Negen sluiers over de menselijke ziel vragen om openbaring
Waarom begrijpen anderen niet hoe u de wereld ziet?
Tien jaar geleden schreef mijn goede vriend Don Harkins een artikel met de titel “slavernij en de acht sluiers”. We hebben daarna veel gepraat over de “acht sluiers theorie”. Uiteindelijk vroeg hij mij erover een stuk te schrijven voor zijn krant: The Idaho Observer. We waren samen tot de conclusie gekomen, dat er negen sluiers over de menselijke ziel waren geplaatst en niet acht. Spirituele ontwikkeling en blootlegging van de volledige waarheid kunnen ervoor zorgen dat mensen deze sluiers doorboren. Hieronder volgt een samenvatting van het artikel.

Waarom negen in plaats van acht sluiers?

Iedere zoeker naar de waarheid heeft een moment waarin de symmetrie en de structuur der wiskunde aan de oppervlakte komt, vooral de geometrie der fractalen, met de cijfers van 1 tot en met 9. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld en zie de cijferrijtjes vooraan en achter het = teken:

1 x 8+ 1= 9
12 x 8+ 2 = 98
123 x 8+ 3 = 987
1234 x 8+ 4 = 9876
12345 x 8+ 5 = 98765
123456 x 8+ 6 = 987654
1234567 x 8+ 7 = 9876543
12345678 x 8+ 8 = 98765432
123456789 x 8+ 9 = 987654321

Prachtig rijtje, niet? Alle grote filosofen uit de geschiedenis zoals Archimedes, Copernicus, Socrates en DaVinci waren vooraleerst wiskundigen. Alles, van de Bijbelse voorspellingen tot en met de spiraalvorm van DNA, is tot eenvoudige wiskundige formules en modellen terug te brengen. 

Kijk naar de mysteriescholen uit de Oudheid. De tempels van Soemerië en Babylon hadden de Kabbala die hen de weg naar het ultieme "Heilige der Heilige" toonde. Het woord “revelation”, is Engels voor “openbaring”, d.w.z. de scheiding van de sluiers, re–veil–a–tion (veil = sluier), van het leven, de creatie, van God en de oorsprong van de mens. Hiervoor moest men de 9 niveaus van inzicht of "niveaus van waarheid" begrijpen, om tenslotte "Nirwana" of de ultieme eenheid met God binnen te gaan.

Als een grote Sudoku puzzel draait het menselijke bestaan om de nummers 1 tot en met 9. Alles heeft een plaats in dit systeem en alles past keurig en precies in het eeuwige rooster van tijd en ruimte. Dit is één definitie van de Waarheid, de wiskundige logica – verborgen, geheimzinnige kennis, begrepen door slechts enkelen. Jezus van Nazareth zei tegen Zijn volgelingen: "U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u bevrijden".

Waarom kunnen zoveel mensen de waarheid niet zien?

In 2001 schreef Don Harkins de volgende woorden: “Ik heb diverse theorieën overboord moeten zetten om een verklaring te vinden voor het feit waarom de meeste mensen de waarheid niet kunnen zien, zelfs niet wanneer ze er tegenaan botsen. Degenen die de samenzwering zien praten onderling over het feit, dat de meeste mensen niet in staat zijn de goed gedocumenteerde argumenten te begrijpen, wat we meestal omschrijven als onze collectieve uitbuiting en slavernij. De meest gebruikelijke verklaring is, dat de meeste mensen niet willen zien wat werkelijk gaande is.  

Duivelse mannen en vrouwen die de machtselite van de wereld vormen, hebben op  slimme wijze een echt lijkend weiland met groen gras gecreëerd. Het ziet er zo echt uit dat mensen bijna nooit opkijken van de plek waar zij grazen. De gekleurde labels die aan hun oren zijn vastgeniet zien ze niet.

Mensen die hun eigen verslaving aan het malse gras niet herkennen, hebben de neiging ons als krankzinnige samenzweringtoeristen te betitelen, wij zijn degenen die voorbij kunnen kijken aan de boerderij en het kasteel van hun feodale heer.

Eindelijk begrijp ik hoe dit komt

Het is niet zo dat ze “het niet willen zien”. Het komt omdat ze eenvoudig niet kúnnen zien wat er met hen aan het gebeuren is. Er zijn ondoordringbare sluiers die hun het zicht benemen.

Mensen bereiken doelen na een selectie- of een filtratieproces. Sport is hiervoor een van de beste voorbeelden. We beoefenen bepaalde sporten, totdat we van het speelveld worden afgeschopt. Beroepsatleten zijn nooit van het speelveld afgeschopt en we betalen veel geld om naar hen te mogen kijken. Waar miljoenen kinderen elk voorjaar in amateurcompetitieverband spelen, zullen uiteindelijk slechts een klein aantal kinderen overblijven die professionele sporters worden.

Er zijn meer dan zes miljard mensen op deze Aarde. Vele leven en sterven zonder verder  nagedacht te hebben dan wat er nodig is om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Negentig procent van de mensheid zal deze eerste sluier niet doorbreken.

Slechts 1% van alle mensen is in staat de negen sluiers te doorbreken. Het lijkt erop dat dit aantal afneemt. Om het virtuele grasveld groen te houden moet de machtselite mensen omkopen die een aantal sluiers hebben gepasseerd, zodat de diegenen die dreigen de waarheid te doorzien door hen opnieuw de andere kant kunnen worden opgestuurd. Ik noem dit intellectuele prostitutie. De vergulde wereld van glitter, rijkdom, status en bekendheid heeft vele begaafde mensen verleid.

Tien procent van alle mensen is in staat de eerste sluier op te lichten. Daarachter vinden zij de wereld van de politiek: ze gaan stemmen, worden actief, kiezen voor links of rechts of het midden. Ze vormen zich een mening gebaseerd op de stoffelijke wereld om hen heen. Iedereen is door het schoolsysteem geconditioneerd en accepteert dat de vertegenwoordigers van de overheid, de media en andere “deskundigen” een bepaalde autoriteit hebben. Negentig procent van de mensen in deze groep zal sterven zonder de tweede sluier te doorbreken.

Tien procent zal voorbij de tweede sluier gaan en de wereld van geschiedenis ontdekken, relaties tussen mensen en hun regering en de betekenis van zelfbestuur door wet en grondwet onderzoeken. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder deze derde sluier te passeren.

Tien procent van de mensen die de tweede sluier hebben kunnen oplichten zullen de derde sluier doorbreken. Ze zullen zich ervan bewust worden dat alle hulpbronnen op de wereld, inclusief wij mensen, door bijzonder rijke en machtige families worden gecontroleerd. De activa die deze families van oudsher bezitten worden tegenwoordig met moderne afpersingsstrategieën vergroot. De economie van de hele wereld is gefundeerd op schulden aan hen. Negentig procent van de mensen in deze groep zullen leven en sterven zonder dat ze de vierde sluier hebben doorbroken.

Tien procent zal achter de vierde sluier kunnen kijken om de Illuminati, de Vrijmetselarij en de andere geheime genootschappen te ontdekken. Deze genootschappen gebruiken symbolen en verrichten ceremonies die voor overdracht van geheime kennis zorgen. De geheime kennis wordt gebruikt om de gewone mensen in politieke, economische en geestelijke slavernij op aarde te houden, ten behoeve van machtige mensen met oude bloedlijnen. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de vijfde sluier te hebben doorzien.

Tien procent zal deze vijfde sluier oplichten en inzien dat de geheime genootschappen technologisch ver vooruit zijn; ze kunnen door de tijd reizen en interstellair communiceren. Ze hebben controle over gedachten en acties van mensen. Als in de dagen van Noah creëert deze technologie zelfs synthetische levensvormen, omdat de mens de plaats van God wil innemen. Negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de zesde sluier te passeren. 

Tien procent zal wel de zesde sluier oplichten en ontdekken dat de draken, monsters, hagedissen en buitenaardsen die we kennen van sprookjes en jeugdliteratuur echt bestaan. Zij zijn de controlerende macht achter de geheime genootschappen. Negentig procent van de mensen in deze groep zullen leven en sterven zonder de zevende sluier te doorbreken.
 
Tien procent zal achter de 7de sluier kunnen kijken naar de ongelofelijke wereld van fractale geometrie, waar de universele wet van cijfers zal worden gekend en begrepen.  De creatieve macht van het heelal met numerieke formules zal worden getoond. Alle mysteriën, inclusief de constructie van tijd, ruimte en parallelle werelden worden geopenbaard. Diegenen wiens intellect het toestaat dat zij de zevende sluier doorboren bezwijken vaak aan het lokmiddel en de belofte van enorme rijkdom die door de regerende elite wordt beloofd.  Meer dan negentig procent van de mensen in deze groep zal leven en sterven zonder de achtste sluier op te lichten. 

Degenen die achter de achtste sluier kunnen kijken zien het goddelijke, de pure liefde, de levensenergie achter alles dat één is. Diepgewortelde bescheidenheid is nodig om deze sluier te kunnen doorbreken.

Om de negende sluier te kunnen doorbreken is het nodig dat men de pure levensenergie -  liefde - perfectioneert en daardoor één is met het Ene. Men omhelst liefdadigheid volledig en begrijpt het universele script van opoffering, dood en verlossing. De cirkel is rond, men is terug bij het begin en blikt de wereld in met de ogen van een onschuldig kind, maar met de diepste wijsheid van pure Liefde van de achtste sluier. 

Indien deze theorie correct is, zijn er ongeveer 60.000 mensen op Aarde die de zesde sluier hebben doorboord. De ironie hiervan is ongelofelijk: diegenen die achter sluiers 1 tot en met 5 zijn blijven steken hebben geen andere keus dan naar de mensen te kijken die de verdere sluiers voorbij zijn als idioot en gevaarlijk. Met elke doorboorde sluier krimpt exponentieel het aantal verlichte mensen, dat door een toenemend aantal niet-verlichte mensen als idioot wordt beschouwd. 

De staat, onze vijand

Achter de eerste twee sluiers is het grootste deel van de mensheid te vinden. Ze zijn het gereedschap van de staat. De mensen van de tweede sluier zijn gewillige stemmers wiens onwetendheid de acties van politici goedkeuren. De eerste sluiermensen worden naar het buitenland gestuurd als kanonnenvoer. Ze geloven dat de egoïstische zetten van de machtige elite zaken van nationale veiligheid zijn, zaken waarvoor ze bereid zijn te sterven.  

De derde-, vierde-, vijfde- en zesdesluiermensen zijn in toenemende mate een blok aan het been voor de machthebbers. Ze zullen niet gebruikt kunnen worden als gewillig gereedschap om rijkdom en macht te vergaren voor de elite. Deze mensen vinden het in toenemende mate normaal om hun relaties met vrienden en familie, hun carrières of persoonlijke vrijheid op te offeren bij elke sluier die ze opheffen.

Albert Jay Nock (1870-1945), auteur van Onze Vijand, de Staat, verklaarde wat er gebeurt met mensen die achter de zevende en achtste sluier zijn gekomen: Wat was het beste dat de Staat kon doen met mensen als Socrates en Jezus? De een werd vergiftigd en de ander gekruisigd, omdat ze de machtige elite te zeer in verlegenheid hadden gebracht moesten ze ter dood worden gebracht.

Conclusies: 

Zoals Don Harkins heeft geschreven: “Nu weten we waarom onze medemensen de mechanismen van hun slavernij en uitbuiting niet kunnen zien. Ze zijn bezig met hun eerste levensbehoeften. Een dak boven hun hoofd en eten om de familie te voeden.”

Het doel van dit artikel is drievoudig:

1. Om het handjevol mensen dat bezig is de laatste sluiers op te lichten, te helpen begrijpen waarom de meeste mensen nauwelijks anders kunnen. De helderheid van het handjevol zal door de grote massa als idiotie worden ervaren.

2. Om de mensen achter de eerste twee sluiers te helpen begrijpen dat leven, ademhalen en denken slechts het begin van het werkelijke leven is.

3. Om iedereen uit te dagen, hen op te roepen tot het grootste avontuur van het leven, steeds weer te trachten de volgende sluier te doorzien en te doorbreken.

Iedere nieuwe sluier is één sluier minder tussen ons en de hoogste vibratie die er is: het Ene.

 

© Dr. A. True Ott

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief