Gardasil vs baarmoederhalskanker (deel 1)


Plotseling moeten over de hele wereld meisjes van 11 jaar (en zelfs jonger) worden ingespoten met drie doses peperduur Gardasil, het quadrivalent humaan papillomavirus
(typen 6, 11, 16, 18) recombinant vaccin van Merck. Dit vaccin wordt geacht te beschermen tegen infectie met bepaalde stammen van een seksueel overdraagbare ziekteverwekker waarvan men vermoedt dat deze verband houden met het ontstaan van respectievelijk baarmoederhalskanker (16 en 18, 70%), en genitale wratten (6 en 11, 90%).

In de wandeling heet Gardasil al het ‘het vaccin tegen baarmoederhalskanker’. Dit is een emotionele kortsluiting die enkele essentiële stappen in de werkelijkheid overslaat. Immers, een HPV-besmetting leidt niet per definitie tot de ontwikkeling van kankercellen. Daarom: kunnen we zeker weten dat de wereldwijde, razendsnelle en agressieve promotie van Gardasil werkelijk gaat over de bescherming van de moeders van de toekomst?
Of… zijn hier andere dingen aan de hand?

Plotselinge HPV-hype
Na een verkorte beoordelingsperiode van 6 maanden krijgt Gardasil, het quadrivalente recombinante vaccin van het humaan papillomavirus (HPV, typen 6, 11, 16, 18) van Merck, op 8 juni 2006 goedkeuring van de FDA voor toepassing in meisjes en vrouwen van 9 tot 26 jaar. De goedkeuringsprocedure zoals toegepast bij Gardasil is doorgaans voorbehouden aan medicijnen voor aids en kanker, voor vaccins neemt dit proces normaliter minstens 10 maanden in beslag. Nog geen maand na deze versnelde FDA-goedkeuring beveelt het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) van de Centers for Disease Controland Prevention (CDC) het vaccin aan voor alle meisjes van 11 en 12 jaar oud.
Al vanaf januari 2006, dus een half jaar vóór de goedkeuring, zet Merck op televisie en internet agressieve Gardasil PR-campagnes in. Verkleed als niet-aflatende en geraffineerde ‘educatieprogramma’s’ wordt aan jonge meisjes (en hun moeders) angst aangejaagd voor HPV en cervixkanker. Een perfecte Hegeliaanse manipulatiestrategie (these – antithese – synthese) die erop is gericht dat, zodra het vaccin beschikbaar komt, vrouwen erom gaan vragen, of het zelfs eisen. Om het vaccin verplicht gesteld te krijgen, vuurt Merck direct na de FDA goedkeuring daarnaast een offensief af op beleidsmakers. Vandaar dat in sommige Amerikaanse staten is geprobeerd om de toediening van het HPV-vaccin aan meisjes vanaf 9 of 11 jaar zelfs tot een wettelijk voorwaarde te maken voor hun toegang tot zowel het openbare, als het particuliere educatieve systeem. Van de 41 staten die wetgeving hebben geïntroduceerd om HPV-educatie verplicht te stellen of te financieren, zijn in 17 daarvan deze wetten gepasseerd, terwijl 3 staten verplichtstelling nog overwegen. Wanneer ouders en consumentenvertegenwoordigers aangeven dat dit één stap te ver is, kondigt Merck in februari 2007 aan deze lobby te staken. Merck’s toegepaste PR-druk was echter dusdanig hoog, dat zelfs aanvankelijke Gardasil-voorstanders zowel fabrikant, als product aan een nader onderzoek wilden onderwerpen.

In Nederland is geen enkel vaccin verplicht, dus ook het HPV-vaccin niet. Maar de morele druk waarmee minister Ab Klink en de Gezondheidsraad Gardasil aan Nederlandse meisjes proberen op te dringen, is er niet minder om. Het voorbeeld van Gardasil laat zien hoe weinig we nog nadenken over de veiligheid en noodzaak van gestandaardiseerde medische ingrepen, en hoe gewoon we het zijn gaan vinden dat de overheid bepaalt wat medisch goed voor ons is. Kerk en staat werden ooit gescheiden… dat was niet voor niets. Waarom accepteren we nu wel het ongezonde verbond tussen staat en gezondheidszorg?

Vreemde prioriteiten
In de Westerse landen behoort baarmoederhalskanker inmiddels tot de hekkensluiters van alle kankersoorten − zowel qua incidentie, als mortaliteit – dankzij de inburgering van georkestreerde controleprogramma’s waarin aan vrouwen iedere vijf jaar een cytologietest, of Pap-smear (uitstrijkje) wordt aangeboden.
De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken meldt in haar NVKP–Dossier HPV:
“Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een test op aanwezigheid van het Humaan Papilloma Virus (HPV) een meer betrouwbare methode is om de voorstadia van baarmoederhalskanker vast te stellen, dan het huidige bevolkingsonderzoek met uitstrijkjes (International Journal of Cancer, april 2006). Deze HPV-test (aanwezigheidvan HPV) is voor 96% betrouwbaar gebleken tegenover 53% voor de cytologietest (Pap-smear of uitstrijkje, een test op afwijkende cellen).

Op basis van de resultaten adviseren de onderzoekers het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker te laten uitbreiden met de HPV-test, of deze daardoor te vervangen.
In de periode december 2006 tot april 2007 krijgen in Noord Holland en Flevoland de vrouwen die niet hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek een thuistest toegestuurd. Hiermee kunnen zij bij zichzelf via de vagina een testmonster van de baarmoederhals nemen. Dit testmonster wordt in het laboratorium van de VU onderzocht op de aanwezigheid van HPV. Wordt dit aangetoond, dan krijgt de vrouw het advies alsnog een uitstrijkje te laten maken.
 
”In de VS ligt de sterfte aan cervixkanker onder Afrikaanse Amerikanen veel hoger dan onder de wat beter bemiddelde blanke vrouwen: gezondheid is ook daar duidelijk een kwestie van geld. In de Derde Wereld is baarmoederhalskanker meestal dodelijk. Dit komt hoofdzakelijk door een niet-optimale gezondheid van de desbetreffende vrouwen (onder meer door ondervoeding), terwijl een groot gebrek aan uitstrijkjes de vroegtijdige onderkenning en behandeling van afwijkende cellen verhindert. Niet alleen is vergeleken met het HPV vaccin een uitstrijkje veel goedkoper, Gardasil sluit zeer nadrukkelijk de periodieke toepassing van een uitstrijkje of HPV-test niet uit. Het bevolkingsonderzoek naar afwijkende cellen in de cervix verloopt in Nederland ordelijk en naar volle tevredenheid. Vanwaar dus die plotselinge belangstelling voor een peperduur vaccin waarvan noch de veiligheid, noch de effectiviteit is aangetoond?

Dr. Abby Lippman, epidemioloog aan de Canadese McGill Universiteit, schrijft op 28 augustus 2007 in de Canadian Medical Association Journal: “Een zorgvuldige inventarisatie van de literatuur, inclusief de documenten verstrekt door de fabrikant bij diens aanvraag voor de goedkeuring van Gardasil, laat een voldoende aantal vragen onbeantwoord om te concluderen dat een universeel vaccinatieprogramma, gericht op meisjes en vrouwen in Canada – op dit moment – prematuur is, en mogelijk onbedoelde negatieve consequenties kan hebben voor zowel individuen, als voor de maatschappij als geheel.
”Waakzaamheid is altijd geboden, want hebben vrouwen niet al bij verschillende eerdere gelegenheden de geruststelling moeten bezuren van experts en autoriteiten die beweerden dat bepaalde medicijnen en procedures veilig waren? De recente historiezit vol afschuwwekkende voorbeelden van dergelijk misplaatst vertrouwen: thalidomide(Softenon); het Dalkon schildje; hormone replacement therapy (HRT); endiethylstilbestrol (DES).

Gardasil is tot een plotse ‘noodzaak’ gepromoveerd, maar waarom HPV-infectie en de mogelijke link daarvan met (het ontstaan van) baarmoederhalskanker ineens zo in de belangstelling moest worden gebracht, is een vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft.

Judicial Watch is een Amerikaanse nonprofit consumentenorganisatie die staat voor transparantie en verantwoordelijkheid van de overheid. Op 9 mei 2007 vraagt deze onder de Freedom of Information Act (FOIA) bij de FDA om alle archiefdocumenten betreffende het Merck’s Gardasil goedkeuringsproces. Daaronder bevinden zich onder meer het eindrapport dat Merck indiende ter goedkeuring van het vaccin, het verslag van de vergadering waarin het vaccin deze goedkeuring ontving, en de rapporten van gemelde negatieve effecten van het vaccin – in het Nederlands gewoonlijk weergegeven met de misleidende, want bagatelliserende term ‘bijwerkingen’. Uit deze documenten rijzen vragen over zowel de testmethoden die Merck gebruikte, als over de veiligheid van Gardasil voor het publiek. Na bestudering van de vele duizenden pagina’s die Judicial Watch van de FDA ontvangt, publiceert deze publieke waakhond op 30 juni 2008 een speciaal rapport: “Examining The FDA’s HPV Vaccine Records – Detailing the Approval Process, Side-Effects, Safety Concerns and Marketing Practices of a Large-Scale Public Health Experiment” (‘Onderzoek van de FDA’s HPV vaccin archiefstukken – een nauwkeurige beschrijving van het goedkeuringsproces, de bijwerkingen, de veiligheidsaspecten, en de marketingpraktijken van een grootschalig gezondheidszorg experiment’). Merck bagatelliseert in een persbericht onmiddellijk het Judicial Watch Special Report.

 Enkele conclusies uit dit rapport zijn:
 • Gardasil bevindt zich officieel nog altijd in het 
 proefstadium, en zal pas in september 2009 de
 termijn bereiken waarop men aanneemt dat het
 vaccin volledig op veiligheid zal zijn getoetst –
 niet toevallig is precies dit het moment waarop
 minister Ab Klink het vaccin via het
 Rijksvaccinatieprogramma (RVP) massaal aan
 Nederlandse meisjes wil laten toedienen. Klink is   jurist, en weet zich dus in te dekken!
 • De Food and Drug Administration (FDA) droeg
 8.864 rapportages over van Gardasil bijwerkingen,
 gemeld aan het Vaccine Adverse Effect Report
 System (VAERS, een samenwerking tussen FDA 
 en de Centers for Disease Control (CDC). Daaruit
 blijkt dat er na toediening van dit specifieke
 vaccin minstens 18, en misschien zelfs 20 meisjes
 zijn overleden; 11 van hen overleden binnen een
 week na vaccinatie, 7 binnen twee dagen.
 Tussen 1 januari 2008 en1 juli 2008 zijn er 140
 gevallen van ernstige gevolgen gemeld, waarvan
 27 aangemerkt als levensbedreigend. Verder zijn
 er 10 gevallen van spontane abortus, en zes van
 Guillain-Barré syndroom (GBS, een op polio
 gelijkende, naar boven optrekkende auto-
 immuunverlammingsziekte, een bekend vaccinatie
 effect). Sinds juni 2006 zijn er 38 gevallen van 
 GBS bij de FDA aangemeld. Verder zijn er, behalve
 78 gevallen van genitale wratten die niet worden geacht plaats te vinden, ook gevallen gemeld van meisjes die na vaccinatie ineens blaren en/of wratten ontwikkelden in hun vagina, anus, en op hun armen en rug. Overigens: het aantal meldingen van negatieve effecten na vaccinatie wordt over de hele wereld geschat op 10% van de werkelijke incidentie. In Nederland voert het RIVM al jaren een zeer actief ontmoedigingsbeleid: ouders die effecten melden, worden net zo lang bewerkt totdat zij zwijgen over het oorzakelijk verband dat zij hebben waargenomen tussen de vaccinatie en de gevolgen daarvan in hun kind.
• Hoewel nog niet helemaal kan worden uitgesloten dat Gardasil een belangrijk medische vooruitgang zou kunnen betekenen, is het niet verstandig om de gezondheid en de veiligheid van het publiek – en in het bijzonder die van kinderen – op het spel te zetten, door dit vaccin verplichtte stellen of op de markt te brengen voordat er voldoende tests zijn afgerond. Het zou niet voor het eerst zijn dat het grote publiek het werkelijke proefkonijn is voor een farmaceutisch product.
• Ongeacht wellicht het vermogen om HPV-besmetting en kanker te helpen voorkomen, moet Gardasil nooit zonder een voorafgaande HPV-test worden toegediend: het vaccin is in staat gebleken bestaande infecties te verergeren.
• En verder moeten mensen terdege beseffen dat met het HPV-vaccin de noodzaak voor een uitstrijkje blijft. Geen enkel vaccin is 100% effectief, en Gardasil bevat slechts 4 van de HPV-stammen.

“Niet alleen zal Gardasil bestaande HPV infecties niet genezen, de symptomen ervan kunnen door het vaccin verergeren; daardoor kunnen er onder vrouwen die het virus al bij zich dragen zonder dat te weten, massaal genitale wratten of abnormale laesies uitbreken die beide uitvoerige behandeling behoeven”, aldus Tegan Millspaw, hoofdonderzoeker en belangrijkste auteur van het Judicial Watch rapport.

Een andere belangrijke kwestie die, behalve door verschillende wetenschappers, ook in dit rapport naar voren wordt gebracht, is de bezorgdheid dat het voorkómen van de vier HPV-stammen in het vaccin, andere HPV stammen zal uitnodigen tot het innemen van hun plaats, met bovendien wellicht een grotere virulentie. Tom Fitton, voorzitter van Judicial Watch, zegt in een persbericht: “Gezien de vele vragen rond Gardasil is het beste gezondheidszorgbeleid om de veiligheid van Gardasil nogmaals onder de loep te nemen, en de toediening ervan aan minderjarigen te verbieden. Overheden moeten iedere poging tot het verplicht stellen, of het promoten van dit vaccin voor kinderen op z’n minst nog eens goed overdenken”.

Ken uw geschiedenis
Wat is de achtergrond van het bedrijf dat z’n product, waaraan nu al vele ernstige negatieve effecten blijken te kleven, via de moeders van nu zo agressief opdringt aan de moeders van de toekomst? George Merck sticht in 1891 Merck & Co, de Amerikaanse vestiging van Merck KGaA. Dit Duitse chemisch-farmaceutische concern was in 1816 door Emmanuel Merck opgebouwd vanuit de apotheek die Friedrich Jacob Merck in 1668 in Darmstadtkocht.

Uit advertenties in de Medical Observervan Philadelphia (1906), en de Chemist and Druggist of Australasia (februari 1908)komt de Merck Pharmaceutical Company naar voren als ’s werelds grootste distributeur van farmaceutische kwaliteit cocaïne en morfine. Het is geen geheim dat de zwarte markt in deze producten merendeels wordt gecontroleerd door de CIA, met daarin de Bush familie als een van de belangrijke spelers.

George W. Merck, tussen 1925 en 1957 directeur van Merck & Co, is vanaf eind 1941 sleutelfiguur in het panel van adviseurs van president Roosevelt in de inhaalslag met een Amerikaanse tegenhanger van de Japanse programma’s voor biologische oorlogvoering. In zijn rapport over biologische oorlogvoering schrijft Merck in 1942 aan de Secretaris van Oorlog: “Iedere methode die voordeel lijkt op te leveren voor een land in oorlog zal door dat land krachtdadig worden toegepast. Er is maar één logische koers te volgen, namelijk, het van alle kanten bestuderen van dergelijke wijzen van oorlogvoering …” In datzelfde jaar wordt George W. Merck directeur van de War Research Service (WRS) een instituut dat, om de ware aard ervan te verbloemen, opereert onder Federal Security Agency (FSA).

Norman M. Covert, hoofdofficier public relations voor het United States Army garnizoen in Fort Detrick beschrijft de geschiedenis daarvan in Cutting Edge, A History of Fort Detrick, Maryland 1943-1993. Covert meldt hoe het Fort in 1943 zijn ‘Geboorte van de Wetenschap’ viert voor twee doeleinden, door Roosevelt geformuleerd: ‘De ontwikkeling van defensieve mechanismen tegen een biologische aanval’, en ‘De ontwikkeling van wapens waarmee Amerika met gelijke munt kan terugbetalen ingeval het land met biologische wapens wordt aangevallen’. De testlaboratoria voor biologische oorlogvoering in Fort Detrick in Frederick, Maryland, gelden als de meest geavanceerde ter wereld.

Fort Detrick begint in 1930 als de luchthaven Detrick Field, en is tot december1941 een trainingscentrum voor piloten.Wanneer er in 1943 de US Biological Laboratories worden geïnstalleerd − pioniers in het onderzoek naar desinfectering, sterilisatie met gassen, en purificatie van agentia − wordt Detrick Field herdoopt tot Camp Detrick. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Camp Detrick het toneel van intensieve biowar research, aanvankelijk onder leiding van George W. Merck.
Tussen 1962 en (ten minste) 1975 − er zijn ook SVCP-documenten die dateren uit 1978 − fungeert Fort Detrick als het hoofdkantoor van het Special Virus Cancer Program (SVCP), een geheim onderzoeksprogramma geïntroduceerd door de Programmastaf van de Virale Oncologie, afdeling Etiologie van het National Cance rInstitute (NCI). Hieraan nemen wetenschappers van over de hele wereld deel, onder wie Peter Duesberg (universiteit van Californië), Albert Sabin (Weiszman Instituut, Israël) en Maurice Hilleman (Merck Institute for Therapeuic Research, West Point, Pennsylvania). Leonard Horowitz treft documenten aan die aantonen dat ook de ‘ontdekker’ van het aidsvirus HIV, Robert Gallo, hierbij is betrokken.

Op 9 juni 1969 geeft dr Donald MacArthur, onderdirecteur Research & Technology van Defense Research and Engineering in het kantoor van de Staatssecretaris van Defensie aan twaalf congresleden een geheime briefing over de activiteiten van het Pentagon in het veld van biologische-, en chemische oorlogvoering. MacArthur deelt mee hoe het Pentagon twee nieuwe biologische wapens wil ontwikkelen. Eén daarvan zal ‘bestand zijn tegen de immunologische en therapeutische processen waarvan we nu afhankelijk zijn om ons relatief van infectieziekten te vrijwaren’. Tegenwoordig is duidelijk dat hij doelt op wat wij tegenwoordig kennen als aids.
Het andere wapen, een spiegelbeeld van aids, is een niet-dodelijk wapen dat mensen moet incapaciteren: het chronisch vermoeidheidssyndroom(CVS). In deze briefing spreekt MacArthur ook over ‘het uiterst ongelukkige Skull Vally incident’, dat op 3 maart 1968 plaatsvindt, wanneer op weilanden in Utah tijdens een test met een ‘zenuwmiddel VX’ 4.000 schapen sterven.
Dit is een sprekend voorbeeld van hoe in het ontwikkelen, testen, en toepassen van wapens voor biologische en chemische oorlogvoering, altijd het risico aanwezig is dat een ongeluk de wereld verschrikkelijke schade kan toebrengen. Om van de toepassing van deze ontwikkelingen maar te zwijgen.

 Op 1 juli 1969 vraagt dr. Robert MacMahan van
 Defensie aan het congres om een budget van $10
 miljoen, om binnen 5 tot10 jaar een synthetische
 biologische agens te ontwikkelen waartegen geen
 natuurlijke immuniteit bestaat – de feitelijke
 invulling van MacArthur’s briefing. Daarbij legt hij
 niet uit hoe men – vanuit tests en het vaccineren
 van chimpansees in Afrika – weet dat men aids
 kan maken, en CVS veroorzaken. Dit programma
 wordt door de Special Operation Division in Fort
 Detrick uitgevoerd onder H.R. 15090. 
 In het National Cancer Institute’s Special Virus
 Cancer Program Progress Report #8,1971 staat
 bij ‘Organogram en Programmamanagers van het
 SVCP’ onder de kop ’Programmasegmenten en
 leden’ bij Immunology Group de naam vermeld van
 viroloog Maurice Hilleman, Merck Institute.
 Hilleman was directeur van Merck tussen 1957
 en 1984, en was betrokken bij de ontdekking van
 SV40 − het vacuolen (blaasjes) creërende 40e
 apen (simian) virus − dat niet geïnactiveerd
 bleek te zijn in de Salk en Sabin poliovaccins die
 Merck produceerde. Michele Carbone, assistent-
 professor humane pathologie aan de universiteit
 van Rome toont de aanwezigheid van SV40 aan in
 menselijke mesotheliomen (Oncogene1994) en
 osteosarcoma’s (Oncogene 1996). Carbone’s
 onderzoek bewijst voorts dat de SV40-stammen
 die in deze mesotheliomen worden aangetroffen, dezelfde zijn als die in Merck’s poliovaccins van de jaren ’50 (Cancer Res. 1999, Virology 2001).

In 1980 rapporteert het New England Journalof Medicine (NEJM,1980;303,15:833-841) dat de studie met de experimentele hepatitis B-vaccins voor homoseksuele mannen, waarmee in 1979 in de grote steden was geadverteerd, deels waren gefinancierd met gelden van het Department of Virus and Cell Biology of Merck, Sharp & Dohme Research Laboratories in West Point, Pennsylvania. Deze vaccins waren ook in de Merck-laboratoria gecreëerd. In 1975 wordt, in naam van Nixon’s Waron Cancer, de virussectie van Fort Detrick’s Center for Biological Warfare Research omgedoopt tot Frederick Cancer Research Facilities en onder de supervisie geplaatst van het National Cancer Institute (NCI), dat eveneens domicilie houdt op het 5 km2 grote Fort Detrick terrein − tezamen met de departementen van Homeland Security, landbouw (USDA), defensie (DOD), volksgezondheid (NIH), en de geplande National Interagency Biodefence Campus (NIBC) ter ondersteuning van Homeland Security Biodefense.

In een New York Times artikel van 5 oktober 2007, U.S. Called Lax a tPolicing Labs Handling Biohazards, meldt Keith Rhodes van het Government Accountability Office dat het aantal top-veiligheidlaboratoria in de VS is toegenomen van 5 naar 15. Dit zijn labs waar men de meest levensgevaarlijke en besmettelijke ziekteverwekkers hanteert, zoals Ebola, pokken, en koortsziekten waarbij men leegbloedt. Een dergelijke toename is ook te zien in laboratoria één trede lager op de veiligheidsladder: plaatsen waar men omgaat met antrax, vogelgriep (H5N1) en West Nile virus. In 2004 barsten de schandalen los rond Vioxx, Merck’s Cox-2-inhibitor voor patiënten met reumatoïde artritis. Merck blijkt al in 1997 op de hoogte te zijn geweest van de risico’s van dit anti-inflammatoire middel. De British Medical Journal meldt op 20 januari2007: “Merck had kennis van potentiële cardiovasculaire reacties op Vioxx, maar gaf de studies opzettelijk zodanig vorm dat dergelijke risico’s werden versluierd.”

Honderdduizenden hartaanvallen, vele tienduizenden doden, en talloze rechtszaken later haalt Merck het product in 2004 ten slotte van de markt. Van een andere Merck goudmijn, de cholesterolremmer Zocor (in 2005 goed voor 4,4 miljard dollar), liep op 22 juni 2006 het patent af. In het algemeen betekent dit dat de verkoopcijfers met 80% dalen, omdat andere aanbieders dan gerechtigd zijn goedkopere generieke producten op de markt te brengen. Op 8 juni 2006 keurt de FDA Gardasil goed voor gebruik in meisjes en vrouwen van 9 tot 26 jaar. Aangezien enerzijds de (grotendeels door Merck gesponsorde, dan wel uitgevoerde) studies met Gardasil slechts over een korte termijn hebben plaatsgevonden (hooguit 5 jaar), en het vaccin anderzijds niet is getest voor 9 tot 15 jarigen, is het publiek ook deze keer weer proefdier, en kan het Vioxx-rampenscenario zich gemakkelijk herhalen.

HPV-infectie − de feiten
• Zowel mannen als vrouwen kunnen drager zijn van het HPV-virus – en behalve meisjes van 3, 5 of 10 jaar oud, ook vrouwen van wie men zeker is dat ze geen seksueel contact hebben gehad;
• HPV is de meest voorkomende seksueel overdraagbare infectie – het virus wordt ook niet seksueel overgedragen;
• Vermoedelijk veroorzaken de HPV-typen 16 en 18 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker, terwijl HPV-16 ook met keelkanker (orale seks) wordt geassocieerd;
• De HPV typen 6 en 11 veroorzaken, naar men vermoedt, ca. 90% van de gevallen van genitale wratten;
• De meeste HPV-infecties geven geen symptomen, en meer dan de helft van alle seksueel actieve personen raken op enig moment in hun leven een keer geïnfecteerd;
• Er zijn meer dan 100 HPV-typen; 30tot 40 daarvan kunnen seksueel worden overgedragen, 15 daarvan zijn geassocieerd met cervicale kanker;
• De meeste vrouwen raken het HPV-virus in 6 tot 14 maanden op een natuurlijke manier weer uit hun lichaam kwijt, maar vrouwen lopen meer kans op een chronische HPV-infectie wanneer risicofactoren spelen als HIV-infectie, promiscuïteit, roken, langdurig gebruik van orale anticonceptiemiddelen, en co-infectie met hetherpes simplex virus, of met chlamydia;

• Chronische HPV-infectie wordt in verband gebracht met veranderingen in de cervix die aan kanker voorafgaan, en die zich verder kunnen ontwikkelen tot baarmoederhalskanker wanneer zij niet tijdig worden gediagnosticeerd en behandeld;
• Chronische HPV-infectie wordt ook geassocieerd met andere genitale kankers, zoals kanker in de anus, maar ook met sommige vormen van keelkanker;
• Dankzij routinematige Pap-smears (uitstrijkjes) is de incidentie van cervicale kanker tussen 1955 en 1992 aanzienlijk gedaald, in Amerika zelfs met 74%;
• In de VS is baarmoederhalskanker de14e meest voorkomende soort kanker bij vrouwen, maar in Zuid-Amerika, Afrika en Azië is het de meest voorkomende kanker in vrouwen; dit is te wijten aan slechte gezondheid en het ontbreken van Pap-smear controles;
• In de VS bedraagt het aantal jaarlijks gediagnosticeerde gevallen van cervicale kanker 0,007% van alle nieuwe kankergevallen;
• Jaarlijks overlijden zo’n 3.700 (meestal oudere) Amerikaanse vrouwen aan baarmoederhalskanker, dit is 0,006% van het totaal aantal kankerdoden in de VS;
• De voorstadia van de meeste cervicale kankers ontwikkelen langzaam. Daarom kunnen bijna alle gevallen van baarmoederhalskanker worden voorkomen met regelmatige cytologische tests of Papsmear controles (uitstrijkjes) en een slagvaardige behandeling;
• In geval van vroege diagnose en passende behandeling bedraagt voor vrouwen met pre-invasieve cervicale kankerlaesies het overlevingspercentage bijna 100%;
• De fabrikant spreekt over een beschermingstermijn van vijf jaar. Hoeveel boostershots moet een meisje wel niet hebben wanneer zij het vaccin de eerste keer op 9- of 11- jarige leeftijd krijgt? Elke keer krijgt zijn daarmee ook weer de gevaarlijke adjuvantia – waaronder een relatief grote hoeveelheid aluminium – in haar systeem…
• Zowel Gardasil als Cervarix wordt gemaakt via recombinante DNA-technologie. Bij Gardasil worden gistcellen gebruikt, Cervarix werkt met cellen van insecten. De restanten van beide celsoorten hebben in het menselijk lichaam niets te zoeken;
• Uit de VAERS-meldingen blijkt dat wanneer Gardasil wordt gegeven in combinatie met een ander vaccin, de negatieve effecten van het HPV-vaccin exponentieel meer negatief zijn. In Nederland dreigt Gardasil te gaan worden gegeven samen met hepatitis-B-vaccin;
• Vitamine C en foliumzuur zijn natuurlijk een veilige middelen om een HPV-infectie te voorkomen, dan wel te genezen;
• Op het 10th International Conference on Malignancies in AIDS and Other AcquiredImmunodeficiencies in oktober 2006 presenteerde men de ontdekking door het laboratorium voor cellulaire oncologie van het National Cancer Institute (NCI) in Bethesda, Maryland. In een in vitro bioassay dat de eerste stappen meet van HPV-infectie bleken carragenanen het vermogen te hebben om een breed spectrum aan genitale HPV typen te inhiberen. Carragenanen – de gelatine-achtige fractie van de rode alg Rhodophyta – zijn goedkope gezwavelde polysachariden die in voeding worden toegepast, terwijl hun geleiachtige eigenschappen maken dat zij ook worden gebruikt in seksuele glijmiddelen. Zelfs 1 miljoen maal verdund, kunnen sommige van deze middelen invitro HPV tegenhouden! Duizendmaal verdund geldt hetzelfde voor HIV…
• Chinese wetenschappers hebben aangetoond dat polysaccharide L-II uit Shi-take paddestoelen weerstandverhogend werkt tegen kankerverwekkers;
• Op 17 maart 1997 verschijnt in US News & World een artikel over het mogelijke verband tussen talkpoeder en eierstok-, en baarmoederhalskanker. Een studie in de American Journal of Epidemiology meldt dat vrouwen die in het genitale gebied talkpoeder gebruiken 60% meer kans hebben op deze genoemde kankersoorten.Vrouwen die vaginale deodorants gebruiken, lopen 90% meer risico. De reden: talkpoeder is chemisch vergelijkbaar met asbest. Op asbest gelijkende talkpoeder komt eveneens voor op inlegkruisjes en maandverband, en wordt ook gebruikt om in condooms, ballonnen, en chirurgische handschoenen de binnenzijden van elkaar gescheiden te houden.Overigens is lang niet zeker of latex condooms (inclusief talkpoeder!) wel in staat zijn om seksueel overdraagbare ziekten te helpen voorkomen. Latex condooms bevatten niet alleen gedenatureerde oliën met daarin giftige partikels, zij hebben bovendien een coating van siliconen en talk. Deze talk kan in de eileiders terecht komen en steriliteit veroorzaken. Siliconen in de benzeenfamilie produceren een substantie die het immuunsysteem onderdrukt.
• De FDA meldt per 16 juni 2008 in de Gardasil productinformatie de post-marketing negatieve effecten van het Gardasil vaccin: gewrichtspijnspierpijn, krachteloosheid,vermoeidheid, en gevoel van onwel zijn.

Paard van Troje
Gardasil is een vaccin gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusdelen. In het algemeen is, in tegenstelling tot wat iedereen denkt of hoopt, het aanbrengen van veranderingen in genen een niet zo gekende of nauwkeurige wetenschappelijke handeling als graag wordt voorgesteld. Bij planten is het introduceren van nieuwe elementen in een genetische sequentie aanzienlijk minder trefzeker en veel minder controleerbaar gebleken dan bijvoorbeeld een schot in de roos bij een schietwedstrijd. Ten tweede is, zeker op langere termijn, nog absoluut onbekend wat in het menselijk lichaam de werkelijke gevolgen en gedragingen zijn van door mensenhanden veranderd DNA en RNA van welk oorspronkelijk organisme dan ook.

Onderzoeker Terje Traavik ontdekte onlangs dat genetisch gemanipuleerde pokkenvirussen, in celculturen gerecombineerd met natuurlijke virussen, nieuwe virussen creëren met onvoorspelbare en mogelijk gevaarlijke eigenschappen: de karakteristieken van sommige nieuwe virussen bleken trekken te bevatten die in geen van de beide bronvirussen voorkwamen. Sommige van deze nieuw ontstane virussen verspreidden zich sneller dan ieder van beide bronvirussen, terwijl andere in de celcultuur afwijkende, of ernstiger veranderingen produceerden. Eén virus vermeerderde zich binnen enkele uren tot honderdduizenden virussen, met onvoorspelbare consequenties. En aangezien bij deze proeven in sommige van de nieuw gevormde hybride virussen het markeer-gen in het transgene virus bleek te ontbreken, is het, wanneer deze hybriden in het wild worden aangetroffen, onmogelijk om de transgene virussen als oorsprong daarvan te traceren.Virussen hebben een intelligentie en, net als de mens, een overlevingsdrang. Het is wetenschappelijk geaccepteerd die intelligentie te negeren, evenals de meer dan vermoedelijke energetische communicatie die tussen dit soort van entiteiten plaatsvindt, zoals bekend vanuit bijvoorbeeld quorumsensing. De parasitaire, virale, en chemische nanopartikels in chemtrails (de blijvende witte vliegtuigstrepen in de lucht) die de mens inademt, zijn expliciet vorm gegeven om binnen in het lichaam verbindingen aan te gaan met de daarin aanwezige cellen en weefsels…

Mae-Wan Ho, grondlegster aan het Britse instituut Science in Society, meldt in haar artikel More Illnesses Linked to Bt Crops hoe het aanraken en inademen van de met Bacillus thuringiensis genetisch gemanipuleerde katoengewassen bij de plukkers in India zeer heftige allergische reacties teweeg brengt.
Het is inmiddels bekend dat de consumptie van genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen in de gebruiker tot schade leidt aan het immuunsysteem en misvorming van de dunne darm, en daarnaast een verstoorde hersenontwikkeling oplevert. Aldus de resultaten van het eerste onafhankelijke onderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd door Arpad Puztai (Rowett Research Institute in Aberdeen) met ratten en transgene aardappelen. Puztai werd onmiddellijk in diskrediet gebracht: kort voor Puztai’s publicatie had chemie- en GM-gigant Monsanto (en beruchte producent van Agent Orange) het Rowett instituut verblijd met een subsidie van 224.000 dollar. Naderhand publiceerde The Lancet een peer reviewed paper met Pusztai als co-auteur, waarin het oorspronkelijke onderzoek werd ondersteund. En ‘dus’ heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 7 februari 2006 in Genève ineen slepend conflict tussen de Europese Unie en de VS geoordeeld dat de EU geen genetisch gemanipuleerd voedsel uit het buitenland meer mag weren... opdat multinationals als Monsanto, DuPont en DowChemicals daardoor jaarlijks niet 300 miljoen dollar aan export zullen mislopen. Genetische manipulatie is binnengehaald als een triomf der wetenschap. Het is inmiddels al lang een paard van Troje gebleken. Niemand weet nog wat Fraser’s gemanipuleerde
HP-‘informatie’ in het lichaam teweegbrengt wanneer vaccinatie met Gardasil en Cervarix dit levensvreemde konterfeitsel rechtstreeks aflevert in de bloedbaan, weefsels en organen van ontvangers.

Wordt vervolgdAuteur: © Désirée Röver

Désirée Röver is medisch onderzoeksjournalisten mind-body therapeut. Wereldwijd spreekt zij met artsen en onderzoekers in het veld van complementaire en holistische benaderingen van gezondheid. Vanuit die ontmoetingen heeft zij een schat verworven aan wetenschappelijke uitleg en bevestiging van mindbody heling fenomenen. Vanwege haar brede benadering en expertise wordt zij regelmatig uitgenodigd als dagvoorzitter van zowel regulier,- als complementair gerichte medische congressen, alsook van openbare debatten.Met dank aan: Frontier Magazine waarin dit artikel eerder gepubliceerd werd.