Willen wij marionetten zijn in de handen van de overheid?
 

Hieronder volgt een korte beschrijving van hoe ik als burger, begaan met het wel en wee van mensen en me mede verantwoordelijk voelend voor ons voortbestaan, op plannen van de regering met betrekking tot genetische manipulatie heb gereageerd mede namens een groep andere bewuste burgers en wat de regering met mijn reactie deed.
Het is slechts het verhaal van één persoon binnen een klein groepje mensen. Maar het lijkt me geoorloofd te veronderstellen dat mijn buurvrouw of een onbekende uit een andere plaats hetzelfde antwoord zou hebben gekregen.

Het verhaal is bedoeld u te laten zien hoe we op de een of andere manier aan het lijntje worden gehouden wanneer we onze stem laten horen. Je krijgt althans het gevoel niet serieus genomen te worden. Maar het verhaal is ook bedoeld u aan te sporen te blijven reageren wanneer u het met beslissingen of plannen van de overheid niet eens bent. Dus geenszins om ontmoedigd te raken. Nee, juist om wakker te worden of blijven, zodat we samen met alle goedbedoelende regeringsleiders een koers gaan varen die heilzaam is voor de mens en de planeet, die we bewonen. Want hoe meer stemmen zich laten horen en hoe meer mensen zich inzetten voor waarheid, hoe meer de overheid genoodzaakt is ernaar te luisteren. Bovendien betreft het ook de gezondheid van haar eigen leden.

In dit geval gaat het over genetische manipulatie van voedsel. Een andere keer is het het scannen van uw lichaam op vliegvelden, weer een andere keer het vaccineren tegen wat voor ziekte dan ook. Wie zwijgt stemt toe. Ook al is de reactie van de gezaghebbenden nog niet bevredigend, laten we in ieder geval alert zijn en in de gaten houden hoe we de aarde en het leven op aarde gezond kunnen houden.

Beschrijving van het gebeurde:
In oktober 2008 werden plannen van de overheid bekend om gentechproefvelden aan te leggen op percelen bij Dokkum en Marrum. Dit voor het manipuleren van aardappelen, ter bestrijding van phytophtora.

Ik heb op 14 oktober 2008 bij het ministerie van VROM middels een brief (die op de site is geplaatst en door iedereen gebruikt kon worden) bezwaar gemaakt tegen deze plannen.
Dit op persoonlijke titel en namens de www-werkgroep.

Op 31 oktober 2008 ontving ik een schrijven van dr. D.C.M. Glandorf, werkzaam bij:
Directoraat-Generaal Milieu
Directie, Stoffen, Veiligheid en Straling
Afdeling Straling, Nucleaire en Bioveiligheid
RIVM/SEC/Bureau GGO
Bilthoven.

In dit schrijven vroeg de heer Glandorf of de ondertekenende werkgroep als rechtspersoon bezwaar maakte en indien ja, of er dan statuten naar bovenstaand adres gezonden konden worden.
Ik antwoordde dat de www-groep geen rechtspersoonlijkheid heeft en geen statuten.
Doch sprak de hoop uit dat het bezwaar van de werkgroep toch serieus in behandeling zou worden genomen.

Op 26 november 2008 ontving ik opnieuw een brief van hetzelfde Directoraat, die de moeite van het lezen waard is en die ik daarom onderaan dit verhaal zal afdrukken (bijlage 1).
Hierin wordt verteld wanneer en waar de hoorzitting is, waarop de bezwaren tegen de aanleg van de gentechvelden door belanghebbenden kunnen worden toegelicht, wat je mee moet nemen, bij wie je je moet melden enzovoorts.

Dan wordt een omschrijving gegeven van het begrip belanghebbenden:
Belanghebbenden zijn diegenen die binnen een straal van 100 meter wonen van de nieuwe locaties en kunnen aantonen dat ze in hun belang worden geschaad. De werkgroep inclusief mijzelf zou dus niet belanghebbend zijn. Dat is vreemd, terwijl het aanleggen van gentechvelden, waar dan ook een zaak is van algemeen belang en dat wanneer er toestemming wordt gegeven voor aanleg van dergelijk soort velden op een of andere plaats er bijna als vanzelf een kettingreactie op gang komt, er in ieder geval een precedent wordt geschapen voor meerdere velden. Het gaat hier om wél of niét aanleg en niet om één enkele locatie.

Ik zal de reactie die ik heb gegeven in een nieuwe brief hier onderaan weergeven (bijlage 2).

Hopelijk wordt van deze brief  kennis genomen bij de overheid en zal deze aanleiding geven tot verder nadenken.
Want voor de werkgroep, mijzelf inbegrepen, is duidelijk dat we met het aanleggen van gentechvelden de verkeerde weg opgaan.

Marian kempsBijlage 1

 


 

Bijlage 2

Aan het Directoraat-Generaal Milieu
Het hoofd van de afdeling
Straling, Nucleaire en Bioveiligheid


Geachte mr. A. van Limborgh,      2 december 2008


Dank voor het antwoord dat u mij per brief gaf ten aanzien van mijn bezwaar tegen het uitvoeren van veldproeven in de gemeenten Aa en Hunze, Dongeradeel en Ferwerderadiel.

Het frappeert mij ten zeerste dat u in de brief spreekt over belanghebbenden. U legt uit wat u daaronder verstaat: diegenen, die rechtstreeks bij de plannen betrokken zijn, nader gepreciseerd als diegenen, die binnen een straal van 100 meter van de nieuwe locaties wonen en die kunnen aantonen dat ze in hun belang worden geschaad. Dat zou betekenen dat ik geen belanghebbende ben.

Dat komt mij vreemd over. In mijn brief, aan u gericht, blijkt duidelijk dat ik bezwaar heb niet alleen tegen gentechvelden op deze locaties, maar ook tegen deze velden op elke andere locatie in Nederland. Ik ben dus wel degelijk belanghebbende en mijn bezwaar geldt in het bijzonder de plannen die u nu hebt. Wanneer we namelijk deze locatie goedkeuren, is dat een goedkeuring voor meerdere locaties. Mijn bezwaar luidt: er mogen, waar dan ook in Nederland niet meer van dergelijke velden bijkomen, dus deze ook niet.

Ik heb u al gewezen op de gevaren van het manipuleren van gewassen. Gevaren voor de gezondheid van mensen, dieren en het milieu.
De gewassen vertonen na manipulatie eigenschappen die allerlei afwijkingen kunnen veroorzaken bij dieren en mensen, wanneer dezen de gewassen tot zich nemen. Dit zijn afwijkingen van zeer uiteenlopende aard, van allergieën tot het ontstaan van kinderziektes, kindersterfte, orgaanbeschadigingen, steriliteit en het vormen van kankercellen toe.

Studies hebben dit aangetoond. Dat niet alle studies daarover in alle kringen worden geraadpleegd, is u misschien niet bekend. Ik kan u een goede bron noemen waarin goed onderbouwde studies vermeld staan, die er niet om liegen: ‘Genetic Roulette, the documented health risks of gentically en enguineered foods’, door Jeffrey M. Smith.
Het is de moeite waard hiervan kennis te nemen.

Zaadjes kunnen van het ene veld overwaaien naar andere velden in de omgeving.
De gevolgen zijn niet meer te overzien, wanneer we voor het manipuleren van gewassen kiezen. De toekomst voor onze kinderen ziet er op die manier allesbehalve rooskleurig uit.

Zíj zijn nog de meest belanghebbenden.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik hoogachtend,


M. Kemps-Gilissen  

Vervolg gentech en onze overheid

In het hiernavolgende wil ik u graag deelgenoot maken van mijn verdere ervaringen met de overheid inzake de aanleg van gentechproefvelden op percelen in Marrum en Dokkum.

Op 20 december 2008 (gedateerd 18 december) ontvang ik van het Ministerie van Volkshuisvesting een reactie op mijn brief van 2 december 2008. Daarin had ik bezwaar gemaakt tegen het feit dat ik als niet belanghebbende wordt beschouwd omdat ik verder dan 100 meter van de percelen vandaan woon. De inhoud ervan komt op het volgende neer: Er wordt mij meegedeeld dat goedkeuring voor één veld niet automatisch leidt tot goedkeuring voor meerdere velden.

Ik zal de brief als bijlage 1 toevoegen.

Op 11 februari 2009 (gedateerd 9 februari) ontvang ik nogmaals een brief, die ik als bijlage 2 toevoeg. Mijn bezwaarschrift wordt als niet-ontvankelijk verklaard.

Op 6 februari 2009 (gedateerd 4 februari) ontvangt een echtpaar dat aanvankelijk ook middels een brief bezwaar maakte tegen aanleg van de gentechvelden een antwoord met weerleggingen en met verwijzngen naar verdragen in de Europese Unie en naar websites voor meer informatie (bijlage 3).

Het gevoel dat ik krijg bij deze briefwisseling is dat mijn bezwaren niet serieus genomen worden en dat ik vecht tegen de bierkaai. De besluiten zijn genomen en er wordt niet echt geluisterd. Dit lijkt geen hoopvolle boodschap.

Ik hoop dat ik u hiermee niet te zeer ontmoedig. De reden dat ik deze zaken toch naar voren breng is dat ik denk, dat er hoe dan ook toch een ander zaadje gelegd is. Het zaadje van de waarheid. Dat het altijd zin heeft om voor de waarheid te blijven gaan. Ook al is het resultaat niet op dit moment zichtbaar.
‘t Schrijverscollectief