Schriftelijk interview met H.C. Moolenburgh
 

Hoe ziet u de geneeskunde in de nabije toekomst?
Zal de esculaap met één slang vervangen worden door de esculaap met twee slangen, zoals die gehanteerd werd door onder meer grote ingewijden uit het geslacht van Hermes Tresmegistos?

Ik zie de geneeskunde in de nabije toekomst als staande op het scherp van de snede.
Als we op de huidige weg doorgaan, van steeds nieuwe lichaamsvreemde chemische geneesmiddelen die slechts met dubbelblindproeven en statistieken hun deugdelijkheid moeten bewijzen, dan zie ik een mensheid die steeds zieker wordt en die – wat de grote wens is van de farmaceutische groothandel – alleen het bestaan kan rekken door levenslang een keur van pillen te slikken, die alle vallen onder het hoofd anti.
Antibiotica, antidepressiva, antihistaminica, enz. Er is één ding dat ze gemeen hebben: ze zijn allemaal antigezondheid.
Mijn hoop is dat er vanuit de patiënten zo’n krachtige beweging opkomt, dat de natuurgeneeskundige richtingen niet meer tegen te houden zijn en we in plaats van geheel op ziekte gericht te zijn ons toewenden naar de vraag: wat is gezondheid? En ook: hoe word ik gezond?
Dan heeft, zoals u zegt, de esculaap weer twee slangen, de ‘gifslang’ van de reguliere geneeskunde, die in acute gevallen af en toe nodig is, en de ‘tuinslang’ van de natuurgeneeskunde, die het lichaam schoonspuit en het vervuilde lichaam verfrist met helend water.

Wat zal de rol van de arts in de nieuwe heelkunde zijn?

De rol van de arts in de nieuwe geneeskunde zal die van gids zijn, van wegwijzer.
Veel zal van de zelfwerkzaamheid van de wakkere patiënt afhangen.
Op het ogenblik is het zo, dat als je naar de dokter stapt, je geacht wordt je lichaam in te leveren en je ziel thuis te laten.
Alleen de holistische visie biedt hoop op een nieuw soort artsen, maar dan moeten ze wel de moed hebben om tegen de stroom op te roeien en tegen alle repressieve overheden te zeggen: ‘Oh ja? Kom maar op!’

Wat is uw visie op de farmacie?

Mijn visie op de farmacie is dat we gewoon in de huispraktijk pijnstillers, bloedverdunners en allerlei andere middelen nodig hebben.
De farmacie heeft dus terecht een belangrijke plaats. De moeilijkheid is dat ze een monopolie verworven heeft.
Zo is de minister van volksgezondheid in Engeland van plan om iedere man boven de 55 te verplichten om anticholesterolmiddelen, de zogeheten statines, te laten slikken. We weten nu al dat er dan een verschuiving  komt van hartinfarctpatiënten naar kankerpatiënten.
De farmacie moet er zijn, maar moet zich bescheidener opstellen.
Zolang de gezamenlijke farmaceutische groothandel echter een jaarinkomen heeft dat overeenstemt met het bruto nationaal product van een staat als Duitsland, is de kans daarop niet groot.
Ik zie eerder een soort verzetsbeweging op gang komen die kans ziet de goede en veilige (en vaak goedkope) middelen te distribueren onder de neus van de ‘onheilige drie-eenheid’: een conglomeraat van de farmaceutische groothandel, die alleen op winst uit is, de universiteit, waarvan een belangrijk deel van de professoren de materialistische leer van Darwin aanhangt en dus alleen maar wil weten van door de mens geëvolueerde chemische middelen (die ze dan ook testen), en de Staat, die vaak geheel verweven is met de commercie.

Zou u een reactie willen geven op de plannen van onder andere de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en de FAO (Voedsel- en Landbouw Organisatie) om per 31 december 2009 de Codex Alimentarius wereldwijd in te voeren, waardoor onze voeding bestraald en gemanipuleerd wordt, alle dieren die voor consumptie gebruikt worden, verplicht met antibiotica en exogene groeihormonen behandeld moeten zijn en vitaminen en mineralen verboden worden.
Grote bedrijven zullen daardoor gigantische winsten kunnen maken (o.a. Monsanto).

De plannen die u beschrijft die de WHO en FAO tegen 2010 voor ons op stapel heeft staan (verbod van vitaminen en mineralen, bestraald voedsel, antibiotica en groeihormonen voor het vee, enz) zijn ronduit een ramp. Ze bevestigen mij in een mening, die ik al heel lang koester, dat we eindelijk in die tijd zijn aangeland die alle grote profeten in het verleden hebben voorspeld en die door hen de tijd van het einde wordt genoemd.
Niet de tijd van het einde van de wereld, maar de tijd waarin eindelijk het helse systeem, dat de mensheid met veel moeite heeft opgebouwd, te gronde zal gaan en een rechtvaardige maatschappij  uit de as zal verrijzen. Volgens de Openbaring van Johannes, het laatste Bijbelboek, heet de wereld waarin wij thans wonen het Grote Babylon.
Een andere naam is de Grote Hoer, omdat de mensheid zich en masse prostitueert met het enige doel om ten koste van alles rijker te worden en weelderiger te leven. Het te gronde gaan van dat systeem staat voor de deur, maar eerst moet het nog een beetje erger worden. Zorg dat je aan de goede kant staat!

U streed in het begin van de jaren zeventig met succes tegen de fluoridering van het drinkwater. Velen beseffen nu pas waaraan ze ontsnapt zijn.
Dankzij uw inzet en strijd is een catastrofe voorkomen.
Momenteel dreigt er echter een nieuw gevaar.
Nogal wat elektronische apparatuur schaadt onze gezondheid op velerlei wijzen, terwijl de overheid, die nauw betrokken is bij allerlei projecten, de indruk wekt dat er ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ is. Rapporten waaruit het tegendeel blijkt stapelen zich echter op.
Wat is uw visie op het toenemend gebruik van gsm, televisie, internet, computer, UMTS- en GSM-masten?

Het is frappant dat u een parallel trekt tussen de strijd tegen de fluoridering van het water en de strijd tegen de elektrische vervuiling. We zien namelijk dat de overheid weer exact dezelfde argumenten als toen gebruikt. Bijvoorbeeld over de UMTS-masten: ‘Er is van gevaar voor de volksgezondheid niets gebleken.’ Het heeft mij destijds een jaar gekost voor ik er achter was dat deze zin vertaald moet worden in: ‘Wij hebben er niet naar gezocht.’
Het onderzoek dat de overheid in Nederland aanhaalt, is verricht door de fabrikanten van de UMTS-masten.

Die overheid heeft al 8 miljard euro geïncasseerd voor de installatie van de masten. Is het dan een wonder dat ze veilig verklaard worden? Maar als je weet dat na het plaatsen van een GSM-mast na 5 jaar in een straal van 400 meter de kanker verdubbelt en na nog eens 5 jaar verdrievoudigt en als je ook nog weet dat UMTS méér straling geeft dan GSM, dan zie ik een strijd aankomen waarbij de strijd tegen de fluoridering kinderspel was. Helaas ben ik te oud om nog mee te doen.

Ziet u een relatie tussen de voortdurende aanwakkering van de angst door bijvoorbeeld the war on terror en het verzwakken van het immuunsysteem van velen?
 
The war on terror heeft voor mij een dubieuze klank.
Als je het aantal mensen dat omkomt door terroristische activiteiten vergelijkt met het aantal mensen dat jaarlijks door verkeersongelukken om het leven komt, dan is het aantal terreurslachtoffers echt te verwaarlozen klein.
Je mag natuurlijk niet zo over mensenlevens spreken, want elk leven is eindeloos waardevol, maar wat ik écht zie van the war on terror is een steeds grotere macht van de overheid in het leven van de vrije burgers.
Als we zo doorgaan zijn we geen mensengemeenschap meer, maar een termietenhoop.

Het is gebleken dat een mens zonder vrijheid een depressief mens wordt (tenzij je van huis uit een slaaf bent, maar dat zijn de meesten gelukkig niet). Depressie wordt niet voor niets het grote gevaar van de 21ste eeuw genoemd. Het is ook gebleken dat depressie niet alleen psychisch werkt, maar tevens het immuunsysteem drukt.
Dus: terror is gevaarlijk maar the war on terror is nog gevaarlijker.

De evolutieleer en het neodarwinisme hebben nog steeds een grote invloed op het denken van de mens. Professoren als Richard Dawkins dragen deze visie vol overtuiging uit, terwijl tegelijkertijd ook de wetenschappelijke kritiek groeit.
Wat is naar uw mening het doel van het bestaan?
Is er een ultieme realisatie mogelijk voor het menselijk wezen en alle andere levende wezens?

Wat betreft de evolutieleer: er is een belangrijke evolutionist geweest in Engeland die enige jaren geleden heeft gezegd: ‘Evolutie is waar, maar je moet er wel verschrikkelijk veel geloof voor hebben om haar aan te hangen”.

De evolutieleer is een mythe en haar bewijzen zijn allemaal zogenoemde tautologieën, d.w.z.:  A bewijst B en dan bewijst B, A weer. Bijvoorbeeld: die aardlaag is zó oud omdat die fossielen er in zitten en die fossielen zijn zó oud omdat ze in die aardlaag zitten.

De moderne leer van de microbiologie heeft eigenlijk dankzij bijvoorbeeld Behe, Danton en Sodera allang afgerekend met de evolutiemythe, maar dat is nog niet (zoals zo vaak) tot de universiteiten doorgedrongen.
Een mens is een geestelijk wezen, afgedaald uit een ander sfeer en heeft hier een spirituele taak te verrichten.
Als we niet terugkeren naar de mens (en laat ik dat heel precies zeggen) die weer gelooft in God en in Zijn liefde voor ons, dan zijn we niet beter dan sprekende dieren en helpen we deze prachtige planeet naar de ondergang.

Zou u bereid zijn een kostbare spirituele ervaring met uw lezerspubliek te willen delen?

Bereid zou ik wel zijn, maar wie geeft het uit? Ik heb bijvoorbeeld een zin-voor-zin-analyse gegeven van de Johannes Openbaring, zoals die in onze tijd duidelijk vervuld wordt.
Ik heb daar dertig jaar aan geschreven. Een Nederlandse predikant heeft het geheel gelezen en noemt het boek uniek.
Maar twee christelijke uitgeverijen die ik het toezond schrokken zich wezenloos en wisten niet hoe snel ze het terug moesten zenden.
Of begrijp ik uw vraag verkeerd en is het een vraag naar een persoonlijke beleving? Die geef ik alleen aan mensen die ik ken.Met dank aan H.C. Moolenburgh
© H.C. Moolenburg en M. Messing
Januari 2008