Zeitgeist en de geïnspireerde mens

In de zomer van 2007 verscheen een anderhalf uur durende documentaire film onder de titel 'Zeitgeist: The Movie', die via het internet meteen gratis te zien was. Een half jaar later werd een herziene versie uitgebracht van ruim twee uur. De film was niet alleen revolutionair vanwege de vrije manier waarop hij werd gedistribueerd, maar ook door zijn opzienbarende inhoud. De boodschap was heel duidelijk: iedereen mag en moet deze film zien want dit is een verhaal over een verborgen kant van onze geschiedenis dat allesbepalend is of kan zijn in ons dagelijkse leven, wanneer we ons hiervan niet bewust zijn.

De film bestaat uit drie delen:
• Deel I: "The greatest story ever told". Het 'ware' verhaal achter de figuur Jezus Christus en het christendom, en hoe mannelijke machthebbers mythen creëren om mensen te onderdrukken.
• Deel II: "All the world's a stage". Hoe de grote banken oorlogen en armoede steunen en creëren om hun winst te behalen en om macht te verkrijgen.
• Deel III: "Don't mind the men behind the curtain". Over het systeem van kunstmatige schepping van geld door de grote bankiers en het zogenaamde 'fiatgeld' en hoe zij hiermee regeringen en hun bevolking in hun greep krijgen.

Op 3 oktober 2008 werd 'Zeitgeist: Addendum' gelanceerd, die twee uur duurt, en onafhankelijk van de eerste film te volgen is, met een extra toevoeging: Deel IV: "The Revolution is now". Er is een betere wereld mogelijk, en dit zijn de alternatieven: The Venus Project.

Ondanks dat de inhoud soms nogal stellig wordt gebracht, kan ik van harte aanbevelen om de Zeitgeist films te zien, want ze bevatten veel eye openers. En niet onbelangrijk: ze zijn mooi en boeiend verfilmd. Wees wel gewaarschuwd dat al je meest verborgen vermoedens over de duistere krachten die achter de maatschappelijke schermen jouw leven bepalen, in 'Zeitgeist' worden bevestigd en versterkt. En het is niet altijd leuk om dat te mogen weten. Inderdaad: het zijn niet onze politici, maar enkele grote banken (rijke families) die op onze planeet de dienst uit maken; en om hun werk te kunnen doen (zoals het verspreiden van angst en materialisme en het indammen van liefde en vrije spiritualiteit) gebruiken ze de ideologieën (verkooppraatjes) van allerlei religies. Om hun positie in stand te houden blijken beide (banken en kerken) gebaat bij oorlog, onwetendheid, armoede en alle andere denkbare vormen van uitbuiting van de mensheid en van het milieu. Zucht, even rustig ademhalen...

Banken en kerken zijn uitvindingen van mensen, en niet bedacht door de bron waaruit mensen voortkomen - Moeder Aarde en de galactische bron die de Maya's Hunab K'u noemen, de Ene Schenker van Maat en Beweging. De moderne mens, Homo sapiens, is 195.000 jaar geleden in Oost Afrika ontstaan (waarschijnlijk geschapen vanuit het gemengde galactische Adam Kadmon zaad van de Plejaden en het Sirius stelsel). De mens moest zich als nieuwe soort handhaven tussen levensvormen die hier al miljoenen jaren waren, zoals mammoeten, sabeltandtijgers, witte leeuwen, dolfijnen, apen en neanderthalers, en tussen diersoorten die hier al honderden miljoenen jaren waren zoals de walvis (van het Orion stelsel), die de dinosauriërs had overleefd (de koudhartige reuzenreptielen van het Draco stelsel) en diverse soorten slangen en andere reptielen. En dat was geen gemakkelijke opgave.

Om aan zijn opdracht te kunnen voldoen, het afronden van het 'Experiment van Vrije Wil', ook wel het 'Lucifer experiment' genoemd, door als de kleinst mogelijke versie van de blauwdruk van de Bron (als het kleinste deel vanuit de bron waarin de bron nog bewust is van zichzelf) te gaan leven op een planeet waar miljoenen jaren lang de goden hadden gevochten om het bezit van het op deze plek ingebrachte DNA, in de sector van de Melkweg die vanwege dit experiment in quarantaine was geplaatst, moest de mens veel tegenkrachten overwinnen. En om als liefdevolle ziel niet overrompeld te worden door de ruwe en wrede krachten die nodig waren om het eeuwige kosmische licht te verdichten tot het ontstaan van deze planeet, moest iedere ziel die hier wilde zijn een prijs betalen, de grootste prijs die een ziel kan betalen: het uitwissen van de herinnering aan zijn galactische afkomst. Als mens kom je op Aarde namens God, door te leven alsof Hij niet bestaat...

Hierdoor hebben allerlei ´duistere´ krachten bezit kunnen nemen van het menselijke leven. Maar het zijn ook deze krachten die hebben geholpen om bewust te worden over hoe het licht werkt in de duisternis. Alleen al het feit dat de info van de 'Zeitgeist' films nu geopenbaard wordt, mag je zien als een teken dat dit spel van materialistische macht op het punt staat te eindigen, precies zoals de profeten van de natuurvolkeren, zoals de Maya's, dit hebben voorspeld.

Zeitgeist is een Duits woord en betekent letterlijk 'tijdgeest'. Dit woord suggereert dat gedurende een bepaalde tijdsperiode er eenzelfde manier van denken en handelen heerst onder het merendeel van de bevolking. Het begrip 'Zeitgeist' komt van de Duitse filoloog en Romantische ('Sturm und Drang') dichter Johann Gottfried Herder (1744 - 1803), een man die de latere Duitse dichters Goethe en Schiller sterk heeft beïnvloed, de twee bekendste en meest geniale dichters die dit land heeft voortgebracht. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) en Friedrich von Schiller (1759 - 1805) waren schrijvers en dichters uit de Romantiek, een westerse stroming in de kunst die een reactie was op de Industriële Revolutie en op de ideologie die dit mogelijk maakte: de Verlichting.  Deze gevoelsmatige (romantische) reactie op de vervreemding die door de mechanisering in en van onze samenleving werd veroorzaakt, werd een geluid dat nimmer verstomde en vele jaren later krachtig weerklonk via de Hippie beweging in de jaren zestig van de vorige eeuw. De Romantiek heeft zich inmiddels als een blijvende kracht gevestigd als tegengif voor een leven dat steeds meer lijdt onder het harteloze bestaan van een door onze ratio aangedreven technologisch juk. Tegenwoordig geven zelfs André Rieu en André Hazes dit romantische tegenwicht, maar eigenlijk ook de dalai lama van Tibet en alle anderen die direct tot ons gevoel, tot ons hart spreken.  
 
'Tijdgeest' is een gangbaar antropologisch, sociologisch en media begrip geworden. Maar als er zoiets bestaat als een gemeenschappelijk denken en handelen binnen het merendeel van een bevolking, over welke bevolking spreken we dan? Die van een bepaald land, cultuur of klasse? Of geldt de tijdgeest voor de hele wereld?
Bekende voorbeelden van de impact van de tijdgeest zijn de roaring sixties ('roerige jaren zestig') met zijn flower power, of de jaren tachtig met zijn 'doemdenken' (een werkwoord bedacht door Koot & Bie). Gold dit soort denken overal? Ik denk van wel, al  zag het er in de westerse wereld heel anders uit dan in de oosterse.

Als we vervolgens aannemen dat er een tijdgeest bestaat voor de gehele wereldbevolking, maar dat deze op het westelijke halfrond andere vormen aanneemt dan op het oostelijke, dan is er dus een mondiale tijdgeest, ofwel een planetaire geest, een planetair bewustzijn. Waar komt dan deze geest uit voort, en wat is zijn (haar) rol?
De aarde is via de zon verbonden met de kosmos en handelt in overeenstemming met deze verbinding. De tijdgeest is de relatie van de aarde met de kosmos in de vierde dimensie (de dimensie van de tijd). Mensen geven hieraan uitdrukking in de derde dimensie via hun woorden en handelingen; simpel gezegd: de aarde verandert, en wij mogen meedoen.

Moeder Aarde is een levend wezen dat is geboren uit en verbonden met de kosmos. Sinds de aarde, en het hele zonnestelsel, 4,6 miljard jaar geleden is ontstaan uit een ontplofte supernova (een ster die 'klaarkomt' - via een orgasme tot verlichting komt), zijn de moleculaire structuren van haar lichaam, zoals van ieder hemellichaam, voortdurend in verandering onder invloed van kosmische straling. Maar er is met deze planeet veel meer aan de hand...
De aarde is een uniek hemellichaam omdat ze een bolvorm heeft en in een cirkelvormige baan om haar ster draait en wel binnen een zodanige afstand tot deze ster dat er op haar lichaam water aanwezig kan zijn in een vloeibare vorm. Wanneer zij geen bol zou zijn of een eclips baan rondom haar locale ster zou volgen, zoals alle door mensen ontdekte exo planeten, zou er geen vloeibaar water op Aarde kunnen zijn. En wanneer haar cirkelvormige baan slechts 10% dichterbij of verder weg zou zijn van haar zon, zoals de andere planeten in haar zonnestelsel, dan zou het water (mocht het überhaupt aanwezig zijn!) verdampen of bevriezen.

“Zonder water is geen leven mogelijk.” wordt ons geleerd. Maar water zelf leeft niet. Water (H2O) is een substantie die net als sommige kristallen een zodanig chemisch stabiele structuur heeft dat het elektromagnetische informatie kan 'onthouden' zodat het (energetische) informatie kan bewaren en doorgegeven aan levende cellen [NB: Daarom bestaat de kern van ieder computer, de processor, uit een piëzo kristal]. Daarnaast heeft de aarde een atmosfeer en een elektromagnetisch veld om haar lichaam waarmee ze kosmische informatie kan ontvangen, omzetten en doorgeven aan levende cellen. Zonder een atmosfeer met een elektromagnetisch veld, zoals bij planeet Mars het geval is, is een planeet ten dode opgeschreven. Dan kan er water zijn, maar geen leven.

Wat we ´leven´ noemen speelt zich af binnen de biosfeer van onze planeet. De biosfeer is de  flinterdunne huid van het aarde lichaam waarin, waarop en waarboven naast dode ook levende materie aanwezig is: het leven op aarde. Levende materie onderscheidt zich van dode materie doordat het zichzelf kan reproduceren. Leven kan zichzelf voortplanten, en wel omdat zich in haar celkern DNA bevindt, een bibliotheek (databank) met informatie hierover. DNA moleculen zijn eiwitketens die kunnen ontstaan wanneer op een planeet waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof aanwezig zijn waardoor bijvoorbeeld aminozuren kunnen ontstaan, de chemische bouwstenen van DNA. Het is echter niet alleen de aanwezigheid van deze vier chemische elementen (die immers op meer planeten voorkomen dan alleen de onze) waardoor op een hemellichaam leven tot ontwikkeling kan komen, maar de geometrische structuur waarin deze zijn samengesteld. Dit laatste wordt door reguliere wetenschappers niet helemaal begrepen en erkend, maar als je goed kijkt kun je zien dat de tot een DNA streng aangeregen moleculen een pentagoon/pentagram structuur hebben waarmee volgens het Gulden Snede principe een oneindig doorlopende (ver)deling ontstaat die uitmondt in een vortex, een trechtervormige draaikolk die zowel leidt naar als voortkomt uit een nulpunt: vortex energie of nulpunt energie.

Levende cellen hebben een bolvorm met een dunne huid waarbinnen zich water bevindt (het celwater) en in het midden een kleine kern (de celkern) die is gevuld met DNA strengen. Met behulp van hun huidmembranen kunnen deze cellen elektromagnetische energie opvangen en vertalen uit het elektromagnetische veld om hen heen en deze doorgeven aan hun kern: de DNA. Samengevat: leven ontstaat uit vortex energie dat reageert op liefde en licht. Levende cellen hebben op hun huid antennes om kosmische informatie op te vangen en door te geven naar de DNA moleculen in hun kern. Daarom wil ik in dit verband het woord ´informatie´ vervangen door ´bewustzijn´.
[NB: Om deze reden zal ondanks alle hooghartige speculaties hierover, een 'dode' machine nooit bewustzijn kunnen krijgen, laat staan zelfbewustzijn. Een machine kan 'zelfinformerend' zijn, maar niet zelfbewust. Een robot blijft altijd een dood ding dat mechanische handelingen kan verrichten, geprogrammeerd door mensen, hoe snel en complex dan ook. Je kunt een robot  'leren' te beantwoorden aan emotionele reflexen, maar daarmee heeft ie nog steeds geen gevoel. Voor alle duidelijkheid: ondanks alle beweringen hierover heeft nog nooit iemand dode cellen levend kunnen maken (dus zonder hierbij gebruik te maken van DNA uit levende cellen).]

Mensen zijn de antennes op de huid van Moeder Aarde om kosmische informatie over te brengen naar haar kern, naar haar DNA. De stenen, de planten en de dieren hebben dezelfde functie, maar de mens heeft een vrije wil en een zelfbewustzijn. Samen met de dolfijnen en de  walvissen hebben we in onze hersenen een voorhoofdkwab waarmee we niet alleen onze handelingen en emoties kunen overzien, maar zelfs naar onze eigen gedachten kunnen kijken. Maar mensen gebruiken slecht 5% van hun DNA (!) Dat vraagt dus om moeilijkheden...en mogelijkheden!

De goden, zij die wij zijn die ons hebben geschapen, vechten nog steeds om de controle over onze DNA. Er zijn krachten werkzaam die onze DNA beïnvloeden. Let daarop wanneer je gebruik maakt van een GSM telefoon, blue tooth of andere apparaten die functioneren op informatieoverdracht via elektromagnetische straling, want ook dit soort informatie wordt door je DNA ´herkend´ om een bepaalde celdeling te activeren (zoals die van kankercellen). Onze opvoeding en de omgeving waarin we opgroeien, zijn mede bepalend voor ons leven omdat  emoties ('energy in motion') als  informatie worden gelezen door onze DNA, net zoals het voedsel dat we eten zulke informatie bevat. Is met liefde verbouwd en bereid, of met pesticiden en angst?  

Alles is altijd in verandering (kijk maar naar jezelf, of kijk naar de sterren). Groei is verandering, maar verandering is niet altijd groei. De enige groei in het universum is die van bewustzijn. Alle andere veranderingen behelzen het transmigeren van moleculen – het veranderen van moleculaire structuren onder invloed van kosmische straling. Bewustzijnsgroei is de ontwikkeling van wat het leven vanzelf over zichzelf weet door het leven te leven.
Bewustzijn en tijd zijn met elkaar verbonden, omdat bewustzijn groeit in de tijd.  

Tijd is niet stoffelijk, niet materialistisch; tijd is geestelijk. Tijd zelf is niet tastbaar, maar de werking ervan wel: we kunnen ervaren dat ons lichaam en alle materie veroudert en dat alles op aarde zijn specifieke stoffelijke vorm krijgt (en verliest!) in zijn eigen tijd.
Dit lijken abstracte, overbodige of absurde vraagstukken, behalve wanneer je weet dat niet alleen je geboorteplek, maar ook je geboortetijd bepaalt hoe jij je op aarde mag en zult gedragen. Laten we daarom maar eens even de recente geschiedenis in duiken...

Toen jonge arbeiders, maar vooral studenten en scholieren, op het eind van de jaren zestig in de grote steden van West Europa en Noord Amerika massaal de straat opgingen om het bestaande gezag te vernietigen, gebeurde aan de andere kant van de aarde in China eigenlijk hetzelfde. Dat leek echter niet zo, want het zag er geheel anders uit. Beide kanten (Oost en West) waren niet of nauwelijks van elkaars acties op de hoogte. Toen tegelijkertijd in San Francisco (Berkeley), Washington, Parijs, Berlijn en Amsterdam Amerikaanse vlaggen werden verbrand als protest tegen de oorlog in Vietnam (en Russische vlaggen in Praag), en de universiteiten werden bestormd en bezet om de oude orde radicaal omver te werpen, werd door hun goed opgeleide leeftijdsgenoten in China met het Rode Boekje als ideologisch wapen ten strijde getrokken tegen werkelijk alles wat er tot dan toe ooit in duizenden jaren oude Chinese geschiedenis was ontstaan. In China werd dit door partijleider Mao 'de Grote Sprong Voorwaarts' genoemd.

Het zag er in het Oosten anders uit dan in het Westen, maar de tijdgeest dicteerde in het kort gezegd hetzelfde: omverwerpen van het oude gezag, en power to the people.
Deze revoluties voltrokken zich eind jaren zestig overal op aarde, niet alleen in het rijke Westen. Zo werden in 1967 in India socialistische ideeën ingevoerd door de Congres Partij, de toenmalige grote volkspartij van dat land, waarbij de oude (adellijke) macht drastisch zijn privileges en gezag moest inleveren aan het gewone volk; een radicale verandering ten opzichte van alle voorafgaande eeuwen (inclusief de Britse overheersing). In Indonesië werd in 1968 generaal Soeharto tot president benoemd, na zijn jarenlange en zeer bloedige strijd tegen Soekarno. De oude held Soekarno moest plaats maken voor Soeharta die radicale veranderingen invoerde met zijn Orde Baru ('Nieuwe Orde'). Soeharto had gewonnen met behulp van het leger en het volk door deze revolutie aan hen te verkopen als een hernieuwde 'macht aan het volk' (wederom: 'Power to the People'). In Afrika vonden tegelijkertijd ook revoluties plaats, acties van volksbewegingen die leidden tot het bevrijden van het bestaande koloniale juk. Zo wordt het jaar 1960 zelfs het 'Jaar van Afrika' genoemd, omdat in dat jaar maar liefst zeventien Afrikaanse koloniën onafhankelijk werden van hun Europese overheersers. 

De oude Maya's wisten alles van de tijdgeest, zij kenden de wiskunde van de tijd. De Lange Telling kalender van de Maya's (Long Count) loopt van 11 augustus 3114 vC – 21 december 2012. Het was dr. José Argüelles die dit voor het eerst identificeerde als een weergave van wat we 'de geschiedenis' noemen. Alles vóór die tijd noemen we de prehistorie.  Als bij toverslag begon ruim vijfduizend jaar geleden de 'moderne beschaving', met als belangrijkste kenmerk het ontstaan van zowel de eerste steden als van het schrift, en wel op verschillende plekken tegelijk op onze planeet.

Voorbeelden van wat ruim 5000 jaar geleden ontstond: 
- Indus beschaving in Noord India met het Indus schrift, het latere Sanskriet.
- Soemerische beschaving in Mesopotamië (het huidige Irak) met het spijkerschrift.
- Egyptische beschaving in Egypte met zijn hiërogliefen schrift.
- Valdivia beschaving aan de westkust van Ecuador (Zuid Amerika) met zijn havensteden en beeldenkunst.
- Megalitische beschaving op de Britse eilanden en in Bretagne met zijn beroemde stenen beelden in bijvoorbeeld New Grange en Stonehenge.
- Megalitische beschaving op Malta (Maltese Archipel) met zijn stenen tempels, steden, en eigen beeldentaal.
- Minoïsche beschaving op Kreta, samen met andere culturen in en rondom de Egeïsche Zee, zoals de stichting van de stad Troje.
- Longshan beschaving in China: eerste steden en genoteerde vormen van waarzeggerij.
Dit zijn allemaal gebeurtenissen met dezelfde ingrijpende betekenis -het begin van de moderne beschaving- die allemaal tegelijk plaats vinden, verspreid over de gehele planeet. [NB: Hiervóór waren mensen slechts bezig met landbouw, visserij en eenvoudige handel en leefde men in dorpse nederzettingen of hadden een nomadisch bestaan.] Tijdgeest? Dacht het wel.

Precies op de helft van de Lange Telling kalender gebeuren er ook een paar interessante dingen tegelijkertijd. Dat is het jaar 550 vC.
–  In 550 vC. wordt in Noord India Prins Siddharta Gautama geboren, die als Boeddha de spirituele        basis legt voor vrijwel alle oosterse culturen, en die in onze tijd ook de westerse beschaving beïnvloedt.
– Exact in datzelfde jaar (!) komt Rome in handen van de Etrusken. Rond die tijd zien we in Noord Italië de opkomst en hoogtepunt van dit volk waarvan pas in de afgelopen jaren blijkt dat zij het waren die met hun kennis, samen met die van de oude Grieken, de basis vormden voor de Romeinse cultuur, de cultuur die liefst tweeduizend jaar later via de Britse beschaving voortleefde in de Amerikaanse cultuur, die op het einde van de geschiedenis de heersende cultuur werd.
De Etrusken erkenden de godheid Turms als de brenger van hun cultuur, die te vergelijken is met de godheid Hermes van de Grieken, Mercurius van de Romeinen en Thoth van de Egyptenaren. 
[Noot: De Etrusken waren niet primair met aardse macht bezig en probeerden te leven naar wat de goden wilden.
Sinds enkele jaren is duidelijk dat de Etrusken een zeer verfijnde kennis hadden over natuurwetten en de vertaling daarvan naar bijvoorbeeld scheikunde en bouwkunde. Ze waren uitmuntende metaalsmeden, beeldhouwers, landbouwers,  huizenbouwers en schepenbouwers.
De Romeinen staan bekend om hun hoog ontwikkelde bouwkundige kennis. Als uitvinders van de 'Romeinse bogen' konden ze zowel indrukwekkende aquaducten als letterlijk hoogstaande koepelbouw realiseren, waarvan het Colosseum en het Parthenon (later in Washington nagebouwd als het Capitool) de bekendste voorbeelden zijn. We weten pas sinds kort dat de Romeinen deze koepelbouwtechniek vrijwel letterlijk hebben gekopieerd van de Etrusken.
De Romeinen muntten uit in het adopteren van de (spirituele) kennis van de volkeren die zij veroverden, en dit te vertalen naar materialistische macht. Kort en anders gezegd baseerden de Romeinen hun macht op knap ontwikkelde technieken van diefstal.
Omdat de Etrusken (en hun tijdsgenoten de Kelten) geen schrift hadden, kennen we geen enkele naam van een van hen, en weten we niet of er een specifiek persoon geweest is die aan hen een belangrijke inspiratie gegeven heeft.] 

– In die tijd in Griekenland: Pythagoras, één der Zeven Wijzen, die de grondslag legt voor de (Griekse) filosofie en voor de ideeën van Socrates en Plato, basis voor alle latere Westerse culturen.
– Rond die tijd in Perzië (nu Iran): profeet Zarathoestra (of: Zoroaster), basis voor dualistisch monotheïsme (één God, maar mens die kiest tussen goed en kwaad), en voor het Mithras geloof waaraan later zowel de Romeinen als de Romeins Katholieke Kerk vrijwel al hun religieuze symboliek zullen ontlenen (zoals de geboortedag van Jezus Christus).
– Zelfde tijd in Palestina (nu Israël): de profeet Jesaja, de grootste profeet van het Hebreeuwse (Joodse) volk, die de komst van de Verlosser voorspeld.
– Zelfde tijd in Mesopotamië (nu Irak): hoogtepunt van Babylon (Babylonische beschaving: Gilgamesh Epos), waar op dat moment het Joodse volk in ballingschap leeft.
– Zelfde tijd in India: Heer Mahavira (599-527 vC) brengt de leer van het Jaïnisme, dat grote invloed krijgt op het hindoeïsme en op de Indiase cultuur, en bijvoorbeeld Mahatma Ghandi heeft geïnspireerd.
– Zelfde tijd in China: Confucius wordt geboren in waarschijnlijk hetzelfde jaar als Boeddha in Noord India; grondlegger van het Confucianisme, dat de ideologische basis vormde voor het Chinese bestuur (eigenlijk tot op heden). Enkele jaren daarvóór wordt hun tijdgenoot Lao Tsé, (of Laozi) geboren, stichter van het Taoïsme (Tao Te Ching). Beiden leggen basis voor de Chinese cultuur, en beïnvloeden nu ook het Westen
– Zelfde tijd in Zuid Mexico: landing van de Galactische Maya's (eerste Maya steden en schrift), die de basis vormden voor de Meso Amerikaanse cultuur van Maya's, Tolteken, Azteken, en (naar eigen zeggen!) voor die van de Noord Amerikaanse Hopi's. Door de Maya's wordt hieraan gerefereerd als de komst van Kulkulcan, die de Azteken en Tolteken Quetzalcoatl noemen: de Gevederde Slang, de brenger van het schrift en de cultuur.

Het bovenstaande is een grof model, maar wel een waarin we opvallende patronen kunnen herkennen. Zo zien we aan het begin van de geschiedenis de opkomst van beschavingen vanuit een onbekende oorsprong, die in het midden van deze periode inspiratie krijgen, een hernieuwde afstemming op het kosmische doel van hun rol op aarde, door de komst van profeten met een visie die tot op heden doorklinkt. Opnieuw: zelfde soort gebeurtenissen in dezelfde tijd op een andere plek. Zelfde tijdgeest.

Als je dit allemaal op een rijtje ziet, komt automatisch de vraag op naar wat dan de huidige tijdgeest is. In wat voor een tijd leven we nu? Het zijn deze vragen geweest die mij zestien jaar geleden leidden naar de kalenders van de Maya's. Rond 1993 had ik niet alleen het vermoeden dat er een tijdgeest moest bestaan, een 'veld' dat ons denken en handelen leek te dicteren, maar ook dat we (planeet Aarde en haar bewoners) in een ongekend versneld en groot veranderingsproces waren aangeland. In mijn eerste boek 'Wat wisten de Maya's?', dat ik in 1996 in eigen beheer had uitgegeven, en 1997 werd uitgebracht door Uitgeverij Petiet, vertel ik onder meer hoe ik in de jaren daarvóór het beeld kreeg dat we in een tijd leken te leven waarin alles van de hele geschiedenis bij elkaar leek te komen, waarschijnlijk om met de opgedane kennis vanuit alle voorafgaande tijden, een grote sprong te kunnen maken in onze ontwikkeling: een sprong in bewustzijn. 

Zoals de dertiende en laatste baktun van Lange Telling kalender van de Maya's (1618 – 2012) al aangaf, zou in deze periode het verdichten van de materie van onze planeet zijn laatste en ultieme fase ingaan. Het afkoelen en daarmee verstoffelijken van Moeder Aarde, na haar ontstaan vanuit de vrijgekomen energie vanuit een supernova 4,6 miljard jaar geleden, zou dan zijn definitieve meest stoffelijke vorm bereiken. Na deze verdichting van kosmisch licht, zou dit licht weer kunnen gaan schijnen om feedback te kunnen geven aan de bron waaruit deze was voortgekomen. Hoe ziet dat eruit?

Het materialistische kapitalistische systeem van de VS is enkele jaren geleden op zijn hoogtepunt gekomen en heeft daarmee zijn definitieve einde bereikt. De natuur laat ons immers zien dat een volgroeide boom altijd omvalt, al was het maar omdat hoge bomen de meeste wind vangen of als eerste getroffen worden door de bliksem.
[NB: De Russen balen er nog steeds van dat niet hun Sovjet imperium, maar dat van de VS er in slaagde om als eerste een mens te laten wandelen op de maan. Wellicht vinden ze troost in het feit dat deze gebeurtenis in 1969, samen met het Woodstock Festival, zowel het hoogtepunt waren van de kracht van VS, als het begin van het einde ervan. De VS gingen na 1969 succesvol door met het versterken van hun militaire overheersing waardoor twintig jaar later de B-film acteur Ronald Reagan de intellectueel Gorbatchov op zijn knieën kreeg, maar hun morele macht brokkelde sindsdien af. De moord op Martin Luther King en de twee Kennedy broers, het Watergate schandaal en de Vietnam oorlog (eind jaren zestig), waren geen goede reclame voor de VS]

Sinds juni 2009 is de Amerikaanse staat Californië, de Sunny State die de zesde grootste economie op aarde is, bankroet. De leider van deze staat, de gebruinde en gespierde filmster en senator Arnold Schwarzenegger, moest in die maand aan de federale regering om financiële steun vragen omdat Californië geen geld meer had om alle onderwijzers, politie agenten, straatvegers en andere ambtenaren te kunnen betalen. De Californische hoofdstad Los Angeles kon in juli van dit jaar zelfs niet de publieke lasten bekostigen van de uitvaartdienst van Michael Jackson, de 'greatest artist of all times', en probeert tot op heden dit geld te verhalen op de erven Jackson. 
Maar ook de Verenigde Staten zelf, het 'machtigste land op aarde', is al maanden failliet, eigenlijk al jaren. Het enige dat de VS als economische macht overeind houdt, is het feit dat haar munteenheid, de dollar, nog steeds de standaardmunt is voor het mondiale handelsverkeer, en de Federale Reserve Bank (de Fed) dit spul onbeperkt kon bijmaken en uitlenen aan de Amerikaanse regering. In 'Zeitgeist' kun je zien dat de Fed een particuliere bank is in handen is van de dertien rijkste families op aarde die het alleenrecht hebben om dit spul onbeperkt uit het niets te kunnen creëren, waardoor zelfs de VS moet lenen van deze bank waarover haar eigen burgers geen controle hebben.

De Fed heeft oorlogen en armoede nodig, want armoede leidt tot oorlog en beiden kosten veel geld dat vervolgens van hen geleend moet worden. Korea in de jaren vijftig, Vietnam in de jaren zestig, Latijns Amerika in de jaren zeventig, de Balkan in de jaren tachtig, Irak in de jaren negentig en Irak en Afghanistan in de jaren na tweeduizend, het maakt niet uit: de VS is sinds WO II het enige land op aarde dat voortdurend betrokken is in een oorlog. Zelfs de Tweede Wereldoorlog werd mede gecreëerd door het geld dat de grootvader van de vorige Amerikaanse president (Bush) leende aan de fabrieken van de Duitse oorlogsindustrie, net zoals zowel de aanval op Pearl Harbour en die op de Twin Towers in scene werden gezet om de VS in een oorlog te kunnen betrekken.
Simpel gezegd berust de macht van de VS momenteel naast zijn superieure militaire macht (meer dan 50% van het militaire budget op aarde wordt besteed door één land: de VS) op de angst dat als de dollar instort, dat dan de hele wereldeconomie totaal instort.
Ook hier zal de natuur haar werk doen want het in stand houden van dit kunstmatige monetaire systeem gaat uiteindelijk meer kosten dan wat dit systeem waard is. De dollar is dan geen neutraal betaalmiddel meer, maar een kostenpost, een lastpost waar je vanaf wilt.

De sleutel tot het behoud van de dollar als internationale geldstandaard moet de VS delen met China. Want terwijl de Amerikaanse consumenten een schuldenlast hebben opgebouwd van 10.000.000.000.000 dollar (tien triljard) aan de hele wereldbevolking (dus ook aan jou en mij) door het geld dat ze hebben geleend van de Fed te besteden aan het kopen van producten uit de rest van de wereld, hebben de hardwerkende Chinezen door de verkoop van hun producten aan het Westen een handelsoverschot geschapen van vijf triljard dollar. Als China daartoe zou besluiten, is de dollar ineens niets meer waard en zou de Fed al haar macht in één klap verliezen... 
Maar daarmee hebben de Chinezen niet de oplossing in handen om haar eigen bevolking of die van de rest van de planeet naar een beter welzijn te brengen. Want net als het westerse kapitalistische systeem is ook het Chinese communistische systeem gebaseerd op angst, uiterlijke macht en materialisme.

Omdat de Chinezen sinds de economische crisis hun spullen niet meer kunnen verkopen aan het  rijke Westen, heeft hun regering in juli 2009 beslist dat de interne markt gestimuleerd moet worden. Het materialisme heeft daarmee een kans gekregen om zich te verspreiden in het grootste land op aarde dat zich communistisch noemt en dit tegelijkertijd niet meer is.
Ik had een maand eerder, begin juni dit jaar, het voorrecht om aanwezig te mogen zijn bij een voordracht van de huidige dalai lama van Tibet in het RAI gebouw in Amsterdam. Ik ben niet vergeten hoe ik hem daar met zijn bekende schaterlach hoorde zeggen dat China het grootste en enige communistische land op aarde is zonder een communistische politiek.

De sleutel tot het beëindigen van het materialisme dat geleid heeft tot de armoede, honger, milieuvervuiling, en alle andere ellende, ligt in handen van Moeder Aarde en haar relatie tot de kosmos. De goden (die we zelf zijn) lijken ons meer en meer goedgezind omdat het materialisme rond 2012 paradoxaal juist tot een bewustzijnsverhoging leidt. De mensheid is dan zo ziek van zichzelf geworden, dat deze daarna wakker kan worden uit een heftige hoge koortsdroom. Mensen kunnen weliswaar een HAARP project ontwikkelen om op massale schaal DNA te beïnvloeden en op die manier de groei van het menselijke bewustzijn afremmen, maar ze kunnen geen Hunab K' u scheppen, de bron van de schepping in onze Melkweg, de enige echte en blijvende energiebron. De rest is een illusie, een tijdelijke tussenstap. We gaan een gouden kans tegemoet om ons leven te kunnen zien als een in elkaar gevlochten energieveld, verbonden met alles en iedereen om ons heen. Telepathische en paranormale vermogens worden gangbaar. Voor mensen en goden die daar nog niet aan toe zijn, hoeft dat geen probleem te zijn, want niemand heeft je ooit verplicht om hier op Aarde te zijn, en je zou dus ook naar een andere planeet in een ander zonnestelsel kunnen gaan...
Auteur: © Peter Toonen