OPEN BRIEF AAN:
Dr. D. Ruwaard
Directeur Publieke Gezondheid van  het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag


                                                                                      Brugge, 23 oktober 2009

Geachte heer Ruwaard,


Hartelijk dank voor uw brief d.d. 6 oktober 2009 betreffende het onderwerp ‘Vaccineren of niet vaccineren?’ als antwoord op ons schrijven d.d. 7 augustus jl.

Spijtig genoeg moeten we constateren dat u namens de minister van VWS onze publicatie ‘Vaccineren of niet vaccineren?’ slechts ter kennisgeving hebt aangenomen. In de begeleidende brief bij de publicatie zijn we uitgegaan van het vertrouwen dat u de inhoud ervan serieus zou nemen en de heikele kwesties erin besproken met grote spoed zou onderzoeken.

De werkgroep WijWordenWakker heeft dit als zeer teleurstellend ervaren en ziet hierin een verontrustend signaal: toenemende vervreemding tussen overheid en burger. Immers, wie ook maar enigszins publicaties van artsen over de ‘Mexicaanse griep’ volgt, kan weten dat er iets serieus aan de hand is.

Onze werkgroep zou graag de volgende vragen beantwoord willen zien:

1. Heeft het ministerie onderzoek gedaan naar het ontstaan van het virus, dat volgens een aantal deskundigen gemanipuleerd zou zijn?
2. Wat waren de beweegredenen van de WHO om de ‘Mexicaanse griep’ tot een pandemie uit te roepen?
3. Waarom wordt er wereldwijd gevaccineerd, terwijl het vooralsnog om een ‘lichte vorm’ van griep gaat?
4. Waarom worden er van overheidswege geen mededelingen gedaan over de inhoud van het vaccin? Over de inhoud is voor zover ons bekend geen officiële Nederlandstalige informatie beschikbaar. Bij alle geneesmiddelen zitten bijsluiters. Wat het vaccin betreft, is er maar één bijsluiter voor een grote hoeveelheid, dus niet voor iedere persoon die het vaccin krijgt toegediend.  
5. Waarom heeft minister Klink blindelings gevaren op het advies van viroloog Ab Osterhaus? Immers, vaccinatie is volgens uw schrijven in Nederland niet verplicht. Om nog maar te zwijgen van het kostenplaatje dat de vaccinatie met zich meebrengt.
6. Zijn er testuitslagen bekend van het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt? Zo ja, waren dit dan tests van het vaccin mét of zónder adjuvanten? Waar kunnen we de uitslagen van die tests inzien?
7. Wie is er aansprakelijk in het geval van mogelijk schadelijke bijwerkingen van het vaccin?
 
In elk geval staat vast dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet wil laten vaccineren.

In onze vorige brief lieten we weten, dat we de vrijheid behouden om uw antwoord op onze website www.wijwordenwakker.org te publiceren. Bij deze delen we u mede dat we besloten hebben dit te doen, inclusief dit schrijven aan u. Uiteraard pas enkele dagen nadat u deze brief per aangetekende post ontvangen zult hebben en de tijd hebt gehad om hem door te nemen. Eventuele verdere correspondentie wordt mogelijk ook op onze website geplaatst.

De werkgroep hoopt dat de minister en u alsnog bereid zullen zijn deze ernstige zaak te willen onderzoeken.

Met vriendelijke groet,


Namens de werkgroep WijWordenWakker


Drs. M.M. Messing

Correspondentieadres: Werkgroep WijWordenWakker,

 

**********************************

*********************************AAN

de Minister van VWS
De heer dr. A. Klink
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
                  
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
                  
de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

                                                                                                7 augustus 2009

Onderwerp: Vaccineren of niet vaccineren

Geachte heer Klink, geachte Voorzitter van resp. Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Reeds eerder deden wij u een open brief toekomen (d.d. 13 november 2008, Onderwerp: Reactie op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) n.a.v. de huis-aan-huisbrief d.d. 1 november 2008).

Deze keer gaat het echter om een veel ernstiger zaak waarvoor we uw aandacht vragen.
Gezien het feit dat de laatste weken steeds meer informatie vrijkomt over de achtergronden van de Mexicaanse griep, de voorbereiding en uitvoering van de diverse vaccinatieprogramma’s, de inhoud van de vaccins, de relatie van de farmacie met verscheidene overheidsinstanties, universiteiten en militaire organisaties, heerst er in Nederland en België, maar ook in andere landen, bij talloze mensen grote ongerustheid, zeker nu het tijdstip van vaccinatie dichterbij komt en de mogelijkheid bestaat dat de WHO vaccinatie van de gehele wereldbevolking verplicht gaat stellen.

De informatie die de burger via de officiële kanalen krijgt (overheid, media, vaktijdschriften) lijkt ons onvoldoende om een juist oordeel te vormen. Wezenlijke aspecten ontbreken in vele berichten en er wordt maar al te vaak de indruk gewekt dat vaccinatie de enige oplossing zou zijn om straks de pandemie te kunnen weerstaan, waarbij, zoals u bekend is, vanuit gezondheidsinstanties rekening wordt gehouden met een mogelijke mutatie van het virus dit najaar / deze winter, wat volgens deze instanties een groot risico kan opleveren voor de volksgezondheid. Welnu, als dit virus inderdaad muteert, dan is de kans groot dat de nu versneld geproduceerde vaccins geen of onvoldoende bescherming bieden. En dan hebben we het nog niet eens over vaccineren of niet vaccineren. De visie hieromtrent van de Werkgroep Wij Worden Wakker moge blijken uit bijgaand artikel.

Wie echter meer van het hele plaatje gaat zien met betrekking tot de Mexicaanse griep en de achtergronden, zal merken dat de inhoud van alarmfase 6, uitgeroepen door de WHO, een ‘mutatie’ heeft ondergaan in de geest van vele burgers, namelijk een van grote bezorgdheid, verontrusting, argwaan en angst voor wat er nu eigenlijk aan de hand is. Kortom, veel verwarring rond het ontstaan van de Mexicaanse griep en de aanpak ervan.

De werkgroep Wij Worden Wakker (www.wijwordenwakker.org) heeft zich over deze materie gebogen en is tot het inzicht gekomen dat het hier om een buitengewoon ernstige kwestie gaat, die ons inziens terecht bij een groot deel van de bevolking verontrusting teweegbrengt.
Het is daarom dat we, na gedegen literatuurstudie, tot het besluit zijn gekomen een artikel te produceren dat op grote schaal verspreid wordt.

Als bijlage treft u dit artikel aan, waarin gepoogd is om in notendop de huidige stand van zaken weer te geven, er ons van bewust zijnde dat er dagelijks nieuwe informatie bijkomt.

Omdat de eerste doses vaccins over niet al te lange tijd in de verschillende landen zullen arriveren, aangeleverd door verscheidene farmaceutische bedrijven, en vaccinatie mogelijk verplicht gesteld wordt, heeft de werkgroep, gezien de urgentie van dit onderwerp, besloten dit artikel ook aan diverse andere overheidsinstanties toe te sturen in zowel Nederland (zoals de Gezondheidsraad, het RIVM, de landelijke GGD) als België. Verder wordt het in Nederland verzonden naar de fracties van de Tweede Kamer, een aantal landelijke en regionale dagbladen, tijdschriften, radio- en televisieomroepen, Europarlementariërs en websites. Bovendien laten we het z.s.m. vertalen, zodat het ook buiten het Nederlands taalgebied op internet verschijnt. In België is inmiddels overleg gaande over diverse te benaderen instanties.

Wij vertrouwen erop dat u bijgaand artikel serieus neemt en de heikele kwesties hierin besproken met grote spoed wilt onderzoeken.
Wij stellen een ontvangstbevestiging van dit schrijven op prijs en hopen ook op een spoedige inhoudelijke reactie op het artikel en wat u van plan bent hiermee te doen.
Tot slot willen we u nog meedelen dat we de vrijheid behouden om uw antwoord op onze website (www.wijwordenwakker.org) te publiceren.

Inzake de ethische beslissingen omtrent deze ernstige kwestie wensen we u alle goeds, wijsheid en kracht toe.                                                                                                               

Hoogachtend,

Namens de Werkgroep Wij Worden Wakker:

 

Een kopie van deze brief is ook gezonden aan: de Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.