Een pleidooi voor het recht op dissidentie
7 februari 2012,

Het zijn harde tijden voor wie als burger niet 'correct' denkt, dat wil zeggen anders dan de meerderheid. 

Men krijgt allerlei etiketten opgeplakt, die kunnen gaan van 'gestoord' tot extremistisch, staatsgevaarlijk, anti-semitisch. Het meest milde en populaire stigma is evenwel dat van 'complotdenker'. Iedere kritische denker wordt hierbij vlotjes over dezelfde kam geschoren van wie denkt dat Elvis Presley nog leeft en een afslankingscentrum uitbaat in Gentbrugge. 

De meeste 'complotdenkers' zijn echter normale, intelligente en bezorgde mensen die na grondig onderzoek en op basis van feiten, argumenten en gezond verstand tot de conclusie komen dat de officiële versie dikwijls niet klopt en dat de meeste evoluties niet zomaar gebeuren maar omdat daar op voorhand op het hoogste niveau en achter de schermen over beraamd en beslist is door een beperkte groep mensen, die omzeggens alle macht in handen hebben.

Wie het dossier bestudeert van nine eleven, de global warming, de financiële crisis, de economische evolutie, de gezondheidszorg, de monopolisering van de voedselproductie, de zovele 'legitieme' oorlogen en conflicten, de toenemende pollutie door chemicaliën en stralingen allerlei , enz.  botst op een berg van eigenaardige vaststellingen, die de indruk versterken dat we onvoorstelbaar belogen en bedrogen worden en vooral dat we in een richting gedwongen worden die we als mensen niet willen en die telkens weer slechts de belangen dient van een bijzonder kleine elite. Minder dan 1 % bezit het overgrote deel van de rijkdom op deze wereld ... ?  En toch:   wie dit niet als het resultaat ziet van toeval maar van een plan wordt genegeerd, gemarginaliseerd of gediscrediteerd. 

Het meest verontrustende is echter de vaststelling dat het open debat en het recht op vrije meningsuiting meer en meer in het gedrang komen. Het loutere feit van anders te denken en kritisch te zijn heeft voor gevolg dat men je niet ernstig neemt. Het wordt zelf verklaard als een ziekelijke neiging, een mentale aberratie, een disfunctioneren van de hersenen. Men gaat ervan uit dan je zo'n fantast bent die achter alles van alles vermoedt dat er uiteraard niet is.

Er heerst dus een soort agressieve onverdraagzaamheid, die zorgwekkend wordt en waarbij steeds het bestaande statusquo, de heersende machtstructuren en het geldend gezag verdedigd worden.  Een dwarsdenker is niet alleen een domdenker maar wordt ook als hinderlijk tot zelfs gevaarlijk voor de maatschappij beschouwd. Dit soort mensen moet dus stevig aangepakt worden om dramatische uitschieters als Anders Behring Breivik te vermijden ...

Deze kruistocht tegen de dissidentie wordt in belangrjke mate aangevoerd door academici met in hun kielzog de mainstream media, de politici, de academische wereld, de ambtenaren, enz. .  Regelmatig wordt de bevolking hiervoor gewaarschuwd en recentelijk werden hierover ook enkele boeken gepubliceerd : 

" Dead and Alive- Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories " van psycholoog  Michael J. Wood 

" De ongelovige Thomas heeft een punt - Een handleiding voor kritisch denken "  van filosofen Maarten Boudry en professor Johan Braeckman 

Deze algemene trend van onverdraagzaamheid tegenover anders denken geldt eveneens binnen de politieke wereld : iedereen roept om 'meer Europa' , ook al berooft deze kunstmatige en totaal ondemocratische constructie de doorsnee burger in toenemende mate van zijn welvaart, zijn werkzekerheid, zijn gezondheid, zijn politieke inspraak, zijn rechten en zijn privacy ...

Het lot van dissidenten binnen de academische wereld is al niet veel beter. 

Zo is het binnen de medische wereld bijzonder riskant om zich kritisch uit te laten tegenover de ene, alleszaligmakende  westerse geneeskunde en de invloed hierop van big mama pharma. Het is binnen het milieu van meteorologen en klimatologen 'not done' de chemtrails als ernstig te nemen en zeker niet om te twijfelen aan het dogma van de global warming. Wie de evolutietheorie van Darwin ter discussie stelt wordt aan de schand- of pispaal gekluisterd.

Enkele recente voorbeelden van volgens ons onredelijk intolerante reacties  tegenover mensen met maatschappelijk aanzien :

In Nederland stelt huisarts Van der Linden op TV kritische, goed onderbouwde vragen bij het nut van vaccinatie en stelt vast dat er een vermoeden van belangenvermenging is bij de hoofdverantwoordelijken met de pharmaceutische industrie. Reactie : het RIVM en zijn directeur spannen een bodemprocedure in , die financieel niet haalbaar is voor deze dokter . Resultaat : er wordt spontaan een stichting opgericht en een petitie georganiseerd .

Bij ons wijst apotheker Fernand Haesbrouck al jaren op de onrustwekkende evolutie om onze kinderen voor allerlei al dan niet kunstmatig gecreëerde ziekten psychotrone geneesmiddelen voor te schrijven, die de facto drugs zijn en bv. leiden tot depressief en suïcidaal gedrag. Hij moet zich nu voor de derde maal verantwoorden voor de orde der apothekers op basis van een anonieme klacht. Ter ondersteuning van hem loopt er nu ook een petitie.

De KU Leuven onslaat Barbare Van Dyck, een wetenschappelijk medewerker, die aanwezig was op een demonstratie bij een proefveld van genetisch gemanipuleerde gewassen. Ze wou gewoon het zeer problematische van GGO's ter maatschappelijke discussie helpen stellen, maar dit kon niet getolereerd worden door de universiteit, die meer en meer de dienstmaagd van technologie en economie geworden is. 

Aan deTU Delft is ingenieur Coen Vermeeren, docent ruimte- en luchtvaarttechnieken, 'onder toezicht geplaatst' van de rector magnificus omdat hij het imago van deze universiteit in discrediet gebracht heeft door 'onwetenschappelijk' gedrag. Concreet wordt verwezen naar het feit dat hij in het verleden gepleit heeft voor een objectief onderzoek naar nine eleven, dat hij af en toe gesignaleerd wordt in kringen van mensen die 'geloven' in het bestaan van chemtrails en dat hij in lezingen en interviewshet fenomeen van UFO's ernstig neemt

Als burgerbeweging zijn we ongerust over deze evolutie en roepen we iedereen op tot een volwassen, onafhankelijke en open dialoog over alles wat in onze maatschappij een debat verdient en zeker als het zich als een onrustwekkend fenomeen aandient dat de toekomst van de mensheid en deze planeet in gevaar brengt. 

De waarheid is geen definitief verworven zekerheid. Het is een goed waarnaar telkens opnieuw moet gestreefd worden. Wie achterom kijkt bespeurt een slagveld van gesneuvelde waarheden en beseft samen met Schopenhauer dat iedere nieuwe waarheid meestal deze drie fasen doorloopt : 

Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. 
Dan wordt ze hevig bestreden. 
Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen

Namens de burgerbeweging Belfort-group,
Peter Vereecke

PS Hieronder voegen we een nota van ingenieur Vermeeren met zijn instemming over het item 'UFO's' . Wie na lectuur hiervan nog meent dat dit onderwerp enkel door gestoorde geesten ernstig kan genomen worden mag het ons zeer zeker laten weten. Wie niet tot aan het einde komt, geven we hierbij de conclusie van de auteur : 

Tot slot is het u aan te raden niets van wat hier staat zomaar aan te nemen. Doe zelf moeite om de grote werkelijkheid achter de sluiers van wat ons op school en in de media wordt verteld te ontdekken. Dat geldt niet alleen voor ufo’s overigens. Maar zeker ook op dit onderwerp valt veel te ontdekken. En dan zul je je verbazen hoe vreemd het is dat we ons druk wel maken over bacterieresten op een steentje uit het heelal, maar geen enkele aandacht schenken aan het hoog intelligent en technisch zeer geavanceerde buitenaardse leven dat moeite tracht te doen met ons contact te maken. Het zou toch het nieuws van de eeuw moeten zijn.

" Ik geloof er niet in ... "

Overzichtsnota van dr. ir. Coen Vermeeren 

 Coen Vermeeren Phd.

'Ik geloof niet in ufo’s’  
Dit is de meeste gehoorde uitspraak van nuchtere mensen. Vreemd genoeg is op ditmoment zoveel over ufo’s bekend dat je er ook niet langer in hoeft te geloven.Ze bestaan gewoon. Dat gezegd hebbende rijst de vraag wat ‘ufo’ eigenlijkbetekent. Unidentified Flying Object - een onbekend vliegend object. Niet meeren niet minder. Dat kan dus veel zijn. En als je niet veel verstand hebt vanwat zich aan techniek in ons luchtruim bevindt dan is iets al snel een ufo. Vandoorslaggevend belang is dus hoe groot de kennis van de waarnemer is. Nogaltijd niets aan de hand zou je zeggen. Totdat we ons realiseren dat ufo ookeen begrip is waarbij het object onmiddellijk wordt gelinkt aan buitenaardsevoertuigen en bemanningen. Een intelligent bestuurd voertuig dus, bestuurd doorwezens niet van deze Aarde. Op dat moment wordt het voor veel mensen een stukmoeilijker om aan te nemen dat ‘ze bestaan’. De meesten van ons hebben zeimmers nog nooit gezien, en als we ‘ze’ gezien hebben dan hooguit van groteafstand, ons achter de oren krabbend achterlatend met de vraag, ‘wat was dat?’.

Toch is er zeer veel bekend over ufo’s - en ik gebruik de term verder als zijnde eenmogelijk buitenaards voertuig met buitenaardsen - veel meer dan de meesten vanons weten. Ook van hun buitenaardse bemanningen is, weliswaar minder, maar tochnog altijd veel bekend. Hoe weten we dat? Er zijn zeer veel buitengewoonbetrouwbare waarnemingen gedaan, door zeer betrouwbare en goed getraindewaarnemers. Heel vaak zelfs door veel getuigen tegelijk, en met regelmaattegelijkertijd gezien op de radar. Bedroevend is het dan om te constateren datdeze getuigen nauwelijks aandacht krijgen in onze media en dat we gedwongenzijn voor serieus onderzoek het internet op te gaan. Daar echter vinden we heelerg veel schitterend materiaal.

Wiemoet er wat afweten van ufo’s?
Demeesten van ons kijken niet continu naar boven. Integendeel. Als je er op letkijken de meesten van ons naar beneden, uitkijkend waar we lopen, in gedachtenverzonken, nadenkend. Mensen die beroepsmatig naar boven kijken, al dan nietmet apparatuur, of zich dagelijks in het luchtruim bevinden zijn meteorologen,luchtverkeersleider, piloten en astronauten. Astronomen kijken ook vaak naar dehemel, maar om de een of andere reden zoeken zij het leven heel ver weg met hetidee dat dat leven, als het al zou bestaan, nooit en te nimmer hier kan komen.

Binnenmijn vakgebied van de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek vind ik uiteraardpiloten, maar ook alle andere mensen die waarnemen bij de luchtvaart, zowelciviel als militair en in een bijzonder geval bij astronauten. Laat nou netdeze categorieën voldoende cases aandragen voor een geloofwaardig verhaal.

Astronauten
Alseerste categorie kijken we naar astronauten, of in het Russisch ook kosmonautengenoemd. Zij zitten immers in het echt space-domein. Gordon Cooper, Edgar Mitchell, Buzz Aldrin, maar ook anderen .
Juistvanwege het exotische karakter van de ruimtevaart kunnen we de uitspraken diede astronauten doen op hun waarde schatten. Zeker in ‘the old day’s’ waren astronauten zonder uitzondering militaire piloten van een klassedie zonder enige angst in nieuwe testvliegtuigen stapte om te zien wat het dingallemaal kon. Mensen, mannen, die zowel lichamelijk als psychisch tot hetuiterste werden getest voordat zij in kostbare ruimtevaartuigen mochtenstappen. De omstandigheden waaronder zij moesten opereren waren immersbuitengewoon extreem, zowel qua fysieke als mentale uitdaging. Falen werdzoveel mogelijk uitgesloten. Waarnemingen van deze crème-de-la-crème werden danook zeer serieus genomen. Laten we eens wat uitspraken bekijken:

Eerste mensen op de maan, Apollo 11, Neil Armstrong en Buzz Aldrin, kort na de landing:
NASA:‘Wat is daar?’

Apollo11: ‘Deze ‘babies’ zijn enorm, meneer, ENORM! O mijn God, je zult het nietgeloven! Ik zeg je dat er andere ruimtevaartuigen zijn hier, opgesteld aan deandere kant van de krater. Ze zijn hier op de Maan en houden ons in de gaten!’

Neil Armstrong zegt hier later over: ‘Het was ongelooflijk, natuurlijk wisten wealtijd al dat er een mogelijkheid was… het feit is dat we gewaarschuwd zijn [omgeen Maanbases te bouwen] (door de buitenaardsen). Ik kan niet in detailstreden, behalve door te zeggen dat hun schepen superieur waren aan de onze, inafmetingen en technologie. Mens, die waren groot en bedreigend.’

Piloten
In de categorie piloten onderscheiden we nog beroeps en amateur, en binnen deberoeps maken we onderscheid tussen militair en civiel. Complicatie bijmilitairen is dat zij vaak, zo niet altijd, geheimhoudingsplicht kennen.Probleem bij alle categorieën is ook dat iemand die over ufo’s spreekt, hetrisico loopt om voor gek te worden verklaard. Immers, je wekt de indruk dat jeniet goed kunt waarnemen, wat absoluut vitaal is in deze beroepscategorie. Ofdat je in buitenaards leven gelooft en dat doet toch geen enkel normaal mens!?

Piloten die dus wel spreken over ufo’s zijn of gepensioneerd, suicidaal of gewoon erg brutaal.

USA Presidenten
Vooralvan de president van Amerika hebben we het idee dat die alles weet, of in elkgeval mag of misschien zelfs moet weten. De machtigste man op Aarde. Helaasblijkt dat een illusie. Qua ‘need to know’, dus tot welke geheime informatie jetoegang krijgt in de USA, staat de Amerikaanse president absoluut nietbovenaan. Diversepresidenten uit de recente geschiedenis, die beloofd haddenuit te zoeken of ufo’s buitenaardse voertuigen zijn, kregen nul op rekest.
Lees ook www.presidentialufo.com

Militairen
Zoals gezegd mogen militairen om redenen van ‘staatsveiligheid’ niet uit de schoolklappen. Gezien hun taak is alles wat boven eigen grondgebied komt dat niet vaneigen makelij is, de verantwoordelijkheid van onze krijgsmacht. Vaak hebben zijals eerste en als laatste inzage in details van ongeïdentificeerde objecten.Vooral ten tijde van de Koude Oorlog, toen Oost en West 24 uur per dag alertwaren op een vijandelijke aanval, is niet alleen veel waargenomen, maar is ookuitgebreid onderzoek gedaan naar ufo’s. Als militairen met pensioen gaan,vervalt meestal niet de geheimhoudingsplicht. Toch is uit deze groep, zeker bijhen die het nodige hebben meegemaakt, een aantal naar buiten getreden metindrukwekkende dossiers. Ook ten gevolge van de ‘Freedom of Information Act’,je zou kunnen zeggen de Wet op Openbaarheid van Bestuur, is zoveel informatienaar buiten gekomen, soms inclusief de namen van betrokken militairen, dat weenig inzicht kunnen krijgen wat er achter de schermen van het militaire apparaat bekend is. Zie www.ufoevidence.org/documents/doc1743.htm.

NASA
Voor westerlingen is de NASA van oudsher de bekendste ruimtevaartorganisatie. Nietalleen gingen zij de Russen, die wel als eerste een man in de ruimte brachten,voorbij naar de Maan, maar sinds Skylab, het uitgebreide Spaceshuttle projecten later het ISS in samenwerking met andere ruimtevaartorganisaties, hebben zijenorm veel ervaring. Logisch dat zij wat weten van ufo’s? Opvallend stil is hetbij de NASA. Officieel ontkennen zij iedere buitenaardse hypothese. Daarentegenis er zoveel aan video en fotomateriaal voorhanden waarop het NASA-logo prijktdat het er veel van weg heeft dat er sprake is van een cover-up. Dat wordttelkenmale ook bevestigd door bijvoorbeeld Apollo-astronauten Buzz Aldrin enEdgar Mitchell.

Bronnen: www.youtube.com/watch?v=XlkV1ybBnHI en www.youtube.com/watch?v=5upFvipUAXs

De135 missies van de Space Shuttle hebben ook de nodige beelden opgeleverd vanufo’s die door de bemanning met camera’s werden vastgelegd en werden besprokenmet het gondstation Housten.Bron: www.youtube.com/watch?v=JuFBUS0kiSA
kijk ook: www.youtube.com/watch?v=OMX5VxMzv-0&feature=fvst 

Betrouwbaarheid
Hoe betrouwbaar is de buitenaardse hypothese? Volgens een Frans onderzoek uit 1999,gedaan door een keur aan Franse experts die 500 wereldwijde ufo-casesbestudeerden, is ‘de buitenaardse hypothese (van ufo’s) de meestwaarschijnlijke’. Dat is wetenschappelijke taal voor ‘ufo’s zijn buitenaardseintelligent bestuurde voertuigen’ met de nadruk op ‘zijn’.  Het zogenaamdeCOMETA rapport dat, wellicht mede omdat het verscheen in de Franse taal, werdtotaal genegeerd en is nog steeds nauwelijks bekend bij het grote publiek –noch bij verantwoordelijke politici, militairen en academia. zie: www.ufowijzer.nl/CometaRapport.html

Vooronderzoeksjournaliste Leslie Kean, die in 2010 haar boek ‘Ufo’s, Generals,Pilots and Government Officials go on the record’, was het COMETA-rapportaanleiding om zich grondig in de materie te verdiepen en de belangrijkstespelers zelf aan het woord te laten om hun verslag te doen. Het boek is eenabsolute aanrader voor sceptici en ufo-overtuigenden. Zie www.ufosontherecord.com/leslie-kean 

Deskundigen
In onze wereld worden bepaalde beroepen overgelaten aan speciaal opgeleide enzwaar getrainde experts. Voorbeelden zijn onder andere (hoge) militairen,militaire en civiele piloten, en astronauten. Mensen die grote verantwoordelijkheiddragen voor het uitoefenen van hun beroep en daar terecht maatschappelijk veelwaardering voor krijgen. Wanneer vele duizenden uit deze beroepsgroepen hunserieuze ufo waarnemingen delen met het publiek dan is dat niet te ontkennen,of onze samenleving heeft een groot probleem. Ik bedoel hiermee niet datanderen, minder getrainde getuigen, geen goed verslag kunnen doen. Integendeel.Wel is het zo dat onze maatschappij de waarnemingen door getraindeprofessionals moet accepteren en op zijn minst moet onderzoeken. De uitkomstenvan dergelijk onderzoek moeten vervolgens met het publiek worden gedeeld. Datdit niet gebeurt is alle getuigen van ufo’s een doorn in het oog en dwingt onste zoeken naar redenen waarom we hierover geen openbaar en zo mogelijkwetenschappelijk debat mogen voeren.

Wat valt er dan te zien?

Voertuigen
Overde soorten objecten, lichten en voertuigen is veel geschreven. Hierbij moetworden opgemerkt dat er over de jaren heen ook een groter aanbod iswaargenomen. Dekte kort na de introductie van het fenomeen nog de term‘vliegende schotel’ de lading, op dit moment worden zoveel verschillendevormen, kleuren en afmetingen waargenomen dat het voor dit artikel lastig is omer over te generaliseren.

ET’s
Zoveeler bekend is over ufo’s als voertuigen, zo weinig is er bekend in het publiekedomein over de mogelijke buitenaardse bestuurders ervan. De meest bekende isinmiddels uitgegroeid tot een icoon van een alien.
Tochzijn er getuigen die beweren dat het pallet aan buitenaardse rassen in de ordeligt van tussen de 50 en 70 rassen. Met name het relaas van Sergeant Clifford Stone, dit in het zogenaamde Disclosure Project van 2001 onder leiding vanSteven Greer, vertelt dat hij als Amerikaans militair betrokken is geweest bijhet bergen van ‘twee dozijn’ buitenaardse voertuigen die waren gecrasht.Daarbij waren naar zijn zeggen ook buitenaardse slachtoffers gevallen. zie: www.disclosureproject.org

Aardseof Buitenaardse voertuigen
Ik wil het niet moeilijker maken dan het al is, maar er wordt gezegd dat er ookAardse ufo’s rondvliegen. Door de mens gebouwde voertuigen dus. Hoe dat kan isdan een raadsel want de benodigde technologie wordt niet gedoceerd aan studentenvan openbare universiteiten. Gezegd wordt dat reeds tientallen jaren geleden,bepaalde technologie is gedeeld met een beperkt gedeelte van de mensheid, diedaar vervolgens alleen voor eigen (militaire) doeleinden gebruik van maakt. Debekende luchtvaart ingenieur Ben Rich, die jarenlang de militaire organisatieSkunk Works van Lockheed leidde, sprak daar de volgende woorden over:  
‘We hebben al de mogelijkheid (gerealiseerd) om tussen de sterren tereizen. Maar deze technologie is opgeborgen in zwarte projecten, en er is eeningrijpen van God voor nodig om deze technologie naar buiten te brengen omdienstbaar te worden gemaakt aan de mensheid.’

DisclosureProject
In 2001 is werd in Amerika een persconferentie gehouden onder leiding van StevenGreer. Hij leidde het zogenaamde Disclosure Project
Lees ook: Doorbraak in UFOland   
De verborgen UFO agenda van de schaduwregering deel 1 en deel 2

Om regeringen aan te zetten om volledige openbaarheid van het ufo-dossier tebewerkstelligen. In het project, misschien wel het meest indrukwekkende ooit, werdenruim 500 beroepsmensen geintervieuwd omtrent hun ufo kennis en ervaringen.Daaronder zeer veel bekende beroepsmensen. Een aantal van hen vertelde tijdensde persconferentie persoonlijk hun verhaal en vertelden dit onder ede te willenherhalen voor het Amerikaanse Congres.

Technologie
De meest in het oog springende technologie betreft uiteraard die van hunvoertuigen. Om maar eens wat te noemen: geluidloos bewegen, enorme snelheden,grote versnellingen kunnen realiseren, geen grote brandstoftanks, haaksebochten kunnen maken met grote snelheid, onzichtbaarheid, etc. Dat is allemaaltechnologie. Direct daarvan afgeleid is ongetwijfeld hun energietechniek. Opaarde wordt daar al lang over gesproken. De bekendste wetenschapper die zich met‘alien technology’ bezig hield is Tesla, die rond 1900 de meest ongelooflijketechnologieën ontwikkelde waarvan slechts een deel ons heeft bereikt op ditmoment. Zijn technologische vindingen leken toen nog het meest op wat we nuufo-technologie zouden kunnen noemen.

Voor wie graag verder fantaseert over de mogelijkheden van onze buitenaardsevrienden, kan terecht bij series als Star Trek. Het lijkt er op dat deschrijver hiervan, Gene Roddenberry, meer wist dan de meesten van ons.Vooralsnog hebben wij er nog te weinig inzage in en moeten we het doen met watwe zien.

Wetenschap
De wetenschap is in zijn algemeenheid overtuigd van buitenaards leven. 100% is dekans dat elders in ons immense universum ook leven is ontwikkeld vergelijkbaarmet dat hier op aarde. De enige vraag blijft over, voor de wetenschap, ‘kunnenze hier komen’. Tot zover mag iedere wetenschapper nog mee praten. Zijnstandpunt is zonder twijfel, ‘nee dat kan niet want volgens Einstein kan nietssneller dan het licht en zijn de afstanden in het heelal veel te groot.’ Daaropvoortbordurend stelt de wetenschapper dat ‘ze’ nooit genoeg voedsel enbrandstof kunnen meenemen, dat het erg is als je onderweg ziek wordt en dat hetook erg saai is daar moederziel alleen. Met andere woorden, de mensen alscentrum van het universum, de mens als maat der dingen.

We zijn heel snel vergeten dat we honderd jaar geleden nog niet wisten wat bacteriën waren – de ontwikkeling van de toilet heeft meer doden voorkomen danwelk medicijn dan ook ! – en het is nog niet zo gek lang geleden dat je nergenskon telefoneren zonder een vast toestel met een hele lange draad r aan.

De meeste wetenschappers hebben er moeite mee, om het voorzichtig uit te drukken,om onze ruwweg 100 jaar technologische ontwikkeling – kijk wat we inmiddelskunnen – te extrapoleren naar een vergelijkbare samenleving die 1000 ofmisschien zelfs wel een 100.000 jaar wetenschap bedrijft.

Hierbij vergeet de wetenschap heel gemakkelijk zijn eigen geschiedenis van ‘hernieuwdeinzichten’ die oude paradigma’s opbliezen. Daar komt ook nog eens bij dat zezich baseert op slechts een fractie van wat we in het universum kunnenwaarnemen: de astrofysica geeft namelijk toe dat ze ‘slechts 4% van alleenergie en materie in het universum kan waarnemen – de rest – 96 % ! – noemt ze‘donkere energie’ en ‘donkere materie’. Als we alles wisten hoefden we geenmiljarden stuk te slaan aan het zoeken naar ‘nieuwe deeltjes’. Enfin, ubegrijpt het wel inmiddels.

Er zijn nogal wat hooggekwalificeerde waarnemers geweest die hebben aangedrongenop wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen. Voor zover dat heeftplaatsgevonden is het resultaat niet indrukwekkend te noemen. Het gebeurt dusgewoon niet! Althans niet dat wij weten en zeker niet openlijk. De paar ‘wetenschappelijke’onderzoeken zijn oud, en bevooroordeeld. CONDON
Zie: http://files.ncas.org/condon/text/contents.htm 

Dit alles ten spijt, zijn er in de loop van de tijd wel een aantal serieuzeonderzoeken gedaan. Daar komt een consistent beeld uit dat zegt dat 90-95% vande waarnemingen uiteindelijk op een voor ons bekende manier kan wordenuitgelegd. Dit betreft dan zaken als meteoren, satellieten, Venus, vliegtuigenen helikopters, Thaise ballonnen etc. etc. Interessant op zich, maar blijft overdat er zo’n 5% onverklaarbaar is! Probleem opgelost zeggen de meesten dan.Mispoes, je hebt maar 1 buitenaardse vliegende schotel nodig om dat standpuntomver te gooien. Die 5 % is dus cruciaal! Daar moeten we het dus over hebben!

Het grote probleem voor de wetenschap is en blijft, dat deze waarnemingen zijngedaan door zeer getrainde en goed opgeleide waarnemers. Een aantal daarvanwordt in dit artikel besproken, maar er zijn er vele tienduizenden beschikbaarals je er naar op zoek durft te gaan.

Voor de wetenschap zou deze 5%-categorie van enorme interesse moeten zijn. Dat is zeniet, in elk geval niet openlijk. Integendeel, iedere poging om het fenomeenserieus te onderzoeken eindigt in demonisering en ridiculisering van de persoondie van de interesse blijk geeft. Onwetenschappelijker kan het niet.

Er is wel een wetenschappelijk project dat zoekt naar buitenaards leven. Dat ishet zogenaamde SETI-project – Search for ExtraTerrestrial Intelligence. Metgrote radiotelescopen wordt gezocht naar intelligente boodschappen binnen dekosmische ruis. Het project is al decennia bezig en heeft nog niets – niets ! –opgeleverd. Critici zeggen dat het een beetje raar is te zoeken naarintelligent leven ver weg in ons universum, terwijl de aliens gewoon in dekeuken van de astronoom koffie aan het drinken zijn. Zie: http://www.stantonfriedman.com 

Het houdt ze in elk geval van de straat.

Bewijs
Veel kritische denkers noemen vaak als argument dat foto’s en filmpjes tegenwoordiggeen goed bewijs vormen. In deze tijd van youtube kunnen filmpjes gauwmiljoenen kijkers trekken. Photoshop en videoprogramma’s geven iederedoe-het-zelver de mogelijkheid om iets in elkaar te klussen en zo iedereen voorde gek te houden. Waar!

Er zijn echter nog niet zo lang geleden tijden geweest dat foto en video optiesnog niet in elke mobiele telefoon voorhanden waren. Een tijd waar foto’s envideo’s door experts konden worden beoordeeld en authentiek konden wordenverklaard. Toch zal ik altijd als eerste verwijzen naar getuigen. Betrouwbaregetuigen. Mensen die goed getrainde waarnemers zijn en geen enkele reden hebbenom hun reputaties te grabbel te gooien. Tenzij zij vinden dat zij ietsbelangrijks willen delen met hun medemens.

Overigensis het niet zo gek om naar getuigen te luisteren. Dat doet de rechter ook!

Waarom zijn ze hier
Een buitengewoon belangrijke vraag! Als eenmaal is geconstateerd dat ufo’sbuitenaardse voertuigen zijn is, wat komen ze hier doen? Waarom hebben zeinteresse in ons? Als we kijken naar de geschiedenis van Hollywood-films danhebben ze weinig goeds in gedachten. Daarmee krijgt de term ’alien’ (er is ookeen serie afschuwelijk enge films geproduceerd onder die naam) een zeer narebijklank. Toch lijkt het erop dat we, in navolging van Herbert Wells ‘War ofthe World’ nog niet zijn ingelijfd. Hun technologie – en wapens – worden alombeschreven als ‘superieur’!

Zouden ze dan iets goeds met ons voor hebben? Er zijn een aantal getuigen die datstellig claimen. Er moet nog veel worden gespeculeerd om antwoorden te vindenop de reden van hun interesse. In elk geval zolang we dit onderwerp nietserieus in het openbaar mogen bespreken.

De meest verstrekkende redenen liggen volgens sommigen in het feit dat de Aarde alduizenden jaren geleden is bezocht door buitenaardsen. Veel oude geschriftenmaken daar melding van. Ook oude technologie zou daar op kunnen duiden.
Zie:  
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=e7ef6d3c5dfa415bbe77e5692d0b872e 

Dat maakt het niet onwaarschijnlijk dat we een directe relatie hebben met hen,zoals in Zuid Amerika nog nazaten van de Spanjaarden uit de tijd van Columbuswonen. 

Anderen beweren dat het universum vol is van leven en dat wederzijdse hulp wordtgeboden op het moment dat het met een beschaving niet goed gaat. Weer anderenstellen dat de combinatie van ruimtetechnologie, kernwapens en een nogalagressieve inborst van de mensheid, voor onze omgeving een gevaarlijke cocktailis waarbij ingrijpen nodig is. Het enige dat uitsluitsel kan geven is hetaangaan van een discussie hierover, liefst met buitenaardsen erbij. Er zit maareen ding op: Disclosure!

Is er een cover-up
Wordt ons niets verteld over ufo’s? De vraag is wie ons in de eerste plaats iets zoumoeten vertellen. Veel zaken worden immers niet met ons gedeeld. Geheimenbestaan. Het recept voor Coca-Cola, patenten, bankgeheimen… Veel zaken kunnen,ook bij regeringen, het daglicht niet verdragen. 

Wie er wat van zou moeten weten zijn de vakmensen zoals astronauten en piloten. Een deel van hen deelt zijn kennis. Een groter deel echter niet. Zij weten niets ofzij vertellen niets. Redenen waarom zij die weten niets vertellen zijn legio.

Mensendie het kunnen weten benoemen het bestaan van de ‘cover up’ is. Edgar Mitchelen Paul Hellyer. Zie: http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicphotos.html en http://www.paulhellyerweb.com/,
http://www.victoryfortheworld.net/

Waarom wordt ons niets verteld?
Op dit moment, op de drempel van 2012, zijn bijna al onze systemen in crisis. Metenige fantasie zou je al die verschillende crises – de monetaire, banken,gezondheids, ecologische, klimaat, politieke, religieuze – crises onder eennoemer kunnen brengen: de spirituele crisis. Ik bedoel daarmee de eenvoudigevraag: wie zijn we of wie ben ik – en wat doen we hier. Als je daar geenantwoord op weet dan mist iedere actie richting. Dat is vervolgens wel heelleerzaam, maar aan de andere kant heeft dat ons gebracht waarbij de 99% werktvoor de 1%; intussen is de armoede nog steeds niet de wereld uit; ons milieuen onze hele planeet worden vergiftigd om de illusie van altijd durende groeite ‘realiseren’.
zie: http://www.storyofstuff.org

Grof geld wordt verdiend aan oorlog, olie, kernenergie, drugs, gezondheid; Westerse investeerdersverdienen aan speculatie met voedselprijzen waardoor nog steeds mensen stervenvan de honger; oceanen worden leeggevist, oerwouden gekapt; de zwaksten lijden,kinderarbeid, pedofilie, uitbuiting, vrouwenhandel, slavenarbeid; religiesonderdrukken, bevrijden niet. Cynisch? Kijk gewoon een keer naar het journaalen sla de krant open. Welcome to your World.

Alle systemen zijn uitgetest van communisme naar kapitalisme, van dictatuur naardemocratie, van altruïsme naar egoïsme, maar echt beter is het niet geworden. Enhet lijkt er almaar meer op dat we de bodem van de put nog niet hebben bereikt.

Een ding is zeker, zodra het echte ufo-dossier openbaar wordt verandert onzewereld. Compleet! Het betekent dat we lange tijd zijn voorgelogen, ook op ditonderwerp. Het blijkt dat onze technologie, onze natuurkunde, ons model vanleiderschap etc. etc. niet deugen. De machtsbasis verschuift. Het eenvoudigefeit dat ons hele systeem op zijn kop zal worden gezet boezemt minstens eenaantal mensen angst in.

Dat lijkt misschien verontrustend. Maar de mensen die vertellen van contacten metbuitenaardsen vertellen allemaal dat er een enorme rust en vrede van uitgaat.Voor zover de rapporten mogen geloven, willen zij met ons hun technologie delenom onze grote mondiale problemen van met name energie, transport en vervuiling opte lossen. Zij vertellen van hun relatie met ons die teruggaat tot verreverleden. Geen groen slijm dus en geen agressie. Het lijkt er op datruimtereizen worden toegestaan als een beschaving voldoende spiritueel gegroeidis. Wat in Star Trek de ‘Prime Directive’ wordt genoemd – namelijk dat je nietzomaar mag ingrijpen bij een andere beschaving – lijkt een kosmische wet. Ietsdat de mens nog niet goed begrepen heeft hoewel de volksopstanden overal terwereld – Arabische Lente, Occupy, Demonstraties in China en Rusland (januari2012) – aangeven dat ‘we’ er wel aan toe zijn. De mensheid heeft te langgeleden aan het Stockholm Syndroom, waarbij de gegijzelde sympathie kreeg voorzijn ontvoerder. 

Laten we het experiment maar aangaan. Veel meer kan er niet mis gaan lijkt me.

Tot slot nog een paar belangrijke UFO ijkpunten

Roswell
Hoewel er al heel lang wordt bericht over ufo’s, zelfs zover terug als duizenden jarenvoor onze jaartelling, alsook in de Bijbel en andere Heilige geschriften,beginnen we pas goed te merken dat we bezocht worden sinds de TweedeWereldoorlog. Beide partijen meldden ‘bollen’ die mee vlogen met piloten. Zewerden Foo Fighters genoemd omdat ze dingen konden die geen bekend toestel konnavolgen.

1947 was daarom een belangrijk ijkpunt omdat bij het kleine plaatsje Roswell in deUSA een vliegende schotel zou zijn neergestort. [kranten] Al snel werd hetbericht wereldwijd overgenomen totdat hoge militairen het verhaal ontzenuwdenen tot op de dag van vandaag volhouden dat het een ‘weerballon’ was. 

Het verhaal van een gecrashte vliegende schotel met aliens aan boord, drie of vier dooden een nog levend, was hardnekkig. Getuigen hielden tot aan hun dood vol dathet echt was gebeurd. Later voegden zich daar militairen bij die vertelden datzij bergingswerkzaamheden verichtten aan een buitenaards voertuig met zijnbemanning. Meerdere boeken zijn er over geschreven.

Het is zeker niet zo dat ufo-waarnemingen slechts door enkelen worden gedaan. Tweezeer belangrijke gebeurtenissen zijn in zijn totaliteit door enkelentienduizenden gezien. Het betreft een langdurige ufo-golf in België tussen 1989en 1991, en een eenmalige sighting boven Phoenix.

België
Generaal-Majoorb.d. Wilfried de Brouwer, destijds Kolonel, werd in België aangesteld als hoofdvan het onderzoek van een van de meest goed gedocumenteerde ufo-zaken tot nutoe. Een groot aantal mensen zag een of meerder driehoekige ufo’s met grotelichten geluidloos zweven boven voornamelijk het oosten van België. Tot driemaal toe zijn in die periode ook F-16’s uitgestuurd, die eenmaal het object ookop hun radar hebben kunnen vastleggen. Getrainde waarnemers in de hoedanigheidvan piloten, militairen en politiemensen hebben diverse keren het objectminutenlang of zelfs urenlang kunnen volgen. Wat deze golf bijzonder maakte isdat er uitvoerige en langdurig onderzoek naar is gedaan.

Feitenen getallen UFO-golf België rond de periode 89-91:
-periode van uiteindelijk zo'n 4 jaar waarin door vele duizenden mensen isgerapporteerd
-20.000 pagina's uitgeschreven verslagen inclusief tekeningen
-400 uur audio tapes met getuigenverslagen, opgenomen door professionals
-2000 getuigenissen waarvan door de betrokken experts minstens 1000 (!)betrouwbaar werden
geclassificeerd
-meer dan 600 daarvan zijn volledig onderzocht waarvan
-60 (slechts 10%) verklaarbaar bleek
-540 (90% !) niet verklaard kon worden met conventionele uitleg
-300 (50%) betrof een waarneming op een afstand van minder dan 300 meter !
-200 (33%) betrof bovendien een waarneming die langer dan 5 minuten duurde

Waarnemingen betroffen voornamelijk 
-driehoekige platforms met drie enorm grote felle witte lichten op de hoekpuntenen rood licht in het midden
-geschatte afmetingen 30 meter spanwijdte
-in staat tot stilhangen zonder geluid (licht zoemend) en enorme snelheden enversnellingen

Het object is eenmaal vastgelegd door F16-piloten op de boordradar en vele malendoor politie en militaire waarnemers geobserveerd.

Bron:oud Generaal Majoor b.d. Wilfried de Brouwer 2011

Zelfs in samenwerking met partners binnen en buiten de NAVO is nooit achterhaald vanwie of waarvandaan deze voertuigen waren. 

Phoenix
Eenvoertuig ter grootte van enkele voetbalvelden met lichten gleed langzaam overhet uitgestrekt Phoenix, Arizona. Vele honderden, zo niet duizenden mensenrapporteerden al dan niet in paniek, overheidsdiensten. De gouverneur van destaat, Fife Symington, besloot om, na consulteren van FAA, de AmerikaanseLuchtvaartdienst en de US Army, die allemaal van niets wisten, om de zaak te ontkennen.Dit leidde uiteindelijk tot een theaterstukje waarbij een collega van hem ineen alien-pak werd gehesen voor de voltallige pers, om het publiek te latenweten ‘dat ze de boosdoener hadden gevonden’. Velen voelden zich niet serieusgenomen in wat zij bij volle verstand hadden gezien. Uiteindelijke verklaringenvan overheidswege bleken niet te kloppen met de waarnemingen.

Na enkele jaren, en inmiddels gouverneur af, kwam een dappere Fife naar buiten methet echte verhaal van die avond. Hij bevestigde dat niemand wist wat hetgeweest was, maar dat het wel een werkelijke waarneming betrof. Hij had hetzelf ook met eigen ogen kunnen zien.

MalmstromAFB – Nucleaire Installaties
Was Roswell de luchtmachtbasis voor het squadron dat de eerste kernwapens op Japanhad afgeworpen, Malmstrom was een plek waar kernwapens gereed stonden voor een vergeldingsaanval.Zouden de Russen aanvallen, dan zou een allesvernietigende aanval volgen. DeKoude Oorlog op zijn hoogtepunt. Beschamend was het dan ook dat na hetsignaleren van een ufo in maart 1967 door de bovengrondse wacht, een voor eenalle individuele kernwapens afschakelden. Tientallen individuele ondergrondsesilo’s, met eigen bemanning, eigen generatoren, eigen communicatielijnen etc.,schakelden uit. De Amerikanen hadden geen controle over hun belangrijkstewapensystemen. Een paar uur na het vertrek van de ufo kwamen alle systemen weer‘online’. Reken maar dat ze uitgezocht wilden hebben hoe dit kon gebeuren. Zezijn er nooit achter gekomen. Tot overmaat van ramp was dit niet het enigeincident, maar zouden er vaker ontwapenende acties, gerelateerd aanufo-waarnemingen, plaatsvinden. Ook elders in de wereld.

Ook kernraketten konden door ufo’s in volle vlucht worden uitgeschakeld, zo verteltons Robert Jacbos. Ufo’s houden niet van Kernwapens kennelijk. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=o7CPLQvd5Rk

Robert Hastings maakte er zijn levenswerk van om de relatie van ufo’s en nukes inkaart te brengen. Zie: www.ufohastings.com

Is het wishful thinking, of bestaat er een relatie tussen het buitenaardsingrijpen op de technologie – zowel militaire als civiele kerninstallaties –die in staat is onze planeet meerdere keren totaal te vernietigen? Het laatstelijkt het geval.

Wat bij Malmstrom gebeurde gebeurde vaker in de USA als wel als in Engeland enongetwijfeld ook in het Oostblok.

Bentwaters
Een van de best gedocumenteerde gevallen van ufo’s en, in dit geval een Amerikaansebasis met kernwapens in Engeland, is de Bentwaters of Rendlesham Forrestgebeurtenis. In 1980 rond kerstmis worden lichten gezien op plaatsen waar geenindringers mogen komen. Onderzoek van de wacht, de verantwoordelijkeondercommandant van de basis en een dozijn of wat militairen, met uiteindelijkeover twee avonden een urenlange sighting, inclusief bevestiging door radar,maakten deze gebeurtenis zeer bijzonder. Zo bijzonder zelfs dat enkelen de ufoin het bos hebben aangeraakt en de markering op de romp van het toestel hebbennagetekend. Kolonel Halt en zijn mannen doen tot op de dag van vandaag hun verhaal.

Conclusie
Tot slot is het u aan te raden niets van wat hier staat zomaar aan te nemen. Doezelf moeite om de grote werkelijkheid achter de sluiers van wat ons op schoolen in de media wordt verteld te ontdekken. Dat geldt niet alleen voor ufo’soverigens. Maar zeker ook op dit onderwerp valt veel te ontdekken. En dan zulje je verbazen hoe vreemd het is dat we ons druk wel maken over bacterierestenop een steentje uit het heelal, maar geen enkele aandacht schenken aan het hoogintelligent en technisch zeer geavanceerde buitenaardse leven dat moeite trachtte doen met ons contact te maken. Het zou toch het nieuws van de eeuw moeten zijn.

Dr.ir.Coen Vermeeren studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft endoceert daar momenteel.

Twee van zijn uitgebreide lezingen over Verleden en Aanwezigheid van UFO’s zijn tebekijken op:
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f20e673d0cdf422bae92a6913ee867d6
en
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=b859808c04254b798d942b6856b8548d

Interessante link in het Nederlands: www.ufowijzer.nl