Stralingsrisico's 24 uur per dag
Zeeuws Platform Stralingsrisico`s


Veel apparatuur zendt 24 uur per dag
We omringen ons met mobiele telefoons, GSM en UMTS-zendmasten, draadloze DECT-telefoons, DECT-babyfoons, draadloos internet en allerlei elektrische apparaten. Handige elektromagnetische toepassingen die we vaak dagelijks gebruiken. Veel van deze apparatuur zendt 24 uur per dag elektromagnetische velden uit.

Nadelige effecten voor gezondheid
Voortschrijdend onderzoek, inzicht en ervaringen wijzen ons op de risico`s van langdurige blootstelling aan deze apparatuur. Steeds meer wetenschappers en artsen waarschuwen dan ook voor nadelige effecten voor de volksgezondheid.

Erkenning en voorzorg
In Zweden, de bakermat van Nokia, is elektrogevoeligheid (zie 'klachten') inmiddels een officieel erkende beroepsziekte. Ook andere landen zoals Engeland, België, Liechtenstein, Frankrijk, Israel en Panama stellen in meer of mindere mate voorzorgsmaatregelen in om risicogroepen te beschermen. In folders en brochures wordt bijvoorbeeld op de risico`s gewezen van het gebruik van de mobiele telefoon. Verder wordt het gebruik van mobieltjes op basischolen ernstig ontraden of zelfs verboden, evenals draadloze netwerken (WiFi) op scholen, universiteiten en bibliotheken. Strengere stralingslimieten worden ingesteld en plaatsing van zendmasten nabij scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen, etc wordt vermeden en in sommige gevallen verboden. Ouders en scholen worden gewaarschuwd voorzichtig te zijn in het gebruik van mobieltjes voor hun kinderen, aangezien de schedels van kinderen nog dun zijn en de hersenen nog in ontwikkeling.

Nederlandse overheid wacht af
Nederland lijkt de boot af te houden. Het Rijk kiest vooral voor ontwikkeling van de kenniseconomie en geeft daarbij prioriteit aan mobiele toepassingen. Wat dit voor effecten heeft op de volksgezondheid lijkt vooralsnog geen hoge prioriteit te hebben. Er wordt geïnvesteerd in langlopende onderzoeken en zolang moeten we het doen met de vastgestelde veiligheidslimieten. Deze limiet is er om gedurende korte tijd overmatige opwarming te voorkomen, maar biedt geen enkele bescherming tegen de ook optredende biologische effecten. Om maar te zwijgen van het risico op de lange termijn.

Biedt grondwet bescherming?
Deze risicovolle houding van de overheid laat zich moeilijk rijmen met 2 artikelen uit de grondwet:

Art 10, lid 1: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.'

Art 11: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.'


Met dank aan: Zeeuws Platform Stralingsrisico