Krijgswet en de Militarisering van de Volksgezondheid:
Het Wereldwijde H1N1 Griep Vaccinatie Programma


“Het griep seizoen staat voor de deur. Over welk type zullen we ons dit jaar zorgen maken, en welke vaccin zullen ze dit keer voorstellen? Herinnert u zich de paniek van de varkensgriep van 1976? Dat was het jaar dat de regering van de VS ons vertelde dat de varkensgriep een moordenaar zou kunnen zijn die zich verspreid over de hele natie, en Washington besliste dat elke man, vrouw en kind van de natie een inenting moest krijgen om een wereldwijde uitbraak te voorkomen, een pandemie.” (Mike Wallace, CBS, 60 Minutes, 4 november 1979)

“De federale ambtenaren en industrie vertegenwoordigers waren samen gekomen om een nieuwe verontrustende studie te bespreken die onrustbarende vragen opriep over de veiligheid van een groot aantal gewone kinderinentingen toegediend bij zuigelingen en kinderen. Volgens een CDC epidemioloog Tom Verstraeten, die een analyse had gedaan van de gigantische databank van het agentschap met meer dan 100.000 medische fiches van kinderen, bleek een op kwik gebaseerd conserveermiddel in de inentingen Thimerosal, verantwoordelijk te zijn voor een dramatische toename in autisme en een groot aantal andere neurologische stoornissen bij kinderen…

Het is moeilijk de schade aan ons land – en aan de internationale inspanningen om epidemische ziekten uit te roeien, te berekenen – indien Derde Wereld landen erop uit komen dat meest aangekondigde buitenlandse hulp initiatief van Amerika kun kinderen vergiftigt. Het is niet moeilijk te voorspellen hoe dit scenario geïnterpreteerd zal worden door de vijanden van Amerika in het buitenland.” (Robert F. Kennedy Jr., Vaccinations: Deadly Immunity, juni 2005) “Vaccins worden geacht ons gezonder te maken; ik heb echter in vijfentwintig jaar verpleging nog nooit zoveel beschadigde, zieke kinderen gezien. Er gebeurt iets heel erg fout met onze kinderen.” (Patti White, Schoolverpleegster, verklaring aan de House Government Reform Committee, 1999, geciteerd in Robert F. Kennedy Jr., Vaccinations: Deadly Immunity, juni 2005) “Op basis van … deskundige evaluaties van het bewijs, is aan de wetenschappelijke criteria voor een grieppandemie voldaan. Ik heb daarom besloten om het alarmniveau van de grieppandemie te verhogen van fase 5 naar fase 6.

De wereld is nu aan het begin van de 2009 grieppandemie.
…Margaret Chan, Directeur-Generaal, Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), Pers briefing  11 juni 2009) “Zoveel als 2 miljard mensen kunnen besmet worden in de komende twee jaar – bijna een derde van de wereldbevolking.” (Wereld Gezondheid Organisatie zoals gerapporteerd door de Westerse media, juli 2009) “Varkensgriep kan in de komende twee jaar tot 40 percent van de Amerikanen treffen en zoveel als honderd duizenden kunnen sterven als een vaccinatie campagne en andere maatregelen niet succesvol zijn.” (Officiële verklaring van de regering van de VS, Associated Press, 24 juli 2009)

“De VS verwacht 160 miljoen dosissen van het varkensgriep vaccine beschikbaar te hebben in oktober.” (Associated Press, 23 juli 2009) “vaccin fabrikanten zouden, in het beste geval, 4,9 miljard pandemie griepvaccins kunnen produceren per jaar.”, Margaret Chan, Directeur-Generaal, Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), citeert Reuters, 21 juli 2009) Rijkere landen zoals de VS en Groot-Britanië zullen net onder de 10 dollar per dosis (van het H1N1 griepvaccin) betalen …Ontwikkelingslanden zullen een lagere prijs betalen.” [circa $400 billion for Big Pharma] (Business Week, juli 2009)

Oorlog zonder grenzen, een grote depressie, een militair avontuur in het Midden Oosten, een enorme concentratie van rijkdom als gevolg van de herstructurering van het mondiale financiële stelsel. De economische en sociale ontwrichtingen zijn verregaand. Mensenlevens worden vernietigd. De wereld is op het kritieke tijdstip van de meest ernstige crisis in de moderne geschiedenis. Faillissementen, massale werkloosheid, de ineenstorting van de sociale programma's, zijn de onnoemelijke gevolgen. Maar de publieke opinie moet onwetend blijven van de oorzaken van de wereldwijde crisis.

“Het ergste van de recessie is achter ons”, “Er zijn steeds meer tekenen van economisch herstel”, “De oorlog in het Midden Oosten is een ‘gerechtvaardigde oorlog’”, een humanitaire poging, coalitietroepen zijn betrokken in ‘vredeshandhavingopdrachten’, we bestrijden terrorisme met democratie.” We moeten onszelf verdedigen tegen terreur aanslagen.” Cijfers over burgerlijke sterfgevallen zijn gemanipuleerd. Oorlogsmisdaden worden verborgen. Mensen zijn misleid over de aard en de geschiedenis van de Nieuwe Wereld Orde. De echte oorzaken en gevolgen van deze wereldwijde economische en sociale ineenstorting blijven onaangekondigd. De werkelijkheid wordt omgedraaid. De “echte crisis” moet worden verduisterd door politieke leugens en media disinformatie. Het is in het belang van de politieke belanghebbers en de dominante financiële acteurs om de publieke aandacht af te leiden van een inzicht in de wereldwijde crisis.

Hoe best dit doel bereiken?
Door een kunstmatige sfeer van angst en intimidatie te creëren, die georganiseerd protest tegen de gevestigde economische- en politieke orde dient te verzwakken en te ontwapenen. De doelstelling is het ondermijnen van elke vorm van tegenstand en maatschappelijke weerstand. We hebben te maken met een duivels project. Het publiek moet niet alleen in het donker blijven. Als de crisis verergert, omdat de mensen verarmen, moeten de werkelijke oorzaken worden vervangen door een set van denkbeeldige verhoudingen.

Een crisis op basis van valse oorzaken is ingeluid: “de wereldwijde oorlog tegen terrorisme” staat centraal in de misleiding van het publieke inzicht in de oorlog in het Midden-Oosten, het gevecht om de controle over grote reserves van aardolie en aardgas. De anti-oorlogsbeweging is verzwakt. Mensen zijn niet in staat om na te denken. Zij steunen ondubbelzinnig de “oorlog tegen terrorisme” consensus. Ze aanvaarden de politieke leugens. In hun innerlijk bewustzijn bedreigen terroristen hun levensonderhoud. In dit kader spelen de voorvallen van “natuurrampen”, “pandemieën”, “milieurampen” ook een nuttige politieke rol. Het vervalst de werkelijke oorzaken van de crisis. Het rechtvaardigt een wereldwijde volksgezondheidscrisis op humanitaire gronden.

De wereldwijde H1N1 varkensgriep pandemie: In de richting van een wereldwijde volksgezondheidscrisis?
De wereldwijde H1N1 varkensgriep pandemie dient om de publieke opinie te misleiden. De 2009 pandemie, die in april begon in Mexico, komt op het juiste moment: zij valt samen met een verdieping van de economische depressie. Ze vindt plaats in een tijd van de militaire escalatie. De epidemiologische gegevens worden gefabriceerd, vervalst en gemanipuleerd. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) doemt er een epidemie van wereldwijde proporties op en bedreigt dit het levensonderhoud van miljoenen mensen. Een “catastrofale noodtoestand” is in de maak. De WHO en het VS Centrum voor Ziektebestrijding (CDC) zijn gezaghebbende instanties.

Waarom zouden ze liegen? De informatie vrijgegeven door deze organisaties, hoewel onderhevig aan statistische fouten, kan in de verste verbeelding niet worden vervalst of gemanipuleerd. Mensen geloven dat de volksgezondheid op wereldvlak echt is en dat overheidsgezondheidsambtenaren “werkzaam zijn voor het publieke heil.” Pers rapporten bevestigen de intentie van de Amerikaanse regering voor een massa H1N1 vaccinatieprogramma in de herfst-winter van 2009. Er is met Big Pharma een belangrijk contract voor 160 miljoen dosissen overeengekomen, genoeg om meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking in te enten. Soortgelijke plannen zijn aan de gang in andere westerse landen, waaronder Frankrijk, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de maand augustus worden er vrijwilligers aangeworven voor het testen van het varkensgriepvaccin, met het oog op de uitvoering van een landelijk inentingsprogramma in de herfst.

Manipulatie van gegevens
Er is voldoende bewijs, gedocumenteerd in tal van verslagen, dat het fase 6 pandemiealarm van de WHO is gebaseerd op verzonnen bewijzen en manipulatie van de sterfte- en ziektecijfers ten gevolge van de N1H1 varkensgriep. De gegevens die aanvankelijk werden gebruikt ter rechtvaardiging van het wereldwijde fase 5 alarm van de WHO in april 2009, was uiterst schaars. De WHO verklaart zonder bewijs dat een “wereldwijde uitbraak van de ziekte dreigt.” Het vervormde de Mexicaanse sterftecijfers van de varkensgriep pandemie. Volgens de WHO directeur-generaal dr. Margaret Chan in haar officiële verklaring van 29 april: ”Tot nu toe stierven 176 mensen in Mexico”. Van wat? Waar haalt zij deze cijfers?

Volgens het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid overleden 159 aan influenza, waarvan laboratoriumanalyse bevestigde dat slechts zeven het gevolg waren van de H1N1 stam van de varkensgriep. Ook in april waren in New York een paar honderd kinderen gecategoriseerd de H1N1 influenza te hebben, maar in geen van deze gevallen werd de diagnose bevestigd in een laboratoriumtest.” zei Dr Frieden. Gezondheid ambtenaren bereikten hun voorlopige conclusie na het uitvoeren van tests op virale neus- of keeluitstrijkjes van de acht studenten, die het hun mogelijk maakten andere griepstammen uit te sluiten." Tests werden uitgevoerd op schoolkinderen in Queens, maar de tests waren onduidelijk: onder tests bij "honderden schoolgaande kinderen" waren er geen meldingen van laboratoriumanalyses die geleid hadden tot een positieve identificatie van het influenzavirus.

In feite zijn de rapporten tegenstrijdig: volgens de verslagen is het in Atlanta gebaseerde CDCP het "enige laboratorium in het land dat de nieuwe varkensgriepstam - geïdentificeerd als H1N1 - kan bevestigen. (Michel Chossudovsky, Political Lies and Media Disinformation regarding the Swine Flu Pandemic, Global Research, mei 2009, laatste citaat is van de New York Times,  25 april 2009). Influenza is een veel voorkomende ziekte. Tenzij er een grondige lab onderzoek wordt verricht, kan de identiteit van het virus niet worden vastgesteld. Op jaarbasis zijn er talrijke gevallen van seizoensgriep in heel Amerika. "Volgens de Canadian Medical Association Journal doodt griep jaarlijks tot 2.500 Canadezen en ongeveer tot 36.000 Amerikanen. Wereldwijd ligt het jaarlijks aantal sterfgevallen toegeschreven aan de griep tussen de 250.000 en 500.000". (Thomas Walkom, The Toronto Star, 1 mei 2009).

Wat de CDCP en de WHO doen is routinematig een groot aantal gevallen van gemeenschappelijke influenza opnieuw categoriseren als H1N1 varkensgriep. “In veel landen maakt het toenemende aantal gevallen met ononderbroken gemeenschapsoverdracht, het ze uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om die gevallen te bevestigen via laboratoriumonderzoek. Bovendien is het tellen van de individuele gevallen nu niet langer essentieel in deze landen voor toezicht op zowel het niveau als de aard van het risico van het pandemievirus als de besturing van de uitvoering van de meest geschikte reactiemaatregelen. (WHO, Aanwijzingsnota, 2009) De WHO erkent dat op landelijk niveau laboratoriumtests vaak ontbreken, maar benadrukt dat labbevestiging niet nodig is voor het verzamelen van gegevens, met het oog op de vaststelling van de verspreiding van de ziekte:
Een strategie die zich concentreert op de opsporing, het laboratoriumonderzoek en de bevestiging van alle gevallen, met inbegrip van diegenen met milde aandoeningen, vereist zeer intensieve hulpbronnen.

In sommige landen slorpt deze strategie de meeste nationale laboratoria en hun reactievermogen op, waardoor weinig capaciteit overblijft voor het toezicht op, en onderzoek naar, ernstige gevallen en andere buitengewone gebeurtenissen. … Omwille van al deze redenen zal de WHO niet langer de wereldwijde tabellen met het aantal bevestigde gevallen voor alle landen uitgeven. Als onderdeel van de voortdurende inspanningen om de wereldwijde verspreiding van het H1N1-pandemie te documenteren zullen er toch regelmatige updates worden verstrekt over de situatie in de nieuw getroffen landen. WHO zal blijven eisen dat deze landen de eerste bevestigde gevallen rapporteren en, voor zover dit haalbaar is, wekelijks verzamelde gevalnummers en beschrijvende epidemiologie van de vroege gevallen aanbieden. (Ibid)

Op een WHO persconferentie in juni 2009 kwam het probleem van laboratorium testen aan de orde:
Marion Falco, CNN Atlanta: Mijn vraag is misschien een beetje eenvoudig, maar als u geen, dus vergeef me hiervoor, als u geen testen eist in de landen die al een groot aantal gevallen hebben vastgesteld, hoe kunt u dan onderscheid maken tussen seizoensgebonden griep en deze bijzondere griep. Ik bedoel, hoe gaat u die aantallen scheiden?
Dr Fukuda, WHO, Genève: Het is niet dat we aanbevelen om helemaal geen testen uit te voeren. Wanneer het richtsnoer in feite uitkomt, zal het voorstellen dat landen hun testen op hun eigen maat brengen zodat ze niet iedereen proberen te testen maar zeker sommige mensen blijven testen voor precies het soort van redenen die u meldt.

Als mensen ziek worden met een influenza-achtige ziekte is het voor ons belangrijk te weten of dit het gevolg is van het pandemievirus of dat dit wordt veroorzaakt door seizoensgebonden virussen. Wat we aangeven is dat als je het aantal testen omlaag brengt, we dat nog steeds kunnen achterhalen en we dus niet iedereen daarvoor hoeven te testen, maar we zullen een zekere mate van testen – een lager aantal - blijven aanbevelen bij mensen die nog steeds ziek worden. Zie Transcript of WHO Virtual Press Conference, Dr Keiji Fukuda, Assistant-Directeur-Generaal-General for Health Security and Environment, WHO, Genève, juli 2009).“Begrijp dat maar eens”?

Wat de voorgaande verklaringen door de WHO voorstelt is:
1. de WHO verzamelt geen gegevens over de verspreiding van H1N1 op basis van systematische laboratoriumbevestiging.
2. de WHO raad in feite de nationale gezondheidsambtenaren af om opsporing en laboratoriumbevestiging te verrichten, terwijl ze ook druk uitoefenen op de volksgezondheidsautoriteiten van de landen om de gegevens van de H1N1 gevallen stipt op een wekelijkse basis af te leveren bij de WHO.
3. De WHO verwijst in haar rapport enkel naar "bevestigde gevallen", ze maakt geen onderscheid tussen bevestigd en niet-bevestigde gevallen. Het lijkt erop dat de "niet-bevestigde gevallen" kunnen worden gecategoriseerd als bevestigde gevallen en de nummers vervolgens worden gebruikt door de WHO om te bewijzen dat de ziekte zich verspreidt. (zie (See WHO tables:)

De varkensgriep heeft dezelfde symptomen als de seizoensgebonden influenza: koorts, hoest en keelpijn. Wat er gebeurt is dat de algemene incidentie van de gewone griep wordt gebruikt voor het genereren van de rapporten van de H1N1 varkensgriep voor de WHO. Desalniettemin gebruikt de WHO, in de vrijgegeven landspecifieke tabel, de term: "aantal laboratorium bevestigde gevallen", terwijl ze ook toegeven dat de gevallen, in veel gevallen, niet bevestigd zijn.

Wereldwijde pandemie
De WHO stelt trends vast in de verspreiding van de ziekte, voornamelijk met behulp van onbevestigde gegevens. Op basis van deze extrapolaties beweert de WHO nu, in afwezigheid van laboratoriumbevestiging, dat "zo veel als 2 miljard mensen besmet kunnen raken in de komende twee jaar - bijna een derde van de wereldbevolking." Op zijn beurt, in de VS, stelt de Atlanta Based Centers for Disease Control (CDC) dat de  "varkensgriep zo veel als 40 procent van de Amerikanen in de komende twee jaar kan treffen, en zoveel als een paar honderd duizend kunnen sterven als er een inentingscampagne en andere maatregelen niet slagen." (AP, 24 juli 2009)

Hoe komen ze aan deze cijfers?
De CDC schatting heeft niets te maken met een beoordeling van de verspreiding van het H1N1 virus. Het is gebaseerd op een mechanische pro-rata extrapolatie van onderliggende trends in de 1957 pandemie die resulteerde in 70000 doden in de VS. Het vermoeden hier is dat de H1N1 griep “hetzelfde transmissie pad” volgt als de epidemie in 1957.

Het creëren van een Crisis waar er geen crisis is
Het onderliggende politieke doel is gebruik te maken de fase zes pandemie van de WHO om de publieke aandacht af te leiden van een naderende en verreikende sociale crisis, die grotendeels het gevolg is van een diepgewortelde wereldwijde economische depressie. Aan de hand van ... deskundige beoordeling van het bewijsmateriaal, werden aan de wetenschappelijke criteria voor een grieppandemie voldaan. Ik heb daarom besloten om het niveau van griep pandemiealarm te verhogen van Fase 5 naar Fase 6.

De wereld staat nu aan het begin van de influenza pandemie van 2009.
… Het aanroepen van een pandemie is ook een signaal aan de internationale gemeenschap. Dit is een tijd waarin de landen van de wereld, arm of rijk, groot of klein, samen moeten komen in de naam van de wereldwijde solidariteit om ervoor te zorgen dat geen enkel land omwille van weinig middelen, geen enkel volk achter zal gelaten worden zonder hulp. … De Wereld Gezondheid Organisatie heeft contact gehad met donor gemeenschappen, ontwikkelingspartners, arme landen en ook farmaceutische bedrijven en vaccinatie bedrijven. Margaret Chan, Directeur-Generaal, World Health Organization (WHO), Pers uittreksel, 11 june 2009.


WHO Director General Margaret Chan

Hoe kun je het beste de burgers van de natie temmen en hun wrevel beteugelen bij toenemende werkloosheid?
Schep een wereldwijde pandemie, boezem een sfeer van angst en intimidatie in, die zinvolle en georganiseerde publieke actie tegen de geprogrammeerde verrijking van een sociale minderheid demobiliseert. De grieppandemie wordt gebruikt om het georganiseerde verzet tegen het economisch beleid van de regering te stoppen ter ondersteuning van de financiële elite. Het biedt zowel een excuus als een motivering om noodprocedures goed te keuren. Onder de bestaande wetgeving in de VS, houdt de krijgswet de opschorting van de grondwettelijke regering in, die kan worden ingeroepen in het geval van een "Catastrofaal Noodgeval" met inbegrip van de H1N1 varkensgrieppandemie.

Krijgswet
Wetgeving overgenomen van de Clinton-regering, en niet te vergeten de post 9/11 Patriot Acts I en II, laten toe dat het leger in mag grijpen in gerechtelijke en civiele wetshandhavingsactiviteiten. In 1996 werd een wetgeving goedgekeurd om militair in te grijpen in het geval van een nationale noodtoestand. In 1999, breidde Clinton's Defense Authorization Act (DAA) deze bevoegdheden (onder de 1996-wetgeving) uit door het creëren van een "uitzondering" op de Posse Comitatus Act, die toelaat dat het leger wordt betrokken bij civiele zaken "ongeacht of er sprake is van een noodsituatie". (zie ACLU)

De kwestie van een pandemie of volksgezondheidscrisis was echter niet expliciet vermeld in de Clinton-tijdperk wetgeving. De Katrina ramp (2005) vormt een scheidslijn, een waterscheiding die zowieso leidt tot de militarisering van noodhulp:
"De ramp die New Orleans en het zuiden van de Golfkust trof heeft aanleiding gegeven tot de grootste militaire mobilisatie in de moderne geschiedenis op Amerikaanse bodem. Bijna 65.000 Amerikaanse militairen worden nu ingezet in rampgebieden om de verwoeste havenstad om te vormen tot een oorlogsgebied," (Bill Van Auken, Wsws.org, september 2005) Orkanen Katrina (augustus 2005) en Rita (september 2005) hebben bijgedragen tot de rechtvaardiging van de rol van het leger in natuurrampen.

Zij hebben ook bijgedragen aan het vormgeven van de formulering van de Presidents-richtlijnen en de daaropvolgende wetgeving. President Bush benoemde het leger tot "leidinggevende instantie" bij rampenhulp:
"..... De andere vraag die ik natuurlijk vroeg was of er omstandigheden waren waarin het Ministerie van Defensie de leidinggevende instantie wordt. In het geval van een terroristische aanslag zou dat duidelijk het geval zijn, maar in geval van een natuurramp van een zekere omvang, zou het Defensie Departement de leidinggevende instantie zijn bij het coördineren en leiden van de reactie inspanningen. Dit zal een zeer belangrijke overweging zijn voor het Congres om over na te denken. (persconferentie, 25 september 2005)

Militarisering van Volksgezondheid: De Vogelgriep
De 2005 vogelgriepcrisis volgde amper een maand na orkaan Rita. Het werd aan het Amerikaanse publiek voorgesteld als een kwestie van nationale veiligheid. Na de 2005 uitbraak van de vogelgriep, bevestigde President Bush dat de militairen actief zouden worden betrokken in het geval van een pandemie, met het gezag om grote aantallen personen vast te houden:
"Ik ben bezorgd over de vogelgriep. Ik ben bezorgd over wat een vogelgriep uitbraak zou kunnen betekenen voor de Verenigde Staten en de wereld. ... Ik heb nagedacht over de scenario's van wat een vogelgriep uitbraak zou kunnen betekenen .... De beleidsbeslissingen voor een President in de omgang met een vogelgriep-uitbraak zijn moeilijk. Als we ergens in de Verenigde Staten een uitbraak zouden hebben, moeten we dan dat deel van het land niet in quarantaine zetten?

En hoe dwing je dan een quarantaine af? ... Een optie is het gebruik van een Leger dat kan plannen en verplaatsen. Dus dat is waarom ik het op de tafel leg. Ik denk dat het een belangrijk debat voor het Congres kan zijn. Maar Congres moet ook een kijkje nemen in omstandigheden waarin de President de bevoegdheid bekleed om verder te gaan dan dat debat. En een dergelijke ramp of een dergelijke uitdaging kan een uitbraak van vogelgriep zijn. (White House persconferentie, 4 oktober, 2005)
De dag na de persconferentie van Bush op 4 oktober 2005 werd in de Amerikaanse Senaat een grote wet voorgesteld. De Pandemie Paraatheid and Reactie Wet. Hoewel de voorgestelde wetgeving nooit werd aangenomen, heeft het desalniettemin bijgedragen tot de opbouw van een consensus tussen de belangrijkste leden van de Amerikaanse Senaat. De militarisering van de volksgezondheid werd vervolgens opgenomen in de John Warner Verdedigingsvolmacht wet van 2007.

"Volksgezondheidscrisis" en krijgswet: De John Warner Verdedigingsvolmacht Wet van 2007. H.R. 5122
Nieuwe wetgeving is uitgewerkt. De termen "epidemie", en "volksgezondheidscrisis" zijn expliciet opgenomen in een belangrijk stuk van de wetgeving, dat in oktober 2006 door President Bush werd omgezet in een wet. Verloren in het midden van honderden pagina's, Public Law 109-364, beter bekend als de "John Warner Defense Authorization Act of 2007" (HR5122) bevat het een speciaal hoofdstuk over de rol van het leger in nationale noodsituaties.

Sectie 1076 van deze wetgeving, met als titel "Gebruik van strijdkrachten in Belangrijke Openbare Noodgevallen", laat de President van de Verenigde Staten toe om de strijdkrachten en de National Guard in de VS in te zetten tot "herstel van de openbare orde en de handhaving van de wetten van de Verenigde Staten "in het geval van een natuurramp, epidemie of andere ernstige volksgezondheidscrisis":
Sec. 1076. Gebruik van strijdkrachten in belangrijke openbare noodgevallen.
(a) Gerechtvaardigd gebruik van de strijdkrachten in geval van:
(1) Algemeen – Sectie 333 van titel 10, Reglement van de Verenigde Staten is als volgt aangepast:
Sec.333. Belangrijke publieke noodgevallen; storing van de staatswet en federale wet
(a) Gebruik van strijdkrachten in belangrijke publieke noodgevallen- (1) De President kan de strijdkrachten, met inbegrip van de National Guard inzetten in federale zaken om:
(A) de publieke orde te herstellen en wetten van de Verenigde Staten af te dwingen, bij natuurrampen, epidemies of andere ernstige publieke volksgezondheidscrisissen, terroristische aanslagen of incidenten of andere toestanden in elke Staat of bezit van de Verenigde Staten, als de President bepaald dat:
‘(j) binnenlands geweld heeft plaatsgevonden in een dergelijke mate dat de grondwettelijke overheid van de Staat of Bezit onbekwaam zijn om de openbare orde te handhaven; en
‘(ii) dergelijk geweld leidt tot een toestand zoals beschreven in paragraaf (2); of
‘(B) onderdrukken van eender welke opstand, binnenlands geweld, onwettige samensmelting, of samenzwering in elke Staat indien dergelijke oproer, overtreding, samenspanning resulteert in een toestand zoals beschreven in paragraaf (2)
‘(2) Een toestand beschreven in deze paragraaf is een toestand die:
‘(A) Verhindering van de uitvoering van de wetten van een Staat of Bezit, voor zover van toepassing, en van de Verenigde Staten binnenin die Staat of Bezit, die enig deel of klasse van de bevolking z’n recht, privilege, immuniteit of bescherming, vermeld in de Grondwet en beveiligd door de wet, werd ontnomen en de wettige overheid van die Staat of Bezit onbekwaam zijn, nalaten of weigeren dat recht, privilege, immuniteit of bescherming te geven; of

‘(B) de uitvoering van de wetten van de Verenigde Staten tegenwerken of belemmeren of de rechtsgang op grond van die wetten belemmert.
‘(3) In elke situatie onder paragraaf (1)(B), zal de Staat worden geacht de gelijke bescherming van de wetten, gegarandeerd door de Grondwet, te weigeren.
‘(b) Mededeling aan het Congres - De President zal het Congres op de hoogte brengen van de beëindiging van de uitoefening van het gezag in subsectie (a)(1)(A) zodra deze uitvoerbaar blijkt na de beslissing en elke 14 dagen daarna tijdens de duur van de uitoefening van die bevoegdheid.’ '

Deze verregaande bepalingen laten de strijdkrachten toe om het gezag van de burgerlijke federale, Staats- en lokale overheden betrokken bij de ramp noodhulp en de volksgezondheid, te vernietigen. Zij verleent het Leger ook een mandaat in de burgerlijke politie functies. Dat wil zeggen dat de wetgeving de militarisering van de rechtshandhaving impliceert in het geval van een nationale noodsituatie.

"Catastrofale Noodgevallen" en "Continuïteit van de Regering": De Presidentiële Nationale Veiligheid en Binnenlandse Veiligheid Richtlijn NSPD 51/HSPD 20
Gelijktijdig met de goedkeuring van de John Warner Verdedigingsvolmacht Wet werd een Presidentiële Nationale Veiligheidsrichtlijn uitgegeven in mei 2007, (Presidentiële Nationale Veiligheid en Binnenlandse Veiligheid Richtlijn NSPD 51/HSPD 20) . NSPD 51 / HSPD 20 is een gecombineerde Nationale Veiligheidsrichtlijn die uitgaat van het Witte Huis en Binnenlandse Veiligheid. Terwijl het is ingekleed als binnenlandse "oorlog tegen het terrorisme", bevat het ook bepalingen die krijgswet toelaten in geval van een natuurramp, inclusief een grieppandemie. De strekking en de nadruk van NSPD 51 is echter anders dan die van sectie 1076 van HR 5122. Het definieert de functies van het Departement van Binnenlandse Veiligheid in het geval van een nationale noodsituatie en haar relatie tot het Witte Huis en het Leger.

Het biedt de President ook ruime bevoegdheden om een nationale noodtoestand af te roepen, zonder goedkeuring van het Congres. De richtlijn voorziet in procedures voor de "continuïteit van de regering" (COG) in het geval van een "Catastrofaal Noodgeval". Dit laatste is gedefinieerd in NSPD 51/HSPD 20 (hierna te noemen NSPD 51), als "een incident, ongeacht de locatie, die resulteert in een buitengewoon aantal slachtoffers, schade of verstoringen die de Amerikaanse bevolking, infrastructuur, milieu, economie, of overheidsfuncties ernstig aantasten. " "Continuïteit van de regering," of "COG," is gedefinieerd in NSPD 51 als "een gecoördineerde inspanning binnen de uitvoerende macht van de federale regering om ervoor te zorgen dat de nationale hoogstnoodzakelijke functies blijven worden uitgevoerd tijdens een catastrofale noodsituatie."

De President zal de activiteiten van de Federale Regering leiden voor de waarborging van de grondwettelijke regering. Om de President te adviseren en bij te staan in die functie, wordt de Assistent van de President voor Binnenlandse Veiligheid en Counter terrorisme (APHS/CT) hierbij aangewezen als Nationale Continuïteitscoördinator. De Nationale Continuïteitscoördinator, in coördinatie met de Assistent van de President voor Nationale Veiligheid zaken (APNSA), zal de ontwikkeling en uitvoering van de continuïteitsrichtlijn voor uitvoerende departementen en agentschappen coördineren, zonder uitoefening van het leidend gezag. Het Continuïteitsbeleid Coördinatie Comité (CPCC), voorgezeten door een Seniordirecteur van de staf van de Binnenlandse Veiligheidsraad, aangewezen door de Nationale Continuïteitscoördinator, zal de belangrijkste dagdagelijkse rechtbank worden voor een dergelijke beleidscoördinatie. (Presidentiële Nationale Veiligheid en Binnenlandse Veiligheid Richtlijn NSPD 51/HSPD 20)

Deze gecombineerde richtlijn NSPD/51 HSPD 20 verleent ongekende bevoegdheden aan het voorzitterschap en het Departement van Binnenlandse Veiligheid, en vernietigt de grondvesten van de grondwettelijke regering. NSPD 51 laat de President toe om een nationale noodsituatie af te kondigen zonder goedkeuring van het Congres. De goedkeuring van NSPD 51 zou leiden tot de de-facto sluiting van de wetgeving en de militarisering van justitie en rechtshandhaving. NSPD 51 kent bijzondere Politiestaatbevoegdheden toe aan het Witte Huis en de Binnenlandse Veiligheid (DHS), in geval van een "Catastrofaal Noodgeval". Een grieppandemie of volksgezondheidscrisis is onderdeel van de taakomschrijving van NSPD 51. Een "Catastrofale noodsituatie" is globaal omschreven in NSPD 51 als "elk incident, ongeacht de locatie, die resulteert in een buitengewoon aantal slachtoffers, schade of verstoringen die de Amerikaanse bevolking, infrastructuur, milieu, economie, of overheidsfuncties ernstig aantasten."

De President zal de activiteiten van de Federale Regering leiden voor de waarborging van de grondwettelijke regering. Om de president te adviseren en bij te staan in die functie, wordt de Assistent van de President voor Binnenlandse Veiligheid en Counter terrorisme (APHS/CT) hierbij aangewezen als Nationale Continuïteitscoördinator. De Nationale Continuïteitscoördinator, in coördinatie met de Assistent van de President voor Nationale Veiligheid zaken (APNSA), zal de ontwikkeling en uitvoering van de continuïteitsrichtlijn voor uitvoerende departementen en agentschappen coördineren, zonder uitoefening van het leidend gezag. Het Continuïteitsbeleid Coördinatie Comité (CPCC), voorgezeten door een Seniordirecteur van de staf van de Binnenlandse Veiligheidsraad, aangewezen door de Nationale Continuïteitscoördinator, zal de belangrijkste dagdagelijkse rechtbank worden voor een dergelijke beleidscoördinatie. (Presidentiële Nationale Veiligheid en Binnenlandse Veiligheid Richtlijn NSPD 51/HSPD 20)

De richtlijn erkent de vernietigende macht van het leger in geval van een nationale noodsituatie: De Presidentiële richtlijn "zal niet worden opgesteld om het gezag van de Minister van Defensie over het Ministerie van Defensie, met inbegrip van de kettingbevelen van strijdkrachten (door de President aan Minister van Defensie, aan commandant van de strijdkrachten), of militaire bevel en controle procedures, aan te tasten of er van invloed op te zijn.” Sinds hun wetsbekrachting twee jaar geleden, zijn noch De John Warner Verdedigingsvolmacht Wet noch de NSPD 51 het onderwerp van media debat of discussie. NSPD 51 en/of de John Warner HR5122 kunnen op korte termijn worden ingeroepen ten gevolge van de afroeping van een nationale gezondheidsnoodtoestand en een nationaal vaccinatieprogramma. De verborgen agenda bestaat erin gebruik te maken van de dreiging van een pandemie en/of een natuurramp als een excuus voor militair bewind, onder het mom van een “functionerende democratie."

Vaccinatie: Van H5N1 naar H1N1
In de VS is er sinds 2005 een nationaal griep vaccinatieprogramma in de pijplijn. Volgens de Wall Street Journal (1 oktober 2005), had de regering Bush een geschatte 6,1 miljard dollar gevraagd aan het Congres voor "bevoorraden van vaccins en antivirale geneesmiddelen als onderdeel van haar plannen om de VS voor te bereiden op een mogelijke grieppandemie." Een groot deel van dit budget, namelijk 3,1 miljard,onder het bewind van de regering Bush, gebruikt voor het bevoorraden van het antivirale geneesmiddel oseltamivir (Tamiflu), waarvan de geestelijke eigendomsrechten behoren tot de Gilead Science Inc, een bedrijf onder leiding van Don Rumsfeld voordat hij Minister van Defensie werd bij de regering Bush.

In overeenstemming met zijn rol als "leidinggevend agentschap", werd meer dan de helft van het geld, uitgetrokken voor het programma door de regering Bush, overgedragen aan het Pentagon. Met andere woorden, we hebben hier te maken met een militariseringproces van het civiele volksgezondheidsbudget. Een deel van het geld voor de volksgezondheid wordt gecontroleerd door het Ministerie van Defensie, onder de regels van het DoD aanbestedingen. "De Amerikaanse Senaat stemde (3 september 2005) gisteren om 4 miljard dollar te voorzien voor antivirale geneesmiddelen en andere maatregelen ter voorbereiding van een gevreesde grieppandemie, maar of de maatregel zou passeren bij het Congres was onzeker.

Volgens de Associated Press (AP) legde de Senaat voor de maatregel een waarde van 440 miljard dollar vast voor de defensie uitgaven van 2006. Maar het Huis hield geen rekening met het griepgeld in zijn versie van de defensiefactuur, en een belangrijke senator zei dat hij zou proberen om de fondsen uit de Huis-Senaatsovereenkomst te houden. De Senaat wordt volgende week geacht te stemmen over de globale factuur. Bijna 3,1 miljard dollar van het geld zou worden gebruikt voor de voorraad van het antivirale geneesmiddel oseltamivir (Tamiflu), en de rest zou gaan naar het globale grieptoezicht, de ontwikkeling van vaccins, staatsparaatheid en lokale paraatheid, aldus een Reuters verslag. De regering heeft momenteel genoeg oseltamivir voor de behandeling van een paar miljoen mensen, met een doelstelling om genoeg te verkrijgen voor de behandeling van 20 miljoen " (CIDRAP)

De dreiging van het H5N1-vogelgriep pandemie in 2005 resulteerde in een multimiljarden dollar winst voor de farmaceutische- en biotechnologische industrie. In dit verband hadden een aantal grote farmaceutische bedrijven zoals GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, de in Californië gevestigde Chiron Corp, BioCryst Pharmaceuticals Inc, Novavax en Wave Biotech, de Zwitserse farmaceutische gigant Roche Holding, zichzelf reeds gepositioneerd. In 2005 had het in Maryland gebaseerde biotechnologie bedrijf Medimmune, die een “inhaleerbaar griepvaccin” produceert, zichzelf gepositioneerd om een vaccin te ontwikkelen tegen de H5N1 vogelgriep. Hoewel zij geen expertise hadden op het gebied van het vogelgriepvirus, was het één van de belangrijkste spelers in de vaccinhandel en onder contract van het Pentagon, Bioport, een bedrijf deels in handen van de Carlyle Group, nauw verbonden met het Kabinet Bush met Bush Senior in zijn raad van bestuur.

Vaccinatie tijdens een volksgezondheidscrisis. Multi miljarden Financiële Welvaart voor de BioTech Conglomeraten
De 2005 vogelgriep hoax was in vele opzichten een repetitie. De 2009 H1N1-pandemie is een veel grotere multi miljarden dollar operatie. Een select aantal biotech- en farmaceutische bedrijven zijn betrokken bij de onderhandelingen achter gesloten deuren met de WHO en de Amerikaanse Regering. Sleutelorganisaties zijn het in Atlanta gebaseerde Center for Disease Control en de Food and Drug Administration (FDA) die nauwe banden hebben met de farmaceutische industrie. De tegenstrijdige belangen van deze organisaties zijn aan het licht gebracht door een gedetailleerde studie van Robert F. Kennedy Jr, getiteld Vaccinations: Deadly Immunity, juni 2005:

"Het verhaal van hoe de overheidsgezondheidsorganisaties samenspannen met Big Pharma om de risico's van thimerosal te verbergen voor het publiek, is een koele gevalsstudie van institutionele arrogantie, macht en hebzucht. Ik werd slechts schoorvoetend in het geschil getrokken. Als advocaat en milieuactivist, jarenlang werkzaam op het gebied van kwik toxiciteit, ontmoette ik vaak moeders van autistische kinderen die er absoluut van overtuigd waren dat hun kinderen werden verwond door inentingen. ... "De basisscholen worden overstelpt met kinderen met neurologische symptomen of immuunsysteem schade," vertelde Patti White, een schoolverpleegkundige aan het House Government Reform Committee in 1999."Vaccins worden geacht ons gezonder te maken; ik heb echter in vijfentwintig jaar verpleging nog nooit zoveel beschadigde, zieke kinderen gezien. Er gebeurt iets heel erg fout met onze kinderen." Robert F. Kennedy Jr, Vaccinations: Deadly Immunity, juni 2005.

De WHO plant een productie van 4,9 miljard dosissen, genoeg om een groot deel van de wereldbevolking in te enten.
Big Pharma inclusief Baxter, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi-Aventis en AstraZeneca hebben aanbestedingscontracten met ongeveer 50 regeringen ondertekend. (Reuters, 16 juli 2009). Voor deze bedrijven is verplichte vaccinatie een zeer lucratieve onderneming:
"De WHO heeft de vrijgave geweigerd van de notulen van een belangrijke bijeenkomst van de adviserende vaccingroepering" beladen met kaderleden van Baxter, Novartis en Sanofi" die verplichte inentingen tegen de kunstmatige H1N1 "varkensgriep"-virus dit najaar in de Verenigde Staten, Europa en andere landen aanbeveelt. In een e-mail vanochtend beweerde een WHO woordvoerder dat er geen notulen waren van de vergadering die plaatsvond op 7 juli, waarin richtsnoeren over de noodzaak voor wereldwijde vaccinaties die de WH0 deze maandag heeft geformuleerd en waarin Baxter en andere farmaceutische besturen deelgenomen.

In het kader van de Internationale Gezondheidsreglementen, hebben de WHO richtsnoeren een bindend karakter op alle 194 ondertekende WHO landen in het geval van een pandemienoodtoestand van de verwachtte soort van dit najaar wanneer de tweede meer dodelijke ronde van het H1N1-virus," dat gebio-engineered is om te lijken op het Spaanse griepvirus" opduikt. Kortom: de WHO heeft het gezag om iedereen uit die 194 landen te verplichten om zich dit najaar in te enten, om quarantaines op te leggen en om het reizen te beperken." (Jane Burgermeister, WHO gaat in het geheim verder met gedwongen vaccinatie en bevolkingsagenda, Global Research, July 2009).

Op 19 mei kwamen de WHO directeur-generaal en de seniorambtenaren met de vertegenwoordigers van ongeveer 30 farmaceutische bedrijven samen achter gesloten deuren. "In een perfecte wereld kunnen werelds vooraanstaande farmaceutische bedrijven 4,9 miljard H1N1 varkensgriepvaccinaties produceren in de loop van het volgend jaar. Dit is de laatste beoordeling van de WHO. WHO directeur-generaal dr. Margaret Chan ontmoette dinsdag 30 farmaceutische bedrijven en informeerde verslaggevers van een WHO plan voor verzekerde vaccinaties voor de arme landen die over onvoldoende infrastructuur beschikken voor de bestrijding van een mogelijke pandemie. (Digital Journal, 19 mei 2009)

Volgens een recent rapport in Business Week, "zullen rijkere landen zoals de VS en Groot-Brittannië iets minder dan 10 dollar per dosis betalen, dezelfde prijs als voor het seizoensgebonden griepvaccin. Ontwikkelingslanden betalen een lagere prijs. (Business Week, juli 2009). De WHO geeft aan dat de 4,9 miljard dosissen niet zullen volstaan en dat een tweede enting nodig zal zijn. 4,9 miljard dosissen tegen ongeveer tien dollar per inenting, en iets minder voor de ontwikkelingslanden, is een buitengewone winst voor Big Pharma van de orde van 400 miljard dollar in één enkel jaar. En de WHO geeft aan dan één dosis per persoon niet zal volstaan ...

Gevaarlijk levensbedreigend Vaccin: Wie is de eigenaar van het octrooi?
Terwijl de productie is toevertrouwd aan een select aantal bedrijven, lijkt het erop dat de geestelijke eigendomsrechten behoren tot de farmaceutische reus Baxter uit Illinois. Baxter staat centraal in de onderhandelingen tussen de Amerikaanse regering en de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Bovendien had Baxter "één jaar vóór enig gerapporteerd geval van het huidig vermeende H1N1" een octrooi voor het H1N1 vaccin ingediend:
Baxter Vaccin Octrooi Aanvraag US 2009/0060950 A1. (Zie William Engdahl, Nu wettelijke immuniteit voor varkensgriepvaccin producenten, Global Research, July 2009).

Hun aanvraag vermeld:
“de samenstelling of vaccin bestaat uit meer dan één antigeen ... zoals influenza A en influenza B vooral gekozen uit één of meer menselijke H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N7, H1N2, H9N2, H7N2, H7N3, H10N7 subtypes, van de varkensgriep H1N1, H1N2, H3N1 en H3N2 subtypes, van de honden- of paardengriep H7N7, H3N8 subtypes of van de vogelgriep H5N1, H7N2, H1N7, H7N3, H13N6, H5N9, H11N6, H3N8, H9N2, H5N2, H4N8, H10N7, H2N2, H8N4, H14N5, H6N5, H12N5 subtypes."

De aanvraag stelt verder dat, “Geschikte hulpstoffen kunnen worden gekozen uit minerale gels, aluminiumhydroxide, oppervlakte-actieve stoffen, lysolecithin, pluronic polyolen, polyanions of olie-emulsies, zoals water in olie of olie in water, of een combinatie daarvan. Uiteraard hangt de keuze van de hulpstof af van het beoogde gebruik. B.v. toxiciteit kan afhangen van het bestemde onderwerp organisme en kan variëren van geen toxiciteit naar hoge toxiciteit." Kan het zijn dat Baxter zich voorbereid om honderd miljoenen dosissen hoog toxische aluminium hydroxide bevattende hulpstoffen te produceren, zonder wettelijke aansprakelijkheid? (Ibid) De Los Angeles Times heeft de VS bevolking gerustgesteld met een artikel genaamd: What are the odds that H1N1 will kill you? Men kan zich ook afvragen, wat de kansen zijn dat het H1N1-vaccin je zal vermoorden?

Nationaal Noodtoestand Centrum Oprichtingswet: H.R. 645
Er zijn geen aanwijzingen dat de Obama regering in de nabije toekomst een volksgezondheidscrisis plant die de oplegging van de krijgswet eist. Wat we in dit artikel hebben benadrukt is het bestaan van diverse bepalingen (wetgeving en Presidentiële richtlijnen) die de President van de Verenigde Staten toelaat aan te sporen op de krijgswet in het geval van een volksgezondheidscrisis. Als de krijgswet zou worden aangenomen in het kader van een volksgezondheidscrisis, zouden we te maken hebben met "gedwongen vaccinatie" van doelgroepen van de bevolking, alsook de oprichting van faciliteiten voor de internering van mensen die in quarantaine worden geplaatst.

In dit verband is het niets waard dat in januari 2009 een stuk van de wetgeving genaamd de National Emergency Centers Establishment Act (HR 645) voorgesteld werd in het VS Congres. Het wetsvoorstel pleit voor de oprichting van zes nationale noodtoestandcentra in de grote regio's van de VS die worden geplaatst op bestaande militaire domeinen, die kunnen gebruikt worden om mensen in quarantaine te zetten in het geval van een volksgezondheidscrisis of een gedwongen vaccinatieprogramma.

Het wetsontwerp gaat veel verder dan de vorige wet (met inbegrip van HR 5122). Het verklaarde doel van de "nationale noodtoestandcentra" is om "tijdelijke huisvesting, medische en humanitaire hulp aan ontwrichtte individuen en gezinnen als gevolg van een noodsituatie of een grote ramp." Waar we in werkelijkheid mee te maken hebben zijn internering FEMA kampen. HR-645 bepaalt dat de kampen kunnen worden gebruikt om te voldoen "aan andere passende behoeften, zoals vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Veiligheid" Michel Chossudovsky, Voorbereiding voor civiele onrust tegen interneringskampen in VS legerbasissen in de Amerikaanse Wetgeving, Global Research, maart 2009)

Er is vrijwel niets in de pers verschenen over HR 645, die momenteel wordt besproken door verschillende Congres commissies. Er zijn geen aanwijzingen dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Deze "civiele faciliteiten" op Amerikaanse militaire basissen worden vastgelegd in samenwerking met het Amerikaanse Leger. Zodra een persoon is gearresteerd en geïnterneerd in een FEMA kamp gelegen op een militaire basis, zal die persoon naar alle waarschijnlijkheid vallen onder de volksgezondheidscrisis bevoegdheid van het Leger. Civiele justitie en rechtshandhaving inclusief habeas corpus zouden niet langer van toepassing zijn. HR-645 kan, indien aangenomen, gebruikt worden in het geval van een volksgezondheidscrisis. Het brengt natuurlijk een directe verbinding met de economische crisis mee en de waarschijnlijke massale protesten in heel Amerika. Het vormt een verdere stap om de civiele rechtshandhaving te militariseren, en tot afschaffing van de Posse Comitatus Wet.

In de woorden van Rep Ron Paul:
"... de fusiecentra, militaire politie, bewakingscamera's en een binnenlandse militaire commando’s zijn niet genoeg ... Ook al weten we dat gevangenis faciliteiten al bestaan, willen ze nu de bouw van FEMA kampen op militaire basissen legaliseren, gebruik makend van het immer populaire excuus dat de voorzieningen de nationale noodtoestand tot doel zijn. Met de op valse schuld gebaseerde economie die met de dag erger en erger wordt, wordt de mogelijkheid van civiele onrust een grotere dreiging voor de vestiging. Men hoeft alleen maar naar IJsland, Griekenland en andere landen te kijken om te weten wat er kan gebeuren in de Verenigde Staten." (Daily Paul, september 2008) De voorgestelde interneringskampen moet worden gezien in het licht van de bredere militarisering van burgerlijke instituten. De bouw van interneringskampen dateert van vóór de invoering van HR-645 (Vastlegging van Noodgevallencentra) in januari 2009.

"Militaire Civiele Ondersteuning": De rol van de US Northern Command in geval van een grieppandemie
US Northern Command heeft een mandaat om toezicht te houden op civiele instellingen en deze te ondersteunen in het geval van een nationale noodsituatie."Bovenop de verdediging van de natie, biedt de US Northern Command defensie ondersteuning aan civiele instellingen, in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving en de richtlijnen van de President of de Minister van Defensie. Militaire hulp is altijd ter ondersteuning van een leidinggevend federaal agentschap, zoals het Federale Noodtoestand behandelingsagentschap (FEMA). Militaire civiele ondersteuning omvat binnenlandse ramp-hulpoperaties tijdens branden, orkanen, overstromingen en aardbevingen. De ondersteuning bevat tevens counter-drug operaties en hulp bij gevolgenbeheersing, zoals na een terroristisch voorval met een massavernietigingswapen.

In het algemeen moet een noodtoestand de capaciteiten van de locale-, staats- en federale agentschappen overschrijden voordat de US Northern Command wordt betrokken. Bij het verstrekken van de civiele steun functioneert het commando via ondergeschikte Joint Task Forces. De Katrina en Rita orkaanrampen speelden een belangrijke rol in het vormgeven van de rol van de US Northern Command in "militaire ondersteuning van civiele activiteiten. De noodprocedures werden nauw gecoördineerd door de US Northern Command vanuit de Peterson Air Force Base, samen met Binnenlandse Veiligheid, die waakt over FEMA.

Tijdens de orkaan Rita (september 2005), was het hoofdkwartier van de US Northern Command direct onder controle van het verkeer van militair personeel en hardware in de Golf van Mexico. In sommige gevallen, zoals bij Katrina, overreden ze zelfs de acties van civiele instanties. De gehele operatie stond onder jurisdictie van het Leger in plaats van FEMA. (Michel Chossudovsky, US Northern Command and Hurricane Rita, Global Research, September 24, 2005) Northern Command zou, als onderdeel van zijn mandaat, in het geval van een nationale noodtoestand, toezicht houden op een aantal civiele functies.

Volgens President Bush hadden bij orkaan Rita "de regering en het Amerikaanse leger een bredere autoriteit nodig om te helpen bij belangrijke binnenlandse crisissen, zoals orkanen." Minister van Binnenlandse Veiligheid Michael Chertoff deelde vervolgens orkaan Rita in als een "gebeurtenis van nationaal belang", die de activering van een zogeheten "National Response Plan”(NRP) justifieerde. (voor meer details consulteer het complete document. Binnen het bredere kader van de "Rampnoodhulp", heeft Northern Command in de loop van de afgelopen twee jaar, een mandaat gedefinieerd in geval van een volksgezondheidscrisis of een grieppandemie.

De nadruk ligt op de militarisering van de volksgezondheid, waarbij NORTHCOM zou toezien op de activiteiten van civiele instellingen betrokken bij de gezondheidsgerelateerde diensten. Volgens Brigadier-Generaal Robert Felderman, adjunct-directeur van de Plannen-Bestuur-en-Strategie Directoraat van USNORTHCOM is: "USNORTHCOM de wereldwijde synchro - de wereldwijde coördinator - voor influenzapandemie over de strijdende commando’s" (Zie Gail Braymen, USNORTHCOM contributes pandemic flu contingency planning expertise to trilaterale workshop, USNORTHCOM, 14 april 2008, Zie ook USNORTHCOM. Pandemic Influenza Chain Training (U) pdf)

"De Verenigde Staten hadden ook de Spaanse Griep in 1918. Wij waren het die de grootste reactie hadden op (een pandemie) in het nabije verleden. Dus ik besprak wat we toen deden, wat we nu verwachten en het aantal dat we kunnen verwachten in geval van een grieppandemie." In de Verenigde Staten kan het potentieel aantal doden in een moderne grieppandemie oplopen tot bijna twee miljoen, volgens Felderman. Niet alleen zal de nationale economie lijden, maar het Ministerie van Defensie zal nog steeds bereid en in staat moeten zijn om het land te beschermen en te verdedigen en hulp moeten kunnen bieden aan civiele autoriteiten in rampsituaties. Terwijl bijna elk aspect van de samenleving zou worden beïnvloed, "zouden de gevolgen voor Northern Command zeer belangrijk zijn." "(Een pandemie zou) een enorme economische impact hebben bovenop de verdediging-van-ons-land impact," zei Felderman. De Verenigde Staten zijn niet de enigen die zich voorbereiden op een dergelijke potentiële ramp. (Gail Braymen, op cit)

Het was eveneens van belang de gevechtseenheden te repatriëren uit de oorlog om het US Northern Command te helpen in geval van een nationale noodsituatie zoals een grieppandemie. In de laatste maanden van de Bush regering riep het Ministerie van Defensie de 3e Infanterie 1e Brigade Gevechtseenheid terug uit Irak. De BCT Gevechtseenheid was verbonden met het Noord-Amerikaanse Leger, het legeronderdeel van de US Northern Command (USNORTHCOM). De 1e BCT en andere gevechtseenheden werden opgeroepen voor het uitvoeren van specifieke militaire functies in het geval van een nationale noodsituatie of een natuurramp zoals een volksgezondheidscrisis:
"The Army Times meldt dat de 3e Infanterie 1e Brigade Gevechtseenheid is teruggekeerd uit Irak om het Vaderland te verdedigen als" een oproepbare federale reactiekracht voor natuurlijke of door de mens veroorzaakte calamiteiten en rampen, met inbegrip van terreuraanslagen." De BCT-eenheid is verbonden met het Noord-Amerikaanse Leger afdeling van de US Northern Command (USNORTHCOM). (Zie Gina Cavallaro, Brigade homeland tours start Oct 1, Army Times, 8 september 2008).
Auteur: © Michel Chossudovsky


Met dank aan: Global Research