De mazelenepidemie van 2013, het angstscenario van het RIVM


 

Door Désirée L. Röver, medisch research journalist


Vaccinatie is een kunstmatig aangestuurde angst voor de Natuur en voor het Leven.
Vaccinatie is een gecreëerd wantrouwen tegen de wijsheid van het lichaam.
Vaccinatie is de glijbaan naar levenslange deelname aan de westerse ‘genees’kunde.

Hieronder volgen enige punten ter overweging omtrent de angstscenario’s die het RIVM, de GGD's en de media nu in Nederland rondstrooien over mazelen. Daarbij schuwt men niet om de mensen te demoniseren die de eigen wijsheid hebben om niet te vaccineren.
Let wel, maar weinigen van deze vaccinatiepriesters benoemen de inhoud van vaccins...

1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt ons dat er momenteel een ‘mazelenepidemie’ is. Tussen 1 mei en 4 juli 2013 zijn dat welgeteld 230 gevallen, verdeeld over zo’n 30 gemeenten. In hoeveel gevallen daarvan is het mazelenvirus feitelijk bevestigd door labonderzoek?

Aldus het RIVM bedraagt tot week 20, 2013 het aantal door virologische laboratoria bevestigde gevallen 3! http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:210506&type=org&disposition=inline

Een epidemie betreft normaliter minstens honderden of duizenden getroffenen, geen 230 gevallen!
Dus, waar hebben we het over?Het RIVM laat geen kans liggen om de mensen in de ‘Bijbelgordel’ te demoniseren. Dat men daar niet vaccineert, is overigens niet meer dan een aanname. De werkelijkheid is dat er niet alleen verschillende stromingen met verschillende opvattingen zijn, maar dat ook die mensen soms zodanig in angst worden gezet, dat sommigen van hen hun kinderen wel degelijk al of niet stiekem vaccineren! Wanneer dat bij één vaccinatie is gebleven, heten die ‘onvolledig gevaccineerd’ te zijn en worden zij op de hoop van niet-gevaccineerden geschoven.
Het uiterst interessante onderzoek naar de gezondheid van werkelijk niet-gevaccineerden gaat het RIVM natuurlijk nooit doen! De realiteit heeft laten zien dat die aanzienlijk gezonder zijn! Het doormaken van mazelen en andere kinderziekten hoort daar absoluut bij. Vitamine C en colloïdaal zilver kunnen zorgen voor een mild beloop (zie ook punt 9).

2. Niemand noemt dat er in Nederland geen enkelvoudig mazelenvaccin beschikbaar is.
Er zijn alleen BMR-vaccins: combinatievaccins met naast het mazelenvirus ook de virale ziekteverwekkers van bof en rode hond. Al deze virussen worden gekweekt op een eigen cultuurbodem, waardoor ze in het eindproduct alle drie een eigen onbekende hoeveelheid aan onbekende vervuilingen en microbiële besmettingen meebrengen.
Bekende vaccincontaminaties zijn onder meer herpesvirussen, cytomegalovirus, het kankerverwekkende SV40 en mycoplasma.
Wat de gebruikte kweekmedia betreft, alle kippeneieren dragen besmettingen in zich, en de vreemde genetische informatie die het lichaam binnenkomt vanuit de longcellen van een geaborteerde baby voorspelt met de kans op auto-immuniteit ook weinig gezonds...

Het zijn vooral de BMR-vaccins die in verband worden gebracht met autisme. Deze vaccins hebben nooit het kwik bevat dat altijd de schuld krijgt van het veroorzaken van autisme! Zoals Andrew Wakefield ontdekte, gaat het om het mazelenvirus dat in de darm voor problemen zorgt. Darmen en hersenen staan zeer nauw met elkaar in verband. Het mazelenvirus lijkt in structuur erg op het basale myeline eiwit, de beschermlaag rond zenuwweefsel. 

De ― systematisch genegeerde ― mondelinge en videoverslagen van talloze ouders over hoe hun 14 maanden oude baby na de BMR-vaccinatie plotseling allerlei vaardigheden verloor, doet het ergste vrezen voor de gezonde hersenontwikkeling bij baby’s van 6 maanden die dit vaccin krijgen. Bij hen zullen de beschadigingen in hun vaardigheden vóór en na vaccinatie niet minder zijn, maar misschien wel lastiger te duiden. 

Op dit moment voert GlaxoSmithKline in Amerika een studie uit onder kinderen van 4 tot 6 jaar naar de immunogeniciteit en de veiligheid van de bestaande BMR-vaccins. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01621802  De resultaten daarvan zijn juli 2014 bekend. Maar verwacht niet te veel, het is hier immers (alwéér!) de slager die het eigen vlees keurt!

Weinig ouders realiseren zich dat ieder vaccin, naast de bedoelde ziektekiemen en genoemde microbiële verontreinigingen, ook vele giftige chemicaliën bevat.
In onderstaande tabel is de rechterkolom samengesteld vanuit zowel de productinformatie van de desbetreffende fabrikanten, als vanuit andere farmaceutische bronnen. Deze kolom vermeldt welke reststoffen uit het productieproces en adjuvantia (toevoegingen) dat zoal zijn. De MSG (E621) in MMR-VAXPRO beschadigt de hypothalamus, vernietigt hersen-neuronen en verdriedubbelt de aanmaak van insuline in de pancreas, met obesitas (overgewicht) tot gevolg! (dr. Russell Blaylock, Excititoxins, the Taste that Kills).

Let wel, niet bekend, en daarom hier ook niet vermeld, zijn de microbiële en/of genetische besmettingen en vervuilingen, chemische verontreinigingen en/of de substanties in geheime fabrieksformules.Voor de effecten van deze stoffen, zie ‘RVP vaccins en inhoudsstoffen’, www.desireerover.nl

In de officiële bijsluiter van de European Medicines Agency (EMEA) staat:
“MMR-VAXPRO is bedoeld voor kinderen vanaf 12 maanden oud. Bij uitzondering  kan het vaccin worden toegediend aan kinderen van 9 maanden oud”. 
Geen woord over 6 maanden oude baby’s...
Ditzelfde document vermeldt: “Kinderen tussen 9 en 12 maanden die met een mazelen bevattend vaccin worden geïnjecteerd, zullen geen immuunreactie geven op het vaccin vanwege (a) de onrijpheid van hun immuunsysteem, en (b) door de nog in hun systeem circulerende antistoffen die hun moeder aan hen doorgaf.” http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/MMR_20/WC500136261.pdf

Het RIVM-document BMR (M-M-R VAXPro) meldt op pagina 1:  “De immuniteit voor de ziekten waartegen BMR beschermt, duurt naar verwachting levenslang.” Is de uitbraak van bof in 2010 onder gevaccineerde studenten hiermee niet in regelrechte tegenspraak?
Op pagina 9b staat zonder aarzeling: “De vaccinaties veroorzaken geen autisme, hersenbeschadiging, ontwikkelingsachterstand, epilepsie of overlijden (zoals wiegendood).”
Klinkt dit niet als een wel heel toevallig rijtje? En hoe weet men dit zo zeker?

In de LCI-richtlijn Mazelen (morbili) wordt SSPE (subacuut scleroserende panencefalitis) genoemd als weinig voorkomende, ernstige complicatie. Britse geheime (!) documenten laten zien dat men al sinds 1972 weet van de SSPE-complicatie na het enkelvoudige mazelen-vaccin… http://vactruth.com/2012/08/30/government-document-vaccine-unsafe/
Dr. Rebecca Carley ontdekte dat autisme een niet-fatale vorm is van SSPE, veroorzaakt door zowel natuurlijk als vaccinaal mazelenvirus. Oude ziekte, nieuwe naam! Zie bijlage.

3. In de brochure ‘Vaccinatie, voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’ uit maart 2013 schrijft dr. R. Seldenrijk, directeur van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging): “Bij de besluitvorming over vaccinatie zijn dit [de voorzienigheid van God en de eigen verantwoordelijkheid van de mens] belangrijke aspecten om te overwegen in het eigen geweten, voor Gods aangezicht.” Zou God zijn Schepping willen laten ruïneren door de gifstoffen in bovenstaande tabel ( en ook in deze brochure nergens genoemd)?

4. De titel van het zojuist in het Nederlands vertaalde boek van de Amerikaanse osteopaat Tim O'Shea luidt: Vaccinatie is GEEN Immunisatie (ISBN 978.94.90352.30.1).
Het woord ‘immunisatie’ gebruiken wanneer men ‘vaccinatie’ bedoelt, is een misleiding. Dit zijn twee totaal verschillende begrippen.
Het zelf doormaken van een infectieziekte is de enige manier voor het verkrijgen van levenslange, natuurlijke immuniteit  (immunisatie). Met uitzondering van o.m. TBC en Lyme.

Vaccins zullen nooit bescherming kunnen bieden.
Omdat:

  • vaccinatie de al of niet gemanipuleerde ziektekiemen (verzwakt, gedood) op een niet-natuurlijke manier diep het lichaam binnenbrengt, waardoor er nooit hoop op herstel is;
  • de toegevoegde aluminiumverbindingen (adjuvantia) de productie van antilichamen opjaagt, waardoor de andere tak van het immuunsysteem, de ‘opruimploeg’, nooit aan bod kan komen! Aluminium is voor deze toepassing nooit op veiligheid getest!

Vaccinatie maakt het menselijk organisme juist extra gevoelig, ook voor andere ziekten dan die in het gebruikte vaccin, en levert bovendien ‘immuunsuppressie’ op: onderdrukking van het immuunsysteem ― hoe hard het RIVM dat ook altijd ontkent!

5. Het RIVM gebruikt bij vaccinatie graag afgezwakte begrippen, zoals het woord 'bijwerking'. 
Maar zolang in sommige gevallen ook de dood een negatief effect is van vaccinaties, is de term 'bijwerking' misleidend. Ga daarom niet mee in dergelijk manipulerend woordgebruik. En ga zelf op onderzoek uit. Wat zit er in vaccins? Wat voor effect hebben die stoffen in het lichaam? Wat is werkelijk bepalend voor de gezondheid?

Hoe een baby/persoon op een vaccin reageert, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de status van voeding en immuniteit. Zonder voldoende vitamines, mineralen, spoorelementen en gezonde vetzuren kan het lichaam domweg niet functioneren.
Verpakte supermarktproducten en fast food bieden op geen enkele manier een volwaardige voeding! De in veel producten (verborgen) verwerkte suikers, koemelk en tarwe, en de toegevoegde chemicaliën (E-nummers) vormen zelfs een ernstige belasting voor het lichaam.

En is er sprake van onderliggende gezondheidsproblemen? Zo kan een (onopgemerkte) Lymebesmetting de leverfunctie belemmeren, waardoor de betrokkene in geval van een infectie (of een vaccinatie met levende virussen) de lawine aan vrije radicalen en gifstoffen niet kan afvoeren. Deze personen kunnen ernstige epileptische aanvallen krijgen.
Van de nu in het ziekenhuis opgenomen kinderen kent niemand de gezondheidsstatus voorafgaand aan hun mazelen… 

6. Dr. Viera Scheibner, wereldexpert op het gebied van vaccinatieschade, ontdekte via een onderzoek met een ware ademhalingsmonitor dat vaccinatie de grootste stressfactor is in het leven van baby’s en kinderen. Zo vond zij dat vaccinatie rechtstreeks verband houdt met wiegendood en shaken baby syndrome (SBS).
Naar aanleiding van die conclusies heeft zij sinds 1989 al meer dan 100.000 pagina’s in de gerenommeerde medische literatuur bestudeerd. Daarin vond zij onder meer dat het doormaken van mazelen aan vrouwen een verlaagde kans geeft op eierstokkanker.

7. Koorts is voor het lichaam naast een reinigingsmethode van gifstoffen vooral een verdedigingsmechanisme dat in de cellen de virusreplicatie (vermeerdering) belemmert. 
Stop de koorts, en je verergert de ziekte! Géén paracetamol dus! Wordt de koorts te hoog, was het lichaam dan af met koud water of koel de voeten of het hele lichaam in een koud bad.

8. Vaccinatiecampagnes als het Rijksvaccinatieprogramma kwamen pas op gang nadat alle infectieziekten al voor 90% waren afgenomen: dankzij verbeteringen in hygiëne en sanitaire voorzieningen (waterleiding en riolering). Deze feiten laten pro-vaccinators nooit zien, hun grafieken beginnen meestal pas rond 1960 in plaats van bij 1890!

9. Hoge doseringen vitamine C (natriumascorbaat, en bij verdenking van encefalitis de vetoplosbare vorm ascorbylpalmitaat) kunnen de eventueel schadelijke effecten van mazelen en iedere andere infectieziekte beperken. Het doormaken van de natuurlijke ziekte geeft zo op een veilige manier levenslang immuniteit. Zie ook de film ‘Levensreddende intraveneuze vitamine C‘ op http://www.desireerover.nl/videos/ .
De Amerikaanse arts Frederic Klenner bewees dit heilzaam effect van vitamine C al in 1948, toen hij 60 kinderen met polio, van wie sommigen al aan de beademing lagen, met intraveneuze toediening van vitamine C volledig heeft helpen genezen, zelfs zonder enig restverschijnsel! http://www.tomlevymd.com/book_preview/chapter2.html 

10. Er wordt geschermd met statistieken uit vroeger tijden over dood door mazelen.
Maar wanneer er kinderen dood gaan/gingen aan mazelen, dan is dat vooral omdat hun nutritionele en immuniteitstatus slecht is. Net als in ontwikkelingslanden is mazelen in dat geval de druppel die de emmer doet overlopen. Het systeem is door ondervoeding incompetent en bezwijkt onder de lawine van gifstoffen (virale producten) en vrije radicalen, maar dat maakt mazelen niet automatisch tot de primaire doodsoorzaak!
Het antwoord voor genezing is ook hier: vitamine C! Maar aangezien er aan een niet te patenteren stof geen geld wordt verdiend, wordt die ontkend en geridiculiseerd. 

11. Dr. Viera Scheibner schrijft in haar boek Vaccination - a Medical Assault on the Immune System: “In 1933 onderzocht A.W. Hedrich de epidemiologische patronen van mazelen onder de bevolking van Baltimore tussen 1900 en 1931. Hij vond dat wanneer 68% van de kinderen onder de 15 jaar immuun was voor mazelen, er geen epidemie voorkwam. Dit is de basis voor het concept kudde-immuniteit. Hedrich spreekt hier over natuurlijke immuniteit, verkregen door het natuurlijk doormaken van de ziekte. Tegenwoordig wordt met het woord kudde-immuniteit ‘vaccinatiegraad’ bedoeld…
Dat mazelen, ondanks 98% vaccinatiedekking, blijven voorkomen, betekent dat mazelenvaccinatie totaal ineffectief is.” Wat vaccinatie wèl doet, is (a) atypische mazelen veroorzaken: de uitslag begint niet achter de oren en trekt naar de ledematen, maar begint bij de armen en benen en trekt het lichaam in, en (b) de ziekte treedt op buiten het gebruikelijke leeftijdskader (tussen 4 en 9 jaar).

12. Kankerpatiënten hebben meestal weinig koorts en de (kinder)ziekten doorgemaakt.
T. Ronne vond in 1985 een relatie tussen een gebrek aan de rode uitslag bij mazelen en een toename in degeneratieve en auto-immuunziekten.
Zwitserse artsen ontdekten dat tot 1969 in de kliniek kindergeneeskunde van de universiteit van Basel het kunstmatig infecteren met mazelen werd gebruikt voor de behandeling van het nefrotisch syndroom (nieren). Overigens is nierschade vaak te wijten aan vaccinatie (glomerulonefritis).

TER OVERDENKING:

Om gezond te worden/blijven spuiten we onze kinderen vol met gevaarlijke gifstoffen en met de kiemen van ziekten die we NIET willen hebben.
Wáár is hier de logica?

 

Ware gezondheid wordt teweeggebracht en gehandhaafd
door borstvoeding, vitale en biologische voeding,
vitaal en zuiver water, zonlicht, rust en liefde!


'Predikant moet vaccinatie adviseren'
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3474584/2013/07/12/Predikant-moet-vaccinatie-adviseren.dhtml

Door: redactie
12-7-13 - 07:45  bron: ANP  Heleen Dupuis © anp.

Predikanten moeten gelovigen adviseren toch hun kinderen te laten inenten. Die oproep doen oud-minister Els Borst (D66) en VVD-senator en medisch ethica Heleen Dupuis vrijdag in het AD. 'Vaccineren is niet tegen de wil van God', stellen ze.

De twee vinden dat de oprukkende mazelenepidemie de kop moet worden ingedrukt. Ook is inmiddels rodehond uitgebroken.

Omdat vooral gereformeerde ouders hun kinderen uit geloofsovertuiging weigeren te laten inenten vinden ze dat voor predikanten een taak is weggelegd. 'Als alles de wil van God is, dan is de uitvinding van het vaccin dat ook, net als autogordels,'' voert Borst aan.

Beide politici zijn bang dat ook de ziekte polio weer uitbreekt. Volgens Dupuis zijn de gevolgen dan nog ingrijpender.

Mijn commentaar:

Met de redenatie “Als alles de wil van God is, dan is de uitvinding van het vaccin dat ook” kunnen de dames Dupuis en Borst zelfs de atoombom goedpraten!
En de vergelijking met een autogordel gaat natuurlijk mank: een autogordel kun je weer afdoen, de ingespoten ziektekiemen, vervuilingen en gifstoffen van een vaccin nooit meer…

Veel kinderen, inclusief degenen met overgewicht, zijn door het huidige voedingspatroon ondervoed in verschillende essentiële nutriënten. Naast de aanwezigheid van onderliggende ziektebeelden is het vooral dit gebrek aan belangrijke vitaminen, mineralen en sporenelementen waardoor iedere infectieziekte (en ook vaccinatie) fataal kan uitpakken.
Het antwoord is dan ook zeker niet een extra aanslag in de vorm van het zeer giftige BMR-vaccin -- let wel: er is geen apart mazelenvaccin beschikbaar! 

De meest gezonde benadering is de ondersteuning van het zelfhelend vermogen van het lichaam door aanvulling van de nutritionele tekorten, vooral van vitamine C.
Dan kan iedere infectieziekte, van mazelen tot zelfs polio, veilig en met een mild beloop worden doorgemaakt, met als winstpunt een levenslange natuurlijke immuniteit.

De Amerikaanse arts Frederic Klenner hielp in 1948 60 kinderen met polio (van wie er al een aantal aan de beademing lag) totaal en zonder enig restverschijnsel te genezen door orale, intramusculaire en/of intraveneuze toediening van mega doses vitamine C (natriumascorbaat).  http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html

Door Désirée L. Röver, medisch research journalist
© 2013

 

BIJLAGE
Autisme: een niet-fatale vorm van SSPE - subacuut scleroserende panencefalitis.
Conclusie van dr. Rebecca Carley, http://www.drcarley.com/