Grensoverschrijdend vaccinatienieuws

 

Het Europees Parlement stemde begin juli vóór het besluit over ernstige bedreigingen van de gezondheid. Dit akkoord zal de Europese burgers beschermen tegen een groot aantal grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. 

Een van de belangrijkste resultaten van het besluit is dat het een rechtsgrondslag biedt voor de coördinatie van de vrijwillige gezamenlijke aankoop van vaccins en medicijnen op EU-niveau. Er zal begonnen worden met de aankoop van pandemievaccins: de lidstaten die aan dit proces deelnemen zullen hun burgers onder betere omstandigheden dan voorheen van vaccins kunnen voorzien.

Het besluit vergroot ook het gezag van de Europese Unie in het geval van noodsituaties in de volksgezondheid: het stelt de EU in staat om op haar grondgebied een noodsituatie in de volksgezondheid af te kondigen, waardoor zij maatregelen kan treffen op grond van de geneesmiddelenwetgeving, zodat vaccins en medicijnen sneller kunnen worden geleverd. 
Bron : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-644_nl.htm

Nota bene : 'Noodsituatie volksgezondheid' gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid: http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/geldigheidsdatum_22-07-2013#HoofdstukV_3_Artikel31


Bof en rode hond vaccinatie

*Bof in Frankrijk : alleen dit jaar al werden er meer dan 13.000 gevallen genoteerd (dus vanaf januari tot juli 2013), waarvan 73% volledig gevaccineerd was. Ter vergelijking : vorig jaar ging het om minder dan 4000 gevallen. Opmerkelijk is dat men in Frankrijk nog geen reden ziet om deze uitbraak tot epidemie te verklaren. Men overweegt intussen wel om in dat geval een 3e (extra) inenting in te voeren voor degenen die langer dan 10 jaar geleden werden ingeënt. Een verklaring voor een afnemende werking van het vaccin op lange termijn heeft men (nog) niet. Ook berichten uit andere landen spreken van 60-80% bofpatiënten die volgens de normen waren gevaccineerd : http://www.santemagazine.fr/actualite-oreillons-le-grand-retour-en-france-50179.html#.UfPC5qz_Qj1 

* Rode hond : In een discussie op de fb pagina met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) blijkt dat het RIVM de tegenargumenten over het fenomeen van uitbraken onder gevaccineerden voor een groot deel onderschrijft en er zelfs sussend (hoogst opmerkelijk van hun kant!) het volgende aan toevoegt : vaccineren is niet verplicht dus heb je altijd de keuze om dat later te doen of niet. En je hebt zelfs de keuze om het op natuurlijke manier door te maken.  Op de volgende opmerking over de voornaamste reden (Gezondheidsraad) voor het vaccineren van àlle kinderen met het rode hondvaccin, nl het gevaar voor zwangeren, is nog geen reactie gekomen : Vroeger werden vrouwen bij een kinderwens gecontroleerd op antistoffen rode hond. Het even checken van meisjes rond de leeftijd van 15-18 jr lijkt een heel wat goedkopere oplossing dan het massaal inenten van àlle kinderen (jongens inbegrepen)... 

*Top 15 best verkochte vaccins in 2012 (met een jaaromzet voor de farma van maar liefst 12.250.000.000 dollar (topje van de ijsberg dus, want slechts15 vaccins betreffend) : http://www.genengnews.com/insight-and-intelligence/top-15-vaccines-of-2012/77899844/?page=1


No comment


Officieel standpunt van de WHO in 1952 : studies wijzen uit dat roken veilig is

Officieel standpunt van de WHO in 2012 : studies wijzen uit dat vaccins veilig zijn


Onderzoek of experiment ?


De Europese Commissie heeft op 14 januari 2013 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Bexsero (Meningokokken groep B-vaccin) van Novartis verleend.

MAAR : de UK heeft dit vaccin vorige week in plotseling teruggetrokken vanwege een (terecht) wantrouwen in de werking. Volgens het persbericht van Reuters, voelt Novartis zich door deze beslissing hogelijk in het nauw gedreven. Bexsero leek hét nieuwe kassa-troetelkindje voor het bedrijf te zijn om hun in gevaar lopende omzetcijfers te redden.

Samenvatting achterliggende criteria toelating:
* Aan de eerste hoofdstudie deden 2 627 kinderen mee, die bij aanvang van de studie twee maanden oud waren. De werking van drie doses Bexsero, toegediend met een tussenpoos van twee maanden samen met andere, normale zuigelingenvaccins, werd vergeleken met die van alleen de normale vaccins.
* Deze studie werd verlengd om na te gaan wat de effecten zijn als kinderen, die al als jonge zuigeling met Bexsero zijn gevaccineerd, op een leeftijd van 12 maanden of ouder een boosterdosis Bexsero krijgen.
* Hoewel groep B-meningokokkenziekte in Europa relatief zeldzaam is, constateerde het CHMP dat de ziekte in bepaalde gebieden van Europa vaker voorkomt.
* In de EU was geen enkel vaccin toegelaten voor meningitis die door deze groep van bacteriën wordt veroorzaakt.
* Daarom concludeerde het CHMP dat de voordelen van Bexsero groter zijn dan de risico’s en adviseerde het om een vergunning voor het in de handel brengen te verlenen.
* De meest voorkomende bijwerkingen van Bexsero bij kinderen tot 10 jaar (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn eetlustverlies, slaperigheid, abnormaal veel huilen, diarree, braken, uitslag, koorts en prikkelbaarheid...

Opmerking : we werden al eerder op de vingers getikt voor onze 'vrije' vertaling van het begrip 'wetenschappelijk onderzoek', maar een beter bewijs dat het hier ALWEER om een 'EXPERIMENT' op kinderen/babietjes gaat, is er niet... Wie behoefte voelt dit tegen te spreken, is van harte welkom...

Bronnen :
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.guardian.co.uk/society/2013/jul/24/meningitis-b-vaccine-rejected-uk
http://uk.reuters.com/article/2013/07/24/us-novartis-vaccine-bexsero-idUKBRE96N0JF20130724


Prikkelende weetjes

* Straffe maatregel : in Zwitserland hebben de gezondheidsautoriteiten besloten kinderen voor 21 dagen de toegang te ontzeggen op school. Waarom ? Omdat ze niet-gevaccineerd zijn en er daar momenteel (net als in Nederland) een 'mazelenepidemie' heerst... http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Pas-de-vaccin--pas-d-ecole--14520182

* Goochelen met cijfers door het RIVM : http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/geraffineerde-mazelen-leugens-van-het-rivm-naieviteit/

* Ook een beetje mazelenmoe ? Veel heisa om de huidige epidemie in Nederland en de losgebarsten vaccinatiediscussie (waar zelfs minister-president Rutte zich openlijk op tv mee bemoeide). Maar laten we de achterliggende reden, HET grotere plaatje, niet uit het oog verliezen: onder het toe- en alziend oog van de WHO werd in 2010 bedisseld dat Europa in 2015 mazelen en rode hondvrij zou moeten zijn. Hier is echter nog geen sprake van en vanzelfsprekend zullen de lidstaten hun beste beentje willen voorzetten om dit beoogde doel te bereiken. En we zien dat hierbij àlles uit de kast wordt gehaald : http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/policy

* Allemaal aan de HPV-spuit! Nieuwe doelgroep, nieuwe inkomstenbron voor Merck (Gardasil) : na de vaccinatiecampagnes voor meisjes (baarmoederhalskanker) en jongens (genitale wratten), worden in meerdere landen sinds maart ook 'potentieel homoseksuele' jongens vanaf 12 jaar subtiel op de noodzaak van HPV-vaccinatie voorbereid : http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/research-shows-young-gay-men-15-times-more-likely-to-suffer-some-types-of-cancer-1.1464447


Met dank aan Ellen Vader, annabelle1946@hotmail.fr