H.A.A.R.P. 
(High Auroral Active Researsch Project)
HET ULTIEME WAPENAls aardse opvolger van het project Star Wars (sterrenoorlog) zal HAARP vanwege haar buitengewone krachten het “ultieme wapen” van de Verenigde Staten zijn.

DE BEHEERSING VAN HET KLIMAAT
Aantekening van de uitgever van Top Secret: Wij kunnen de validiteit van de volgende beweringen niet bevestigen en wij onderschrijven deze niet noodzakelijkerwijs. Als zij echter bestaat, is dit dan niet de (enige) kans op duizenden dat dit richten van stralen geverifieerd wordt. Wij zouden ons daarom niet op ons gemak voelen dit stilzwijgend te laten gebeuren.
Aantekening van Nenki: ik kan u de validiteit van het project HAARP en van de chemtrails en  hun militaire doelen garanderen. Er bestaat een kans op duizenden dat dit project niet buitenboord valt, aangezien het in handen is van personen die in wezen echt onverantwoordelijk, ongevoelig en draconisch zijn en hierdoor een planetaire milieuramp creëren.

Ontegenzeglijk hebben zich, gedurende alle eeuwen, natuurlijke catastrofes voorgedaan, die verbonden waren met de capriolen van het weer. Maar wat minder natuurlijk is dan vroeger is de ongewone kracht van deze voornoemde natuurlijk fenomenen, dikwijls in totale ongerijmdheid met het dan aanwezige seizoen. Deze ontregelingen van het klimaat worden over het algemeen op het conto geschreven van “het broeikaseffect ”. Maar bestaat er werkelijk een verband tussen de mondiale klimaatverandering en het heel mediamieke “broeikaseffect”, handelsfundament van de ecologen?. En zo ja, waarom zou Europa, en vooral Frankrijk, wiens oppervlakte 1/1000ste van het oppervlak van de aarde behelst, zich speciaal aangesproken voelen?

Op het geopolitieke vlak ergert de Europese Unie de Verenigde Staten, want zij organiseert zich en wordt een onafhankelijke, economisch concurrerende pool, hetgeen Amerika absoluut niet wil. Samengesteld uit de rijkste landen van de planeet moet Europa, volgens de mening van Amerika, een kredietwaardige cliënt blijven, in de positie van vrager ten opzichte van de Verenigde Staten. De economische overleving van Amerika hangt af van deze hiërarchie van gevestigde belangen aan de ene en de andere kant van de Atlantische oceaan. Het is misschien overigens om deze reden dat de 20ste eeuw het aanhoudend toneel is geweest van oorlogen in een verscheurd Europa, incapabel om eenheid te bereiken.  Nu, terwijl het risico van oorlog op het Europese territorium, na een eeuw van barbaarse conflicten, eindelijk wegtrekt, doet zich onverwacht een nieuwe bedreiging voor: die van de klimatologische orde.

Ondergaat Europa een meteorologische oorlog?

Het syndroom SOS meteoren
Sinds enkele jaren zijn er vreemde meteorologische storingen merkbaar op het oude continent, die veel schade aan de landbouw aanrichten en aan het economische potentieel in het algemeen. Over dit onderwerp beginnen zich in het Europese parlement stemmen te roeren om, met naam en toenaam, de Verenigde Staten aan te wijzen als de verantwoordelijken voor de ontregeling van het klimaat, met als gevolg zoveel ontregelingen op alle gebieden. Europa maakt zich ongerust over de onbuigzame politiek van de Verenigde Staten met betrekking tot de preventie van industriële vergiftiging. Margot Wall-Strom, Europees commissaris, belast met het milieu, geeft toe: “De Verenigde Staten zijn de belangrijkste schuldigen aan de  klimaatverandering!” Het besluit van het Witte Huis om het protocol van Kyoto niet te ondertekenen, zoals overigens het merendeel van de geïndustrialiseerde landen, heeft de Europese polemiek ten opzichte van de Verenigde Staten, als zijnde de voornaamste vervuiler van de planeet, doen opleven.

Op 20 november 2002 verklaarde de toenmalige Franse president Jacques Chirac tijdens de klimaattop in Den Haag: “Als we niets doen, zouden we kunnen worden beschuldigd van het niet behulpzaam zijn aan een planeet in nood”……
Een mooie retorische formulering, waarop Georges Bush, zijn Amerikaanse ambtgenoot minder prozaïsch antwoordde met: “Wij gaan eraan werken om het broeikaseffect te verminderen maar wij accepteren geen enkele maatregel die onze economie benadeelt…”
Diplomatieke taal, die vertaald zou kunnen worden als: “Wij blijven baas in eigen huis en hebben van niemand adviezen nodig.” 

En als al deze hysterie aangaande het broeikaseffect slechts een gigantische operatie is om de internationale publieke opinie te vergiftigen, een rookgordijn van de media?
In werkelijkheid worden de gebeurtenissen betreffende deze klimaatfenomenen zuiver informatief behandeld. Geen enkel onderzoeksrapport, bedoeld om de ware oorzaken van al deze rampen te begrijpen, is ooit te zien geweest op welk televisiekanaal dan ook. De verschillende maatregelen om dit probleem met stro te bedekken, lijken op het strooien van zand in de ogen. Het is een grote kunst op het gebied van de manipulatie van mensenmassa’s. En de redenen die voor deze planetaire ontregelingen gesuggereerd worden, vertonen gelijkenis met de goede oude techniek van “het bos die de boom verbergt”.

Toch beginnen de bevolkingen, slachtoffers van het slechte weer, wakker te worden en  vragen aan hun machthebbers om rekenschap af te leggen. In Frankrijk heeft de regering, een beetje in verlegenheid gebracht door het koor van getroffenen van de Somme, de aanstelling van een onderzoekscommissie bevolen, een ander bekend procédé met het “crisiselement”

“Er is geen seizoen”
Ieder jaar is het Europese vasteland, dat toch niets heeft van een tropisch klimaat, geschikt  voor cyclonen en de moesson, het toneel van vreemde manifestaties. De streken in Europa die het meest getroffen worden zijn Bretagne en Portugal (aanzienlijke precipitaties), Spanje (droogte die bepaalde gebieden steeds teistert), Frankrijk (een maand van ononderbroken regens) (nu droog en branderig). Rusland (spectaculaire overstromingen) moest 20.000 personen verplaatsen en er waren verzengende temperaturen in Moskou in 2001. Al dit geweld van de grillen van het weer doet denken aan de volgende opmerking: Bevinden wij ons temidden van het syndroom “SOS METEOREN” (een verwijzing aan het adres van Edgar Pierre Jacob, de echte Jules Verne van de strip).

Deze ziener heeft alle thema’s gebruikt, die van een meteorologische oorlog tegen Frankrijk inbegrepen. Een meteorologische oorlog, gevoerd door een grote macht die een afschrikwekkende stralingstechniek beheerst, bestemd om het klimaat te manipuleren en dat alles dankzij het werk van een dwaze geleerde, professor Miloch. Zowel in de film als in de strip valt de sciencefiction heel vaak binnen in ons dagelijks leven, in dit geval door een zonderling weerbericht, dat de media trachten te camoufleren door geruststellende weerbulletins. Deze uitvluchten van de media zijn het antwoord op de bezorgdheid van verschillende gedeputeerden van het Europese parlement. Deze onpartijdige, prominente figuren zijn zich voldoende bewust van de realiteit van deze bizarre klimaatfenomenen om over te gaan tot het verdenken van het Amerikaanse leger van experimenten in de hoge atmosfeer, met name middels krachtige radiozenders, waarvan de ultrakorte golven de samenstelling zullen wijzigen.

Dergelijke fenomenen zullen het resultaat zijn van een wetenschappelijk project genaamd HAARP, acroniem voor HIGH ATMOSPHERE AURORAL RESEARCH PROJECT. Hetgeen, in de officiële versie van het programma, betekent dat er onderzoek wordt gedaan in het domein van de hoge frequenties, die van toepassing zijn op het noorderlicht. Een expert op het gebied van energie Gratan Haely, adviseur van de  parlementariërs, verzamelt op dit moment de aanklachtstukken om het onderzoek over dit obscure, wetenschappelijke project te ontwikkelen.

Het rapport van de GRIP van Luc Mampaey dienaangaande is opmerkelijk want hij stelt, zonder één enkele uitzondering, alle onderzoeken en enquêtes met betrekking tot HAARP aan de kaak. Dit onderzoeksprogramma, gericht op het aanklagen van een grote macht, wordt geleid door Magda Hoalvoet, een Belgische Europarlementariër en voorzitter van de partij van de Groenen. Zij werkt eraan dat het Europese parlement via de NATO druk uitoefent op de Verenigde Staten, dat zij eindelijk antwoord geven op alle vragen met betrekking tot het project HAARP. Overigens spelen andere wetenschappers, onderzoekers, journalisten en ecologische militanten voor detective met het Amerikaanse leger. Dit in de hoop het werkelijke aspect van het project HAARP, dat door de Amerikaanse lucht- en landmacht als een onschadelijk onderzoeksprogramma wordt gepresenteerd, te ontdekken.

In de Verenigde Staten is men niet eensgezind over het project HAARP. Amerikaanse burgers komen in opstand tegen het gebruik van een dergelijk “wetenschappelijk” procédé. Dat is het geval met Dr. Rosalie Bertell, een wetenschappelijke persoonlijkheid van het hoogste niveau. Onder de regering Reagan was zij aangesteld om het effect te bestuderen van het project “STAR WARS”. Zij is op dit moment onderzoekster voor het Europese parlement dat de ware aard van het project HAARP onderzoekt.

In 1995 brengt een boek, gepubliceerd in de Verenigde Staten, met een oplage van meer dan 25.000 exemplaren, dat het project HAARP belicht, sensatie teweeg. Het gaat om het werk “Angels don’t play this HAARP” onder co-auteurschap van Dr. Nick Begich, ecoloog en Jeanne Manning, specialiste op het gebied van, laten we zeggen, niet-conventionele energieën. Dit boek is gelukkig in Quebec in het Frans vertaald (uitgeverij Louise Courteau,  is beschikbaar op de site maar het probleem HAARP blijft onbekend voor het grote publiek.

In de Verenigde Staten is het bestaan van HAARP aan het publiek bekend gemaakt door talloze artikelen in de kranten alsmede door televisie-uitzendingen.
Sindsdien laat een grote groep tegenstanders hun afkeuring blijken over het project. Onder deze tegenstanders hebben twee wetenschappers hun waardevolle kennis bijgedragen aan de redactie van werken, gewijd aan HAARP. Het gaat om de chemicus Richard William en Professor Zielinsky, Duitse natuurkundige, gespecialiseerd in kwantumelektronica. Nu weet men tegenwoordig dat elke doelmatigheid van het mechanisme HAARP berust bij het gebruik van deze avant-gardistische elektronica. Volgens deze specialisten zouden deze enorm krachtige uitstralingen, afkomstig van het station van Gakona, de meteorologie van elk willekeurig land kunnen beïnvloeden en er gunstige of catastrofale effecten teweeg brengen. Als aardse aanvulling op het project STAR WARS (sterrenoorlog), dat de nieuwe president Bush weer op het dagelijks menu heeft gezet, zal het project HAARP in werkelijkheid, door de speciale aard van haar stralingssignaal, het ultieme wapen van de Verenigde Staten zijn!

De stralenoorlog
• het binnenste van de aarde scannen op zoek naar geheime bases
• elke vorm van elektromagnetische communicatie afbreken
• menselijke gedragingen beïnvloeden
• de meteorologie wijzigen
• vliegtuigen in de lucht verbranden, zoals een gewone magnetron met uw soep zou doen
• aardbevingen veroorzaken, of
• explosies die net zo krachtig zijn als een atoombom.

Achter dit project HAARP gaat dus een verschrikkelijk wapen schuil. Want, afhankelijk van de gebruikte frequentieband (heel hoog of heel laag) zal het systeem de mogelijkheid hebben om, op afstand, buitengewone effecten teweeg te brengen op de omgeving. Zoals het binnenste van de aarde scannen, elke vorm van elektromagnetische communicatie afbreken (Golfoorlog, 1991), menselijke gedragingen beïnvloeden (Golfoorlog, Afghanistan), het klimaat wijzigen, elk vliegend voorwerp in de atmosfeer uiteen laten spatten (STAR WARS), aardbevingen, verwoestende stormen en krachtige explosies veroorzaken vanaf grote hoogte  (Golfoorlog).

Aanvulling redactie:
In 2010 verscheen voor het eerst een boek in de Nederlandse taal over HAARP met als titel:
Als het leger H.A.A.R.P. speelt, geschreven door Alex Hunter.
Dit boek is te bestellen via: 
 www.pumbo.nl/boek/haarp 

Aan het begin van het project HAARP bevond zich de vader/stichter van het systeem Bernard Eastlund, natuurkundige aan het Technisch Instituut van Massachussets. De onderzoekingen van Bernard Eastlund werden geïnspireerd door de werken van Nicolas Tesla, een Kroatische geleerde uit het begin van de 20e eeuw, aan wie men de ontdekkingen over de ionosferische energie als wisselstroom dankt. Hij kreeg de Nobelprijs voor de wetenschap. Tesla had onder andere een procédé in gang gezet dat het mogelijk maakte om, zonder kabels, aanzienlijke hoeveelheden elektrische energie over grote afstanden te transporteren door gebruik te maken van de ionensfeer als ondersteuning. Tesla kon toen niet bevroeden waartoe zijn uitvinding op een dag zou gaan dienen.

Enkele decennia later slaagde Eastlund erin het vaderschap van het project voor zich op te eisen door de apparatuur, dankzij het aandeel van de elektronica, te verbeteren. De methode HAARP was geboren…… Op 11 augustus 1986 werd hem het Amerikaanse brevet, met het nummer 4 688 605, toegekend. Tussen 1986 en 1954 liet Bernard Eastlund 12 brevetten achter, die de structuur van het project HAARP vormen en de van haar afgeleide technologieën in de bewapeningsmaterie. EASTLUND slaagde erin de realisatie van zijn uitvindingen te laten financieren door de onderneming ARCO, die onmiddellijk werd verleid door de mogelijke afzetmogelijkheden bij de militairen. Sinds die dag wordt elk onderzoek in het domein van de elektromagnetische energie met medische doelen geblokkeerd. Het is dus een hoogst veelbelovend, breed domein van de wetenschap, dat zich gemonopoliseerd ziet door belangen die verbonden zijn aan het Amerikaanse leger. 

Tegenwoordig, kunnen we vaststellen dat de eigenaar en exploitant van deze brevetten niet Eastlund meer is, die om obscure redenen is uitgestoten, maar de onderneming APTI ARCO, een oliemagnaat waarachter zich de Amerikaanse marine en luchtmacht profileren. Geplaatst op de lijst van geheime defensie, is het in detail uiteengezette principe van HAARP niet  toegankelijk. Toch zijn op verschillende Amerikaanse internetsites informatieonderdelen te raadplegen. Als vergelijking: HAARP is vergelijkbaar met die uitschuifbare poppen waarvan het buitenste omhulsel de anderen verbergt. Wat er officieel over bekend is, beperkt zich in wezen tot het bombarderen van de atmosfeer door middel van een bundel gemoduleerde radio-elektrisch microgolven. Dit met het doel om met wetenschappelijke maatstaven over te gaan op de beweging van winddeeltjes door omzetting van zonnestraling in de magnetosfeer van de aarde.

De militairen hebben een andere versie   
Zij pretenderen dat de kracht van de straling zodanig is dat dit de ionisatie veroorzaakt van hoge lagen van de atmosfeer die transformeren in een reflecterende spiegel. Dat geeft hen de mogelijkheid de incidentele straling heel wat verder dan de kromming van de aarde te relayeren.

Wat de militairen niet zeggen
Door het installeren van verschillende luchtspiegels is het zeer wel mogelijk de draagwijdte van de uitstralingen, met behulp van militaire vliegtuigen van het type KC 130 die op de wolken chemische substanties laten vallen, nog verder te verschuiven. Dit procédé, “Cloud Seading” genaamd, zorgt voor het wijzigen van de samenstelling van stoom, hetgeen, als hij wordt gereflecteerd, gepaard gaat met heftige neerslag. Het aldus gevormde reflecterend schild zal de golven van het station van Gakona relayeren, die de vastgestelde zone van een gebied zullen “besproeien”. Een ander procédé bestaat uit het realiseren van een reflecterend schild door het doorzenden van aluminium microvezels, die de krachtige stralingen van HAARP in altitude zullen handhaven.

Natuurlijk zullen de, op de omgeving veroorzaakte, effecten gerelateerd zijn aan de gebruikte frequenties. Daar de keuze van de frequenties immens is, kunnen de doelen veelvoudig zijn. In principe moet het procédé zich houden aan de behoeftes op het gebied van communicatie. Echter, gezien het passief van de Amerikaanse landmacht en van de CIA op het gebied van experimenten, ondanks alle officiële versies van elkaar, profileert zich buiten al dit gepraat om een ander, eerder verontrustend applicatiedomein van HAARP: die van de  “psycho-electronische” ziel.

Reeds vanaf 1952 heeft dr. José Delgado, professor aan de universiteit van Yale, ontdekt dat men het emotionele gedrag van een individu kan aantasten door het bloot te stellen aan verschillende golffrequenties en –types. Wetenschappers zoals Delgado en dr. Robert Becker zijn erin geslaagd te bewijzen dat twee samengestelde golven, waarvan de een in frequentie is gemoduleerd, effecten teweeg brengen, waarbij de meest diepe hersenfuncties van de mens op afstand gemanipuleerd kunnen worden, met “zeer tastbare” resultaten. Sommige zeer lage frequenties, in de omgeving van 7 HZ, kunnen inderdaad de verschijning van neurochemische substanties in de hersenen uitlokken, die een “breed arsenaal aan emotionele of intellectuele reacties” genereren.

Zo is het discrete programma van de Amerikaanse militaire elite, vastberaden om een nieuwe  generatie psycho-elektronische wapens, genaamd “millimeterwave” te gebruiken, een  procédé dat bestaat uit het op afstand overbrengen van een enorm elektromagnetisch veld,  speciaal aangepast met behulp van het systeem HAARP. Het doel is om vijandige troepen onschadelijk te maken of bevolkingen, buiten hun medeweten, te manipuleren.
Men zal in dit verband de verbazing constateren van zeer veel commentatoren, die zich vragen hebben gesteld over de verdediging van een klein dorp als Umm Qasr. Dat heeft 15 dagen stand gehouden tegen de coalitiemacht, terwijl de verdediging van Bagdad in de loop van enkele uren instortte.

Ander voorbeeld: de buitenlandse vrijwilligers waren, bij aankomst in Afghanistan, heel vastbesloten en tot het uiterste offer bereid, om het regiem van de Taliban te verdedigen. Welnu, de meerderheid van deze mannen heeft zich uiteindelijk, zonder te vechten, overgegeven. De vreemde opstand van buitenlandse gevangenen van Fort Qualae-Jangi, die tegen deze these in zou kunnen gaan, roept daarentegen heel wat vragen op bij de onderzoekers. Immers, hoe is de heftige suicidale aandrang van deze honderden mannen, die zich de vorige dag in Kunduz hadden overgegeven, te verklaren?
Men weet, dankzij de werken van Blackman en Ross Adey, dat pulserende golven variaties van de luchtdruk veroorzaken en de ionstromen van calcium, kalium en natrium wijzigen. Deze stromen, genereren, wanneer zij  door het celmembraan  dringen, micro-elektrische signalen die zich in het zenuwstelsel verspreiden en het brein informatie geven over wat er om ons heen gebeurt. Aldus geïnformeerd stelt het brein op haar beurt een actie in werking bij een spier, een beslissing, een emotie of een ziekte,
Bovendien wijzigen deze pulserende golven het PH gehalte van het bloed en verzwakken het menselijk immuunsysteem.

Sinds 1964 hebben de militairen nadere interesse voor het gebruik van deze golven. Het was in deze eeuw dat de wetenschappers Ross Adey en Bawin hebben ontdekt dat een frequentie van 450 MgH, die gemoduleerd is naar een herhalingsfrequentie van 16 Hz (aantal keren per seconde), de chemie van de hersenen bij kippen en katten verandert. Toegepast op de groep van zoogdieren, was het voor het leger evident dat het gebruik van deze golven een vreselijk doeltreffend wapen kon zijn.

De neutronenwapens
De neutronenwapens zijn in 3 categorieën onder te verdelen: biologische (dodelijke) wapens met elektromagnetische stralingen; niet-biologische wapens voor tijdelijke neutralisatie, die gebruikt kunnen worden tijdens gewelddadige manifestaties; en wapens voor mentale autosuggestie of ter manipulatie van het gedrag.

De strategen van het Pentagon zijn beslist vóór het gebruik van dergelijke handelwijzen. Als bewijs hiervoor kan men in een  intern circulerend blad, hetwelk niet geacht wordt in het publieke domein te verschijnen (The revolution in millitary Affairs – Strategy Studies Instituts – US Army War College)  lezen: “Onze normen veranderen en de technologie opent  nieuwe vergezichten. Kortgeleden nog, tijdens de koude oorlog, waren de psychologische operaties en de psychologische bewapening nog primitief. Nu wij met beide voeten in de eeuw van de elektronica en de bio-elektronica zijn beland, is het noodzakelijk de morele en ethische barrières die wij hebben opgeworpen, door alle technologie, die de geest van onze vijanden kan manipuleren te verbieden, opnieuw te evalueren, zowel in het binnenland als op internationaal niveau…Zodra dat mogelijk zal zijn, zullen wij privé-ondernemingen of semi privé-ondernemingen aanmoedigen om een gepaste technologie te ontwikkelen. Wij kunnen hetzelfde doen met nieuwe types bewapening zoals biologische wapens met verdovend gas en geavanceerde psychotechnologische wapens…!”
 
De realiteit overtreft soms de beste science fictionfilms
Sinds hun, op diverse plaatsen op de planeet, gevestigde bases gebruiken Russen en Amerikanen gezamenlijk de technologie van HAARP. Deze twee grote, voor het oog tegenstanders, machten hebben altijd het resultaat van hun gevoelige wetenschappelijke onderzoekingen uitgewisseld.
Echter, alleen de Verenigde Staten geven informatie over het deel van het programma HAARP waarvan de meest bekende plek die van Gakona is, gelegen in Alaska. Een immense installatie die zich over verschillende hectares uitstrekt.
De keuze voor de plaats Gakona beantwoordt aan verschillende criteria:
• een zonder restricties beschikbaar vestigingsoppervlakte;
• een ruimte, ver verwijderd van bewoonde zones met een grote bevolkingsdichtheid; 
• een relatief vlak vestigingsoppervlakte;
• minieme omgevingsinvloed ;
• verminderde aanleg- en onderhoudskosten.

Gedetailleerd plan van de installaties van Gakona
Volgens de officiële militaire site, bestaat de installatie uit 48 bipolaire antennes van ongeveer 20 meter hoog, elk verbonden aan een krachtzender. Ze zijn op een rij geplaatst op een vlak en rechthoekig gebied. De installatie zou in de tweede fase, volgens een in 3 fasen opgesteld programma, een kracht van 4,6 megawatt moeten bereiken. Echter, een energie met bepaalde frequenties kan misschien door natuurlijke processen duizend maal versterkt worden als zij de hogere lagen van de ionensfeer bereikt…Hetgeen op dat moment een kracht in terawatts geeft….Hetgeen zich op een zodanig krachtniveau kan afspelen dat het zou kunnen uitmonden in een catastrofe voor de omgeving.

Sommige analisten doen voorkomen alsof HAARP niets geheimzinnigs heeft omdat alle inlichtingen op het web circuleren. Alle sciencefictionverhalen die met betrekking tot de uitzendingen van HAARP circuleren zouden dus slechts kletspraat zijn. Dat is echter een zienswijze die de GRIP uit Brussel niet deelt. De verdedigers van HAARP brengen naar voren dat de plaats Gakona, gesitueerd vlak bij de poolcirkel, niet die schade kan aanrichten die men haar overal op de planeet toedicht. Zij brengen zelfs, op gegronde redenen, naar voren dat de stralingsplek werkelijk niets heeft van een militaire basis, want men constateert er een totale afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, de afwezigheid van omheiningen, gewapende gardes en honden.

Feit is dat wie dan ook de antennezone kan binnengaan. Per slot van rekening lijkt niets minder op een geheim militair complex dan de beroemde zone 51 in Alaska. Van meet af aan lijkt dat nogal doorzichtig. En het lijkt erop dat dit alles een valstrik is, een openlijke wetenschappelijke façade, bestemd om het ware aspect van HAARP te verdoezelen. De basis van Gakona is de geboorteplaats van HAARP geweest, daar is haar opstelling afgesteld. In onze dagen is zij een etalage van technologische demonstratie geworden en sindsdien zijn de verschillende stralingsplekken verspreid over de Amerikaanse en Russische grondgebieden. Overigens kan het systeem HAARP ook vervoerd worden per vrachtwagen of ingeladen worden in een groot militair vliegtuig. Subtiele strategie of de totale afwezigheid van geheimhouding?

De operatie “open deuren” van Gakona bewijst niets, want zij versluiert het gebruik van de kwantumfysica niet. Deze wijzigt op consequente wijze de eigenschappen van het stralingssignaal HAARP. Het kwantumprincipe ontregelt de wetten van de traditionele fysica, welke onze waarneming van ruimtelijke en tijdelijke dimensies volledig wijzigt. In onze dagen wordt algemeen aangenomen dat de snelheid van het licht 300.000 kilometer per seconde is. Om aan deze limiet te ontkomen, zou het mogelijk moeten zijn om een voorwerp op te voeren naar een hogere snelheid hetgeen nu, met de huidige wetten van de fysica, niet mogelijk is. In theorie wordt doorgaans aangenomen dat wanneer een voorwerp werd onderworpen aan een snelheid, die hoger is dan die van het licht het ons continuüm van ruimte en tijd noodzakelijkerwijs zal verlaten.

Het is dus onmogelijk een voorwerp op die manier op te voeren. Maar als men, zonder dit voorwerp fysiek te verplaatsen, het aan zeer krachtige radio-elektrische microgolven onderwerpt, dan zullen deze hun moleculen met grote snelheid in beweging zetten, zoals in een huishoudmagnetron. Deze zeer korte golflengtes en dit hoge krachtniveau met hoge frequenties zullen het mogelijk maken de tachyonsvelden  van kwantum- of van elektromagnetische deeltjes rond dit object met een snelheid hoger dan het licht te laten draaien, hetgeen hetzelfde effect zal veroorzaken als dat men deze snelheid overschrijdt! Deze technologie wordt reeds gebruikt in de microcircuits van computers met een grote rekensnelheid. Daarin schuilt het geheim van HAARP.   

Geschiedenis van HAARP
Het voormalige Rusland en de Verenigde Staten zijn sinds de jaren 50 geïnteresseerd geraakt in de atmosfeer. De wetenschappers van deze twee grootmachten waren tot het besef gekomen dat krachtige ionische golfstralingen het klimaat kunnen veranderen. In het midden van de jaren 70 hebben ingenieurs uit de Sovjetunie geprobeerd de ionensfeer te manipuleren. Vlak nadat de wetenschappers hun grote zendinstallaties in werking zouden stellen, begon de jetstream belangrijke kronkelingen te maken. Dat gaf de bevolking van Alaska de kans om lekker lui te liggen in een buitengewoon warme winter. Voor de eerste keer viel er sneeuw in Miami en op de Bahama’s, praktisch op het niveau van de evenaar. Dit experiment stelde de USSR in staat een buitengewoon zachte winter te beleven….. Een weertype veroorzaken in een streek of een land zal alleen mogelijk zijn door het potentieel in een andere omgeving te verminderen.

In 1973 beschuldigde Honduras de Verenigde Staten van het stelen van haar regen en het veroorzaken van een grote droogte door het kunstmatig keren van de orkaan Fifi, om de toeristische industrie van Florida te redden. Deze orkaan heeft de grootste schade ooit  in de geschiedenis van Honduras veroorzaakt. Salvador, dat de plaag van de droogte onderging, heeft gelijke beschuldigingen aan het adres van de Verenigde Staten geuit. Ook Japan heeft beweerd dat men haar de weinige regen die ze nodig heeft, heeft ontnomen door de tyfoon naar Guam om te buigen. Rhodesia alsook Israël werden door hun buurlanden beschuldigd van het stelen van regen. De Amerikaanse journalist Lowel Ponte citeert in “The Cooling” de voorvallen die hem werden toevertrouwd door legerfunctionarissen. Volgens deze vertrouwelijke mededelingen zouden Amerikaanse vliegtuigen een einde hebben gemaakt aan de droogte van gebieden, gelegen in de Filipijnen en in de Azoren. En dit alles door te weigeren,  alleen bezig zijnde met de eigen interesses, een einde te maken aan de droogheid van verschillende landen in de zone van de Afrikaanse Sahel. Ponte beschrijft ook het Sovjetprogramma dat bestaat uit het, op tastbare wijze, wijzigen van de atmosferische condities boven hun territorium, teneinde hun landbouwproducties te verhogen.

Volgens geruchten zou de enorme weersomwenteling van 1982/83,  in El Nino, veroorzaakt in de Pacifistische Oceaan, zijn uitgelokt door een Sovjetactie op de ionensfeer. Vreemd genoeg waren de gewone effecten van El Nino, toen hij in 82/83 terugkwam, helemaal niet hetzelfde. De passaatwinden aan de evenaar, die van west naar oost blazen in de zuidelijke hemisfeer waren onverklaarbaar teruggedrongen. Dat had het tegenhouden van de warme luchtstromen, die normaal naar Azië wegvloeien, tengevolge. Het water begon toen terug te stromen en zich op te stapelen voor de oostkust van Zuid-Amerika. Deze wending zou stortregens hebben veroorzaakt in Peru alsmede tornado’s in het zuiden van Californië en langs de westkust van Noord-Amerika en van Alaska.

In december 1974 stelde Howard Benedict van de Associated Press in Washington een rapport op over het thema meteorologische oorlogsvoering, getiteld “The weather as a secret weapon?” (Het klimaat als geheime wapen?) Het artikel van Benedict legt uit waarom de Amerikaanse en Russische woordvoerders het bestaan van dergelijke wapens hebben ontkend. Als zij hadden gezegd “wij bezitten supermeteorologische wapens” is het niet moeilijk om je de reactie van de bevolkingen voor te stellen. De minste abnormaliteit van het weer zou hen hebben doen zeggen: “het is oorlog!”.

De mening van de bevolkingen niet in de war brengen is een prioriteit. En de media, onder  controle van de verschillende landen, voegen zich daarnaar.
In Frankrijk, het land waar de loden dekmantel over klimatologische fenomenen totaal is, heeft alleen een auteur Jean Marc Filterman een werk over de klimatologische oorlog “Les armes de l’ombre” (de schaduwwapens) geschreven, bij de uitgeverij Carnot.
Een journalist, Jean Moise Braitberg van het tijdschrift VSD heeft de moed gehad om te schrijven: “De geheime diensten lijden aan waanvoorstellingen. Stormen van december ’99, een natuurlijk fenomeen of terroristische aanval?” Deze journaliste heeft bij verschillende speciale en militaire Amerikaanse diensten onderzoek gedaan over dit onderwerp. Het onthult dat sinds 1970 Zbigniew Brzezinski, toenmalig directeur van de nationale veiligheidsdienst van president Carter, een boek (“Between two ages”) over de mogelijkheid om het klimaat te beheersen publiceerde.

In dit werk heeft deze directeur van de NASA eenvoudigweg het militaire programma van de nieuwe geheime oorlog onthult, een totaal onzichtbare oorlog, bestemd om de verschillende productiesectoren van de concurrerende landen van de Verenigde Staten te ruineren. “De technieken van de wijziging van het klimaat zouden kunnen worden gebruikt om verlengde periodes van droogte of storm te veroorzaken.” Quiet weapon for bilent war!” Dat zal de zeer discrete strategie van de Verenigde Staten zijn, onthuld door een hoge functionaris van het Pentagon.

Reactie van Europa
Sinds oktober 1998 beschikt de GRIP in Brussel over een observatorium genaamd “Forces Armées et Environnement”, die als onderwerp heeft het bestuderen van de impact van militaire activiteiten op de politieke, economische, juridische, wetenschappelijke en ethische omgeving. De GRIP beschouwt het project HAARP, vanwege haar algemene impact op de omgeving, als een probleem van mondiaal belang en vraagt of de juridische, ecologische en ethische implicaties worden onderzocht door een internationaal, onafhankelijk orgaan. Dit orgaan betreurt dat de regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft geweigerd een vertegenwoordiger te sturen, om een getuigenis af te leggen over de risico’s die het project HAARP voor de omgeving en de bevolking oplevert. En ze eist dat er een internationaal akkoord komt dat voorziet in het op mondiale schaal verbieden van elke ontwikkeling en ontplooiing van wapens, die de deur zouden kunnen openen voor elke vorm van manipulatie van de mens. Ongelukkigerwijze is momenteel geen enkele macht in staat om zich te verzetten tegen de machtsstijging van Amerika in de realisatie van haar plan van mondiale overheersing.

De andere bedreiging
Het signaal HAARP is bestudeerd door een Californische radioamateur, de heer Smith uit San José. Zijn ontvangststation, voorzien van een spectrumanalysator is gevestigd op ongeveer 5000 railles van de zender van Gakona. Bij nachtelijke observatie van het signaal heeft de heer Smith ontdekt dat het signaal 3,39 MhZ bedroeg en een duur van 6,25 seconden had, regelmatig onderbroken door een frequentieschommeling van 0,9 tot 10 MgH.. Het zendsignaal wordt vervolgens met tussenpozen door een pauze van 15 tot 30 seconden onderbroken (notitie van Nenki: het signaal van 3,39 MgH is ONDER de frequentie die het menselijk oor kan horen (max. 4,5 KhZ ) en dat is NIET een signaal van heel lage frequenties (VLF of ELF).

Een speciale opstelling is nodig om het signaal van HAARP te horen waarvan het geluid lijkt op dat van een gesoldeerde brander, sterk lijkend op het geluid van een elektromotor. (Notitie van Nenki: dit hoge frequentiesignaal wordt gereserveerd (in elk geval in Canada) voor tijdelijke uursignalen  van de Nationale Onderzoeksraad. De hele HF-band (3MHz tot 29,9 MHz) is door de CRTC onderverdeeld voor deze Raad en de radioamateur . Een vriend bezit de volledige officiële lijst van de toekenningen van de Canadese radiofrequenties ten behoeve van de Canadese Industrie (VLF tot EHF). In  Zetas, gebruiken zij deze frequentie misschien om ik weet niet wat te spelen, maar  staan blijft dat 3,39 MgH een HF is die onder onze gehoorscapaciteit ligt.

Iets anders is dat, als deze muziek van 3,39 MgH wordt gespeeld met genoeg amplitudo en de grens overschrijdt, zoals bij ons in Canada,  men voor 100% kan concluderen dat de federatie er vanaf weet via de CRTC, die het gebruik van radiofrequenties op het territorium bewaakt en regelt. Want het is vol in de frequentieband, die gebruikt wordt voor de dagelijkse signalen van de Nationale Onderzoeksraad. Hij moet gedetecteerd worden, gefilterd en uitvergroot middels een luidspreker, type baskanon, zoals die gebruikt worden in de kanalen voor geluidsweergave in de THX bioscoop.

Het resultaat doet denken aan het geluid van de oceaan waarbij zich een sensatie van een aardbeving zal toevoegen. De officiële wetenschappers bevestigen dat de stralingscapaciteit van het netwerk HAARP in de ELF band elf miljoen keer zwakker is dan het natuurlijke atmosferische basisgeluid. Deze briljante cartesiaanse topfiguren zouden zich moeten afvragen welk doel de operators van het programma HAARP in dat geval voor ogen hebben. Waarom investeren zij een budget van 200 miljoen dollar?
Magnetiet dat het brein van de mens omringt vibreert, evenals de ijzerinhoud in haar organisme, bij de geringste wijzigingen van het aardse magnetisch of elektromagnetisch veld, teweeg gebracht door elektrische transportlijnen en radiostralen van elk soort. De mens is, zelfs in een staat van onbewustheid, gevoelig voor het geringe signaal van HAARP wiens uitstralingen elkaar regelmatig opvolgen.

De radioamateur Smith beweert op 17 februari 2001 een geheime proefneming opgevangen te hebben. Om 3 uur in de ochtend was de normale frequentie van HAARP 3,39 MgH. Tegen 4 uur in de ochtend bracht de controle van de analytus van het spectrum een verandering van  synchronisatie van de aandrijving aan het licht en van de tussenruimte van de aandrijvingscentrale. Om 4.39 uur werd de kracht van het signaal plotseling hoger. Om 6.45 uur werd de uitzending onderbroken om tegen 10.00 uur in de ochtend met volle kracht (350 MgH) terug te komen. Waarmee spelen de militairen?
Onafhankelijke onderzoekers taxeren dat het signaal HAARP in twee tijden werkt. Een eerste salvo van frequenties warmen de ionensfeer tijdens deze operatie op. De ionen van stikstof en ozon zullen gestimuleerd worden. Dan komt vervolgens de uiteindelijke uitstoot, alles bevattend tussen 0,9 HZ en 10 HZ, die de ionen in alle richtingen op hol zal doen slaan.

Amerikaanse onderzoekers hebben geobserveerd dat, toen HAARP een ionosferische plek had verwarmd, de verkregen plasmaspiegel transformeerde, niet alleen in een reflector maar ook in een transducent met dubbele frequentie. De geïoniseerde stikstof lijkt ook de mogelijkheid te hebben om een stralingsfrequentie van 435 MgH om te zetten in een secundaire frequentie van 1080 MgH. Een nucleaire fysicus heeft geobserveerd dat de frequentie van 1080 MgH bij benadering 2,7 keer die van 435 MgH is. Oftewel, 2,7 is de verhouding van de stikstof in de atmosfeer. Het risico zal zijn dat biologische subjecten, die aan frequenties van 1080 tot 435 MgH worden blootgesteld, zullen lijden aan stikstofvergiftiging, horend bij een chronische vernietiging van de myeline schede, die de zenuwen van het brein beschermen.

Een andere bijzonderheid van deze frequenties zal hun eigenschap om te reageren op het genetisch systeem van de mens zijn. Want een frequentie van 1100 MgH resoneert met het DNA. Deze structuur in de vorm van een dubbele spiraal is de moleculaire basis van elk biologisch leven en bevat stikstof als primair ingrediënt. Een frequentie van 450 MgH zal ook dichtbij het menselijk bewustzijn en van onze ruimtelijke en tijdelijke realiteit zijn. Zouden deze geheimzinnige HAARP-emissies werkelijk deze verontrustende eigenschappen bezitten?

Als het programma HAARP, waarvan de doelen niet echt bekend zijn, het menselijk DNA door middel van aangepaste frequenties door elkaar kan gooien, wijzigen of vernietigen of kan werken op het bewustzijnsniveau van de mensheid teneinde haar evolutie te vertragen of  te versnellen, dan zal dat een van de ergste bedreigingen tegen de menselijke beschaving zijn. De Verenigde Staten zullen dus een niet te evenaren wapen om de wereld te domineren in hun bezit hebben. De bevolking van de hele planeet zullen onder de controle van een elite, die fantastische technologische kennis bezit, worden gesteld.. De ‘’MIND CONTROL’’ die zich verraderlijk doet gelden schijnt nauwelijks een thema te zijn die de sciencefiction signaleert. De fictie van vandaag blijkt dikwijls de realiteit van morgen te zijn.

Analyse van het systeem
Het grote avontuur van HAARP begint met de Kroatische wetenschapper Nicolas Tesla toen deze stichter van de moderne elektriciteit, in het begin van de 20ste eeuw, een geniale ontdekking deed: in de ionensfeer van onze planeet zetelt een enorme hoeveelheid aan elektrische energie. Daar de atmosfeer zich als een isolerend lichaam gedraagt, heeft Tesla eruit afgeleid dat het geheel - ionensfeer, lucht, aarde - een gigantische natuurlijke elektrische condensator vormde. Het basisprincipe van HAARP berust heel simpel op het opvangen van deze Ionische energie  om haar op een bepaalde manier te herverdelen. Het wijzigen van de dichtheid van de natuurlijke isolerende stof van de aardse atmosfeer veroorzaakt een gecontroleerde elektrische ontlading.

Deze operatie doet de positieve geïoniseerde elektrische ladingen ombuigen naar de negatieve bodem van de aarde, die hen aantrekt. Heden ten dage is wat de Amerikaanse operateurs van HAARP doen: het vervoeren van grote hoeveelheden elektriciteit door middel van het overdragend element van radio-elektrische golven. Dit proces wordt gerealiseerd door een bundel richtinggevende radiostraling met grote kracht naar het ionosferische schild te richten. Dat begint dan te resoneren zoals een eenvoudig afgestelde zelfinductieketen en condensator. De geïoniseerde atomen van de hoge atmosfeer beginnen te schommelen en gaan naar een hoger toerental, dat van hun resonantiefrequentie.

Dan wordt de ionosferische plek waarop gericht is getransformeerd in plasma en wordt deze, net als een spiegel, weerkaatsend. De HAARPgolf wordt zo naar de aarde gezonden, voorzien van nieuwe eigenschappen. De zenderpolen van het antenneveld van Gakona zijn bij elkaar gezet in de vorm van een kruis. Dit procédé polariseert het HF-zendsignaal op zodanige wijze dat zij zich spiraalvormig verbreidt. Het is deze draaiende golfbeweging die de, door de ionensfeer gevangen, ionen zal  “losrukken”. De gewonnen  elektrische ladingen zullen dan in de ruimte vervoerd worden door middel van elektrostraling met een hoge plasmadichtheid.

Deze elektromagnetische golfstromingen, bezield met een hoge snelheid, laten een baan zien, loodrecht op de lijnen van het magnetisch veld van de aarde, terwijl ze zich van de ene pool naar de andere verplaatsen. In de loop van hun reis in de tropopauze veroorzaken zij een toenemende reeks “klimatologische veranderingen”.
Al deze alledaagse verklaringen met betrekking tot HAARP zijn nodig om te begrijpen hoe de golven elektrostraling, geladen met energie, het vermogen zullen hebben om op deze anticyclonen te reageren. Deze koude luchtmassa’s zijn geladen met polen, die reageren op het klimaat van gematigde streken.

Eigenschappen van neutronenwapens
 Neutronenwapens hebben golven met veelzijdige effecten. Zij zouden de ballistische raketten (programma  SIDI) kunnen neutraliseren alsmede de elektronische en informatieve systemen. Sommige van deze schaduwwapens zouden, volgens de onderzoekingen en experimenten van dr. Allen Frey, de mogelijkheid hebben om slagaderbreuken of hartstilstanden te veroorzaken. Dit bij gebruikmaking van zeer hoge stralingskrachten met extreem lage frequenties. Dr. Rosaly Bertell bevestigt dat de Verenigde Staten de effecten van deze golven gedurende 40 jaar bestudeert, buiten medeweten van iedereen en zonder rekening te houden met internationale conventies.

Zo hebben verschillende projecten elkaar opgevolgd:
ARGUS, 1958
STARFISH, 1962
SOLAR POWER SATELLITE, 1968-1978
SHUTTLE EXPERIMENT, 1985
MIGHTY OAKS, 1986
DESERT STORM, 1991

Kwantumprincipe van HAARP
In de kwantumfysica wijzigen de moleculaire schommelingen de zwaartekracht van de deeltjes en de dichtheid van de objecten. Of het nu gaat om het hele spectrum van radio-elektrische golven, koude, warmte, voorwerpen, mensen en hun biologische perceptie, alles is gelieerd aan de snelheid van elektronen, die in een baan draaien rond kernen, die uit verschillende moleculen zijn samengesteld. Als een geleerde apparatuur zou uitvinden die op haar beurt de snelheid van deeltjes, die rond atoomkernen draaien, zou kunnen wijzigen en die bijvoorbeeld een object vormen, dan zou dit laatste van vorm kunnen veranderen, door een muur kunnen gaan, van tijd veranderen of onzichtbaar worden.

Een afwijkende theorie, bezien uit het oogpunt van de traditionele fysica. De avant-gardistische wetenschappers geven echter toe dat het verloop van de tijd afhangt van de zwaarte of de kracht van een magnetisch veld. Een krachtig veld kan het licht ombuigen of absorberen zoals bij de zwarte gaten van het melkwegstelsel. Ineens is de schatting van een afstand vertekend  evenals de benodigde tijd om een afstand te overbruggen. Deze theorie kan verklaren waarom een krachtige zending van een radio-elektrisch codesignaal een magnetisch veld teweeg brengt, waarbij een golf, met een specifiek kenmerk effect op de omgeving kan hebben tot en met het wijzigen van het klimaat.

Natuurrampen of militaire aanvallen
In de nacht van 25 en 27 december 1999 raasden twee stormen met een buitengewone kracht over Frankrijk, terwijl het land zich voorbereidde op de overgang naar het jaar 2000. Deze stormen staan voor een zeer ongewoon weerfenomeen. De 3D-formaliseringen, gerealiseerd door Météo France tonen aan in hoeverre de meteorologische configuratie het rendement van een oorlogsmachine had. Laten we niet ons in herinnering brengen, dat het bestaan van klimaatwapens impliciet wordt erkend in een internationaal ontwapeningsverdrag.

Een internationaal verdrag, aangenomen in 1977 onder de naam “conventie ENMOD”, verbiedt inderdaad uitdrukkelijk de ontwikkeling van wapens “met het kenmerk het klimaat te beïnvloeden”. Het feit dat dit type wapens in dit akkoord worden genoemd geeft aan dat hun bestaan geen sciencefiction is. De stormen in december 1999 zouden dus veroorzaakt kunnen zijn door een klimaatwapen, gebruikt om de recalcitrante houding van Frankrijk ten opzichte van de mondialisering, de OGM en het verdrag van AMI af te straffen. Het centrale principe van AMI is het creëren van geheel nieuwe wetten voor de multinationals, ten nadele van staten en bevolkingen en zonder enige verplichting die daar tegenover staat. Over dit internationale economische akkoord is sinds 1995 in het diepste geheim onderhandeld onder bescherming van de O.C.D.E..

Deze “stormen” werden gevolgd door een draai van 180º van de politiek van de regering van Lionel Jaspin aangaande de mondialisering en van de OGM. De waarheid is misschien dat Frankrijk, op de knieën gebracht door deze twee “stormen”, overstag is gegaan en geen andere oplossing zag dan een eenvoudige capitulatie, buiten medeweten van de bevolking die zij vertegenwoordigt.

Was de ondergang van de olietanker Erika op 12 december 1999 (weliswaar enkele dagen vóór de stormen), een ondergang waarover de media niet genoeg de twijfelachtige omstandigheden hebben aangestreept, niet een teken voor de rampzalige omstandigheden, die Frankrijk enkele dagen later zou treffen? De naam van de tanker Erika doet denken aan een symbolische identificatiecode I AM ERICA, die wordt uitgesproken als AMERICA!

Voor de anekdote, een tropische cycloon Erika gedoopt, verwoestte op 14 maart 2003
Nieuw-Caledonië, hetgeen aanzienlijke kosten met zich meebracht. Laten we ons herinneren dat een maand van tevoren Dominique de Villepin gevraagd had om precies op 14 maart een zitting van de veiligheidsraad van de UNO te houden, bestemd om de situatie in Irak te evalueren. Onnodig te zeggen dat deze zitting nooit plaats heeft gevonden daar de oorlog in Irak op deze datum onvermijdelijk was geworden.
Men moet eveneens de aardbeving op 22 februari 2003 in Frankrijk, die tot in Duitsland voelbaar was - twee Europese landen, die voluit de logica van de Amerikaanse oorlog in de strijd wierpen - als een waarschuwing beschouwen.
En wat te zeggen van de krachtige aardbeving, die in China voorkwam vlak na het bezoek van Colin Powell, die tevergeefs de steun van de Chinese overheid kwam zoeken. De geschiedenis uit dezelfde tijd staat vol van deze coïncidenties.

HAARP, WAPEN VAN DE APOCALYPSUS?
Het woord “harp” verscheen 54 keer in 50 verzen in het geheel van de schriften. 46 Keer in het Oude Testament en 7 keer in het nieuwe waarvan 5 keer uitsluitend voor de Apocalypsus.

“En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder, zoals het geluid van een hevige bliksem. En de stem die ik hoorde was als die van  harpspelers, spelend op hun harp.” (Openbaringen 14:2)

“En ik zag iets een zee van glas, gemengd met vuur en zij die het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden verslagen stonden aan de glazen zee, met de harpen Gods”. (Openbaringen 15:2)

“(…) want wij strijden niet tegen het vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de vorsten van de duisternis, tegen de boosaardige geesten in de hemelse plaatsen”. (Efeziërs 6:12)

Deze bijbelse profetie betreffende de krachten in de lucht en de machten van de dwaling lijken op een vreemde manier het project HAARP te beschrijven.

Meer over het onderwerp, zie op:
 Freeflights
 La page maîtresse de ce projet.
 Contrôle de la pensée et micro-ondes
Catastrophes Naturelles ou Guerre Climatique ?
Le site même de la US Navy sur son projet. Très ouverts ces gens-là. C'est là qu'on a tous pris nos images de cet appareil.
Michel Chossudovsky, Ottawa, "the World's climate can now be modified as part of a new generation of sophisticated "non-lethal weapons".
Renversement possible des pôles terrestres " Approche biblique et bon article sur Tesla. Photos aurores.
Site officiel de Nick Begich et "Angels don't play this HAARP"...The Latest HAARP Information
Pour le livre de Tesla "The Fantastic Inventions of Nikola Tesla" by Nikola Tesla
My most recent book is the expose HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy.
Auteur: © Mickël GOLAN
Bron: TOP SECRET #7
Aantekening van Nenki: sommige correcties en rectificaties die zijn gedaan, houden verband met de datum van verschijnen van het artikel (2002?) en de gegevens die op dat moment beschikbaar waren.