De medische maffia


Woord vooraf - waarschuwing: De hieronder geschetste verbintenis tussen de overheid en het bedrijfsleven komt je in eerste instantie misschien wel èrg vergezocht voor. Dit komt omdat het gerukt is uit het verband van een compleet boek over dit onderwerp (zie helemaal onderaan voor de details). Als je het hele boek zou lezen zou je inzien ‘dat er toch op z’n minst iets aan de hand is’, iets dat ons ernstig te denken zou moeten geven. Ook heel belangrijk om je te realiseren: je huisarts, fysiotherapeut, ziekenverzorger enz. zijn net zo goed het slachtoffer van de medische maffia als jij dat bent als patiënt; je huisarts enz. zou misschien wel anders willen, maar is net als jij en ik aan ’het systeem’ overgeleverd.

Woord vooraf – 2 : De schrijfster van het boek The Medical Mafia is zelf medicus, gespecialiseerd in de behandeling van spataderen. Vanuit haar positie als oprichter van een aantal eigen spatader-behandelingsklinieken in zowel Frans-Canada, Frankrijk en de VS kreeg zij te maken met de gezondheidszorgsystemen in die 3 landen, die hoewel sterk van elkaar verschillend in opzet, de laatste jaren één ding gemeen hebben met de Nederlandse situatie: de gezondheidszorg in al die landen wordt elk jaar meer onbetaalbaar, en we krijgen er elk jaar minder voor terug. Zij spreekt dus duidelijk als ‘ervaringsdeskundige’ die vanuit haar unieke positie diepgaand inzicht heeft in hoe de ‘gezondheidszorg’ in werkelijkheid in elkaar steekt…

Het Establishment

Volgens het woordenboek is het Establishment “een machtige verzameling personen in hoge posities die hun eigen voorrechten in stand houden. Deze voorrechten zijn: de gevestigde orde.”

De gevestigde orde tegenover de natuurlijke orde

De natuurlijke orde is eigen aan ieder mens, iedere plant, ieder schepsel. Deze is ingeworteld. We komen ermee op de wereld. De natuur, of dat nu om een mens gaat of om een dier of plant, volgt de natuurlijke orde. En alles gaat normaal z’n gang. Niets hoeft verteld te worden wat het moet doen, en hoeft al helemaal niet opgelegd te krijgen wat het zou moeten doen. Bloemen beginnen in het voorjaar te groeien en sterven in de herfst weer af. Ons organisme functioneert harmonieus. De kapitein in ons staat op de brug en leidt ons in de juiste richting. Hij gebruikt de golven, wind en stromingen als bondgenoot. Aan boord heersen vrede, harmonie en gezondheid. Zo werkt het in de natuurlijke orde.

De gevestigde orde is op een gegeven moment de natuurlijke orde gaan verdringen. Deze orde is ons opgelegd via het uitoefenen van macht en dwang. De gevestigde orde plaatst zetbazen –de overheid- en geeft hen macht over alle anderen, die op hun beurt moeten gehoorzamen.

Deze orde bedenkt zijn eigen wetten en legt deze op via de overheid - het rechtswezen, de politie en het leger. Deze orde gaat in tegen de natuur en de natuurwetten; vandaar dat deze orde dwang moet laten gelden om ingang te vinden. Zij heeft de controle van de kapitein overgenomen. Al doende zijn de wind, golven en stromingen vijanden geworden. Er heerst muiterij en ziekte aan boord. Zo overheerst de WANorde.

Wie heeft de gevestigde orde gevestigd – en voor wie? Het Establishment, de gevestigde orde zelf. Wie profiteert er van de gevestigde orde? De bevoorrechten.

De gevestigde orde vervangt onze ingewortelde Autoriteit door autoriteiten die buiten ons geplaatst zijn, autoriteiten die de orde zelf benoemt en aan ons oplegt. Het resultaat is dat het anderen kan domineren en uitbuiten. Ieder individu is onderworpen aan en wordt gedwongen te gehoorzamen aan hun wetten, wetten die de gevestigde WANorde voor zichzelf veilig heeft gesteld.

De macht van de bevoorrechten

De gevestigde orde is een parallelle macht en gaat in tegen de natuur; zij is gevestigd en wordt ons opgelegd door de bevoorrechten, met het doel dat zij deze voorrechten in stand houdt.

Het medische establishment is een parallelle medische macht welke ingaat tegen de kracht van natuurlijke genezingsmethoden. Zij is gevestigd en opgelegd door de bevoorrechten met het doel de patiënten te domineren en uit te buiten, en zodoende de privileges van de bevoorrechten te handhaven.

Het medische establishment en hun handlangers

Het establishment bestaat niet uitsluitend in de medische wereld, het bestaat overal. Het politieke establishment, het financiële -, religieuze -, universitaire -, media -, telecommunicatie-, landbouw- en voedsel -, onderwijs -, artistieke -, sport-establishment, etc. etc. Allemaal mensen/groepen die zich als één man verenigd hebben, teneinde hun privileges te handhaven.

Al deze bevoorrechten trekken aan touwtjes. Eendracht maakt macht. Vergis je niet; allen, in welke tak van de gevestigde orde ze ook zitten, onderhouden vriendschappelijke betrekkingen, zelfs als er soms tegenstrijdige belangen zijn en ze op enig moment ruzie met elkaar maken. Zij helpen elkaar voort, zij bundelen hun krachten voor slechts één doel: om te overheersen en uit te buiten. Het is het verbond van de macht.

Het mondiale medische establishment

Het establishment bestaat niet alleen op nationaal niveau. Boven het gezondheidssysteem van ieder land afzonderlijk bestaat een mondiaal gezondheidssysteem: De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO), welke mondiaal gezondheidsbeleid uitstippelt. Zij legt dit beleid langzaam maar zeker op aan alle landen. Dit betekent de mondialisering van het medische machtsblok, hun macht zal in de toekomst dus alleen nog maar toenemen!

Het medische establishment = de farmaceutische industrie + banken met financiële belangen in de farmaceutische wereld + de zorgverzekeraars 

Een maffia is per definitie een parallelle macht, met zijn eigen wetten en zijn eigen rechtssysteem. Maar parallel waaraan - parallel aan wie? Zonder enige twijfel parallel aan de nationale regering. Maar waarom dan geniet de maffia de bescherming van onze machthebbers, de politieke autoriteiten?

Misschien is dat wel omdat de regering er zelf ook deel van uitmaakt. En dat, zoals Olivia Zemor beschrijft in haar boek The Mafia Above All Suspicion: “…onder eerlijke mensen altijd manieren te vinden zijn hoe je je eigen scheepjes het best op het droge kunt krijgen.” Het maffia/regerings-tandem is zo oud als de wereld en vindt tot op de dag van vandaag voortgang.

De eerste wil geld, de ander macht. Dus zorgen ze voor een uitwisseling. “Als jij híer voor zorgt, krijg jij van mij dát, en iedereen is gelukkig.” Zoniet, dan wordt het even oorlog. Het wapen van elke regering is zijn wetgeving. Het wapen van de maffia is geld. Beide zijn gestoeld op geldingsdrang en angst. De regering doet alsof ze zelf een engel is en uitsluitend de belangen van ons die hen hebben gekozen voor ogen heeft, van de maffia vinden we dat het de duivel in eigen persoon is. Beide eigenen zich echter soevereine macht toe, beide weten dit van elkaar en weten ook dat in deze set-up de een onlosmakelijk aan de ander vastzit.

Wat is een regering eigenlijk? Als we ons dit afvragen realiseren we ons al snel dat deze bestaat uit niet meer dan een kleine minderheid van bevoorrechte mensen die voor zichzelf de beslissingsbevoegdheid en financiële en politieke macht van de meerderheid heeft verkregen.. En dat nog wel met onze eigen toestemming! Ze hebben het in stijl gedaan, door ons te doen geloven dat het in ons eigen belang is: om het ons makkelijker te maken, voor onze veiligheid en bescherming (maar bescherming tegen wie?)

We noemen dit ‘democratie’. We geloven stellig dat wij als ‘kiezers’ de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben, als resultaat van algehele consensus. Het bestaat hieruit dat we iedere vier jaar een kruisje plaatsen naast de naam van iemand die van tevoren door het establishment uitgekozen is. Wanneer we gebruik maken van onze democratische rechten moeten we onze kwelgeesten herkennen voor wie ze zijn en wie ze vertegenwoordigen: overheersing van de meerderheid door een kleine minderheid.

De autoriteiten = de maffia = het establishment = de gevestigde orde

De medische maffia – de familieleden
· De ouders: een sterk echtpaar. Handlangers voor lange duur, hebben ze slechts één doel: de ongebreidelde macht van de Peetvader handhaven.

- Don Multinationalio, de Peetvader, de farmaceutische industrie, degene die het allemaal mogelijk maakt, degene die de beslissingen neemt

- Donna Governamenta, de moeder, de regering. Zij is degene die –althans naar de buitenwereld toe!- de scepter zwaait. Zij maakt de regels bekend en zorgt ervoor dat iedereen zich daar aan houdt. Iedereen vindt dat ze een engel is. Zij gehoorzaamt de Peetvader en dient zijn belangen.

De ouders slapen in hetzelfde bed. Donna Governamenta heeft het leven geschonken aan een aantal kinderen die de ouders nodig hebben om de vele facetten van hun familiebedrijf draaiende te houden:

· De kinderen, het Trio:

- Assurancio, de zorgverzekeraar en boekhouder. Hij int het publieke en private geld en zorgt dat het in handen van de Peetvader komt.

- Collegio, de regelgever. Hij stelt de familiewetten op en zorgt ervoor dat ze gerespecteerd worden. Hij handhaaft de autoriteit en privileges van de Peetvader.

- Associo, de onderhandelaar. Hij stelt de loyaliteit van de overige familieleden naar de ouders veilig.

Ondanks hun regelmatige onderlinge gekibbel zijn ze allemaal trouw aan één: de Peetvader.

· De vertrouwelingen: het duo dat de activiteiten van de familieonderneming onder zijn hoede heeft.

- Propaganda, de zegsman. Hij zorgt voor onderworpenheid dmv zachte overtuiging. Hij heeft het voor het zeggen bij de mensen met hersens, de vergaderingen, gerechtshoven, wetenschappelijke publicaties, de media, etc.

- Gestapo, de uitvoerder. Hij zorgt voor onderwerping dmv geweld. Hij complementeert Propaganda met zijn gerechtelijk apparaat en politie, om een ieder die weigert zich te onderwerpen, te verpletteren.

Beiden zijn direct verantwoording verschuldigd aan de ouders en kennen slechts één meester, nl. de Peetvader. Hun wet is streng: de OMERTA, de zwijgplicht.

· De overige familieleden: zij die alle orders getrouw opvolgen.

- Medico, de verkoper. Hij wordt in de watten gelegd. Zijn medeplichtigheid wordt gekocht met geld, cadeaus en prestige. Tegelijkertijd wordt zijn macht regelmatig beperkt ten gunste van Civilservanto. Hij wordt volledig in bedwang gehouden en zit opgesloten in een gouden kooi.

- Civilservanto, de permanente vertegenwoordiger. Hij wordt altijd goed behandeld. Zijn medeplichtigheid wordt gekocht met macht –over Medico- vandaar hun regelmatige conflicten. Hun onderlinge rivaliteit wordt bewust gestimuleerd.

- Scientifico, de onderzoeker. Ook hij wordt goed behandeld. Hij werkt mee via bedrog, belangenverstrengeling, compromissen, politieke invloed, verdraaiing van feiten. In ruil daarvoor wordt hij voorzien van een ingericht laboratorium, onderzoeksgelden, extraatjes, reisjes en prestige.

· De produkten: worden verkocht door de familie
- Medicamenta, voor chronische en herhaalde toepassingen
- Surgerica, voor onmiddellijk gebruik. Wordt in voorkomende gevallen herhaald.
- Testa, voor voortdurend gebruik. Voor, tijdens en na de eerstgenoemde twee.

· De markt: Doelgroepen worden door de Familie bepaald.
- Patienta, de uit te buiten handelswaar
- Generosa, de collectant. Zij heeft een volmacht om bij Patienta zoveel mogelijk geld op te halen, om Patienta nog vollediger uit te buiten.

· De familiewet: wordt dwingend opgelegd door de Familie.
- Omerta, de zwijgplicht: wie zich hier niet aan houdt wordt uit de weg geruimd.
- Zwijgen verbroken = einde van de maffia

De praktijk

Onder een gezondheidssysteem dat onbegrijpelijk lijkt omdat het zo gecompliceerd in elkaar steekt, ieder jaar meer kost terwijl we daar steeds minder voor terugkrijgen, verbergt zich een hiërarchie die uiterst simpel en hardvochtig is. De Peetvader heeft alle touwtjes volledig in handen. Ieder familielid heeft een specifieke functie, nauwkeurig bepaald en onder volledig gezag van de Peetvader. Achter de sluier van de regering trekt de industrie voor eigen profijt aan de touwtjes. Als openlijk zou blijken dat de industrie het gezondheidssysteem in zijn macht heeft, zou het op een niet te overwinnen tegenstand uit de bevolking stuiten.

Wij hebben echter de zeggenschap over onze eigen gezondheid en geld opgegeven door onze soevereiniteit als patiënt over te dragen aan de autoriteiten, aan het maffialid Donna Governamenta. We dienen te erkennen dat dit in essentie de grote kunst van het bedrog is–van de zijde van het staatsbestuur, en van het wederrechtelijk in handen houden van de touwtjes van de zijde van de industrie. 

De tactiek van de maffia is altijd dezelfde

1. Zorg goed voor de belangen van Don Multinationalio; doe niets zolang deze belangen niet bedreigd worden

2. Verbied onder de noemer van kwakzalverij alle therapieën, personen en producten die de winsten van Don Multinationalio aantasten, zogenaamd “omdat dit de volksgezondheid ten goede komt en het publiek beter beschermt.” Start een heksenjacht. Don Multinationalio manipuleert handig het rechtssysteem door het bij Donna Governamenta voor elkaar te krijgen om zijn belangen veilig te stellen met ons geld.

3. Als deze stappen niet het gewenste effect sorteren, breng je alternatieve therapeuten/therapieën alsnog onder je vleugels, om het ‘probleem’ onder controle te krijgen. Kwakzalverij van gisteren die zodoende vandaag in een financiële zegening verandert.

4. Buig de betreffende therapievorm om in de richting van een meer wetenschappelijke, technologische maar geperverteerde vorm, door te gaan bepalen hoe de therapeut moet worden opgeleid en hoe hij zijn beroep mag uitoefenen. Legt ook het ‘officiële’ vergoedingensysteem vast.

De wapens die de maffia gebruikt zijn altijd dezelfde

1. Verdeel en heers om voor elkaar te krijgen wat je wenst. Het doel heiligt de middelen.

2. Laat wat jou goed uitkomt tot wet verheffen. Wetten kunnen eventueel waar noodzakelijk altijd weer aangepast of gewijzigd worden.

3. Maak het systeem en het technocratische jargon zo onbegrijpelijk mogelijk, zodat het publiek niet meer weet waar het aan toe is. Maak het moeilijk om toegang te krijgen tot een therapievorm die jou niet welgevallig is, teneinde degenen die van de therapievorm gebruik willen maken te ontmoedigen.

4. Maak rebellen/dissidenten met alle beschikbare middelen monddood. Eerst verklaar je ze onwettig en elimineer je hen. Als het niet anders kan legaliseer je ze alsnog en breng je ze onder in je eigen systeem, zodat jij kunt bepalen wat ze nog wel mogen, en wat niet meer.

De regering

De grote misleider, gezien het bovenstaande. Sommige partijen/personen binnen het staatsbestuur realiseren zich dit, andere niet. Maar allen willen zich blijven vastklemmen aan hun machtspositie. Geen van hen zal zomaar afstand doen van die macht; zij moeten al gedwongen worden te vertrekken, of vertrekken uit zichzelf wanneer hen de noodlottige consequenties van het machtssysteem duidelijk wordt.

…en de onderdelen daarvan

De handen en voeten van de regering. Helemaal bovenaan zitten degenen die zorgen dat de overheid controle houdt over de totale gezondheidssector: wetgeving, financiën, administratie. Het is –al dan niet zogenaamd- de staat die beslist wat de belangrijkste richting is waarin het gezondheidssysteem zal gaan, en wat de belangrijkste plaatsbepaling van de branche is. De staat bepaalt research en medisch onderwijs. De staat beslist wie wat gaat doen, hoe, wanneer en waar. De staat beheerst ziekte en gezondheid. De staat oefent zijn controle uit via het Trio van de medische autoriteiten, de mafiakinderen Assurancio, Collegio en Associo.

Deze drie grote instellingen hebben sterk uiteenlopende belangen. Klinkt heel geruststellend, we kunnen dus rustig gaan slapen. Of toch niet? Wakker worden! Deze drie instellingen zijn in werkelijkheid broers en zussen, voortgekomen uit dezelfde moeder, Donna Governamenta, worden beheerst door dezelfde vader, de Peetvader Don Multinationalio. Officieel zijn het drie entiteiten die elk hun eigen adres hebben. In werkelijkheid worden ze alledrie door dezelfde hand gevoed en hebben ze een bloedband – de sterkste band die er bestaat!

Door zijn financiële macht te gebruiken stelt de industrie de autoriteit van de regering veilig, die op haar beurt de financiële belangen van de industrie veilig stelt. Ik zie je grote ogen opzetten. Ik snap hoe je je nu voelt en ik ben het volledig met je eens: het is bepaald verwarrend om te moeten ontdekken dat je bedrogen wordt door dezelfde mensen waarop je je hele geloof en vertrouwen had gebaseerd. Hoe lang willen we onze kop nog als een struisvogel in het zand blijven steken?

Uit: The Medical Mafia
Van: Guylaine Lanctôt MD
ISBN 0 – 9644126 – 0 – 8

Valt dit tij nog te keren?

Niet door bij onze overheid aan de bel te trekken, gezien de hierboven geschetste situatie! En al helemaal niet door te protesteren bij de farmaceutische industrie. Kijk hoe deze het de arme landen 20 jaar lang onmogelijk heeft gemaakt om goedkope aids- en andere medicijnen aan hun bevolking ter beschikking te stellen. Aankloppen bij de zorgverzekeraars helpt ook al niet: alleen al in Nederland gaan er zo langzamerhand zulke ontzaglijke miljardenbedragen in de gezondheidszorg om, dat ook zij er alle belang bij hebben om de situatie te laten zoals hij is. Nee, de oplossing ligt bij ons zelf! Het is uitsluitend ons geld en ons stemgedrag dat het hele systeem in stand houdt, wij zijn het dus die in werkelijkheid en uiteindelijk de macht hebben! Pas als we ons dit realiseren en ernaar handelen keert het tij. En zolang dat nog niet zo is, moeten we er rekening mee houden dat we ieder jaar méér gaan betalen, en daar minder voor terugkrijgen… De keus is aan ons. 

PS De boven beschreven maffia-achtige verbintenis is er niet uitsluitend tussen onze regering en het medische establishment, maar ook op velerlei ander gebied: doordat Donna Governamenta accijnzen heft en ‘er dus financieel voordeel bij heeft’, bijv. ook met de tabaks-, dranken- en olie/auto-branch; met de mobiele communicatie-bedrijven; met de wapenindustrie; met de landbouw- en voedselindustrie; voor de financiering van een deel van de jaarlijkse overheids-begrotingstekorten ook met de financiële-, verzekerings- en economische wereld, enz. enz.

Tenslotte een Voorbeeld uit de praktijk van Don Multinationalio

Uit: Occult Science Dictatorship van William R. Lyne (ISBN 0-9637467-8-2):

Rond 1910 zijn mega-ondernemingen door het stichten van filantropische instellingen begonnen met het onder hun controle brengen van wetenschappelijke en andere studierichtingen. Zogenaamd doel van deze stichtingen: ‘het ter beschikking stellen van toelagen en beurzen’. In werkelijkheid zijn ze bedoeld om de megabedrijven die deze toelagen ter beschikking stellen, ten voordeel te zijn. Schenkingen van de familie Rockefeller aan medische faculteiten bij voorbeeld bereidden de weg voor om de betreffende studierichtingen een nieuwe kant op te duwen – de door Rockefeller gewenste kant uiteraard.

Na verloop van tijd konden deze stichtingen nl. invloed gaan uitoefenen bij het benoemen van hen welgevallige faculteitsleden, zodat de stichtingen, de bedrijven die daarachter zaten en de universiteiten en andere opleidingsinstituten grondig met elkaar verknoopt raakten. Hierdoor gingen medische universiteiten nu een leerplan aanbieden welke het gebruik bepleitte van de producten die gemaakt werden door de farmaceutische industrieën van de familie Rockefeller zelf. Op zijn beurt bevoordeelde dit de olie-industrie, natuurlijk ook in handen van de Rockefellers, omdat de farmaceutische industrie immers op de olie-industrie is gebaseerd….