Arabische lente lijkt verandering maar is post-moderne staatsgreep

In de eerste maanden van 2011 verloren de Verenigde Staten en hun bondgenoten drie trouwe 'vrienden': Hosni Mubarak in Egypte, Zine el-Abbidine Ben Ali in Tunesië en Saad Hariri in Libanon. Terwijl Mubarak en Ali van de macht werden verdreven door wijdverbreide volksopstanden, werd Hariri verdrongen door het parlement.

Geïnspireerd door deze bevrijdende ontwikkelingen verspreidde pro-democratische opstanden tegen autocratische heersers (en hun westerse medestanders) zich al snel naar andere landen zoals Bahrein, Jemen, Jordanië en Saoedi-Arabië. Naarmate deze revolutionaire ontwikkelingen neigen om de "as van het verzet" (bestaande uit Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas) beleid ten goede te komen in het Midden-Oosten, stelden de Amerikaans-Israëlische "as van agressie" en hun klant-staten in de regio een compleet contra-revolutionair offensief op. Niet op zijn hoede door de eerste golf van de Arabische Lente in Egypte en Tunesië, sloegen de Verenigde Staten en zijn bondgenoten terug met wraak. Zij gebruikten een aantal gelijktijdige tactieken om de Arabische Lente te saboteren. Deze omvatten: (1) aanwakkeren van valse exemplaren van de Arabische Lente in landen die werden/worden geleid door opstandige regimes zoals die van Iran, Syrië en Libië, (2) coöptatie van revolutionaire bewegingen in landen als Egypte, Tunesië en Jemen, (3) verpletterende pro-democratische bewegingen tegen 'vriendelijke' regimes in landen als Bahrein, Jordanië en Saudi-Arabië "voordat ze uit de hand lopen", zoals ze gedaan hebben in Egypte en Tunesië, en (4) met behulp van de eeuwenoude verdeel-en-heers truc door het spelen van de sektarische troef van soennieten versus sjiieten, of Iranezen vs Arabieren.


1. Valse Lentes, post-moderne staatsgrepen
Kort nadat ze verrast werden door de roemrijke opstanden in Egypte en Tunesië begonnen de contra-revolutionaire machten onder leiding van de Verenigde Staten aan damage control. Een belangrijke strategie in de uitoefening van deze doelstelling is geweest om burgeroorlog en verandering van het regime in "onvriendelijke" plaatsen aan te stoken en deze vervolgens af te schilderen als een deel van de Arabische Lente. De regeling werkt als volgt: bewapenen en trainen van oppositiegroepen in het "onvriendelijke" land, aanwakkeren tot gewelddadige opstand met behulp van geheime huurlingen onder het mom van de strijd voor democratie, en als regeringstroepen de gevoedde gewapende opstand proberen te onderdrukken, hen te beschuldigen van schendingen van de mensenrechten, en vervolgens openlijk en zelfingenomen beginnen inschepen op het pad van regimeverandering in de naam van de "verantwoordelijkheid om te beschermen" van de rechten van de mens. Omdat de "zwakste schakel" in de keten van overheden dus afgebroken wordt om te veranderen, werd Khadafi’s regime het eerste doel. Het is nu algemeen bekend dat in tegenstelling tot de spontane, ongewapende en vreedzame protest-demonstraties in Egypte, Tunesië en Bahrein, de opstand in Libië grotendeels vanuit het buitenland werd gevoed, bewapend en georkestreerd. Inderdaad, bewijzen laten zien dat de plannen van regimeverandering in Libië lang voor het openlijke begin van de werkelijke burgeroorlog werden opgemaakt. [1] Het is ook algemeen bekend dat, net als de opstand in Libië, de opstand in Syrië noch spontaan noch vredevol is geweest. Van meet af aan is ze bewapend, getraind en georganiseerd door de VS en haar bondgenoten. Net als bij de aanval op Libië, stonden de Arabische Liga en Turkije in het voorste gelid bij de aanval op Syrië. Net als bij Libië het geval was, zijn er aanwijzingen dat de voorbereidingen voor oorlog tegen Syrië actief gepland werden voor de eigenlijke start van de gewapende opstand die gemerkt werd als een zaak van de Arabische Lente. [2]

Dr. Christof Lehmann, een scherpzinnige waarnemer van de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, heeft de term "post-moderne staatsgrepen" verzonnen om de recente Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)-zionistische agenda van regimeverandering in de regio te beschrijven. De term verwijst naar een uitgebreide combinatie van geheime operaties, openlijke militaire interventies, en "soft-power" tactiek a la Gene Sharp: "Een netwerk van denktanks, schenkingen, fondsen en stichtingen, die achter de openlijke destabilisatie van gerichte soevereine naties staan. Hun verhalen over openbaar beleid en voor publieke consumptie zijn bedriegelijk en overtuigend. Vaak zijn ze specifiek gericht en co-opteren ze progressieve denkers, media en activisten. Het resultaat is vrijwel altijd een post-moderne staatsgreep. Afhankelijk van de gekozen hybridisatie en de veerkracht van de overheid, de sociale structuren en de bevolking z’n noodzaak tot hervorming, kan het resultaat meer of minder openlijk gewelddadig zijn. De tactieken kunnen zo subtiel zijn, met medewerking van mensenrechten organisaties en de Verenigde Naties, dat ze moeilijk te begrijpen zijn. Hoe subtiel ze ook zijn, de boodschap naar de gekozen overheid is steevast 'zelf weggaan of buitengezet worden'. [3] Het is geen geheim dat het uiteindelijke doel van het beleid van regimeverandering in het Midden-Oosten is om de Iraanse regering te vervangen door een "klant-regime" vergelijkbaar met de meeste andere regimes in de regio. Of het beleid zal slagen in het omverwerpen van de Syrische overheid en het aanbreken van een militaire aanval tegen Iran valt nog te bezien. Een ding is echter duidelijk: de onheilspellende gevolgen van een militair avontuur tegen Iran zouden niet te overzien zijn. Het zal een regionaal (en zelfs zeer waarschijnlijk wereldwijde) oorlog creëren.

2. Gecoöpteerde opstanden
Toen de Arabische Lente uitbrak in Egypte, Tunesië en Jemen, probeerden de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in eerste instantie om hun proxy heersers Hosni Mubarak, Ben Ali en Abdullah Saleh zo lang mogelijk aan de macht te houden. Na de massale en aanhoudende opstanden maakte het de verdere heerschappij van deze trouwe autocraten onhoudbaar, maar de VS en hun bondgenoten veranderde van tactiek: met tegenzin lieten ze Mubarak, Ali en Saleh los terwijl ze probeerden om de sociaal-economische structuren en de militaire regimes die ze aangemoedigd hadden tijdens de lange periode van hun dictatoriaal bewind te behouden. Op deze manier zijn de VS en zijn bondgenoten er (tot dustoe) in geslaagd om, wijl ze drie klant-dictators verloren, toch drie respectievele klant-staten hebben behouden. Met uitzondering van een aantal formalistische verkiezingen die zijn ontworpen om oppositiegroepen te coöpteren (zoals het Moslim Broederschap in Egypte) en legitimiteit te geven aan militaire machthebbers, is er niet veel anders veranderd in deze landen. In Egypte bijvoorbeeld gaat de NAVO/Israël gesteunde militaire junta van het Mubarak tijdperk, die nu in Egypte regeert in samenwerking met Moslim Broederschap, steeds repressiever in de richting van de hervormingsbeweging die het licht gaf aan de Arabische Lente, meer dan onder Mubarak. Economische, militaire en geopolitieke richtlijnen van de nieuwe regimes in deze landen worden net zowel in overleg met de Verenigde Staten en zijn bondgenoten gemaakt als ze onder de drie autocratische heersters werden gemaakt die gedwongen werden om het politieke toneel te verlaten. De nieuwe regimes werken ook samen met de VS en haar bondgenoten bij de totstandkoming van "regimeverandering" in Syrië en Iran, net zoals ze geholpen hebben om het regime van Kadhafi omver te werpen in Libië.

3. In de kiem smoren
Een derde tactiek om de Arabische Lente in bedwang te houden is de vernietigende onderdrukking van vreedzame pro-democratische bewegingen in landen onder leiding van de Amerikaanse proxy regimes in Bahrein, Saudi-Arabië, Jordanië en andere koninkrijken in het Perzische Golf gebied voordat die bewegingen "uit de hand" groeien zoals in Egypte, Tunesië en Jemen. Zo heeft Saoedi-Arabië, in samenwerking met haar westerse beschermheren in het afgelopen jaar met harde hand venijnig uitgehaald tegen vreedzame demonstranten, niet alleen binnen haar eigen grenzen, maar ook in het buurland Bahrein. Bij het leiden van de invasielegers van de Perzische Golf koninkrijken in Bahrein afgelopen voorjaar, blijven de Saoudi-Arabische strijdkrachten met de steun van westerse mogendheden daar vreedzame pro-democratie demonstranten brutaliseren. Terwijl de Saoedische, Qatarse en andere Perzische Golf-regimes de voortrekkersrol spelen in de Amerikaans-Israëlische as  van agressie tegen “onvriendelijke” regimes, zijn de NAVO-troepen onder leiding van het Pentagon achter de schermen druk bezig geweest om hun “veiligheids”-troepen te trainen, om agent in wapensverkopen te spelen voor hun repressieve regimes, en om steeds meer militaire basissen op hun grondgebied te bouwen. Terwijl staatsveiligheidstroepen in de hele regio de democratische meningsverschillen neerhaalden, zond het Pentagon ook herhaaldelijk Amerikaanse troepen op trainingsmissies bij geallieerde militairen daar.

"Gedurende meer dan 40 van dergelijke operaties met namen als Eager Lion en Friendship Two die soms telkens weken of maanden duurden, leerden ze de veiligheidstroepen uit het Midden-Oosten de fijnere kneepjes van tegenopstand, kleine eenheidstactieken, inlichtingen inzameling en informatie operaties, vaardigheden die van cruciaal belang zijn voor het verslaan van volksopstanden. ... Deze terugkerende gezamelijke trainingsoefeningen, die zelden vermeld worden in de media en zelden vermeld worden buiten het leger, vormen de kern van een uitgebreid, al lang bestaand systeem dat het Pentagon bindt aan de legers van repressieve regimes in het Midden-Oosten” [4] Deze echte imperialistische overleggen en praktijken tonen nogmaals dat de vorderingen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten dat hun zelfingenomen avonturen van “regimeverandering” in het Grotere Midden-Oosten ontworpen zijn om de mensenrechten te verdedigen en de democratie te verdedigen gewoon lachwekkend zijn.4. Verdeel en heers: soennieten versus sjiieten
Een van de tactieken om de vreedzame pro-democratische bewegingen in de Arabisch-Islamitische landen die geregeerd worden door de Amerikaanse opdrachtgever-regimes te verwoesten, is om deze bewegingen af te schilderen als “sektarische” sjiitische opstanden. Deze eeuwenoude verdeel-en-heers tactiek is het meest krachtig ter hand genomen in Bahrein, waar de verwoesting van de sjiietische moskeeën terecht wordt gezien als onderdeel van het cynische beleid van het regime om “de sjiiten te vernederen” om ze “wraak te laten nemen op de soennieten”, waardoor ze hopen te bewijzen dat de opstand sektarisch van aard is. [5] Om Nabeel Rajab te citeren, die zichzelf beschrijft als een seculiere met zowel soennitische als sjiitische familieleden, schrijft verslaggever Finian Cunningham: “De regering probeert om aan te zetten tot verdeelde sectarische spanningen om soennitische mensen te intimideren om de pro-democratische beweging niet te steunen omdat deze wordt voorgesteld als een Shia [sjiitische] beweging.” Cunningham schrijft verder: “De gerichtheid op de Shia is een tactiek van het regime om de pro-democratische beweging van nationalistische oorsprong te vervormen in een sektarische. Het is ook een manier om de internationale steun voor de pro-democratische beweging te ondermijnen door het af te schilderen als een intern staatsprobleem in het omgaan met ‘lastige sjiieten’. Op deze manier wordt de Bahreinse opstand voorgesteld als iets anders dan de opstanden voor democratie die door de regio zijn gegaan.” [5]Kortom, de prachtige Arabische Lente die begin 2011 in Egypte en Tunesië begon, is op brutale wijze ontspoord, vervormd en ingeperkt door een volkomen tegenoffensief dat georchestreerd werd door Westerse machten en hun bondgenoten in het Grotere Midden-Oosten, vooral Israël, Turkije en de Arabische Liga. Niemand kan zeggen hoe lang deze inperking van democratische en nationale bevrijdingsaspiraties van de Arabische/Moslim-bevolking zal blijven duren. Een ding is echter duidelijk:  het sucses van de Arabische (of eender welke andere) Lente in de minder-ontwikkelde, semi-koloniale wereld, is integraal verweven met het sucses van de zogenaamde 99% in de meer-ontwikkelde, imperialistische wereld in het bereiken van het doel om de bezuinigheidsbeleiden van de 1% te verslaan, belangrijke delen van de enorme militaire uitgaven te herschikken naar sociale uitgaven, en te genieten van een menswaardige levensstandaard. Op subtiele en indirecte manier zijn imperialistische keuze-oorlogen en militaire avonturen reflecties, of proxies, van de binnenlandse gevechten over de toewijzingen van nationale middelen: enkel door het uitvinden van nieuwe (en nooit eindigende) vijanden en het aangaan van permanente oorlogen in het buitenland, kunnen de machtige begunstigden van oorlog en militarisme de “vredes dividenten” afweren en genieten van de substantiële “oorlogs dividenten” thuis. In de strijd voor vrede en economische rechtvaardigheid kan de globale 99% misschien een voorbeeld nemen aan de globale 1%: net zoals de heersende 1% hun beleid van militaire agressie en economische soberheid op internationaal niveau coördineert, kunnen (en zouden) de wereldwijde 99% hun reactie op die brutale beleiden internationaal moeten coördineren. Alleen door een gecoördineerde grensoverschrijdende strijd voor vrede en economische rechtvaardigheid kunnen de arbeiders en andere populaire bevolkingsgroepen de wereldwijde productie van goederen en provisie van diensten tot stilstand roepen, en de status quo voor een betere wereld herstructureren, een wereld waarin de producten van menselijke arbeid en de giften van Moeder Natuur aan iedereen ten gunste komen.

Door Prof. Ismael Hossein-zadeh voor Global Research – 22 juli 2012 -
Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32009

Ismael Hossein-zadeh is emeritus hoogleraar Economie, Drake University, Des Moines, Iowa. Hij is de auteur van The Political Economy of US Militarism (Palgrave-Macmillan, 2007) en Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser's Egypt (Praeger Publishers 1989). Hij levert bijdragen aan Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion, forthcoming from AK Press.

Noten:

2. Zie bijvoorbeeld, Dr Christof Lehmann, The Manufacturing of the War on Syria.

3. Dr Christof Lehmann, The National Counsel of Syria and US Unconventional Warfare.

4. Nick Turse, Did the Pentagon Help Strangle the Arab Spring?

5. Finian Cunningham, Bahraini Rulers Play sectarian card in Bid to Trump Pro-democracy Movement.

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief


1. Michel Chossudovsky, When War Games Go Live.