Antiglobalisten worden gefinancierd door elite

"Vervaardiging van afwijkende meningen":
de antiglobalisering beweging wordt gefinancierd door de corporatieve elite.
De volksbeweging werd gekaapt

"Alles wat de [Ford] Foundation heeft verwezenlijkt kan beschouwd worden als "de wereld veilig maken voor het kapitalisme", het verminderen van sociale spanningen door te helpen de gekwelde te troosten, veiligheidskleppen te voorzien voor de boze, en het functioneren van de overheid te verbeteren (McGeorge Bundy, Nationale Veiligheid Adviseur van President John F. Kennedy en Lyndon Johnson (1961-1966), voorzitter van de Ford Foundation, (1966-1979))

"Door het verstrekken van de financiering en het beleidskader voor vele betrokken en toegewijde mensen in de non-profit sector, is de heersende klasse in staat om het leiderschap van grassroot-gemeenschappen over te nemen,…en in staat om de financiering, de boekhouding en de evaluatie van het werk zo tijdrovend en duur te maken dat sociaal rechtvaardig werk vrijwel onmogelijk is onder deze omstandigheden.” (Paul Kivel, You call this Democracy, Who Benefits, Who Pays and Who Really Decides, 2004, p.122)

"Volgens de Nieuwe Wereld Orde heeft het ritueel van het uitnodigen van de leiders van het "maatschappelijk middenveld" in de verborgen kringen van de macht - en tegelijkertijd het onderdrukken van de achterban - een aantal belangrijke functies. Ten eerste zegt het aan de wereld dat de critici van de globalisering “concessies moeten doen” om het recht te verdienen ermee in contact te komen, zich ermee te vermengen. Ten tweede geeft het de illusie dat terwijl de globale elite zich zou moeten – op grond van wat eufemistisch de democratie wordt genoemd – onderwerpen aan kritiek, zij toch legitiem regeren. En ten derde zegt het dat er “geen alternatief is” voor globalisering: fundamentele verandering is niet mogelijk en het beste wat we kunnen hopen is met deze heersers samen te werken in een ineffectief “geven en nemen”.

Terwijl de "globalisten" een paar progressieve zinnen overnemen om aan te tonen dat ze goede bedoelingen hebben, worden hun fundamentele doelstellingen niet betwist. En wat deze “maatschappelijke middenveld vermenging "doet, is het versterken van de greep van de corporatieve instellingen terwijl ze de protestbeweging verzwakken en verdelen. Een inzicht in dit proces van coöptatie is belangrijk, omdat tienduizenden van de meest principiële jongeren in Seattle, Praag en Quebec City betrokken zijn bij de protesten van de antiglobalisering beweging omdat ze de gedachte dat geld alles is, verwerpen, omdat ze de verarming van miljoenen verwerpen en de vernietiging van de fragiele Aarde opdat er een paar rijker kunnen worden. Deze grote hoop en sommige van hun leiders zijn toe te juichen, maar we moeten verder gaan. We moeten het recht om te regeren van de “globalisten” uitdagen. Dit vereist dat we nadenken over de strategie van protest. Kunnen we verhuizen naar een hoger plan, door de lancering van massabewegingen in onze vertegenwoordigde landen, bewegingen die uitleggen wat globalisering doet voor de gewone mensen? Want zij zijn de kracht die moet worden gemobiliseerd voor diegenen die de wereld plunderen."(Michel Chossudovsky, The Wall Quebec, april 2001)

De term "Vervaardiging Toestemming" werd oorspronkelijk bedacht door Edward S Herman en Noam Chomsky. "Vervaardiging Toestemming" beschrijft een propagandamodel dat wordt gebruikt door de corporatieve media om de publieke opinie te beheersen en "personen te doordringen met waarden en overtuigingen...": De massamedia fungeert als een systeem om boodschappen en symbolen aan de algemene bevolking te communiceren. Het is hun taak om te amuseren, te vermaken en te informeren, en om personen te doordringen met waarden, overtuigingen en gedragscodes die hen zullen integreren in de institutionele structuren van de grotere samenleving. In een wereld van geconcentreerde rijkdom en grote conflicten van klassenbelang vereist dit systematische propaganda om deze rol te vervullen. (Manufacturing Consent by Edward S. Herman and Noam Chomsky). "Vervaardiging Toestemming" impliceert het manipuleren en vormgeven van de publieke opinie. Zij geeft conformiteit en aanvaarding van gezag en sociale hiërarchie. Het beoogt de naleving van een gevestigde sociale orde. "Vervaardiging Toestemming" beschrijft de onderwerping van de publieke opinie aan het mainstream media verhaal, haar leugens en verzinsels.

"Afwijkende meningen vervaardigen"

In dit artikel richten we ons op een verwant concept, namelijk het proces van “vervaardiging van afwijkende meningen " (in plaats van" toestemming "), die een beslissende rol speelt in het dienen van de belangen van de heersende klasse. Onder het huidige kapitalisme moet de illusie van democratie zegevieren. Het is in het belang van de corporatieve elite om afwijkende meningen en protest te aanvaarden als een kenmerk van het systeem als zodanig aangezien zij geen bedreiging voor de gevestigde sociale orde vormen. Het doel is niet om afwijkende meningen te onderdrukken, maar omgekeerd om de protestbeweging vorm te geven en te kneden, om de buitenste grenzen van de afwijkende mening vast te stellen. Voor het behouden van hun legitimiteit bevorderen de economische elites beperkte en beheerste vormen van verzet, met het oog op het voorkomen van de ontwikkeling van radicale vormen van protest, die de fundamenten en instellingen van het globale kapitalisme kunnen aantasten. Met andere woorden, "vervaardiging van afwijkende meningen" fungeert als een "veiligheidsklep" die de Nieuwe Wereld Orde beschermt en ondersteunt. Om doeltreffend te zijn moet het proces van “vervaardiging van afwijkende meningen” echter zorgvuldig worden geregeld en gecontroleerd door degenen die het voorwerp uitmaken van de protestbeweging.

"Financieren afwijkende meningen"

Hoe verloopt het proces van de vervaardiging van afwijkende meningen? Hoofdzakelijk door "financiering van de afwijkende meningen", namelijk door het kanaliseren van financiële middelen van degenen die het voorwerp zijn van de protestbeweging naar degenen die betrokken zijn bij de organisatie van de protestbeweging. Coöptatie is niet beperkt tot aankoop van de gunsten van politici. De economische elites - die grote stichtingen controleren – hebben ook toezicht op de financiering van tal van NGO's en maatschappelijke middenveld organisaties die historisch betrokken zijn geweest bij de protestbeweging tegen de gevestigde economische en sociale orde. De programma's van vele NGO's en mensenbewegingen zijn sterk afhankelijk van zowel publieke als private financieringsagentschappen zoals onder andere de Ford-, Rockefeller- en McCarthy Foundations. De antiglobalisering beweging is in tegenstelling tot Wall Street en de Texas oliegiganten gecontroleerd door Rockefeller en anderen. Maar de stichtingen en liefdadigheidsinstellingen van Rockefeller en anderen zullen rijkelijk progressieve antikapitalistische netwerken financieren, alsmede milieuactivisten (in tegenstelling tot Big Oil) met het oog op het toezicht op en uiteindelijk het vormgeven van hun diverse activiteiten.

De mechanismen van “het vervaardigen van afwijkende meningen” vereisen een manipulatieve omgeving, een proces van forceren en subtiele coöptatie van personen binnen progressieve organisaties, met inbegrip van antioorlog coalities, milieubewegingen en de antiglobalisering bewegingen. Terwijl daarentegen de heersende media “toestemming vervaardigt”, wordt het complexe netwerk van NGO’s (met inbegrip van segmenten van de alternatieve media) gebruikt door de corporatieve elite om de protestbeweging te kneden en te manipuleren. Na de deregulering van het globale financiële stelsel in de jaren 1990 en de snelle verrijking van de financiële instellingen, is de financiering via stichtingen en goede doelen omhooggeschoten. In een bittere ironie werden een deel van de frauduleuze financiële winsten op Wall Street in de afgelopen jaren gerecycleerd tot de belastingsvrije stichtingen en goede doelen van de elites. Deze meevallende financiële opbrengsten zijn niet alleen gebruikt om politici om te kopen, ze zijn ook gekanaliseerd naar NGO's, onderzoeksinstituten, buurthuizen, kerkelijke groeperingen, milieuactivisten, alternatieve media, mensenrechtenorganisaties, etc. "Vervaardiging van afwijkende meningen" is ook van toepassing op "corporatief links" en de "progressieve media" gefinancierd door NGO's of rechtstreeks door de stichtingen.

Het verborgen doel is om "afwijkende meningen te vervaardigen" en de grenzen van een "politiek correcte" oppositie vast te stellen. Op hun beurt zijn veel NGO's geïnfiltreerd door informanten die vaak optreden namens westerse inlichtingendiensten. Bovendien is een steeds groter segment van de progressieve alternatieve nieuwsmedia op het internet afhankelijk geworden van de financiering van corporatieve stichtingen en goede doelen.

Fragmentarisch Activisme

Het doel van de corporatieve elite was mensenbewegingen te versnipperen in een grote “doe het zelf” mozaïek. Oorlog en globalisering zijn niet meer de voorhoede van het maatschappelijk middenveld activisme. Activisme lijkt fragmentarisch te zijn. Er is geen geïntegreerde antiglobalisering antioorlog beweging. De economische crisis wordt niet gekoppeld aan de VS geleide oorlog. Afwijkende meningen werden in aparte hokjes opgedeeld. Aparte "probleem georiënteerde" bewegingen (bv. milieu, antiglobalisering, vrede, rechten van vrouwen, klimaatverandering) werden aangemoedigd en royaal gefinancierd, in tegenstelling tot een samenhangende massabeweging. Deze mozaïek heerste al in de G7 contratoppen en Mensentoppen van de jaren 1990.

De antiglobalisering beweging

De Seattle 1999 contratop werd altijd aanvaard als een triomf voor de antiglobalisering beweging: "een historische coalitie van activisten sloten de top van de Wereldhandelsorganisatie in Seattle af, de vonk die een wereldwijde anticorporatieve beweging deed opgloeien." (Zie Naomi Klein, Copenhagen: Seattle Grows Up, The Nation, 13 november 2009). Seattle was inderdaad een belangrijk kruispunt in de geschiedenis van de massabeweging. Meer dan 50.000 mensen van verschillende achtergronden, maatschappelijke middenveld organisaties, mensenrechten, vakbonden, milieuactivisten hadden elkaar ontmoet in een gemeenschappelijk streven. Hun doel was de neoliberale agenda en zijn institutionele basis krachtig te ontmantelen. Maar Seattle betekende ook een grote ommekeer.

Met stijgende afwijkende meningen uit alle sectoren van de samenleving, had de officiële WTO-top dringend de symbolische participatie van “geïnfiltreerde” maatschappelijke leiders nodig, om de schijn te geven "democratisch” te zijn. Terwijl duizenden mensen geconvergeerd hadden op Seattle, was wat er gebeurde achter de schermen een de facto overwinning voor het neoliberalisme. Een handvol maatschappelijke organisaties die formeel bezwaar maakte tegen de WTO heeft bijgedragen tot legitimering van de globale handelarchitectuur van de WTO. In plaats van op te komen tegen de WTO als een illegaal intergouvernementeel orgaan, kwamen ze een pre-top dialoog overeen met de WTO en westerse regeringen.

"Geaccrediteerde NGO deelnemers werden uitgenodigd om zich te mengen in een vriendelijke omgeving met ambassadeurs, ministers van Handel en Wall Street magnaten op verschillende van de officiële evenementen, waaronder de vele borrels en recepties." (Michel Chossudovsky, Seattle and Beyond: Disarming the New World Order , Covert Action Quarterly, november 1999, zieTen Years Ago: "Manufacturing Dissent" in Seattle). De verborgen agenda was het verzwakken en verdelen van de protestbeweging, het Oosten en de antiglobalisatie beweging naar gebieden die niet rechtstreeks een bedreiging vormen voor de belangen van de zakelijke gevestigde orde. Gefinancierd door particuliere stichtingen (waaronder Ford, Rockefeller, Rockefeller Brothers, Charles Stewart Mott, The Foundation for Deep Ecology), hadden deze "geaccrediteerde" maatschappelijke organisaties zich gepositioneerd als lobbygroepen, die formeel handelen namens de mensenbeweging. Geleid door prominente en geëngageerde activisten, werden hun handen vastgebonden. Ze droegen uiteindelijk (onbewust) bij tot een verzwakking van de antiglobalisering beweging door het aanvaarden van de legitimiteit van wat in wezen een illegale organisatie is. (De Marrakesh Top overeenkomst van 1994 die leidde tot de oprichting van de WTO op 1 januari 1995). (Ibid) De NGO-leiders waren zich volledig bewust van waar het geld vandaan kwam.

Toch worden binnen de Amerikaanse en Europese NGO gemeenschap de stichtingen en liefdadigheidsinstellingen als onafhankelijke filantropische organisaties beschouwd, los van de corporaties, namelijk de Rockefeller Foundation Brothers, die bijvoorbeeld beschouwd wordt als een afgescheiden apart deel van het Rockefeller familie imperium van banken en oliemaatschappijen.

Met salarissen en operationele kosten, afhankelijk van particuliere stichtingen, werd het een aanvaarde routine: In een verwrongen logica moest de strijd tegen het corporatieve kapitalisme worden bestreden met behulp van financiering van de belastingsvrije stichtingen die eigendom zijn van het corporatieve kapitalisme. De NGO's werden gevangen in een dwangbuis, hun bestaan hing af van de stichtingen. Hun activiteiten werden nauwlettend gevolgd. In een verwrongen logica werd de aard van het antikapitalistische activisme indirect gecontroleerd door de kapitalisten via hun onafhankelijke stichtingen.

"Progressieve Waakhonden"

In dit ontvouwend lang verhaal zullen de corporatieve elites, wiens belangen naar behoren worden bediend door het IMF, de Wereldbank en de WTO, graag organisaties financieren (via hun diverse stichtingen en goede doelen) die de voorhoede zijn van de protestbeweging tegen de WTO en de in Washington gevestigde financiële instellingen. Ondersteund door geld van stichtingen werden verschillende "waakhonden" opgezet door de NGO’s voor het volgen van de uitvoering van het neoliberale beleid, zonder zich echter de bredere vraag te stellen van hoe de Bretton Woods-tweeling en de WTO door middel van hun beleid heeft bijgedragen tot de verarming van miljoenen mensen.

De Strucural Adjustment Participatory Review Network (SAPRIN) werd opgericht door Development Gap, een USAID en Wereldbank gefinancierde NGO gevestigd in Washington DC. Uitvoerig gedocumenteerd vormt de heffing van het IMF en de Structural Adjustment Program (SAP) van de Wereldbank op ontwikkelingslanden een flagrante vorm van inmenging in de interne aangelegenheden van soevereine staten namens de schuldeiserinstellingen. In plaats van op te komen tegen de legitimiteit van de "dodelijke economische geneeskunde" van het IMF en de Wereldbank, streefde de kern van de SAPRIN organisatie naar de vaststelling van een participatieve rol voor NGO's, hand in hand werkend met USAID en de Wereldbank.

De doelstelling was eerder om een "menselijk gezicht" te geven aan de neoliberale agenda, dan het verwerpen van het IMF-Wereldbank beleidskader: "SAPRIN is het globale maatschappelijke netwerk dat zijn naam ontleende aan de Structural Adjustment Participatory Review Initiative (SAPRI), die het in 1997 oprichtte met de Wereldbank en zijn voorzitter Jim Wolfensohn. SAPRI is ontworpen als een tripartiete uitoefening om maatschappelijke middenveld organisaties, hun regeringen en de Wereldbank samen te brengen in een gezamenlijke evaluatie van structurele aanpassingsprogramma’s (SAP’s) en ter verkenning van nieuwe beleidsopties. Het legitimeert een actieve rol in de economische besluitvorming voor de maatschappij omdat het ontworpen is om gebieden aan te duiden waarin veranderingen in het economische beleid en in de economische beleidsvorming nodig zijn. (http://www.saprin.org/overview.htm, SAPRIN website, cursivering van mij). Op dezelfde manier is The Trade Observatory (voorheen WTO Watch) die opereert vanuit Genève, een project van het Minneapolis Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) dat royaal gefinancierd is door onder andere Ford, Rockefeller en Charles Stewart Mott. (zie tabel 1 hieronder).

The Trade Observatory heeft een mandaat om de Wereld Handels Organisatie (WTO), de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) en de voorgestelde Free Trade Area of the Americas (FTAA) te controleren. (IATP, About Trade Observatory, september 2010). The Trade Observatory ontwikkelt ook gegevens en informatie, en bevordert ook het "bestuur" en de "verantwoording". Verantwoording aan de slachtoffers van het WTO-beleid en verantwoording aan de protagonisten van neoliberale hervormingen? De Trade Observatory waakhond functies bedreigt op geen enkele wijze de WTO. Integendeel: de legitimiteit van de handelsorganisaties en –overeenkomsten worden nooit in twijfel getrokken.

Tabel 1 Minneapolis Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) grootste donoren

(klik hier voor de volledige lijst)

Ford Foundation

$2,612,500.00

1994 – 2006

Rockefeller Brothers Fund

$2,320,000.00

1995 – 2005

Charles Stewart Mott Foundation

$1,391,000.00

1994 – 2005

McKnight Foundation

$1,056,600.00

1995 – 2005

Joyce Foundation

$748,000.00

1996 – 2004

Bush Foundation

$610,000.00

2001 – 2006

Bauman Family Foundation

$600,000.00

1994 – 2006

Great Lakes Protection Fund

$580,000.00

1995 – 2000

John D. & Catherine T. MacArthur Foundation

$554,100.00

1991 – 2003

John Merck Fund

$490,000.00

1992 – 2003

Harold K. Hochschild Foundation

$486,600.00

1997 – 2005

Foundation for Deep Ecology

$417,500.00

1991 – 2001

Jennifer Altman Foundation

$366,500.00

1992 – 2001

Rockefeller Foundation

$344,134.00

2000 – 2004

Bron: http://activistcash.com/organization_financials.cfm/o/16-institute-for-agriculture-and-trade-policy

Het Economisch Wereldforum. “Alle wegen leiden naar Davos”

De mensenbeweging is gekaapt. Geselecteerde intellectuelen, kaderleden van de vakbonden en de leiders van maatschappelijke middenveld organisaties (waaronder Oxfam, Amnesty International, Greenpeace) werden routinematig uitgenodigd voor het Economisch Wereldforum in Davos waar ze zich vermengen met werelds machtigste economische en politieke toneelspelers. Deze vermenging van werelds corporatieve elites met eigenhandig geplukte "progressieven" is onderdeel van het ritueel dat ten grondslag ligt aan het proces van “het vervaardigen van afwijkende meningen”.

De truc is om selectief maatschappelijke leiders "die we kunnen vertrouwen" uit te kiezen en ze te integreren in een "dialoog", snij ze af van hun achterban, laat ze voelen dat ze "wereldburgers" zijn die namens hun collega's handelen, maar laat hen op zodanige manier handelen dat ze de belangen van de corporatieve gevestigde waarde dient: "De deelname van NGO's in de jaarlijkse bijeenkomst in Davos is het bewijs van het feit dat [wij] doelbewust streven naar de integratie van een breed spectrum van de belangrijkste beheerders in de samenleving in ... het definiëren en het bevorderen van de globale agenda ... Wij geloven dat het [Davos] Economisch Wereldforum het bedrijfsleven het ideale kader geeft voor het uitoefenen van gezamenlijke inspanningen met de andere belangrijke beheerders [NGO’s] van de globale economie om "de toestand van de wereld te verbeteren", was de missie is van het Forum. (Wereld Economisch Forum, Persbericht 5 januari 2001) Het WEF vertegenwoordigt niet het bredere bedrijfsleven.Het is een elitaire bijeenkomst: Zijn leden zijn grote globale bedrijven (met een minimale jaarlijkse omzet van vijf miljard dollar). De geselecteerde niet-gouvernementele organisaties (NGO's) worden gezien als partner "beheerders" en als handige "spreekbuis van de stemlozen die vaak worden weggelaten uit de besluitvormingsprocessen." (Economisch Wereldforum - Niet-gouvernementele organisaties, 2010) "Ze [de NGO's] spelen een verscheidenheid aan rollen in de samenwerking met het Forum om de toestand van de wereld te verbeteren, inclusief het fungeren als brug tussen het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij, het verbinden van de beleidsmakers met de gewone mensen, wat praktische oplossingen op tafel brengt ... "(Ibid)

Het maatschappelijk middenveld "samen" met globale bedrijven namens "de stemlozen", die werden "weggelaten"?

Kaderleden van de vakbond zijn ook gecoöpteerd ten nadele van de rechten van werknemers. De leiders van onder andere de Internationale Federatie van Vakbonden (IFTU), de AFL-CIO, de European Trade Union Confederation en de Canadian Labour Congress (CLC) worden regelmatig uitgenodigd om zowel de jaarlijkse vergaderingen van het WEF in Davos, Zwitserland bij te wonen alsmede de regionale Toppen.

Zij nemen ook deel aan de WEF’s Labour Leaders Community die zich richt op wederzijds aanvaardbare gedragspatronen voor de arbeidersbeweging. Het WEF "gelooft dat de stem van het werkvolk belangrijk is voor de dynamische dialoog over globaliseringvraagstukken, economische rechtvaardigheid, transparantie en verantwoordingsplicht, en het zorgen voor een gezond globaal financieel systeem." “Zorgen voor een gezond globaal financieel systeem” gewrocht door fraude en corruptie? De kwestie van de werknemersrechten wordt niet genoemd. (Economisch Wereldforum - Vakbondsleiders, 2010).

Het Sociaal Wereldforum: "Een andere wereld is mogelijk"

De Seattle contratop van 1999 heeft in veel opzichten de basis gelegd voor de ontwikkeling van het Sociaal Wereldforum. De eerste bijeenkomst van het Sociaal Wereldforum vond plaats in januari 2001 in Porto Alegre, Brazilië. Deze internationale bijeenkomst bracht de deelname van tienduizenden activisten uit grassroot organisaties en NGO’s met zich mee. De WSF bijeenkomst van NGO's en progressieve organisaties vond samen met het Davos Economisch Wereldforum (WEF) plaats. Het was de bedoeling om oppositie en afwijkende meningen te uiten over het Economische Wereldforum van corporatieve leiders en ministers van Financiën.

Het WSF was initieel een initiatief van het Franse ATTAC en diverse Braziliaanse NGO's': "... In februari 2000 kwamen Bernard Cassen, het hoofd van een Frans NGO platform ATTAC, Oded Grajew, hoofd van een Braziliaanse werkgeversorganisatie en Francisco Whitaker, hoofd van een vereniging van Braziliaanse NGO's bijeen om een voorstel te bespreken voor een "burgermaatschappelijk wereldevenement"; in maart 2000 konden zij rekenen op de formele steun van de gemeentelijke overheid van Porto Alegre en de overheid van Rio Grande do Sul, die destijds beiden werden gecontroleerd door de Braziliaanse Arbeiderspartij (PT )....

Een groep Franse NGO's, waaronder ATTAC, Friends of L'Humanite, en Friends of Le Monde Diplomatique sponsorden een Alternatief Sociaal Forum in Parijs genaamd "One Year after Seattle”, om een agenda voor te bereiden voor de protesten die zouden worden opgevoerd op de komende EU-Top in Nice. De sprekers riepen op tot “de heroriëntering van bepaalde internationale instellingen zoals het IMF, de Wereldbank, de WTO…om zo een globalisatie van onderop te creëren” en “het opbouwen van een internationale burgerbeweging, niet om het IMF te vernietigen maar om zijn missies te heroriënteren.” (Research Unit For Political Economy, The Economics and Politics of the World Social Forum, Global Research, 20 januari 2004).
Vanaf het begin in 2001 werd het WSF ondersteund door basisfinanciering van de Ford Foundation, waarvan bekend is dat ze banden heeft met de CIA die terug gaan naar de jaren 1950: "De CIA maakt gebruik van filantropische stichtingen als het meest effectieve kanaal om grote sommen geld te kanaliseren naar Agentschapprojecten zonder de ontvangers in te lichten wat hun bron is.” (James Petras, The Ford Foundation and the CIA, Global Research,18 september 2002)

Dezelfde procedure van donor gefinancierde contratoppen of mensentoppen die de mensentoppen van de jaren 1990 kenmerkten, werden gebruikt in het Sociaal Wereldforum (WSF): "... Andere WSF financierders (of` “partners”, zoals ze worden genoemd in de WSF terminologie) waren onder meer de Ford Foundation, het volstaat om hier te zeggen dat het altijd heeft gefunctioneerd in nauwe samenwerking met de Amerikaanse CIA en Amerikaanse strategische belangen, de Heinrich Boll Foundation, die wordt gecontroleerd door de Duitse Groene partij, een partner in de huidige [2003] Duitse regering en een voorstander van de oorlogen tegen Joegoslavië en Afghanistan (zijn leider Joschka Fischer is de [voormalige] Duitse minister van Buitenlandse Zaken) en grote financiers zoals Oxfam (UK), Novib (Nederland), ActionAid (UK), en zo verder.

Opmerkelijk meldt een internationale raadslid van het WSF dat de "aanzienlijke fondsen" die ze ontvangen hebben van deze agentschappen "tot hiertoe geen belangrijke debatten [in de WSF organen] heeft wakker gemaakt over de mogelijke afhankelijkheidsrelatie die dit zou kunnen voortbrengen." Toch geeft hij toe dat "om de financiering te krijgen van de Ford Foundation, de organisatoren de Foundation hadden moeten overtuigen dat de Partij van de Arbeid niet betrokken was bij het proces." Twee punten zijn hier vermeldenswaard.
Ten eerste betekent dit dat de financiers in staat waren druk uit te oefenen en de rollen van de verschillende machten in het WSF te bepalen - ze moesten "overtuigd" zijn van de kwalificaties van diegenen die betrokken zouden zijn.
Ten tweede, als de financiers bezwaar maakten tegen de deelname van de grondig gedomesticeerde Partij van de Arbeid, dan zouden ze dat des te krachtig doen tegen verhevenheid van werkelijke anti-imperialistische machten. Dat ze dat inderdaad deden zal duidelijk worden als we beschrijven wie mocht deelnemen en wie uitgesloten werd van tweede en derde bijeenkomst van het WSF…. Het probleem van de financiering [van de WSF] staat zelfs niet in de in juni 2001 goedgekeurde beginselen van het WSF.

Marxisten, die materialisten zijn, zouden erop wijzen dat men moet kijken naar de materiële basis van het forum om de aard ervan te vatten. (Je hoeft inderdaad geen Marxist te zijn om te begrijpen dat "wie betaalt, bepaalt") Maar het WSF is het er niet mee eens. Het kan middelen putten uit imperialistische instellingen zoals de Ford Foundation, terwijl het vecht tegen "wereldoverheersing door kapitaal en elke vorm van imperialisme" (Research Unit For Political Economy, The Economics and Politics of the World Social Forum, Global Research, 20 januari 2004)

De Ford Foundation verstrekte basisondersteuning aan het WSF, met een indirecte bijdrage aan de deelnemende "partnerorganisaties" van de McArthur Foundation, de Charles Stewart Mott Foundation, de Friedrich Ebert Stiftung, de W. Alton Jones Foundation, de Europese Commissie, verscheidene Europese regeringen (met inbegrip van de Labour-regering van Tony Blair), de Canadese regering, evenals een aantal VN-organen (inclusief UNESCO, UNICEF, UNDP, de IAO en de FAO). (Ibid).

In aanvulling op de initiële basisondersteuning van de Ford Foundation ontvangen veel van de deelnemende maatschappelijke organisaties financiering van grote stichtingen en goede doelen. Op hun beurt werken de in de VS en in Europa gevestigde NGO's vaak als secundaire financieringsbureaus en kanaliseren ze Ford- en Rockefeller geld naar partnerorganisaties in ontwikkelingslanden, met inbegrip van grassroot boeren en mensenrechten bewegingen. De International Council (IC) van het WSF is samengesteld uit vertegenwoordigers van NGO's, vakbonden, alternatieve mediaorganisaties, onderzoeksinstituten, waarvan velen zwaar worden gefinancierd door stichtingen en regeringen. (zie Fórum Social Mundial).

Slechts enkele organisaties van de WSF's CI zijn representatief voor de volksbewegingen. Zowel Development Gap (hierboven genoemd) die rechtstreeks wordt gefinancierd door USAID, als IATP die de in Genève gebaseerde Trade Observatory overziet, zitten in de Internationale Raad van het WSF. De Funders Network on Trade and Globalization (FTNG), met de status van waarnemer op de Internationale Raad van het WSF, speelt een belangrijke rol. Hoewel de financiële steun werd gekanaliseerd naar het WSF, fungeert het als een verrekenkantoor voor grote stichtingen. De FTNG beschrijft zichzelf als "een alliantie van vergunning makers die zich toelegt op het bouwen van rechtvaardige en duurzame gemeenschappen rond de wereld." Leden van deze alliantie zijn onder andere de Ford Foundation, Rockefeller Brothers, Heinrich Boell, CS Mott, Merck Family Foundation, het Open Society Institute en Tides. (Voor een volledige lijst van FTNG financiers zie FNTG: Financiers). FTNG fungeert als een entiteit voor geldinzameling namens het WSF.

Westerse regeringen financieren de contra-Toppen en onderdrukken de protestbeweging

In een bittere ironie geven regeringen, waaronder de Europese Unie, geld voor het financieren van progressieve groepen (inclusief het WSF) die betrokken zijn bij het organiseren van protesten tegen dezelfde regeringen die hun activiteiten financieren. "Regeringen zijn ook aanzienlijke financiers van protest groepen. De Europese Commissie bijvoorbeeld financierde twee groepen die grote aantallen mensen mobiliseerden om te protesteren op de EU-toppen in Göteborg en Nice.

De Britse Nationale loterij, die wordt gecontroleerd door de overheid, hielp een groep te financieren die de kern was van de Britse eenheid bij beide protesten." (James Harding, Counter-capitalism, FT.com, 15 oktober 2001) We hebben te maken met een duivelse proces: De gastregering financiert de officiële top alsook de NGO's actief betrokken bij de Contratop. Ze financiert ook de antioproerpolitie wiens opdracht het is de grassrootdeelnemers van de contratop te bedwingen. Het doel van deze gecombineerde activiteiten, met inbegrip van gewelddadige acties gepleegd door antioproerpolitie, is de protestbeweging in diskrediet te brengen en haar deelnemers te intimideren.

De bredere doelstelling is om de contratop te transformeren in een ritueel van afwijkende meningen, die dient om de belangen van de officiële top en de gastregering te verdedigen. Deze logica heeft de overhand in talrijke contratoppen sinds de jaren 1990. Tijdens de Top van de Amerika’s in Quebec City in 2001, werd de financiering van de Canadese federale overheid aan de heersende NGO’s en vakbonden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Een groot deel van de protestbeweging was de facto uitgesloten op de Mensentop.

Op zijn beurt spraken de organisatoren met zowel de provinciale en federale overheid af dat de protestmars zou worden geleid naar een afgelegen locatie ongeveer 10 km buiten de stad, in plaats van naar de historische binnenstad waar de officiële FTAA top werd gehouden achter een zwaar bewaakte “beveiligingsperimeter". "In plaats van te marcheren in de richting van het hek en de vergaderingen van de Top van de Amerika’s, kozen de organisatoren van de mars een route die liep van de Mensentop weg van het hek, door grotendeels lege woonwijken naar een parking van een stadium in een leegstaand gedeelde verscheidene mijlen verder.

Henri Masse, de voorzitter van de Federation des travailleurs et travailleuses du Quebec (FTQ) verklaarde: "Ik betreur dat we zo ver zijn van het stadscentrum.... Maar het was een kwestie van veiligheid." Duizend veiligheidsagenten van de FTQ hielden een zeer strakke controle over de mars.
Toen sommige activisten van de mars op een bepaald ogenblik planden zich af te splitsen en heuvelopwaarts te trekken richting hek, seinden FTQ veiligheidsagenten de Canadian Auto Workers (CAW) eenheid die achter CUPE liep om te gaan zitten en de mars te stoppen zodat FTQ veiligheidsagenten hun armen in elkaar konden haken om te verhinderen dat anderen de officiële marsroute zouden verlaten." (Katherine Dwyer, Lessons of Quebec City, International Socialist Review, juni-juli 2001)

Beveiligingsperimeter, Quebec City 2001

De top van de Amerika's werd gehouden in een "bunker" van vier kilometer die gemaakt was van beton en verzinkte stalen hekken. De 10 meter hoge "Quebec Wall" omringde een deel van het historische centrum van de stad met inbegrip van het parlementaire erf van de National Assembly, hotels en winkelcentra.


Beveigde stadsdeel Quebec.

 

Quebec City 2001, Het bouwen van het veiligheidshek

 

NGO leiders versus hun achterban

De oprichting van het Sociaal Wereldforum (WSF) in 2001 was ongetwijfeld een historisch monument dat tienduizenden toegewijde activisten samen bracht. Het was een belangrijke plaats die ideeënuitwisseling mogelijk maakte en banden van solidariteit oprichtte. Wat er op het spel staat is de ambivalente rol van de leiders van progressieve organisaties. Hun gezellige relatie met de geheime machtskringen, met corporatieve en gouvernementele financieringen, hulporganisaties, de Wereldbank, enz, ondermijnt hun relatie en verantwoordelijkheden van hun achterban. Het doel van de vervaardiging van afwijkende meningen is juist de leiders van hun achterban te distantiëren om achterbanacties effectief het zwijgen op te leggen en te verzwakken.

Het grootste deel van de deelnemende achterbanorganisaties in het Sociaal Wereldforum inclusief boeren-, werknemers- en studentenorganisaties, vastbesloten de strijd aan te gaan tegen het neoliberalisme, waren zich niet bewust van de relatie van de Internationale Raad van het WSF met corporatieve financieringen, achter hun rug onderhandeld door een handvol NGO-leiders die banden heeft met zowel officiële en private financieringsagentschappen.

Financiering van progressieve organisaties is niet onvoorwaardelijk. Het doel is om de protestbeweging te "pacificeren" en te manipuleren. Er worden precieze condities vastgelegd door de financierende instantie. Als ze niet worden voldaan, worden de betalingen gestaakt. De WSF omschrijft zichzelf als "een open ontmoetingsplaats voor reflectief denken, democratisch debat van ideeën, formuleren van voorstellen, vrije uitwisseling van ervaringen en de onderlinge koppeling voor een doeltreffend optreden, door groepen en bewegingen van de burgermaatschappij die zich verzetten tegen het neoliberalisme en wereldoverheersing door het kapitaal en elke vorm van imperialisme, en zich inzetten voor het opbouwen van een samenleving die gericht is op de menselijke persoon (Zie Fórum Social Mundial, 2010).

Het WSF is een mozaïek van individuele initiatieven die niet direct de legitimiteit van het globale kapitalisme en haar instellingen bedreigt of uitdaagt. Het wordt gekenmerkt door een veelheid van sessies en workshops. In dit opzicht was een van de kenmerken van het WSF het behoud van het doe-het-zelf-raamwerk, karakteristiek voor de donor gefinancierde G7 contra-mensentop conferenties van de jaren 1990.
Deze schijnbaar ongeorganiseerde structuur is opzettelijk. Terwijl ze een debat over een aantal individuele onderwerpen favoriseerden, was het WSF kader niet bevorderlijk voor de articulatie van een samenhangend gemeenschappelijk platform en actieplan gericht op het globale kapitalisme. Bovendien was de VS geleide oorlog in het Midden-Oosten en Centraal-Azië, die een paar maanden na de inaugurele WSF rede in Porto Alegre in januari 2001 uitbrak, geen centraal thema in forumdiscussies.

Wat overheerst is een grote en ingewikkeld netwerk van organisaties. De ontvangende achterbanorganisaties zijn er zich constant onbewust van dat hun partner-NGO's in de Verenigde Staten of de Europese Unie, die hen voorzien van financiële steun, zelf gefinancierd worden door de grote stichtingen. Het geld sijpelt, zet beperkingen op achterbanacties. Veel van deze NGO-leiders zijn toegewijde en goedbedoelde personen die handelen binnen een kader dat de grenzen zet van de afwijkende meningen. De leiders van deze bewegingen zijn vaak gecoöpteerd, zonder zelfs te beseffen dat hun handen gebonden zijn als gevolg van corporatieve financiering.

Globaal kapitalisme financiert anti-kapitalisme: een absurde en tegenstrijdige relatie

"Een andere wereld is mogelijk", maar het kan niet zinvol worden bereikt onder de huidige regeling. Een hevige schok van het Sociaal Wereldforum, van zijn organisatiestructuur, zijn financieringsovereenkomsten en leiderschap is nodig.

Er kan geen zinvolle massabeweging zijn wanneer afwijkende meningen overvloedig worden gefinancierd door dezelfde corporatieve belangen die het doel zijn van de protestbeweging. In de woorden van McGeorge Bundy, voorzitter van de Ford Foundation (1966-1979), "Alles wat de [Ford] Foundation heeft verwezenlijkt kan beschouwd worden als “de wereld veilig maken voor het kapitalisme".

Bron: Michel Chossudovsky voor Global Research - 20 september 2010

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief