op de menselijke situatie van toepassing, we kunnen haar ook ruimer zien ten aanzien van alle leven in de kosmos dat de weg kwijt is. 

‘They gave us their mind’

In de boeken van Carlos Castaneda vinden we passages welke onomwonden wijzen op geestelijke en biologische overheersing door ‘rovers’ vanuit de kosmos.

“Zij namen bezit van ons omdat wij voedsel voor hen zijn, en knijpen ons genadeloos uit omdat wij hen in stand houden. Net zoals wij kippen houden in de ren, zo mennen de rovers ons. Op deze wijze is hun ‘voedsel’ altijd voorhanden” 

“Bedenk even, en vertel me hoe je de tegenstrijdigheden zou willen verklaren tussen de intelligentie van de mens als ‘engineer’ en de stompzinnigheid van zijn geloofssystemen, of zijn onnozele en tegenstrijdige gedrag. Tovenaars zijn van mening dat de rovers ons geloofssystemen hebben verschaft, onze opvattingen van goed en kwaad, onze sociale moraal. Zij zijn degenen die onze dromen van succes en mislukking hebben gecreëerd. Zij hebben ons begeerte, hebzucht en lafheid geleerd. Het is de rover die ons zelfvoldaan, routinematig en egomaniacaal heeft gemaakt.”

“Om ons gehoorzaam, gedwee en zwak te houden, hebben de rovers zichzelf met een verbazingwekkende manoeuvre ingelaten – verbazingwekkend natuurlijk, vanuit het oogpunt van strategisch gevecht; een afschuwwekkende manoeuvre vanuit het standpunt van degene die haar ondergaan. Zij gaven ons hun geest (mind). De geest van de rovers is barok, tegenstrijdig, gemelijk, doortrokken van de angst om ieder moment ontdekt te worden.”*7)
 

En verderop in de tekst wordt gewezen op het merkwaardige gegeven dat hoewel geen van ons waarschijnlijk ooit honger heeft hoeven lijden, we wel degelijk de gedachte-angst kennen voor mogelijk gebrek aan voedsel. Waar komt dit vandaan? Hoe is dit in onze genen terecht gekomen, waar alles wijst op een ver verleden waarin de mens leefde temidden van een paradijs op aarde? 

“Tovenaars uit het oude Mexico (…) veronderstelden dat de mens een volledig wezen moet zijn geweest, met verbazingwekkende inzichten, bewustzijnsmogelijkheden welke nu tot het rijk der legende en mythologie behoren. En daarna, scheen alles te zijn verdwenen, en hebben we nog slechts een bezadigde, gesedeerde mens. Wat ik zeg is dat wij niet een eenvoudige rover voor ons hebben. Hij is buitengewoon slim en georganiseerd. Hij volgt een methodisch systeem om ons waardeloos te maken. Het magische wezen dat de mens bestemd is te zijn, is niet langer magisch. Hij is een ordinair stuk vlees. Er resten geen grotere dromen voor de mens dan de dromen van een dier dat wordt grootgebracht om als vlees te dienen; afgezaagd, conventioneel en imbeciel.”*8)

Vanwaar een val uit het paradijs? Waardoor zou de mens vanuit een dergelijk volmaakte staat afglijden tot een gedegenereerde toestand waarin de mensheid momenteel verkeert? Enkel vanwege een op en neergaande beweging van bewustzijn door de spiraliserende tijdsgolf van een precessionele cyclus, een beweging waarbinnen het bewustzijn na een lange periode van verlichting langzaam weer in slaap valt? Of is er meer aan de hand? De Boeddha sprak al van het bestaan van azura’s, demonen, en wie Joseph Campbell er op naslaat kan lezen hoe iedere cultuur, ieder tijdperk hiervan melding maakt. Enkel een projectie van de geest? Enkel een fenomeen dat we psycho-analytisch kunnen duiden? Trouwens wat is dan precies de relatie tussen deze ‘beelden’ van het ‘onbewuste’ en de ons omringende werkelijkheid? Laten we ook niet vergeten dat bepaalde lagen binnen het astrale domein doortrokken zijn van negatieve energieën. De beide wereldoorlogen, de Joodse Holocaust, de Chinese Holocaust (Mao), de Indiaans-amerikaanse Holocaust (verspreid over ruim een eeuw, maar met veel grotere aantallen slachtoffers dan de nazi-kampen in Duitsland), de killing fields van de Rode Khmer, en niet te vergeten de langdurig slepende Afrikaanse Holocaust (kolonialisme, imperialisme, tienduizenden afgehakte handen, aids, apartheid, Hutsi’s en Tutsi’s, en ga zo maar door…) Ik probeer niet eens compleet te zijn, maar de lijst van bloedvergieten is bijna onafzienbaar. Deze energie waarmee de aarde is doordrenkt is niet zomaar ‘verdwenen’. Is het wel aannemelijk om te veronderstellen dat de mens plotsklaps uit het paradijs valt vanwege een ‘degeneratieve aanval’ of een of ander ‘toeval’? Is het niet veel aannemelijker de val uit het paradijs te zien als een ingreep van buitenaf, en wel een ingreep welke bestempeld kan worden als een soort diefstal, in de kern van onze biologie, - onze genen -, waardoor wij nog slechts beperkte ervaringen en vermogens bezitten? Nogmaals: waar komt de verandering in lichaamsbouw en vooral de afname van onze herseninhoud anders vandaan, dan door een ingreep? Dit valt op geen enkele manier te rijmen met welk geleidelijk evolutionair proces dan ook.

De biologie van de overtuiging

Volgens Bruce Lipton kunnen we ons DNA veranderen*9). We zijn tenslotte niet onze hersenen, niet onze genen, en niet ons lichaam. We zijn spirituele wezens met de menselijke ervaring, dragen een hoog technologisch space-pak, - ook wel aangeduid als lijf -, bedraad met ragfijne filamenten DNA, dat bovendien hooggevoelig is voor taal en frequenties*10). Dat wil zeggen: DNA kan veranderen. Alles kan veranderen onder invloed van ons bewustzijn, door onze houding in het leven te veranderen en onze beperkende opvattingen niet zo te laten domineren. Een positieve houding vanuit het diepe besef dat de schepping onze bewondering wel moet afdwingen en onze liefde verdient, zo onvoorstelbaar mooi zit zij in elkaar, kan wonderen verrichten.

‘Herbedrading’ van DNA vindt eveneens onder invloed van de kosmos plaats, maar we kunnen dat proces zelf ondersteunen door zuivering van gedachtes, handelingen en voeding. Het is belangrijk om te trachten zo veel mogelijk emotionele ballast te dumpen, bijv. via regressietherapie of meditatieoefening. Voeding welke het lichaam niet belast brengt vanzelf een proces van ontgifting op gang waardoor het lichaam tevens meer bewustzijn op kan nemen (vegetarisch, ongekookt voedsel). Luister maar eens naar Markus Rothkranz op dit filmpje*11). Met een drumstick bij de T.V valt de geest al snel in slaap, maar aan een bord verse groenten, al eet je er nog zo veel van, kun je je eenvoudig niet ‘suf’ eten. Je krijgt hooguit alleen maar meer energie. Door geleidelijk aan een radicaal andere levenswijze te ontwikkelen, door minder en vooral rauw voedsel tot je te nemen, ga je meer voelen; je wordt sensitiever en gezonder. Dat moet je wel aankunnen, en is een proces dat vanzelfsprekend niet in één dag verloopt. Het maakt allemaal onderdeel uit van het groeiproces dat ons geleidelijk aan richting steeds minder vast voedsel en steeds meer directe lichtvoeding leidt. Een proces ook waarin geleidelijk aan de verdichting van een materieel lichaam zal plaatsmaken voor een lichaam van licht. Voor alle duidelijkheid: die twee vormen overigens geen radicale tegenstelling, want het begrip materie blijkt bij nadere inspectie vooral leegte, en licht bevindt zich op de grens van het materiële, maar gaat daar tevens ver aan voorbij. Ik geef er daarom de voorkeur aan om te spreken van een verschuiving in frequenties en uitbreiding naar hogere trillingsnivo’s [opklimmen-in-bewustzijn]. 

Zoals de titel van het boek van Bruce Lipton al aangeeft, schuilt in onze overtuiging de grootste overtuigingskracht. De geest kent en verricht wonderen. Dagelijks. Wie zich ziek denkt, wordt ziek, en wie denkt uitsluitend met het eten van groene groentes zijn of haar bewustzijn op te kunnen tillen, draait in wezen de zaak om, laat al het werk aan de sla over, en vergeet dat bewustzijn zelf als roerganger aan de basis van ieder proces staat.

De saboteur die spreekt

Toch beslaat slechts 5% van onze hersenactiviteit het domein van het bewuste denken, de overige 95% betreft onbewuste programmering welke de trom slaat. We houden ervan om voor bewuste wezens door te gaan, bewust te leven, bewust te eten. Ook in mijn artikelen komt het cruciale woordje bewustzijn heel vaak voor. Maar Bewustzijn omvat ook onbewust zijn. Genoemde cijfers geven echter aan dat de algemene koers welke dagelijks gevaren wordt, vooral door de (onbewuste) automatische piloot wordt aangestuurd. Op jonge leeftijd kan ons bewustzijn heel goed vergeleken worden met een camera welke 24 uur per dag alles registreert en opneemt. Tot op de leeftijd van ongeveer 6 jaar functioneren we in menig opzicht letterlijk als een soort high definition video-recorder. Gedurende deze periode worden de programma’s gevormd waar we de rest van ons leven op ‘draaien’, soms zelfs op doldraaien. Gelukkig kan dat worden gecorrigeerd en bijgesteld, al is het een geduldwerkje. Gemiddeld 70% van onze gedachten blijken negatief te zijn (“ach, dit werkt toch niet, het gaat mij toch niet lukken, het heeft nog nooit gewerkt, enz.”*12) Dat is de saboteur die spreekt, een bijzonder hardnekkig personage kan ik uit ervaring bevestigen, hoewel het wel degelijk mogelijk is hem het zwijgen op te leggen, - gelukkig maar -, maar slechts dan, na eerst heel goed naar hem te hebben geluisterd. Het onderkennen van negatieve gedachtes is heel belangrijk. Vervolgens, wanneer je heel aandachtig naar die stem hebt geluisterd, hem respect hebt betoond en de aandacht gegeven die nodig is, ontdek je tijdens dit proces al snel hoezeer deze weinig konstuktieve stroom van negatieve affirmaties de eigenlijke boventoon voert. Dat kan even schrikken zijn. Ik zei al; een bijzonder hardnekkig en opdringerig personage, die saboteur. Als je hem voldoende beluisterd hebt is het zaak om vervolgens telkens op “stop” te drukken zodra dit soort ondermijnende programma’s weer begint te draaien, en een gewenste programmering ervoor in de plaats te stellen middels een positieve affirmatie. Let wel: affirmaties werken alleen indien zij bevestigend zijn en in de tegenwoordige tijd worden geformuleerd. Er is veel prima literatuur voorhanden op dit gebied. Bovendien dient bewust positieve programmering langdurig herhaaldelijk te worden toegepast om ieder onderliggend negatief geloof gebaseerd op negatieve ervaringen, te lossen uit ieder hoekje van je celsstructuur en te vervangen door meer bekrachtigende software. 

Het onbewuste leert enkel van herhaling (repetitive mind), en creëert door herhaling een nieuw patroon. “Het menselijk brein bestaat uit 100 miljard neuronen. Elk daarvan vormt netwerken met groepen van tot wel 50.000 andere neuronen (…) De neurale netwerken worden geschapen door de levenservaringen”*13) De mensheid zelve is als een super-organisme, waarin individuen zijn als cellen. Oorlog kan dan ook vergeleken worden met een auto-immuun ziekte (zelf-destructie). Biologisch onderzoek (Lipton) heeft aangetoond dat een gezonde omgeving, gezonde cellen creëert. Slechts 2% van alle ziektes is genetisch gerelateerd, met 98% daartegenover omgevings gerelateerd. Genezen is voor een groot deel een kwestie van onszelf losmaken van ongezonde invloeden en ongezonde programma’s. “The way to fight the system, is not to be part of the system”, aldus Lipton. ‘Vechten’ (verzet/strijd) betekent jezelf in de modus van fight or flight plaatsen, waarbij veel energie uit de cellen met dit doel wordt gereserveerd. Als we niet oppassen, verkeren we als moderne mensen 24 uur per dag, 7 dagen per week onder de vlag van aangemaakte stresshormonen, welke in natuurlijke, harmonieuze en gezonde omstandigheden slechts hoogst incidenteel optreden. De maatschappelijke heersende krachten daarentegen promoten en bevorderen deze schadelijke toestand, en verheffen haar zelfs tot officiële leer (met name Darwinisme). Wanneer we ons echter realiseren dat eenderde tot tweederde van alle genezingen op het placebo-effect berusten, dan wijst dit op de geweldige (scheppende) kracht van de geest en de kracht van vertrouwen en overtuiging.

Waterhoofd

Er bestaat een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat er op wijst dat we niet enkel ons ‘koppie-koppie’ gebruiken om na te denken. Zo bevinden hersencellen zich overal in de bloedbaan van ons lichaam, en steeds meer wijst erop dat gedachten niet zozeer ‘in’ ons huizen, als wel ‘tot’ ons komen. De kosmos lijkt heel sterk op een onvoorstelbaar omvangrijk holografisch veld, waarbinnen zelfs sterrennevels de spiraliserende dubbele helix structuur aannemen, net zoals DNA dat doet. Is het dan echt mogelijk het heelal als één gigantisch denkend, kloppend bewustzijn te beschouwen? Het begint er aardig op te lijken dat dit inderdaad het geval is*14).


DNA gevormde, dubbele helix nevel in het centrum van de melkweg

De onvoorstelbare ‘leegte’ binnen het universum (95 % is volledig onbekend: o.a. ‘dark matter’, ‘dark energy’, ‘zeropoint energy’ of ‘kwantumschuim’ genoemd. Al deze begrippen wijzen op hetzelfde veld buiten ons EM-gerelateerde werkelijkheidsbesef) vormt geen indicatie voor een onintelligent universum, integendeel. Dr. Peter Gariaev ontdekte dat DNA moleculen licht absorberen én opslaan. Wanneer hij vervolgens DNA uit de zorgvuldig geïsoleerde proefopstelling verwijderde, bleef tot zijn grote verrassing een lichtspiraal achter; een fantoom-lichaam van licht in de vorm van een dubbele helix. Dit ‘fantoom’ is tot 30 dagen na verplaatsing van het oorspronkelijke DNA waarneembaar. Wij strooien letterlijk overal ons licht rond (…) Het wetenschappelijk bewijs van een “energetisch dubbel” is al ruim 25 jaar voorhanden, maar nog altijd weinig bekend, zoals dat bij veel hoogst belangwekkende wetenschappelijke ondervindingen het geval blijkt te zijn*15).

Wanneer ál het DNA in onze hersenen een energetisch dubbel blijkt te hebben, dan rijst de vraag of dat ‘lichtende’ holografische deel van ons brein mede verantwoordelijk gesteld kan worden voor hetgeen en de wijze waarop wij denken. Functioneert een deel van onze geest in een ongeziene parallelle werkelijkheid? Hoe kan worden verklaard dat functioneren en intelligentie intact blijven na operatieve verwijdering van grote delen van de hersenen, zoals blijkt uit onderzoek naar kinderen met ernstig herseninfarct?*16) 

Verbijsterend ondersteunend bewijs voor de gedachte dat wij niet met onze hersenen denken, wordt geleverd door het onderzoek van dr. John Lorber naar 253 patiënten met hydrocefalus, beter bekend als “water in de hersenen”. Een geval verhaalt van een jonge student met een IQ van 126 en volledig normaal functioneren, wiens hersenvolume voor 44% totaal was verdwenen en waarvan het overgebleven deel tot een flinterdunne laag van ongeveer één millimeter dikte was gecomprimeerd tegen de binnenzijde van zijn schedel. De rest van zijn hoofd was letterlijk gevuld met ‘water’. Een ander onderzoek, uit 2006, naar hydrocephalus bij hamsters waarvan de hersenen vrijwel volledig non-existent waren, wees op identieke resultaten van een volledig normaal en gezond  functioneren. Bewees strawman uit de film The Wizard of Oz uit 1939 al niet de slimste van het hele stel te zijn?*17)

Het puntloze punt

Op het moment dat wij ten volle beseffen dat wij niet onze hersenen zijn, niet ons lichaam, dan rijst de vraag: wie of wat zijn we dan wel?
Eindeloos bewustzijn. Een ‘puntloos punt’ zoals ik het jarenlang heb horen onderwijzen, totdat ik eindelijk een keer meende te begrijpen wat door het verstand ten ene male nooit begrepen kan worden, en doordrongen werd van een diep besef dat wij daadwerkelijk datgene zijn, alles en overal, waar ons bewustzijn is. 


Kirlianfoto van handen
 

De grenzeloze IK BEN-aanwezigheid vormt een puntloos punt zonder omvang. We are the Field. Naar ons diepste wezen is de mens werkelijk adembenemend, en gaan wij ver voorbij aan iedere mogelijke (menselijke) opvatting omtrent onszelf. 


©Wido Blokland, 2011, www.opklimmen-in-bewustzijn.nl

 

Noten:
*1) Buitenaardse giganten opgegraven in Afrika:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M92&ss=P1456&l=NL

*2) Verschillende auteurs hebben hierover uitgebreid gepubliceerd, waarvan ik er hier enkele noem: Michael Tsarion, (Atlantis,Aliën Visitation & Genetic Manipulation), Jim Mars (Regeren vanuit het duister), Zacharia Sitchin (o.a. Aan Genesis voorbij), Drunvalo Melchizedek (De geometrie van de schepping), en cultureel antropoloog Marcel Messing (Het huis op de rots gebouwd), 2010, p.72-76

*3) David Icke, Human Race Get Off Your Knees – The Lion Sleeps No More, 2010
De expert op dit gebied en uiterst controversiële onderzoeker. Controversieel althans voor al degenen die weigeren om ‘out of the box’ te denken.
Zie ook: Marcel Messing, Het Huis Op De Rots Gebouwd, 2010, p.75

*4) Huaxu is een land van voor het begin van de menselijke beschaving (Jan de Mejer, 2008)

*5) Icke verwijst dan ook niet slechts voor de grap naar de film They Live van John Carpenter uit 1988. Een SF-film van vrij laag allooi, maar desalniettemin met een actuele, prikkelende verbeelding waar het gaat om de beheersing van de menselijke geest door middel van geavanceerde stralingstechnologie waarmee de ET’s iedereen in een holografische conditionering vasthouden. Nog altijd te zien op internet: http://video.google.com/videoplay?docid=-9005367754264973286#  ,   

*6) Parabel van de verloren zoon, zie Messing: http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M17&ss=P158&l=NL

*7) Carlos Castaneda, citaat vertaald uit: David Icke, The Lion Sleeps No More, 2010, p. 426-427

*8) Ibidem

*9) Bruce Lipton, The Biology Of Belief, 2010, vert: De Biologie Van De Overtuiging.

*10) Zie ook: Woorden en frequenties beïnvloeden ons DNA. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1105&l=NL

*11) Markus Rothkranz. http://www.youtube.com/watch?v=ACpaqqNyORw

Zie ook: Wido Blokland, Der mensch ist was er ißt, deel 1 en deel 2:
http://www.opklimmen-in-bewustzijn.nl/Voeding1.html
http://www.opklimmen-in-bewustzijn.nl/Voeding2.html

*12) Bruce Lipton, Opcit.

*13) Jasmuheen, In Resonantie, 1995, vert: The Art of Resonance.

*14) Astronoom dr. Mark Morris ontdekt “DNA Shaped Nebula  Observed at Center of Milky Way”, Scienceagogo, 2006
http://www.scienceagogo.com/news/20060216005544data_trunc_sys.shtml

*15) David Wilcock, The Source Field Investigations, 2011. pp.160-164.

*16) Ibidem. pp.164-165

*17) Ibidem. pp.165-167 Bij hydrocefalus vindt de cerebrospinale vloeistof in de ventrikels binnen de hersenen (hersenholtes) geen natuurlijke afvloeiing, hetgeen in het recente verleden de dood tot gevolg kon hebben. Tegenwoordig biedt drainage uitkomst.


Lees ook het artikel Voorbij het reptiele brein naar Bewust Zijn van Marianne, voor aanvullende informatie en bronnen omtrent de biologie van de hersenen:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1210&l=NL