Manipulatie van het weer en het klimaat als militair wapen

 

 

Geen onderdeel van de Kopenhagen agenda: Milieumodificatietechnieken

 

De term "milieumodificatietechnieken" verwijst naar de techniek die de dynamiek, samenstelling en structuur van de aarde of het heelal kan veranderen, met inbegrip van diens biotoop, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer, door doelbewuste manipulatie van natuurlijke processen. Klik hier voor het verdrag inzake het verbod op militair of elk ander vijandig gebruik van milieumodificatietechnieken, de Verenigde Naties, Genève, 18 mei 1977.

"Milieuoorlog wordt gedefinieerd als de opzettelijke wijziging of manipulatie van het natuurlijke milieu ( zoals klimaat, weersomstandigheden, ionosfeer, magnetosfeer, tektonische plaat systeem en/of het activeren van seismische gebeurtenissen zoals aardbevingen) om, als onderdeel van strategische of tactische oorlogvoering, met opzet een geofysisch doel of een bepaalde bevolkingsgroep fysiek, economisch, psychosociaal of fysiek te vernietigen.”

"De opzettelijke wijziging of manipulatie van het natuurlijke milieu zoals bijvoorbeeld de modificatie van weersomstandigheden, biedt gevechtsvliegtuigen een breed scala aan mogelijke opties voor het verslaan van tegenstanders... Weermodificaties zullen deel gaan  uitmaken van nationale en internationale veiligheid …Weermodificaties zullen offensieve en defensieve toepassingen hebben en voor afschrikkings doeleinden gebruikt kunnen worden. De mogelijkheid om regen, mist en storm op aarde te kunnen genereren en de mogelijkheid om de sfeer van de ruimte te manipuleren… de mogelijkheid om kunstmatig weer te produceren zal deel gaan uitmaken van een geïntegreerde verzameling van [militaire] technologie (Amerikaanse Luchtmacht document AF 2025 Eind Rapport).”

Wereldleiders zijn in december 2009 bijeengekomen in Kopenhagen om overeenstemming te bereiken over de te nemen maatregelen die de wereldwijde opwarming van de aarde moeten tegengaan. Het debat over klimaatverandering was gericht op de gevolgen van de uitstoot van broeikas gassen en de maatregelen ter vermindering van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot zoals overeengekomen in het Protocol van Kyoto.  

De uitstoot van broeikasgassen werd gezien als de enige onderliggende oorzaak van de instabiliteit van het klimaat. Noch regeringen noch milieu actiegroepen hebben de kwestie van weeroorlogen of weermodificatietechnieken aan de orde gesteld (ENMOD). De kwestie van klimaatmanipulaties voor militair gebruik is ondanks de wetenschappelijke kennis over weermodificatie uitgesloten van de agenda.

John von Neumann stelde al ten tijde van de Koude Oorlog (1955) met enorme vooruitziende blik vast dat: "interventie in... atmosferische en klimatologische zaken plaats zal vinden op een schaal die op dit moment nog moeilijk voor te stellen is. Deze interventies zullen de naties meer beïnvloeden dan een dreiging van een nucleaire oorlog gedaan zou hebben.
Zie ook van Spencer Weart, milieuoorlog, geciteerd: klimaatwijziging schema's, Global Research, 5 december 2009).”

In 1977 is een Internationaal Verdrag bekrachtigd door de Verenigde Naties dat "militair of ander vijandig gebruik van milieumodificatietechnieken met wijdverbreide, blijvende of ernstige gevolgen" verbood. Zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie waren ondertekenaars van het Verdrag. 

Gebruik van dergelijke milieumodificatietechnieken kan leiden tot gevaarlijke nieuwe manieren van oorlogvoeren …..in het belang van de consolidatie van vrede,... en het erkennen dat deze nieuwe manieren van oorlogvoering door militairen uiterst schadelijk is voor het menselijke welzijn ... daarom willen we verbieden dat effectief gebruik van milieumodificatietechnieken door militairen mogelijk wordt, om de gevaren voor de mensheid te voorkomen ... en hun bereidheid bevestigen om te werken aan de verwezenlijking van deze doelstelling, (...) Iedere partij die dit Verdrag ondertekent zal beloven dat... het niet militair gebruik zal maken van milieumodificatietechnieken met wijdverbreide, blijvende of ernstige gevolgen. Klik hier

Verdrag inzake het verbod op militaire of ander vijandig gebruik van milieu modificatietechnieken, de Verenigde Naties, Genève, 18 mei 1977. In werking getreden: 5 oktober 1978, zie de tekst van de Conventie in bijlage.

Het Verdrag omschreef " milieumodificatietechnieken" als verwijzing naar iedere techniek die door de opzettelijke manipulatie van natuurlijke processen zorgt voor verandering van de dynamiek, de samenstelling of de structuur van de aarde, met inbegrip van diens biosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en de sfeer van het heelal" (Milieu modificatie verbod door alle partijen ondertekent, UN Chronicle, July, 1984, Vol. 21, p. 27). 

De inhoud van het Verdrag van 1977 werd in algemene termen herbevestigd in het Verdrag over klimaatverandering (UNFCCC) in 1992 tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro:

“Landen hebben... volgens het Handvest van de Verenigde Naties en de beginselen van het internationaal recht, de verantwoordelijkheid …. om ervoor te zorgen dat er geen activiteiten plaatsvinden die schade veroorzaken aan het milieu van andere staten of van gebieden die buiten hun grenzen van nationale rechtsbevoegdheid vallen
(VN verdrag over klimaat verandering, New York, 1992).” 

Na de Earth Summit van 1992 is over het militaire gebruik van milieumodificatietechnieken nooit meer gesproken. De kwestie is gewist, vergeten. Het maakt geen deel meer uit van het debat over klimaat verandering.

In februari van 1998 echter, werden in Brussel door het Europees Parlement, door de Commissie van buitenlandse zaken, veiligheid- en defensiebeleid, openbare zittingen gehouden over de oorlogvoering met weermodificatietechnieken ontwikkeld door HAARP.

De Commissie legde de volgende motie voor aan het Europees Parlement: “Betreffende  HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) in Alaska... op grond van de verstrekkende gevolgen van HAARP voor het milieu en de wereldwijde juridische, ecologische en ethische gevolgen ervan dient HAARP door een internationale onafhankelijke instantie te worden onderzocht ...; de commissie betreurt de herhaalde weigering van de Amerikaanse overheid... om te getuigen tijdens de openbare hoorzitting en de milieurisico's van het HAARP-programma uit te leggen
(Europees Parlement, de Commissie buitenlandse zaken, veiligheid- en defensie beleid, Brussel, document A4-0005/99, 14 januari 1999).”

De Commissie wilde een "Groen boek" opstellen over "de milieueffecten van militaire activiteiten", maar terloops werd besloten dat de Europese Commissie niet over de vereiste bevoegdheid beschikte om te graven in "de connectie tussen milieu en verdediging". Brussel was bang voor een confrontatie met Washington. (Zie verslag van het Europese Rapport, 3 februari 1999).

In 2007, meldde het Engelse ‘The Daily Express’ na de bekendmaking uit de National Archives dat: "Documenten laten zien dat de VS en de Sovjet-Unie geheime militaire programma’s hadden om de controle op het mondiale klimaat in handen te krijgen. Voor 2025 zijn de Verenigde Staten eigenaar van het weer, zou een wetenschapper hebben gezegd.”

“Wilde samenzwerings theorieën!”, zullen sceptici zeggen, maar de grenzen tussen science fiction en feiten vervagen steeds meer. De Amerikanen erkennen dat ze 12 miljoen dollar hebben gespendeerd in de vijf jaar van de Vietnam oorlog om wolken te kunnen creëren  die zware regenval veroorzaakten. Het doel van “Projekt Popeye” was de vernietiging van de bevoorrading routes van Ho Chi Minh en hun gewassen.

Er wordt beweerd dat de regenval in de doelgebieden van Vietnam werd verhoogd met een derde, daarmee was de manipulatie van het weer een succesvol wapen. Destijds zeiden regerings functionarissen dat zware regenval in die regio’s normaal was.  
Zie ook Weather War?, Daily Express, July 16, 2007).

Het HAARP programma
De “High Frequency Active Auroral Research Programma” (HAARP in Gokona, Alaska) zag het licht in 1992. Het maakt deel uit van een nieuwe generatie van geavanceerde wapens van het Amerikaanse Strategische Verdediging Initiatief (Strategic Defense Iniatiative). HAARP vormt een systeem van krachtige antennes dat gecontroleerde veranderingen van de ionosfeer kan bewerkstelligen. HAARP wordt door de Luchtmacht (Air Force Research Laboratory's Space Vehicles Directorate) aangestuurd.

HAARP werd voorgesteld aan het publiek als een faciliteit voor wetenschappelijk en academisch onderzoek. Documenten van de Luchtmacht lijken te suggereren dat het primaire doel het misbruiken van de ionosfeer voor defensie doeleinden is. Zie  Michel Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: "Owning the Weather" for Military Use, Global Research, September 27, 2004).”

Zonder expliciet te verwijzen naar het HAARP programma, wijst een studie van de Amerikaanse Luchtmacht naar het gebruik van "geïnduceerde modificaties van de ionosfeer " als middel voor het wijzigen van weerpatronen en verstoren van vijandelijke communicatie en radar.

HAARP kan ook zorgen voor black-outs en de verstoring van elektriciteitsstroom
"Rosalie Bertell, Voorzitter van de “International Institute of Concern for Public Health” (Instituut voor bezorgdheid voor de volks gezondheid) zei dat HAARP functioneert als een gigantisch verwarmingssysteem dat kan leiden tot grote verstoringen in de ionosfeer waardoor de beschermende laag gaten kan gaan vertonen.

Fysicus Dr. Bernard Eastlund noemde het "het grootste ionospherische verwarmingssysteem dat ooit is gebouwd".

Volgens de Russen plannen de Amerikanen grootschalige proeven onder het HAARP programma. Daarmee kunnen zij wapens creëren die de communicatie kan verstoren  van de apparatuur op ruimteschepen en raketten. HAARP kan leiden tot ernstige ongevallen in de elektriciteitsnetwerken en olie- en gaspijpleidingen van de hele wereld.

De manipulatie van de weersomstandigheden is het preventieve wapen bij uitstek. Het kan worden gericht tegen vijandelijke of "bevriende” landen zonder dat zij er weet van hebben. Het kan gebruikt worden om de economieën, ecosystemen en landbouw te destabiliseren. Het kan ook leiden tot grote schade aan de financiële en grondstoffen markt. Door de verstoring in de landbouw maakt men een grotere kans afhankelijk te worden voor voedselhulp en het ingevoerde graan uit de Verenigde Staten en andere westerse landen. Zie ook Global Research. Michel Chossudovsky, Weather Warfare: Beware the US military’s experiments with climatic warfare, The Ecologist, December 2007).”

Uit een analyse van de Amerikaanse Luchtmacht: Heimelijke manipulatie van weersomstandigheden, communicatie systemen en elektriciteit is een wapen, waardoor de VS de mogelijkheid heeft hele regio’s te verstoren te domineren….

Weermodificatie biedt een breed bereik van mogelijke opties om een tegenstander te verslaan... In de Verenigde Staten zelf kan het deel gaan uitmaken van het nationale veiligheids beleid met binnenlandse en internationale toepassingen. Onze regering zal een dergelijk beleid, afhankelijk van haar belangen, op verschillende niveau’s voortzetten (US Air Force, emphasis added. Air University of the US Air Force, AF 2025 Final Report).”

Kopenhagen CO15
De manipulatie van het klimaat voor militair gebruik is mogelijk een groter gevaar voor de mensheid dan de CO2-uitstoot. 

Waarom is een debat hierover tijdens de Kopenhagen Conferentie CO15 uitgesloten, wanneer in het Verdrag van 1977 uitdrukkelijk staat dat het gebruik van zulke technieken voor "militair of enig ander vijandig gebruik”  verboden is daar zij buitengewoon schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor het menselijk welzijn? 

Waarom de camouflage?
Waarom zijn milieumodificatietechnieken (ENMOD, Environmental Modification) niet bespreekbaar door het maatschappelijke veld en milieuorganisaties onder auspiciën van de alternatieve Forum KlimaForum09? 


Auteur: © Michel Chossudovsky, december 2009


Vertaald door ‘t Vertalerscollectief


Verwante artikelen
Spencer Weart, Milieu oorlog: Klimaat verandering programma’s, Global Research, December 5, 2009

Klimaat Oorlog?, Daily Express, July 16, 2007

Michel Chossudovsky, Weeroorlog:  Pas op voor de weer experimenten van het Amerikaanse leger, The Ecologist, December 2007

Michel Chossudovsky, Het ultieme massa vernietigingswapen, Global Research, September 27, 2004


BIJLAGE: Verkorte versie resolutie 31/72
Aangenomen resolutie 31/72 van de Verenigde Naties Algemene vergadering 10 december 1976. Verdrag inzake het verbod op milieumodificaties voor militair of ander vijandig gebruik.

De staten die als partij aanwezig zijn als ondertekenaars van dit verdrag, laten zich leiden door consolidatie van de vrede en willen bijdragen aan het stoppen van de wapenwedloop, ontwapening onder doelmatige internationale controle, en de bescherming van de mensheid tegen het gevaar van het gebruik van nieuwe middelen voor oorlogvoering.

Vastbesloten te blijven onderhandelen om effectieve vooruitgang te boeken op het gebied van ontwapening…..

Wetend dat wetenschappelijke en technische vooruitgang nieuwe mogelijkheden biedt met betrekking tot modificatie van het milieu…..

Herinnerend aan de verklaring van de Verenigde Naties (Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 16 Juni 1972) aangenomen op 16 juni 1972 …..

Wetend dat milieumodificatietechnieken voor vreedzame doeleinden zouden kunnen worden gebruikt, om onderlinge relatie tussen mens en natuur te verbeteren en bij te dragen tot het behoud en verbetering van het milieu ten behoeve van huidige en toekomstige generaties…..

Ook beseffend dat het vijandige (militaire) gebruik van zulke milieumodificatietechnieken extreme nadelige gevolgen zou kunnen  hebben voor het welzijn van de mensheid….

Wensen bij te dragen tot het vergroten van de vertrouwensrelatie tussen naties en verder te werken aan de verbetering van de internationale situatie in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de Handvest van de Verenigde Naties,

Zijn overeengekomen dat:

Artikel I 1. Elke partij van deze Conventie zal beloven geen (militair) gebruik te maken van milieumodificatietechnieken tegen andere naties van deze Conventie, daar deze milieumodificatietechnieken wijdverbreide, blijvende of andere ernstige nadelige effecten  kunnen veroorzaken.

2. Elke staat die als partij aanwezig is bij dit Verdrag verplicht zich ertoe geen partij, staat of internationale organisatie te helpen of aan te moedigen activiteiten uit te oefenen die tot de bepalingen lid 1 van dit artikel horen.

Artikel II zoals genoemd in artikel 1, de term "milieumodificatietechnieken" verwijst naar elke techniek voor het veranderen - door opzettelijke manipulatie van natuurlijke processen - de dynamiek, de samenstelling of de structuur van de aarde, met inbegrip van haar biosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer, of van het heelal.

Artikel III 1. De bepalingen van deze overeenkomst mogen geen belemmering vormen voor het gebruik van milieumodificatietechnieken voor vreedzame doeleinden en mag geen afbreuk doen aan de in het algemeen erkende beginselen en regels van het internationaal recht inzake dergelijke gebruik.

2. De partijen aanwezig bij dit Verdrag verbinden zich ertoe zo volledig mogelijk wetenschappelijke en technologische informatie uit te wisselen over het gebruik van milieumodificatietechnieken voor vreedzame doeleinden. Partijen of staten die het kunnen zullen alleen of samen met andere staten of internationale organisaties, bijdragen tot internationale economische en wetenschappelijke samenwerking voor het behoud, de verbetering en het vreedzame gebruik van het milieu, met alle respect voor de behoeften van de ontwikkelingslanden van de wereld.

Artikel IV De partijen aanwezig bij dit Verdrag verbinden zich ertoe maatregelen te nemen die zij nodig achten om te voorkomen dat activiteiten in schending van de bepalingen van de Conventie onder zijn jurisdictie plaatsvinden.

Artikel V 1. De partijen aanwezig bij dit Verdrag verbinden zich ertoe elkaar te raadplegen en samen te werken bij het oplossen van eventuele problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de doelstellingen van of in de toepassing van de bepalingen van het Verdrag. Overleg en samenwerking kan ook worden uitgevoerd door middel van passende internationale procedures door de Verenigde Naties. Deze internationale procedures kunnen de diensten van desbetreffende internationale organisaties omvatten, alsmede een raadgevend comité van deskundigen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

2. Voor de in punt 1 vermelde doeleinden van dit artikel, stelt de depositaris binnen een maand na ontvangst van een aanvraag, dat een raadgevend comité van deskundigen bijeen geroepen wordt. Elke partij wijst een deskundige aan waarvan de functies in het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld in de bijlage die een integraal onderdeel vormt van dit Verdrag. De Commissie zendt de depositaris een samenvatting van haar bevindingen. De depositaris verspreidt deze aan alle partijen aanwezig bij dit verdrag.

3. Elke partij aanwezig bij dit Verdrag dat redenen heeft om aan te nemen dat een andere partij handelt in strijd met de bepalingen van het Verdrag kan een klacht indienen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een dergelijke klacht moet met alle relevante informatie en bewijs worden ingeleverd.

4. Elke partij aanwezig bij dit Verdrag verbindt zich tot samenwerking bij de uitvoering van elk onderzoek die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan starten. De Veiligheidsraad stelt alle partijen in kennis van de resultaten van het onderzoek.

5. Elke partij aanwezig bij dit Verdrag verbindt zich ertoe bijstand of ondersteuning te leveren, in overeenstemming met de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, wanneer de Veiligheidsraad beslist dat deze partij beschadigd is of dreigt te worden.

Artikel VI 1. Elke partij aanwezig bij dit Verdrag kan wijzigingen in het Verdrag voorstellen. De tekst van een voorgesteld amendement kan worden ingediend bij de depositaris. Deze verspreidt het voorgestelde amendement onder alle partijen.

2. Een amendement treedt in werking voor alle staten die partij zijn bij dit Verdrag wanneer een meerderheid de akte aanvaardt.

Artikel VII de akten van deze Conventie moeten van onbeperkte duur zijn.

Artikel VIII 1. Vijf jaar na het in werking treden  van dit Verdrag, moet een conferentie door de depositaris in Genève worden bijeengeroepen worden voor alle staten. De Conferentie evalueert de werking van het Verdrag, dat zijn doelstellingen en bepalingen zijn gerealiseerd. De doeltreffendheid van de bepalingen van lid 1 van artikel I moeten dan worden onderzocht.

2. Met een tussenpoos van ten minste vijf jaar daarna, kan een meerderheid van de staten die als partij aanwezig waren bij dit Verdrag, door indiening van een voorstel aan de depositaris, een conferentie met dezelfde doelstellingen bijeenroepen.

Artikel IX 1. Deze Conventie zal open zijn voor alle landen om te ondertekenen.

Artikel X Deze Conventie, waarvan ook Arabische, Chinese, Engelse, Franse, Russische, Spaanse en Duitse authentieke vertalingen zijn gemaakt, zal bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties afgeleverd, deze maakt er kopieën van voor alle staten. 

Gedaan in Geneve, 18 mei 1977.

Global Research Articles by Michel Chossudovsky

Auteur: © Michel Chossudovsky

Oorspronkelijk artikel: Global Research, 2009