De voorspelling van Peter Deunov (1864-1944)


In het licht van de ontwikkelingen in Iran, die steeds verder gaan terwijl ik dit schrijf, en de potentiële invloed die dit wereldwijd zal hebben in deze woelige tijden, wil ik graag delen wat Peter Deunov vlak voor zijn dood in 1944 voorspelde.

Wat we nu in Iran zien gebeuren zal naar mijn gevoel een katalysator voor grote veranderingen worden, maar niet voordat degenen die beschavingen met angst hebben gecorrumpeerd en gedomineerd veel lijden hebben veroorzaakt voor velen over wie ze hun macht hebben ge/misbruikt. Deze ‘jongetjes’, zoals ik ze noem, aan wie we onze macht hebben gegeven, zijn weer eens verblind door hun eigen belangrijkheid, en dit is zeker het geval in Iran. De seksuele onderwerping van vrouwen, en dat is het in essentie in deze extreme regimes, is walgelijk en onmenselijk. Het verhullen in een ‘religie’ is een belediging voor de vereerde Profeet en voor God, die alle dingen gelijk heeft geschapen, en onze eigen aangeboren intelligentie.

Deze voorspelling door Peter Deunov over het einde van onze beschaving en het begin van de Gouden Eeuw op aarde kwam uit België. Hij was een mens met een zeer hoog bewustzijnsniveau. En eveneens een bijzonder goed musicus die zijn hele leven lang een voorbeeld van zuiverheid, wijsheid, intelligentie en creativiteit is geweest. Jarenlang woonde hij in de buurt van Sofia omringd door talloze discipelen, en hij wekte door zijn uitstraling de spiritualiteit van duizenden zielen in Bulgarije en de rest van Europa.

Enige dagen voor zijn overgang naar de andere wereld was hij in een diepe mediummystieke trance en deed hij een buitengewone voorspelling over de woelige tijd die we momenteel doormaken – een voorspelling over het ‘einde der tijden’ en de komst van een nieuwe Gouden Eeuw voor de mensheid.

Hier is zijn ontroerende testament. Het is eigentijds en zo helder dat je er bijna aan zou kunnen twijfelen dat deze woorden 65 jaar geleden zijn gesproken.

“Het bewustzijn van de mens heeft een zeer lange periode van duisternis doorlopen. Dit tijdperk dat de Hindoes Kali Yuga noemen, loopt nu ten einde. We bevinden ons momenteel op de grens tussen twee tijdperken, het tijdperk Kali Yuga en de Nieuwe Tijd die we nu ingaan.

Er is al een geleidelijke verbetering gaande in de gedachten, gevoelens en handelingen van de mens, maar iedereen zal spoedig worden onderworpen aan goddelijk Vuur, dat zal zuiveren en voorbereiden op de Nieuwe Tijd. Zo zal de mens zich verheffen tot een hoger bewustzijnsniveau, onontbeerlijk voor zijn intrede in het Nieuwe Leven. Dat is wat wordt verstaan onder ‘Verheffing’.

Enige tientallen jaren zullen verstrijken voordat het Vuur komt, wat de wereld een nieuwe moraal zal brengen. Deze immense golf komt uit de kosmische ruimte en zal de hele aarde overspoelen. Eenieder die probeert zich te verzetten wordt meegevoerd naar elders.

Hoewel niet alle bewoners van deze planeet zich op hetzelfde ontwikkelingsniveau bevinden, wordt de nieuwe golf voelbaar voor iedereen en deze transformatie zal niet alleen de Aarde betreffen maar de hele kosmos.

Het beste en enige wat de mens kan doen is zich tot God wenden en bewust zijn trillingsniveau verhogen, zodat hij in harmonie is met de krachtige golf die hem spoedig zal verzwelgen.

Het Vuur waarvan ik spreek, dat gepaard gaat met de nieuwe omstandigheden voor onze planeet, zal alles verjongen, zuiveren en reconstrueren: de materie wordt verfijnd, onze harten worden bevrijd van angsten, stoornissen en onzekerheden en ze worden licht; alles wordt beter, verlicht; gedachten, gevoelens en negatieve handelingen worden geconsumeerd en vernietigd.

Ons huidige leven is een slavenbestaan, een gevangenis. Begrijp je situatie en bevrijd je eruit. Ik zeg je, verlaat die gevangenis! Het is treurig zoveel misleiding te zien, zoveel lijden, zoveel onvermogen te begrijpen waar het ware geluk ligt.

Alles om je heen zal binnenkort instorten en verdwijnen. Er blijft niets over van deze beschaving en de perversiteit; de hele aarde wordt dooreen geschud en er blijft geen spoor meer over van deze verkeerde cultuur die de mens onder het juk van onwetendheid houdt. Aardbevingen zijn geen mechanische fenomenen. Het doel ervan is het intellect en het hart van de mensen te wekken zodat ze zich kunnen bevrijden van hun dwalingen en waanzin en begrijpen dat ze niet de enigen zijn in het universum.

Ons zonnestelsel doorloopt nu het gebied van de Kosmos waar een constellatie die vernietigd was stofsporen heeft achtergelaten. Dit doorlopen van een besmette ruimte is een bron van vergiftiging, niet alleen voor de bewoners van de aarde maar voor alle bewoners van andere planeten in ons melkwegstelsel. Alleen de zonnen staan niet onder invloed van deze vijandige omgeving. Dit gebied wordt 'het dertiende gebied’ genoemd, of wel 'het gebied van tegenstellingen'. Onze planeet is duizenden jaren in dit gebied opgesloten geweest, maar we naderen nu de uitgang uit deze donkere ruimte en staan op het punt een meer spiritueel gebied te bereiken, waar hoger ontwikkelde wezens leven.

De aarde volgt nu een stijgende beweging en iedereen moet zich inspannen om in harmonie te bewegen met deze stijgende stromingslijn. Degenen die weigeren zich te onderwerpen aan deze oriëntatie verliezen het voordeel van de goede omstandigheden die in de toekomst geboden zullen worden om zich te verheffen. Ze blijven achter in de evolutie en moeten tientallen miljoenen jaren wachten op de komst van een nieuwe golf.

De aarde, het zonnestelsel, het heelal, ze worden allemaal een nieuwe richting op gestuwd onder de invloed van Liefde. De meeste van jullie beschouwen Liefde als een bespottelijke kracht, maar in werkelijkheid is het de allergrootste kracht! Geld en macht worden nog steeds vereerd alsof ons leven ervan afhangt. In de toekomst wordt alles onderhevig aan Liefde en alles zal de Liefde dienen, maar het bewustzijn van de mens zal door lijden en moeilijkheden wakker worden.

De verschrikkelijke voorspellingen van de profeet Daniël uit de bijbel slaan op de tijd die zich aankondigt. Er komen overstromingen, stormen, en enorme branden en aardbevingen zullen alles wegvagen. Bloed zal overvloedig stromen. Er komen revoluties, vreselijke explosies zullen in vele streken op aarde klinken. Waar aarde is komt water en waar water is komt aarde. God is Liefde, maar we hebben het hier over een 'straf' , een antwoord van de Natuur op de misdaden die de mens sinds het begin der tijden heeft begaan tegen de Moeder, de Aarde.

Je hebt geen idee hoe grandioos je toekomst is. Er komt spoedig een nieuwe Aarde. Over enige tientallen jaren zal het werk minder vergen en iedereen zal tijd hebben voor spirituele, intellectuele en artistieke activiteiten. De verhouding tussen man en vrouw zal eindelijk in harmonie worden opgelost en iedereen krijgt de mogelijkheid zijn aspiraties te volgen. De relaties van paren worden gebaseerd op wederzijds respect en waardering.

De mensen zullen door de verschillende niveaus van de ruimte reizen en in de ruimtes tussen de melkwegstelsels doordringen. Ze zullen hun functioneren bestuderen en snel de Goddelijke wereld leren kennen om te versmelten met het Hoofd van het Universum.

De Nieuwe Tijd is de tijd van het zesde ras. Je bent voorbeschikt om je daarop voor te bereiden, de nieuwe tijd te omarmen en te beleven. Het zesde ras wordt gevormd rond het begrip Broederschap. Er zullen geen conflicterende persoonlijke belangen meer zijn; de enige aspiratie van ieder mens zal zijn om de Wet van de Liefde na te leven.

Het zesde ras wordt het ras van de Liefde. Er zal een nieuw continent voor worden gevormd, dat uit de Stille Oceaan zal opstijgen.

De stichters van deze nieuwe beschaving noem ik de ‘Broeders van de Mensheid’ of de ‘Kinderen van de Liefde’. Ze zullen onwankelbaar goed zijn en vertegenwoordigen een nieuw soort mens. De mensen zullen een familie vormen, een groot geheel, en elk volk vertegenwoordigt een orgaan in het lichaam. In dit nieuwe ras manifesteert Liefde zich zo perfect dat de hedendaagse mens zich daar slechts een heel vaag beeld van kan vormen.

Een nieuwe cultuur zal het licht zien. Ze berust op drie belangrijke pijlers: de verheffing van vrouwen, de verheffing van de eenvoudigen en nederigen en de bescherming van de rechten van de mens.

Licht, goedheid en rechtvaardigheid zullen zegevieren – het is een kwestie van tijd. De religies moeten worden gezuiverd. Elke religie bevat een klein deeltje van de Leer van de Meesters van het Licht, maar dat wordt versluierd door de voortdurende stroom van menselijke dwalingen. Alle gelovigen moeten zich verenigen en akkoord gaan op één punt: dat Liefde de basis is van alle geloof. Liefde en Broederschap zijn de gemeenschappelijke basis!

De aarde wordt binnenkort geteisterd door uitzonderlijk snelle golven Kosmische Elektriciteit. Over enige tientallen jaren zullen mensen die slecht zijn en anderen van het goede pad afleiden niet in staat zijn de intensiteit van die golven te verdragen. Ze worden zo door het Kosmische Vuur geabsorbeerd dat het slechte in ze zal verteren. Dan hebben ze berouw omdat het geschreven staat dat ‘God geopenbaard zal worden in het vlees’.

Er is op aarde geen plek die niet bevuild is door menselijk of dierlijk bloed; daarom moet de aarde worden gezuiverd, en daarom lopen sommige continenten onder en rijzen andere op.

De mensen hebben geen idee van de gevaren die ze te wachten staan. Ze gaan door met het nastreven van futiele doeleinden en genot. De mensen van het zesde ras zijn zich echter bewust van de waardigheid van hun rol en respecteren elkaars vrijheid. Ze voeden zich uitsluitend met producten uit het plantenrijk. Hun ideeën hebben de kracht vrij te circuleren als lucht en licht in onze tijd. De woorden ‘Als je niet weer geboren wordt’ slaan op het zesde ras. Lees boek 60 in Jesaja dat spreekt van de komst van het zesde ras, het Ras van de Liefde.

Dankzij Broederschap wordt de aarde een gezegende plaats, en dat gaat gebeuren – maar voordien wordt groot lijden gestuurd om het bewustzijn te doen ontwaken en de 'zonden' die zich duizenden jaren op hebben gestapeld moeten worden ingelost. De vurige golf die uit Den Hoge komt zal bijdragen tot de vernietiging van het karma van de mens.
De bevrijding kan niet langer worden uitgesteld. De mensheid moet zich voorbereiden op grote beproevingen waaraan niet te ontkomen valt en die een einde komen maken aan egoïsme. Onder de aarde vormt zich iets bijzonders. Een revolutie, grandioos en volledig onvoorstelbaar, zal zich spoedig in de natuur aankondigen. God heeft besloten de aarde te herstellen en dat gaat Hij doen.

Het is het einde van een tijdperk, een nieuwe orde komt in de plaats van de oude, een orde waarin Liefde op aarde zal regeren.’

Zo zij het! Het is tijd – Het is tijd om wakker te worden.
Auteur: © Michael Brine


Bron: Missionignition


Vertaald door: 't Vertalerscollectief